Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 14 juni 2000
COMMISSIEVERGADERING

De commissie Bestuur, Financiën en Organisatie komt donderdag 22 juni 2000, aanvang 19.30 uur, in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Voorjaarsnota 2000;

4. Rondvraag;

5. Sluiting.


Ontwerp-prostitutiebeleid en inventarisatie seksinrichtingen Wetswijziging
Per 1 oktober 2000 verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht het landelijke bordeelverbod. Deze wetswijziging heeft zes hoofddoelstellingen: beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie, effectievere bestrijding van onvrijwillige prostitutie, bescherming van minderjarigen tegen sexueel misbruik, verbetering van positie van de prostitué(e), scheiding van prostitutie en criminele randverschijnselen en terugdringing van prostitutie door illegale vreemdelingen.
Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten heeft de gemeente een ontwerp geformuleerd voor een plaatselijk prostitutiebeleid. Dit beleid gaat uit van de mogelijkheid tot legalisering van inrichtingen die op 1 april 2000 in de gemeente waren gevestigd. De gemeenten die deel uitmaken van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zijn bovendien voornemens het totale aantal aldus vastgestelde bestaande seksinrichtingen te gaan hanteren als toelaatbaar maximum voor deze regio. Ongereguleerde groei is daardoor regionaal gezien niet mogelijk. Vestiging van een nieuwe inrichting in een van deze gemeenten is pas mogelijk indien er binnen dit regionale maximum ruimte ontstaat.
Voorts zal binnen de regio raam- en straatprostitutie niet worden toegestaan.

Inventarisatie/melding sekinrichtingen
In verband met de zojuist bedoelde inventarisatie van seksinrichtingen roepen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester exploitanten/houders van seksinrichtingen, die op 1 april 2000 in de gemeente Hattem gevestigd waren, op om zich tot uiterlijk 12 juli 2000 schriftelijk te melden bij het gemeentebestuur van Hattem (t.a.v. de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken, Postbus 93, 8050 AB Hattem, telefoon 038-4431628) om als bestaande inrichting voor legalisering in aanmerking te komen. Onder seksinrichtingen worden verstaan bordelen, massagesalons, parenclubs, seksbioscopen, escortbedrijven en thuiswerk(st)ers.
Voor legalisering gelden eisen onder andere op het gebied van de vestigingplaats en antecedenten. Voorts worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van het bedrijf en de bedrijfsvoering (o.a. gezondheidsaspecten). Legalisering betekent o.a. regelmatige controle op de naleving van de voorschriften vanwege de gemeente, de politie en instellingen voor toezicht op de volksgezondheid. Seksinrichtingen die afzien van deze melding maar niettemin de bedrijfsvoering voortzetten worden - na de vaststelling en invoering van het gemeentelijke prostitutiebeleid - in principe beschouwd als illegaal en staan dan wegens overtreding van de voorschriften in principe bloot aan vervolging.

Bekendmaking zienswijzen
De stukken met betrekking tot het ontwerp-prostitutiebeleid liggen voor belanghebbenden met ingang van 15 juni tot en met 12 juli 2000 ter inzage op het stadhuis te Hattem bij de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden mondeling doch bij voorkeur schriftelijk hun zienswijzen en/of bedenkingen naar voren brengen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de afdeling ABZ, telefoon 038-4431628.
Bekendmaking incidentele festiviteit De Watermulder In artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening is bepaald dat door een horeca-inrichting per kalenderjaar twee keer gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een incidentele festiviteit, waarbij de geluidsvoorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en
1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders hebben besloten toe te staan dat op 8 juli 2000, tussen 18.00 en 02.00 uur, binnen de inrichting van zwembad De Watermulder, Randweg 1 te Hattem, een Tropical Dance Party wordt gehouden waarbij de hierboven genoemde voorschriften niet gelden.

Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de president van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.
KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN
Met ingang van 15 juni 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hessenweg 65 te Hattem, gelegen in de bestemmingsplannen "Hattem III en Hattem III, 6e partiële herziening".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de voorste bebouwingsgrens.

Belanghebbende die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING
De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hendrikjesweg 62 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 15 juni 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Bouwactiviteiten
Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een bedrijfsruimte (industrie/winkelgebouw), Burgemeester Moslaan 3-5 (VZ 31-05-2000);

* het geheel vernieuwen en veranderen van een garage/berging, Werfkamp 5 (VZ 31-05-2000);

* het vernieuwen, uitbreiden en veranderen van een schuur, Reggestraat 12 (VZ 31-05-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Hendrikjesweg 13 (VZ 31-05-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Burgemeester van Heemstralaan 8 (VZ 31-05-2000);
* het veranderen van een kantoor/woning, Ridderstraat 22 (VZ 31-05-2000).

Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:

* het omwisselen van de bestemming bijzondere bebouwing H in de bestemming bijzondere bebouwing A, Ridderstraat 36a (VZ 31-05-2000).


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen om bouwvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een ponystal, Eijerdijk 16;
* het oprichten van een kippenhok en kas, Kleine Gracht (ongenummerd);

* het oprichten van een garage, Vijzelpad 91.
KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreft de aanvraag van de heer J. Jonker voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een paardenhouderij aan het adres Molecaten 3 te Hattem.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 15 juni 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer ter inzage.

Vanaf 16 juni 2000 kunnen gedurende vier weken schriftelijk gemotiveerde bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem worden ingediend. Degene, die schriftelijke bedenkingen indient, kan schriftelijk verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld, waarbij de gelegenheid bestaat om mondeling gemotiveerde bedenkingen in te brengen.

Degenen, die zoals hierboven is omschreven bedenkingen hebben ingediend of belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, kunnen wanneer de beschikking wordt gegeven beroep instellen.

VERSNIPPERD HOUT

Op de stortplaats aan de Oranje Nassaulaan ligt een hoeveelheid versnipperd hout. Dit is geschikt als bodembedekker in uw tuin of bijvoorbeeld als ondergrond in de paardenbak. Tijdens openingstijden van de stortplaats is dit gratis af te halen. Nadere informatie bij de chef buitendienst, deze is te bereiken onder telefoonnummer 06-53404667.

Hattem, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...