Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over zendmastvergunning Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over zendmasten in de gemeente haarlemmermeer
Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 15:9

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
28 juni 2000

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen gesteld door het lid Vendrik (Groen Links) aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (ingezonden 13 juni 2000).


1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank van Haarlem in een procedure tussen de gemeente Haarlemmermeer en een aantal mobiele operators (KPN, Libertel en Ben)?

1. Ja.


2. Wat betekent de uitspraak dat gemeenten een vergunning verplicht kunnen stellen voor het plaatsen van zendmasten voor het Nationaal Antenne Beleid in ontwikkeling?

2. Bij de ontwikkeling van het Nationaal Antenne Beleid werd er al vanuit gegaan dat in de huidige situatie een bouwvergunning plicht bestond voor het plaatsen van antenne installaties voor mobiele telefonie. De recente uitspraak van de rechtbank van Haarlem is een bevestiging van een eerdere uitspraak van dezelfde rechtbank in een kort geding tussen dezelfde partijen. Bij de ontwikkeling van het Nationaal Antennebeleid is de eerdere uitspraak in kort geding reeds als uitgangspunt genomen. De recente uitspraak van de rechtbank van Haarlem heeft in die zin geen invloed op de verdere beleidsontwikkeling.

3. Bent u bereid om tot een landelijke uniforme regeling te komen in overleg met lokale overheden? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

3. Zoals ik reeds in mijn brief van 6 april 2000 inzake de tussenrapportage Nationaal Antenne Beleid aan uw Kamer heb gemeld, is het mijn intentie om, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, duidelijke landelijke kaders te scheppen ten aanzien van de gezondheidsbescherming voor elektromagnetische velden en ten aanzien van de bouwvergunningsplicht in relatie tot antennes, en het zodanig inrichten van wet- en regelgeving dat, op zich gewenste procedures, zoveel als mogelijk aansluiten bij de praktische behoeften. Hierover vindt overleg plaats met ondermeer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg. Recent heb ik ten aanzien van het scheppen van deze kaders voorstellen gedaan aan mijn collega van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder wiens beleidsverantwoordelijkheid de wetgeving dienaangaande valt. In de komende tijd zullen deze voorstellen in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden uitgewerkt. Het resultaat daarvan zal verwerkt worden in de nota Nationaal Antenne Beleid die eind dit jaar aan uw Kamer zal worden aangeboden.

4. Is het na deze uitspraak en mede gelet op de op handen zijnde uitgifte van frequenties voor UMTS, niet mogelijk om veel eerder dan de nu voorziende datum van december 2000 het Nationaal Antenne Beleid aan de Kamer aan te bieden? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom het Nationaal Antenne Beleid zo'n lage prioriteit heeft in de beleidsvoorbereiding?

4. Het Nationaal Antenne Beleid heeft binnen mijn ministerie een hoge prioriteit in de beleidsvoorbereiding. Daarom wordt er gedurende de beleidsvoorbereiding tevens gewerkt aan de uitvoering van enkele onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Ten aanzien van de voorlichting aan gemeenten en de bevolking is reeds een hoeveelheid materiaal ontwikkeld en verspreid, alsmede de beschikbaarheid van een speciale website voor het Nationaal Antenne Beleid. Ook ten aanzien van het beschikbaar stellen van rijksobjecten als antenne opstelpunt is reeds met de uitvoering begonnen, ik verwijs hierbij ondermeer naar de proef met antennes voor mobiele telefonie op wegportalen. Daarnaast heeft reeds een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van alle betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van consumenten- en milieu organisaties, woningbouwcorporaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mobiele operators, leveranciers en rijksoverheid, in het Antenneplatform. Om te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen welke leiden tot duidelijke kaders ten aanzien van de gezondheidsbescherming op het gebied van elektromagnetische velden en ten aanzien van de bouwvergunningenplicht in relaties tot antennes, en het zodanig inrichten van wet- en regelgeving dat, op zich gewenste procedures, zoveel als mogelijk aansluiten bij de praktische behoeften, is het gevraagde advies aan de Gezondheidsraad inzake mobiele telefonie, en het Kabinetsstandpunt dienaangaande, van het grootste belang. De Gezondheidsraad zal naar alle waarschijnlijkheid een advies inzake basisstations voor mobiele telefonie begin juli uitbrengen. Voorts hecht ik aan een breed draagvlak voor het ontwikkelde beleid. Mede ter verkrijging van dit draagvlak zal het concept beleid nog een traject moeten doorlopen voordat dit beleid aan uw Kamer zal kunnen worden aangeboden. Ik ben voornemens om na het zomerreces het concept van het Nationaal Antenne Beleid te bespreken in het reeds genoemde Antenneplatform en het Overleg Orgaan Telecommunicatie en Post. Vervolgens zal het conceptbeleid worden besproken in de Rijksplanologische Commissie (RPC), in de Rijks Milieu Commissie (RMC) en vervolgens in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RROM) alvorens het Kabinet een standpunt zal kunnen innemen over het Nationaal Antennebeleid. Gezien voorgaand traject zal het hoogstwaarschijnlijk niet lukken om veel eerder dan de voorziene datum van december 2000 het Nationaal Antennebeleid aan uw Kamer aan te bieden, ondanks de hoge prioriteit in de beleidsvoorbereiding.

5. Bent u bereid om zolang het Nationaal Antenne Beleid nog niet geformuleerd is, een moratorium uit te doen gaan voor het plaatsen van UMTS-antennes? Zo neen, waarom niet?

5. Ik ben niet bereid een moratorium te doen uitgaan voor het plaatsen van UMTS-antennes zolang het Nationaal Antenne Beleid nog niet is geformuleerd. Nog afgezien van het feit dat ik geen wettelijke mogelijkheden heb voor het afkondigen van een dergelijk moratorium, ontbreekt ook de rechtvaardiging voor een dergelijk zwaar middel. Gezien de doelstelling van het Nationaal Antenne Beleid, om binnen duidelijke kaders van volksgezondheid en leefmilieu, voldoende ruimte voor antenne opstelpunten te stimuleren en te faciliteren is er mijns inziens geen grond voor het nu instellen van een moratorium voor het plaatsen van antennes.

6. Wat vindt u van de opvatting dat bij de huidige gang van zaken rond het Nationaal Antenne Beleid en de voorziene uitrol van UMTS, het Nationaal Antenne Beleid gekenschetst kan worden als mosterd na de maaltijd?

6. Ik deel deze opvatting niet. Het zal tot enkele jaren na de vergunningverlening duren voordat volledige dekking van Nederland is gerealiseerd. Dit zal zowel voor de bestaande mobiele operators gelden, als voor een eventuele nieuwe operator, die nog geen GSM-net heeft in Nederland. Een Nationaal Antenne Beleid dat begin volgend jaar van kracht kan zijn, is daarbij een grote steun voor deze operators, zeker als dit een breed gedragen beleid betreft.
Met vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie