Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Enschede Nieuwsbrief voor slachtoffers vuurwerkramp

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Bewoners Nieuwsbrief

Zesde uitgave dinsdag 13 juni 2000BESTE BEWONER,

In deze zesde BewonersNieuwsbrief gaan wij nader in op een aantal veelgestelde vragen aan de medewerkers van het Informatie- en Advies Centrum (IAC). Zo besteden wij extra aandacht aan de afspraken die gemaakt zijn tussen de Gemeente Enschede en verzekeraars over het ontruimen van woningen. Ook informeren wij u uitvoerig over de financiële regelingen die de Gemeente Enschede voor de gedupeerde bewoners heeft ingevoerd.

Aan deze en aan de eerder verstrekte Bewoners Nieuwsbrieven kunt u geen rechten ontlenen.

Als u deze Bewoners Nieuwsbrief niet ontvangt op uw (tijdelijk) adres, betekent dat mogelijk dat de gemeente uw nieuwe (tijdelijke) adres nog niet kent: NEEM CONTACT OP MET HET IAC!
Telefoon 0800-1100 (gratis) en geef uw adres alsnog door.
Eerder verschenen BewonersNieuwsbrieven 1,2,3,4 en 5 kunt u afhalen bij het Servicecentrum Noord

De vorige Bewoners Nieuwsbrieven zijn ook op deze site te vinden:


* Bewoners Nieuwsbrief 1, van 21 mei 2000

* Bewoners Nieuwsbrief 2, van 24 mei 2000

* Bewoners Nieuwsbrief 3, van 30 mei 2000

* Bewoners Nieuwsbrief 4, van 31 mei 2000

* Bewoners Nieuwsbrief 5, van 2 juni 2000

Bent u slecht ter been en heeft u niet de mogelijkheid naar het IAC te komen dan komen wij naar u toe. Voor een afspraak kunt u bellen met 0800 – 1100.Informatie- en Advies Centrum (IAC) – Molenplein

Het IAC is gevestigd aan het Molenplein 1. Hier kunt u met al uw vragen terecht, maar u kunt er ook gewoon even binnenlopen voor een praatje of een luisterend oor. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Openingstijden IAC – Molenplein:


* Op werkdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur

* Op donderdagen: 9.00 uur tot 21.00 uur

* Op de zaterdag en zondagen is het IAC gesloten.
Het IAC is ook telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 1100 (gratis).Afspraken met verzekeraars over het ontruimen van woningen Tussen de Gemeente Enschede, BCE (de overkoepelende organisatie van schade-expertsbedrijven) en de verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop inboedelvoorwerpen uit de woningen in het kerngebied van de vuurwerkramp gehaald worden. Het gaat daarbij om goederen die in materiele zin waarde hebben, maar ook om goederen die voor u als bewoner emotionele waarde kunnen hebben. Afgesproken is dat de verzekeringsexperts in overleg met de bewoners bepalen welke goederen uit de woning gehaald worden. Inmiddels is hiermee een begin gemaakt.

Let op: als algemene regel geldt dat u uw verzekeraar of tussenpersoon niet zelf hoeft te bellen. De verzekeringsexpert van uw verzekeraar neemt contact met u op en informeert u nader!

Toelichting: Als bewoners hebt u dus de mogelijkheid zelf aanwezig te zijn bij het bepalen welke goederen of voorwerpen uit de woning gehaald zullen worden.
Uitgangspunt is dat per huishouden 1 bewoner 1 klokuur mee mag naar de woning. De verzekeringsexperts hebben de mogelijkheid twee bewoners mee te nemen.
In overleg met u stelt de verzekeringsexpert ter plekke een lijst samen van goederen of voorwerpen die uit de woning gehaald gaan worden. Ook wordt vastgelegd over welke goederen u als bewoner op korte termijn wilt beschikken. De overige goederen worden voorlopig opgeslagen, in afwachting van (semi) permanente huisvesting. Het daadwerkelijk verwijderen van goederen gebeurt later door een verhuisbedrijf, mede op grond van veiligheidsoverwegingen.

Niet verzekerden: Mensen die niet verzekerd zijn gaan samen met een expert van BCE naar hun woning. Zij zullen hiervoor door BCE uitgenodigd worden. Daarom is het belangrijk dat deze bewoners, als zij dat nog niet gedaan hebben, zich melden bij het BCE. Dat kan via telefoonnummer 053 – 48 15 690.

Mensen die wel verzekerd zijn, maar nog geen contact gehad hebben met hun verzekeraar of tussenpersoon, worden eveneens verzocht per omgaande contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon. Dit is van belang voor een zorgvuldige gang van zaken.Toelichting op de financiële regelingen I, II en III

Inleiding
Tijdens bezoeken aan de gemeente Enschede hebben bewindslieden uitspraken gedaan over het bestrijden van de door bewoners geleden schade tijdens en na de vuurwerkramp. Het College van Burgemeester en Wethouders is het ten volle eens met toezeggingen van de Minister-president dat eigenlijk niemand financieel slechter mag worden van de ramp.
Het College spant zich dan ook maximaal in om te bereiken dat zoveel mogelijk alle schade gedekt zal worden. Dat kan de Gemeente niet op eigen kracht. Veel geld zal daarvoor uit het Nationaal Rampenfonds en andere fondsen moeten komen. Vooral op het Rijk zal de Gemeente een beroep doen, onder verwijzing naar de gedane toezeggingen.

Direct na de ramp heeft de gemeente een basisvoorziening getroffen voor de eerste nood. Het College realiseert zich terdege dat die voorziening niet toereikend is om in alle schade te kunnen voorzien. Aanvullende tegemoetkomingen zijn nodig. Zo zal een deskundigencommissie voor de financiële afwikkeling van de vuurwerkramp nader adviseren, onder meer over regelingen voor de volgende zaken:


* Personenauto's die verloren zijn gegaan en die onvoldoende zijn verzekerd;

* Kosten die gemaakt worden als mensen door de ramp nog een keer verhuizen; bijvoorbeeld als men op termijn weer terugkeert naar de wijk.

Ook wil de gemeente een nauwkeuriger beeld krijgen van de schade die nog resteert nadat de getroffen regelingen in uitvoering zijn genomen. Dat betreft schade die overblijft nadat verrekening met de verzekering heeft plaatsgevonden en nadat de bijdrageregelingen –ook de nieuwe regelingen- tot uitkering zijn overgegaan. Het College zal het Kabinet ervan overtuigen dat voor die resterende schade wederom aanvullende maatregelen nodig zullen zijn. Ook zal het College in die zin rapporteren aan de deskundigencommissie voor de financiële afwikkeling van de ramp.

In de tussentijd gaat de gemeente door met het uitvoeren van de financiële regelingen. Daarover leest u hierna meer.

Voor alle duidelijkheid: het vervolg van deze tekst gaat alleen over schade en schaderegelingen voor bewoners. Regelingen voor bedrijven worden hier niet besproken.

De all-in-regeling (regeling I)
Al eerder is bekend gemaakt dat voor de gedupeerden van de ramp die hun huis definitief kwijt zijn een financiële regeling is getroffen voor kleedgeld, herinrichtingskosten en overige eerste kosten waarmee men werd geconfronteerd direct na de ramp.
De uitvoering van deze zgn. all-in-regeling is inmiddels in volle gang.
Wat is de bedoeling van deze regeling?
De vaart die is gezet achter het opzetten en uitvoeren van deze regeling I houdt verband met het feit dat het gemeentebestuur de zwaarstgetroffen financieel zo snel mogelijk in staat willen stellen hun leven weer op te pakken. Ervaringen bij eerdere rampen hebben geleerd hoe belangrijk dat is. De regeling is daarom zo gemaakt dat men snel over het geld kan beschikken met een minimum aan papieren rompslomp.
Met het geld kan men de eigen woonomgeving weer opnieuw opbouwen. Getroffenen hoeven daarbij dan niet te wachten tot de verzekering tot uitkering komt. En ook als men niet of onvoldoende verzekerd is krijgt men geld.

Waar blijft het geld van het Rampenfonds?
De regeling gaat ongeveer 20 miljoen gulden kosten. Dat geld wordt eerst voorgeschoten door de gemeente. Na aftrek van wat verzekeraars betalen blijft er naar verwachting een groot financieel gat voor de gemeente. Dat komt voor een deel voor rekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namelijk voor het deel dat betaald kan worden via de bijzondere bijstand. Het tekort dat dan overblijft betaalt het Nationaal Rampenfonds. Hoeveel dat zal zijn is nog niet bekend.
Belangrijk is ook te vermelden dat het Nationaal Rampenfonds alleen tegemoetkomingen kan geven voor "materiële schade in de persoonlijke sfeer". Immateriële schade (denk aan smartengeld e.d.) komt daarvoor niet in aanmerking.

Waarom moet het geld van de verzekering verrekend worden? Her verrekenen met verzekeringsuitkeringen heeft tot vragen en ongenoegen geleid. Dat punt willen we graag nog eens toelichten. De burgers die geld geven op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds willen terecht niet dat zij betalen voor het vergoeden van schade die de verzekeraars moeten betalen. Als getroffenen een afdoende inboedelverzekering hebben dan zijn de kosten van herinrichting en kleding gedekt. Het Nationaal Rampenfonds bewaakt de belangen van de geldgevers. Ook het ministerie van Sociale Zaken kan alleen op die manier aanvullende bijstand verlenen. Dit is een wettelijke verplichting. Het Nationaal Rampenfonds en het ministerie hebben de verrekening met uitkeringen van verzekeraars als voorwaarde gesteld om in te stemmen met en mee te betalen aan deze regeling.

Hoe gaat de verrekening met de verzekeringsuitkering in z'n werk? De verrekening met de verzekering krijgt vorm door het tekenen van een zgn. ‘akte van cessie'. Met dat papier draagt degene die een uitkering krijgt de vorderingen die hij/zij heeft op de verzekeraar in eigendom over op de gemeente tot het maximum-bedrag in de akte van cessie genoemd. Als mensen hogere bedragen van de verzekeraars te vorderen hebben dan de uitkering die ze hebben gekregen van de gemeente, dan krijgen ze natuurlijk dat meerdere rechtstreeks van de verzekeraar. Alleen diegenen die de akte tekenen krijgen uitbetaald.

Hoe werkt dat uit als je verzekeringsuitkering hoger is dan de uitkering van de gemeente?
Er is één onderdeel van de all-in-regeling dat niet verrekend wordt met de verzekeringsuitkering. Dat is het onderdeel wat in de regeling genoemd wordt overige eerste kosten per woning/adres Dat bedrag houdt men dan. Het betreft:


* ƒ 2.500,- voor (één-ouder-)gezin met kinderen
* ƒ 2.000,- voor echtpaar/samenwonenden

* ƒ 1.500,- voor alleenstaanden (zelfstandig wonend)
* ƒ 500,- per persoon, voor kamerhuurders, kostgangers, onderhuurders en studenten-huisbewoners

Regeling II en regeling III
De gemeente heeft nog een tweetal financiële regelingen voor alle andere inwoners van het rampgebied vastgesteld:


* Regeling II, een uitkering aan mensen die nu in noodwoningen zijn opgevangen of tijdelijk elders gehuisvest zijn en die na een periode van 6 weken of langer weer terug kunnen naar hun woning;
* Regeling III, een uitkering aan mensen uit het (op 16 mei, om 11.00 uur afgesloten) rampgebied die nu al zijn teruggekeerd naar hun woning of binnen 6 weken na de ramp zullen terugkeren. De uitkering is om te voorzien in de eerste persoonlijke benodigdheden.
Regeling II
Op basis van de technische situatie van de woning wordt een inschatting gemaakt van de periode die nodig zal zijn voor herstel van de woning. Afhankelijk van de gezinssamenstelling wordt aan de hand van vaste normbedragen een bijdrage in de te maken kosten samengesteld. Deze bestaat uit een bijdrage in de aanschafkosten van kleding, de aanschafkosten van de eerste persoonlijke benodigdheden en een bijdrage in de kosten van inrichting.

De normbedragen voor regeling II:

a. kleedgeld: fl. 3.000 per persoon

b. vergoeding eerste kosten; fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen per woning/adres:

fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden

fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)

per persoon, voor kamerhuurders, fl. 500 kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

c. Normvergoeding voor fl. 5.000
inrichtingskosten

Regeling III
Afhankelijk van de gezinssamenstelling wordt aan de hand van vaste normbedragen een bijdrage in de te maken kosten samengesteld. Deze bestaat uit een bijdrage in de eerste persoonlijke kosten.
De normbedragen voor regeling III:

vergoeding eerste kosten;
per woning/adres: fl. 2.500 (een ouder)gezin met kinderen
fl. 2.000 echtpaar/samenwonenden

fl. 1.500 alleenstaanden (zelfstandig wonend)

per persoon, voor kamerhuurders, fl. 500 kostgangers, onderhuurders en studentenhuisbewoners.

Uitvoering van de regelingen I, II en III
De regelingen zijn zowel van toepassing op mensen met een huurwoning als op mensen die een eigen woning bewoonden.
De regelingen I, II en III gelden naast de al eerder verstrekte Noodvoorzieningen en de Overbruggingsuitkering op grond van artikel 11 Algemene Bijstandswet.

De uitvoering van regeling I vindt met voorrang plaats aangezien het hier gaat om de zwaarstgetroffenen. Direct daarna gaat regeling II van start. Mensen behoeven zich voor deze regeling niet te melden: zij krijgen persoonlijk bericht. Het gaat om ongeveer 40 tot 60 gezinnen.

De uitvoering van regeling III start eind juni. Ook hier geldt dat mensen persoonlijk bericht krijgen.

Mensen die op 1 juli nog geen bericht hebben gekregen, maar toch denken voor één van de regelingen in aanmerking te komen, kunnen zich alsnog melden bij het Informatie- en AdviesCentrum. Hun melding zal dan direct in behandeling worden genomen.

Verrekening met verzekeringsuitkeringen bij de andere regelingen Voor regeling II geldt hetzelfde als voor regeling I: verrekening met verzekeringsuitkeringen zal plaatsvinden, behalve voor het onderdeel overige eerste kosten. Een cessie zal getekend moeten worden. Bij regeling III is verrekening met verzekeringsuitkeringen niet aan de orde. De regeling betreft alleen overige eerste kosten. Voor de Noodvoorzieningen en Overbruggingsuitkeringen heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten geen verrekening toe te passen.Oproep gedupeerde kunstenaars Enschede

Beroepskunstenaars die door de ramp van 13 mei hun werkmateriaal zijn kwijtgeraakt, kunnen een aanvraag indienen bij het Noodfonds Kunstenaars Enschede.

Het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VvK) heeft, in samenwerking met FNV-KIEM en de BBK, een Noodfonds in het leven geroepen met als doel getroffen kunstenaars financieel te ondersteunen bij het hervatten van hun beroepspraktijk. Dat gebeurt in de vorm van een eenmalige beroepskostenvergoeding. Het gaat om een vergoeding op bescheiden schaal als aanzet bij de aanschaf van materialen en apparatuur.

Het VvK heeft zelf een bedrag van twee ton in het Noodfonds gestort. Daarnaast zijn vele kunst- en cultuurfondsen benaderd met de vraag eveneens een donatie te doen. Een onafhankelijke werkgroep stelt in een protocol regels vast voor de verdeling van de gelden uit het Noodfonds. Het Noodfonds wordt beheerd door het Voorzieningenfonds voor Kunstenaars.

De gedupeerde beroepskunstenaar kan een aanvraag bij het Noodfonds indienen door middel van een hiervoor bestemd aanvraagformulier. De kunstenaars die reeds geregistreerd zijn op de Van Heekstraat 79 (Stichting Ateliers BvV) krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd op het door hen opgegeven adres. U kunt ook zelf een aanvraagformulier afhalen bij het Informatie- en Adviescentrum IAC). Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met VvK Den Haag tel.nr. 070 - 3469559.Gemeente Enschede past Wet Voorkeursrecht Gemeenten toe

De vuurwerkramp van 13 mei jl. heeft zowel voor de bewoners als voor de ondernemers in het rampgebied ingrijpende gevolgen. Voor eigenaren van grond en/of percelen is een van die gevolgen dat zij met hun onroerend goed tegen grote problemen aanlopen. Soms is er alleen nog de grond en is er van de opstallen niets meer over. In andere gevallen staan de opstallen er nog, maar zijn deze dusdanig beschadigd, dat de panden feitelijk "total loss" verklaard worden. Maar ook wanneer de opstallen nog te herstellen zijn, kan dit voor betrokkenen een te grote opgave zijn. Er zijn ook eigenaren die tot de conclusie zijn gekomen dat zij het gebied sowieso willen verlaten.

Van de ontstane situatie zou door speculanten gebruik c.q. misbruik kunnen worden gemaakt door gedupeerde eigenaren aan te bieden de grond met de restanten van de opstallen over te nemen. Voor de betrokkenen zou dat tot bijzonder ongewenste situaties kunnen leiden. Ook kan dat een snelle wederopbouw van het getroffen gebied in de weg staan.

De gemeente wil zich inzetten om zo snel mogelijk de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek-West, weer op te bouwen. Het is gezien het bovenstaande van groot belang dat de gemeente de centrale regie over de wederopbouw in handen krijgt en houdt. De toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten houdt in dat wanneer de huidige grondeigenaren hun perceel zouden willen verkopen of het vruchtgebruik en opstal zouden willen overdragen, zij dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden ( een zgn. "aanbiedingsplicht" ). Dit voorkomt dat speculanten met individuele grondeigenaren gaan onderhandelen over een eventuele aankoop van het perceel, wat een totaalaanpak in de weg zou staan. De gemeente heeft daarom de perceeleigenaren op 6 juni jl. per brief meegedeeld dat het voorkeursrecht op het betreffende perceel in het toekomstig plangebied Ontwikkeling Roombeek-West gevestigd wordt.

Bij de wederopbouw van het getroffen gebiedheeft de gemeente twee doelstellingen voor ogen:

a. de eigenaren of rechthebbenden krijgen de mogelijkheid, als zij dit zelf willen, zich opnieuw in de wijk te vestigen en b. de gedupeerde eigenaren of rechthebbenden worden schadeloos gesteld voor diverse kosten die verband houden met de (her)huisvesting als gevolg van de ramp.

Op donderdag 15 juni a.s. is speciaal voor de perceeleigenaren een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het Dish hotel aan de Boulevard te Enschede. Aanvang: 19.30 uur.Informatie over Asbest

Tijdens en na de ramp zijn de gezondheidsrisico's voor asbest voor de bevolking in verhouding tot de blootstelling die iedereen door het inademen van normale buitenlucht heeft, te verwaarlozen.

Gezondheidsrisico's tijdens en na de ramp
Na de ramp zijn al snel luchtmetingen uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er weinig inhaleerbare vezels zijn vrijgekomen. Wel zijn er door neerslag uit de rookpluim kleine asbestbrokken op het nu afgesloten rampterrein verspreid. Uit die kleine asbestbrokken zijn geen kleine vezels vrijgekomen. Door het betreden van het rampterrein kunnen die brokken verpulveren waardoor er asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. In het gebied van de vrijgegeven sectoren is geen asbest aangetroffen. Wel is in een aantal woningen in dat gebied door beschadiging in die woningen asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Dit beschadigde materiaal moet eerst worden verwijderd voor men de woning weer kan betreden. Daarbij moet ook zoveel mogelijk worden voorkomen dat men op kleine brokstukken gaat staan. In de zogenaamde binnenring zal eind juni gestart worden met het opruimen van het puin. Dit kan leiden tot het verspreiden van asbestvezels in de lucht. Om te voorkomen dat deze vezels door wind buiten het terrein in de lucht terecht komen, zal het terrein tijdens de werkzaamheden, afhankelijk van het soort werkzaamheden en de weersomstandigheden, regelmatig besproeid worden. Dat is voldoende om verspreiding in de lucht tegen te gaan. Tijdens de werkzaamheden in de binnenring worden voortdurend luchtmetingen in onder andere de woonomgeving verricht om te kijken of er asbestvezels in de lucht zijn.

Verwijderen van asbest uit woningen
In overleg met de gezamenlijke verzekeraars is afgesproken hoe verwijdering van door de ramp beschadigd asbesthoudend materiaal moet plaatsvinden.
De werkwijze van de asbestverwijdering ziet er als volgt uit:

Uw woning of schuur is door de ramp beschadigd en daarbij is er schade aan asbesthoudend materiaal of u heeft vermoedens: geef dit door aan het Algemeen Informatie Centrum (0800-1100).
Een gespecialiseerd bedrijf komt dan namens de gemeente uw woning bekijken. Is er inderdaad sprake van asbestbeschadiging als gevolg van de ramp, dan wordt dit door een door de gemeente ingeschakeld bedrijf verwijderd.Pas na verwijdering van het beschadigde asbestmateriaal kunnen eventuele andere herstelwerkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd. De gemeente schakelt geen bedrijf in om niet-beschadigd asbesthoudend materiaal uit uw woning te verwijderen. Ook niet indien asbesthoudend materiaal in uw woning al was beschadigd voor de ramp of bij herstelwerkzaamheden na de ramp. Als u dat toch wilt laten verwijderen, raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw verzekeraar en, als u huurder bent, met uw verhuurder. Ook dient u hierover contact op te nemen met de gemeente in verband met een eventueel noodzakelijke sloopvergunning. Hiervoor kunt u met 0800-1100 bellen.Gemeente houdt rampgebied afgesloten
Het rampgebied binnen de schuttingen blijft in ieder geval de komende vier weken hermetisch gesloten. Uitsluitend mensen die werkzaamheden in het gebied moeten verrichten, waaronder de verzekeringsexperts, worden toegelaten. De gemeente denkt deze periode nog nodig te hebben voor de afronding van de ontruimingswerkzaamheden. Afsluiting van het gebied is noodzakelijk in verband met het optimaal laten verlopen van de ontruimingswerkzaamheden en de bescherming van eventueel nog in het gebied gelegen waardevolle goederen. Naast aspecten van openbare orde en veiligheid spelen ook volksgezondheidsbelangen een rol. Daarbij kan worden gedacht aan het zo snel mogelijk weghalen van koelkasten en diepvriezers. Daarin liggen aan bederving onderhevige producten waardoor besmettingsrisico kan ontstaan.


Dierenbescherming bezoekt het gebied
Medewerkers van de dierenbescherming gaan zaterdag vanaf 10.00 uur het gebied in op zoek naar loslopende huisdieren. De gevonden dieren worden naar dierenopvangcentrum De Heuwkamp gebracht. Het weghalen van de eventueel nog in het gebied aanwezige huisdieren is om meerdere redenen van belang. In eerste instantie uiteraard voor het weer verenigen van de dieren met de dierenbezitters. Daarnaast ontbreekt voor de nog in het gebied verblijvende dieren de nodige verzorging en loopt hun gezondheid gevaar. Ook moet worden voorkomen dat de door de huisdieren eventueel opgelopen ziektes worden overgedragen aan mensen en dieren buiten het rampterrein.


Belangrijke adressen en telefoonnummers


* Algemeen informatienummer : 0800 1100 (dag en nacht bereikbaar) Algemeen Informatiecentrum Molenplein

* Amicon Zorgverzekeraar : 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
* Gezondheidsvragen : GGD Twente, telefoon 0800-1100
* Kamer van Koophandel : 0800 0235328, (Bedrijvenloket)
* Kinderopvang : 0800-1100

* Ouderentelefoon : 074 250 43 43 (dag en nacht bereikbaar)
* Politie : meldkamer 053 455 55 55 (dag en nacht bereikbaar)
* PTT Post informatie : 0800 0417 (dag en nacht bereikbaar)
* Service Centrum Noord : Zaanstraat 12, telefoon 053 484 50 89 / 484 50
97 / 484 50 98

* Asbestvragen 0800-1100

* SOS Telefonische Hulpdienst : 0800-0240026 (dag en nacht bereikbaar)
* Storingen gas en/of licht : ESSENT, telefoon 0800 33 66 221 (dag en nacht bereikbaar)

* Storingen telefoon : 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402 (dag en nacht bereikbaar)

* Storingen watervoorziening : WMO, telefoon 0800 1421 of 074 851 51
51(dag en nacht bereikbaar)

* Turkse vrouwentelefoon : 0800 0240027

* Bureau voor rechtshulp
Bisschopstraat 12,
Ma-vr tussen 9.00 – 17.00 uur 4801919

* Slachtoferhulp Twente 053-4555555 (074-2429115/ 0546-829217))
* Woningcorporaties (tijdens kantooruren)

- Ons Huis : 053 484 89 00

- Stichting Jongerenhuisvesting : 053 430 42 30
- Woningbouwver. Licht en Lucht: 053 477 03 03
- Woningstichting Domijn : 0800 023610

- Woningstichting Vooruit : 053 475 97 59
- De Woonplaats : 053 475 75 80

* Stichting Enschede Aannemers 0800 0651

* Letselschade informatie: 0900 6643825

* Vereniging Eigen Huis : 033 4507750;

* Stichting Stedelijk Wonen : 053 4343565

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...