Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juni 2000.


1. Doorstromingsmaatregelen Graadt van Roggenweg - Weg der Verenigde Naties
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april jl. besloten om in te stemmen met een pakket aan maatregelen op de route verkeersplein Hooggelegen - Weg der Verenigde Naties - Graadt van Roggenweg. De maatregelen hebben tot doel de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. De raad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van NLG 7.317.500,- voor de uitvoering van de maatregelen. De uitvoering van de maatregelen kan in het najaar van dit jaar starten en zal gefaseerd worden aangepakt. Het gaat om het volgende samenhangende pakket maatregelen. Op de Graadt van Roggenweg zullen enkele reconstructiemaatregelen worden uitgevoerd om overal zoveel mogelijk vrije busbanen te realiseren. De huidige tramhalte op de Graadt van Roggenweg verdwijnt en er komt een nieuwe tramhalte op de Sowetobrug. Op de Weg der Verenigde Naties komen betere haltevoorzieningen voor de bussen. En op het verkeersplein Hooggelegen wordt een vrije busbaan aangelegd vanaf de A2-Noord en Leidsche Rijn richting Ds. Martin Luther Kinglaan. Er wordt een extra brug aangelegd naast de meest zuidelijke brug over de A2, speciaal voor het busverkeer. Op het verkeersplein worden ook enkele aanpassingen gedaan om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Op het hele traject tussen verkeersplein Hooggelegen en Westplein blijven het aantal autorijbanen overigens ongewijzigd. Met deze maatregelen wordt de doorstroming voor de steeklijnen en buslijnen richting Leidsche Rijn verbeterd. Dit is nodig, omdat in de huidige situatie het busvervoer ongewenste vertragingen ondervindt, vooral in de spitsperioden. Dit komt doordat nu op belangrijke delen van het traject geen vrije busbanen aanwezig zijn. Het verplaatsen van de tramhalte naar de Sowetobrug is noodzakelijk om een betere aansluiting te krijgen met de woonwijken, scholen en kantoren langs de Weg der Verenigde Naties. De nieuwe halte komt precies tussen de tramhaltes "Westplein" en "Ziekenhuis Oudenrijn" te liggen, en blijft goed bereikbaar voor de gebruikers langs de Graadt van Roggenweg.

De as Graadt van Roggenweg
- Weg der Verenigde Naties
- Hooggelegen is een belangrijke schakel in het openbaar vervoer netwerk. Over deze route rijden een groot aantal streeklijnen, die frequente verbindingen verzorgen tussen Utrecht CS en het gebied ten (zuid-)westen van Utrecht. Daarnaast rijden de sneltram Utrecht - Nieuwegein en de stadsbuslijn 7 (gedeeltelijk) over deze as. Vooruitlopend op de realisatie van de HOV-lijnen naar Leidsche Rijn krijgt deze route de komende vijf tot tien jaar een belangrijke functie voor het openbaar vervoer naar Leidsche Rijn. Hierdoor zal de frequentie van de buslijnen en daarmee het aantal bussen toenemen.
Het voorstel is aan de orde in de commissie Economische Zaken en Verkeer op 18 mei 2000.


2. Eindrapportage asbestinventarisatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag kennis genomen van de eind-rapportage asbestinventarisatie gemeentegebouwen. De eindrapportage geeft een overzicht van de doelstelling, de werkwijze, de kosten en resultaten van de asbestinventarisaties. De gegevens zijn ook in het bezit van de Brandweer en de GG&GD. In geval van nood kunnen deze instanties, indien nodig, adequate maatregelen nemen. In juni 1997 heeft het college besloten, dat de gemeentegebouwen geïnventariseerd moesten worden op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Uitgangspunt hierbij is de naleving van het Asbestbesluit, de Arbeidsomstandighedenwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

De doelstelling voor het project was tweeledig:


1. in het geval van een calamiteit (b.v. brand) is het van belang te weten of er in het gebouw asbest aanwezig is dat vrij kan komen en vervolgens een risico oplevert voor de volksgezondheid;
2. indien de aanwezigheid van asbest direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid zal zo snel mogelijk tot verwijdering moeten worden overgegaan.
De gemeente heeft in totaal 782 gemeentelijke panden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In 60% van deze panden is asbesthoudend materiaal gevonden; in 3% (23 gebouwen) dient binnen een periode van vijf jaar asbestsanering plaats te vinden. In de overige 57% (446 gebouwen) is asbest aanwezig die in een periode van langer dan vijf jaar tot aan de sloop, zonder direct risico, aanwezig kan blijven. De gemeentelijke diensten zijn nu bekend met de situatie rond de aanwezigheid van asbest in de onder hun verantwoordelijkheid vallende gebouwen. Zij zijn op de hoogte van de omvang van de aanwezigheid van asbest, de gewenste maatregelen voor sanering, de globale kosten van de sanering en de geldende uitvoeringstermijnen. In samenwerking met de betreffende diensten zal de financiële situatie in kaart gebracht worden, de prioriteiten bepaald worden en een uitvoeringsplan opgesteld worden.


3. Kredietaanvraag Dick Bruna in Centraal Museum Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bedrag van NLG 1.000.000,- ter beschikking te stellen voor de presentatie en beheer van de collectie van Dick Bruna. Het Centraal Museum is verzocht om de collectie van de Utrechtse kunstenaar permanent op te stellen. Hiertoe zal het Centraal Museum de grote zaal in de voormalige WA-vleugel geschikt maken, waar Dick Bruna getoond zal worden naast de andere Utrechtse grootheid, Gerrit Rietveld. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 2000 zal de Dick Bruna opstelling gereed zijn en een start worden gemaakt met de museale ontsluiting van de Dick Bruna collectie. Het college van burgemeester en wethouders meent met deze krediettoekenning recht te doen aan het belang dat zij hecht aan een van de bekendste inwoners van de stad.

4. Planidentificatie locatie Draaiweg/Merelstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft de randvoorwaarden voor een nieuwbouwplan van een buurtwinkelcentrum met woningen op de hoek Draaiweg/Merelstraat vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het plan is, dat het schoolgebouw aan de Draaiweg blijft staan en het schoolgebouw aan de Merelstraat zal worden gesloopt. Het is de bedoeling, dat in dit gebouw aan de Draaiweg een supermarkt wordt gevestigd. Op de hogere bouwlagen van deze bebouwing zullen woonappartementen gerealiseerd worden. In het buurtwinkelcentrum komt in totaal ongeveer 2.000 m2 aan winkeloppervlakte op de begane grond. Het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt zal plaats vinden in een aparte laad- en loshaven langs de Draaiweg. Aan de Draaiweg mogen er maximaal 4 bouwlagen met mogelijk een beperkt architectonische accent van 6 bouwlagen nabij de noordoostzijde van de te handhaven school komen; aan de zijde van de Merelstraat maximaal 4 bouwlagen aan het Zwartewater maximaal 3 bouwlagen. De monumentale bomen op de binnenplaats van het schoolterrein blijven staan. Alle woningen krijgen een (half)ondergrondse parkeerplaats. Op 30 maart 2000 hebben ruim 60 belangstellenden een inloopavond in buurtcentrum de Spil bezocht over het plan voor de bouw van een buurtwinkelcentrum met woningen op de locatie Draaiweg/Merelstraat. De op- en aanmerkingen van de bezoekers van deze informatieavond zijn verwerkt in de randvoorwaarden.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september 2000.


5. Nota Hoofdverkeersstructuur
Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de resultaten van de studie Hoofd-verkeerstructuur en geeft opdracht tot verdere uitwerking in concrete projecten. Het gaat hierbij onder andere om het maken van inrichtingsvoorstellen voor de Majellaknoop, de studie naar de kruispunten op de westelijke verdeelring en het opstellen van een nota openbaar vervoer. De studie heeft geleid tot een raamwerk op hoofdlijnen waaraan projecten getoetst kunnen worden. De nota richt zich met name op de periode vanaf 2015 wanneer de verkeersmaatregelen uit het Pakket Bereikbaarheid gerealiseerd zijn. In aanvulling op het Pakket blijken er dan extra maatregelen nodig te zijn om met name problemen met de automobiliteit het hoofd te kunnen bieden. Een definitief besluit over de hoofdverkeersstructuur wordt pas genomen nadat het uitwerkingsprogramma is afgerond (medio 2001).

De gemeente heeft onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke hoofdverkeersstructuur voor Utrecht. De studie gaat daarbij uit van het jaar 2015, dus na de realisatie van de maatregelen uit het Pakket Bereikbaarheid. Het doel van de studie was om te komen tot een strategisch kader waaraan lopende en nieuwe projecten getoetst kunnen worden. Aanleiding voor de studie was in de eerste plaats de aanhoudende groei van de (auto)mobiliteit in Utrecht en de regio en in de tweede plaats de conclusie uit de discussie die in het voorjaar van 1999 gevoerd is met belanghebbenden uit Utrecht-West. Deze conclusie luidde, dat het Pakket Bereikbaarheid niet voldoende zal zijn om de verkeersdruk in Utrecht te beperken. Extra maatregelen bleken nodig met name op het terrein van de automobiliteit. De studie heeft zich daarom met name hierop gericht.

De studie gaat uit van een hoofdverkeersstructuur die bestaat uit een volledige buitenste ring van snelwegen, een gesegmenteerde middenring en wegen waarover het verkeer de stad in en uit kan, de zogenaamde radialen. Uitgangspunt daarbij is dat verkeer met zo min mogelijk overlast voor wijken naar de bestemming in de stad geleid moet worden. Door opwaardering kan de buitenring een deel van de verdeelfunctie van de middenring overnemen. Kruispunten en rotondes moeten zo worden heringericht dat de doorstroming met name op de radialen optimaal wordt. De gesegmenteerde middenring zal voornamelijk gaan dienen voor verkeer tussen wijken. Het welslagen van ringen en radialen is mede afhankelijk van transferia, parkeergarages in het centrum, nieuwe vormen van openbaar vervoer, prijsbeleid voor parkeren, doelgroepenbeleid en vervoersmanagement en innovatieve ontwikkelingen zoals dubbel grondgebruik, introductie van people movers en automatisch goederenvervoer.

Utrecht, 13 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie