Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juni 2000.


1. Doorstromingsmaatregelen Graadt van Roggenweg - Weg der Verenigde Naties
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april jl. besloten om in te stemmen met een pakket aan maatregelen op de route verkeersplein Hooggelegen - Weg der Verenigde Naties - Graadt van Roggenweg. De maatregelen hebben tot doel de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. De raad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van NLG 7.317.500,- voor de uitvoering van de maatregelen. De uitvoering van de maatregelen kan in het najaar van dit jaar starten en zal gefaseerd worden aangepakt. Het gaat om het volgende samenhangende pakket maatregelen. Op de Graadt van Roggenweg zullen enkele reconstructiemaatregelen worden uitgevoerd om overal zoveel mogelijk vrije busbanen te realiseren. De huidige tramhalte op de Graadt van Roggenweg verdwijnt en er komt een nieuwe tramhalte op de Sowetobrug. Op de Weg der Verenigde Naties komen betere haltevoorzieningen voor de bussen. En op het verkeersplein Hooggelegen wordt een vrije busbaan aangelegd vanaf de A2-Noord en Leidsche Rijn richting Ds. Martin Luther Kinglaan. Er wordt een extra brug aangelegd naast de meest zuidelijke brug over de A2, speciaal voor het busverkeer. Op het verkeersplein worden ook enkele aanpassingen gedaan om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Op het hele traject tussen verkeersplein Hooggelegen en Westplein blijven het aantal autorijbanen overigens ongewijzigd. Met deze maatregelen wordt de doorstroming voor de steeklijnen en buslijnen richting Leidsche Rijn verbeterd. Dit is nodig, omdat in de huidige situatie het busvervoer ongewenste vertragingen ondervindt, vooral in de spitsperioden. Dit komt doordat nu op belangrijke delen van het traject geen vrije busbanen aanwezig zijn. Het verplaatsen van de tramhalte naar de Sowetobrug is noodzakelijk om een betere aansluiting te krijgen met de woonwijken, scholen en kantoren langs de Weg der Verenigde Naties. De nieuwe halte komt precies tussen de tramhaltes "Westplein" en "Ziekenhuis Oudenrijn" te liggen, en blijft goed bereikbaar voor de gebruikers langs de Graadt van Roggenweg.

De as Graadt van Roggenweg
- Weg der Verenigde Naties
- Hooggelegen is een belangrijke schakel in het openbaar vervoer netwerk. Over deze route rijden een groot aantal streeklijnen, die frequente verbindingen verzorgen tussen Utrecht CS en het gebied ten (zuid-)westen van Utrecht. Daarnaast rijden de sneltram Utrecht - Nieuwegein en de stadsbuslijn 7 (gedeeltelijk) over deze as. Vooruitlopend op de realisatie van de HOV-lijnen naar Leidsche Rijn krijgt deze route de komende vijf tot tien jaar een belangrijke functie voor het openbaar vervoer naar Leidsche Rijn. Hierdoor zal de frequentie van de buslijnen en daarmee het aantal bussen toenemen.
Het voorstel is aan de orde in de commissie Economische Zaken en Verkeer op 18 mei 2000.


2. Eindrapportage asbestinventarisatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag kennis genomen van de eind-rapportage asbestinventarisatie gemeentegebouwen. De eindrapportage geeft een overzicht van de doelstelling, de werkwijze, de kosten en resultaten van de asbestinventarisaties. De gegevens zijn ook in het bezit van de Brandweer en de GG&GD. In geval van nood kunnen deze instanties, indien nodig, adequate maatregelen nemen. In juni 1997 heeft het college besloten, dat de gemeentegebouwen geïnventariseerd moesten worden op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Uitgangspunt hierbij is de naleving van het Asbestbesluit, de Arbeidsomstandighedenwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

De doelstelling voor het project was tweeledig:


1. in het geval van een calamiteit (b.v. brand) is het van belang te weten of er in het gebouw asbest aanwezig is dat vrij kan komen en vervolgens een risico oplevert voor de volksgezondheid;
2. indien de aanwezigheid van asbest direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid zal zo snel mogelijk tot verwijdering moeten worden overgegaan.
De gemeente heeft in totaal 782 gemeentelijke panden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In 60% van deze panden is asbesthoudend materiaal gevonden; in 3% (23 gebouwen) dient binnen een periode van vijf jaar asbestsanering plaats te vinden. In de overige 57% (446 gebouwen) is asbest aanwezig die in een periode van langer dan vijf jaar tot aan de sloop, zonder direct risico, aanwezig kan blijven. De gemeentelijke diensten zijn nu bekend met de situatie rond de aanwezigheid van asbest in de onder hun verantwoordelijkheid vallende gebouwen. Zij zijn op de hoogte van de omvang van de aanwezigheid van asbest, de gewenste maatregelen voor sanering, de globale kosten van de sanering en de geldende uitvoeringstermijnen. In samenwerking met de betreffende diensten zal de financiële situatie in kaart gebracht worden, de prioriteiten bepaald worden en een uitvoeringsplan opgesteld worden.


3. Kredietaanvraag Dick Bruna in Centraal Museum Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bedrag van NLG 1.000.000,- ter beschikking te stellen voor de presentatie en beheer van de collectie van Dick Bruna. Het Centraal Museum is verzocht om de collectie van de Utrechtse kunstenaar permanent op te stellen. Hiertoe zal het Centraal Museum de grote zaal in de voormalige WA-vleugel geschikt maken, waar Dick Bruna getoond zal worden naast de andere Utrechtse grootheid, Gerrit Rietveld. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 2000 zal de Dick Bruna opstelling gereed zijn en een start worden gemaakt met de museale ontsluiting van de Dick Bruna collectie. Het college van burgemeester en wethouders meent met deze krediettoekenning recht te doen aan het belang dat zij hecht aan een van de bekendste inwoners van de stad.

4. Planidentificatie locatie Draaiweg/Merelstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft de randvoorwaarden voor een nieuwbouwplan van een buurtwinkelcentrum met woningen op de hoek Draaiweg/Merelstraat vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het plan is, dat het schoolgebouw aan de Draaiweg blijft staan en het schoolgebouw aan de Merelstraat zal worden gesloopt. Het is de bedoeling, dat in dit gebouw aan de Draaiweg een supermarkt wordt gevestigd. Op de hogere bouwlagen van deze bebouwing zullen woonappartementen gerealiseerd worden. In het buurtwinkelcentrum komt in totaal ongeveer 2.000 m2 aan winkeloppervlakte op de begane grond. Het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt zal plaats vinden in een aparte laad- en loshaven langs de Draaiweg. Aan de Draaiweg mogen er maximaal 4 bouwlagen met mogelijk een beperkt architectonische accent van 6 bouwlagen nabij de noordoostzijde van de te handhaven school komen; aan de zijde van de Merelstraat maximaal 4 bouwlagen aan het Zwartewater maximaal 3 bouwlagen. De monumentale bomen op de binnenplaats van het schoolterrein blijven staan. Alle woningen krijgen een (half)ondergrondse parkeerplaats. Op 30 maart 2000 hebben ruim 60 belangstellenden een inloopavond in buurtcentrum de Spil bezocht over het plan voor de bouw van een buurtwinkelcentrum met woningen op de locatie Draaiweg/Merelstraat. De op- en aanmerkingen van de bezoekers van deze informatieavond zijn verwerkt in de randvoorwaarden.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september 2000.


5. Nota Hoofdverkeersstructuur
Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de resultaten van de studie Hoofd-verkeerstructuur en geeft opdracht tot verdere uitwerking in concrete projecten. Het gaat hierbij onder andere om het maken van inrichtingsvoorstellen voor de Majellaknoop, de studie naar de kruispunten op de westelijke verdeelring en het opstellen van een nota openbaar vervoer. De studie heeft geleid tot een raamwerk op hoofdlijnen waaraan projecten getoetst kunnen worden. De nota richt zich met name op de periode vanaf 2015 wanneer de verkeersmaatregelen uit het Pakket Bereikbaarheid gerealiseerd zijn. In aanvulling op het Pakket blijken er dan extra maatregelen nodig te zijn om met name problemen met de automobiliteit het hoofd te kunnen bieden. Een definitief besluit over de hoofdverkeersstructuur wordt pas genomen nadat het uitwerkingsprogramma is afgerond (medio 2001).

De gemeente heeft onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke hoofdverkeersstructuur voor Utrecht. De studie gaat daarbij uit van het jaar 2015, dus na de realisatie van de maatregelen uit het Pakket Bereikbaarheid. Het doel van de studie was om te komen tot een strategisch kader waaraan lopende en nieuwe projecten getoetst kunnen worden. Aanleiding voor de studie was in de eerste plaats de aanhoudende groei van de (auto)mobiliteit in Utrecht en de regio en in de tweede plaats de conclusie uit de discussie die in het voorjaar van 1999 gevoerd is met belanghebbenden uit Utrecht-West. Deze conclusie luidde, dat het Pakket Bereikbaarheid niet voldoende zal zijn om de verkeersdruk in Utrecht te beperken. Extra maatregelen bleken nodig met name op het terrein van de automobiliteit. De studie heeft zich daarom met name hierop gericht.

De studie gaat uit van een hoofdverkeersstructuur die bestaat uit een volledige buitenste ring van snelwegen, een gesegmenteerde middenring en wegen waarover het verkeer de stad in en uit kan, de zogenaamde radialen. Uitgangspunt daarbij is dat verkeer met zo min mogelijk overlast voor wijken naar de bestemming in de stad geleid moet worden. Door opwaardering kan de buitenring een deel van de verdeelfunctie van de middenring overnemen. Kruispunten en rotondes moeten zo worden heringericht dat de doorstroming met name op de radialen optimaal wordt. De gesegmenteerde middenring zal voornamelijk gaan dienen voor verkeer tussen wijken. Het welslagen van ringen en radialen is mede afhankelijk van transferia, parkeergarages in het centrum, nieuwe vormen van openbaar vervoer, prijsbeleid voor parkeren, doelgroepenbeleid en vervoersmanagement en innovatieve ontwikkelingen zoals dubbel grondgebruik, introductie van people movers en automatisch goederenvervoer.

Utrecht, 13 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...