Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 14 juni 2000
COMMISSIEVERGADERING

De commissie Bestuur, Financiën en Organisatie komt donderdag 22 juni 2000, aanvang 19.30 uur, in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Voorjaarsnota 2000;

4. Rondvraag;

5. Sluiting.


Ontwerp-prostitutiebeleid en inventarisatie seksinrichtingen Wetswijziging
Per 1 oktober 2000 verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht het landelijke bordeelverbod. Deze wetswijziging heeft zes hoofddoelstellingen: beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie, effectievere bestrijding van onvrijwillige prostitutie, bescherming van minderjarigen tegen sexueel misbruik, verbetering van positie van de prostitué(e), scheiding van prostitutie en criminele randverschijnselen en terugdringing van prostitutie door illegale vreemdelingen.
Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten heeft de gemeente een ontwerp geformuleerd voor een plaatselijk prostitutiebeleid. Dit beleid gaat uit van de mogelijkheid tot legalisering van inrichtingen die op 1 april 2000 in de gemeente waren gevestigd. De gemeenten die deel uitmaken van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn bovendien voornemens het totale aantal aldus vastgestelde bestaande seksinrichtingen te gaan hanteren als toelaatbaar maximum voor deze regio. Ongereguleerde groei is daardoor regionaal gezien niet mogelijk. Vestiging van een nieuwe inrichting in een van deze gemeenten is pas mogelijk indien er binnen dit regionale maximum ruimte ontstaat.
Voorts zal binnen de regio raam- en straatprostitutie niet worden toegestaan.

Inventarisatie/melding sekinrichtingen
In verband met de zojuist bedoelde inventarisatie van seksinrichtingen roepen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester exploitanten/houders van seksinrichtingen, die op 1 april 2000 in de gemeente Hattem gevestigd waren, op om zich tot uiterlijk 12 juli 2000 schriftelijk te melden bij het gemeentebestuur van Hattem (t.a.v. de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken, Postbus 93, 8050 AB Hattem, telefoon 038-4431628) om als bestaande inrichting voor legalisering in aanmerking te komen. Onder seksinrichtingen worden verstaan bordelen, massagesalons, parenclubs, seksbioscopen, escortbedrijven en thuiswerk(st)ers.
Voor legalisering gelden eisen onder andere op het gebied van de vestigingplaats en antecedenten. Voorts worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van het bedrijf en de bedrijfsvoering (o.a. gezondheidsaspecten). Legalisering betekent o.a. regelmatige controle op de naleving van de voorschriften vanwege de gemeente, de politie en instellingen voor toezicht op de volksgezondheid. Seksinrichtingen die afzien van deze melding maar niettemin de bedrijfsvoering voortzetten worden - na de vaststelling en invoering van het gemeentelijke prostitutiebeleid - in principe beschouwd als illegaal en staan dan wegens overtreding van de voorschriften in principe bloot aan vervolging.

Bekendmaking zienswijzen
De stukken met betrekking tot het ontwerp-prostitutiebeleid liggen voor belanghebbenden met ingang van 15 juni tot en met 12 juli 2000 ter inzage op het stadhuis te Hattem bij de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden mondeling doch bij voorkeur schriftelijk hun zienswijzen en/of bedenkingen naar voren brengen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de afdeling ABZ, telefoon 038-4431628.
Bekendmaking incidentele festiviteit De Watermulder In artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening is bepaald dat door een horeca-inrichting per kalenderjaar twee keer gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een incidentele festiviteit, waarbij de geluidsvoorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en
1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders hebben besloten toe te staan dat op 8 juli 2000, tussen 18.00 en 02.00 uur, binnen de inrichting van zwembad De Watermulder, Randweg 1 te Hattem, een Tropical Dance Party wordt gehouden waarbij de hierboven genoemde voorschriften niet gelden.

Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de president van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.
KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN
Met ingang van 15 juni 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hessenweg 65 te Hattem, gelegen in de bestemmingsplannen "Hattem III en Hattem III, 6e partiële herziening".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de voorste bebouwingsgrens.

Belanghebbende die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING
De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hendrikjesweg 62 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 15 juni 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Bouwactiviteiten
Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een bedrijfsruimte (industrie/winkelgebouw), Burgemeester Moslaan 3-5 (VZ 31-05-2000);

* het geheel vernieuwen en veranderen van een garage/berging, Werfkamp 5 (VZ 31-05-2000);

* het vernieuwen, uitbreiden en veranderen van een schuur, Reggestraat 12 (VZ 31-05-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Hendrikjesweg 13 (VZ 31-05-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Burgemeester van Heemstralaan 8 (VZ 31-05-2000);
* het veranderen van een kantoor/woning, Ridderstraat 22 (VZ 31-05-2000).

Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:

* het omwisselen van de bestemming bijzondere bebouwing H in de bestemming bijzondere bebouwing A, Ridderstraat 36a (VZ 31-05-2000).


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen om bouwvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een ponystal, Eijerdijk 16;
* het oprichten van een kippenhok en kas, Kleine Gracht (ongenummerd);

* het oprichten van een garage, Vijzelpad 91.
KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreft de aanvraag van de heer J. Jonker voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een paardenhouderij aan het adres Molecaten 3 te Hattem.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 15 juni 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer ter inzage.

Vanaf 16 juni 2000 kunnen gedurende vier weken schriftelijk gemotiveerde bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem worden ingediend. Degene, die schriftelijke bedenkingen indient, kan schriftelijk verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld, waarbij de gelegenheid bestaat om mondeling gemotiveerde bedenkingen in te brengen.

Degenen, die zoals hierboven is omschreven bedenkingen hebben ingediend of belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, kunnen wanneer de beschikking wordt gegeven beroep instellen.

VERSNIPPERD HOUT

Op de stortplaats aan de Oranje Nassaulaan ligt een hoeveelheid versnipperd hout. Dit is geschikt als bodembedekker in uw tuin of bijvoorbeeld als ondergrond in de paardenbak. Tijdens openingstijden van de stortplaats is dit gratis af te halen. Nadere informatie bij de chef buitendienst, deze is te bereiken onder telefoonnummer 06-53404667.

Hattem, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie