Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksrapport over beëindiging arbeidsrelaties

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW beeindiging van arbeidsrelaties

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:13

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 juni 2000

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport 'Het duaal ontslagstelsel - beëindiging van arbeidsrelaties in de praktijk' aan.

Dit onderzoek vond plaats ten behoeve van de beleidsontwikkeling op het gebied van het ontslagrecht en de sociale zekerheid en ter ondersteuning van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel. Beoogd werd inzicht te krijgen in de wijze waarop arbeidsrelaties in de praktijk worden beëindigd, welke redenen hieraan ten grondslag liggen en wat de effectiviteit is van de bestuurlijke preventieve ontslagtoets. Dit moet uiteindelijk duidelijk maken of de doelstellingen die met het ontslagstelsel worden beoogd ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Teneinde tot een goed oordeel te komen, heb ik - in overleg met de Minister van Justitie - Research voor Beleid B.V. Leiden een onderzoek laten uitvoeren met de volgende centrale probleemstelling: "In hoeverre voldoet het huidige duale ontslagstelsel aan de volgende doelstellingen: · bescherming van de individuele belangen van werkgevers, · bescherming van de individuele belangen van werknemers, · bescherming van algemene belangen inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid?" Deze brede probleemstelling is terug te brengen tot drie hoofdgroepen van onderzoeksvragen betreffende 'ontslag in de praktijk', 'toetsing' en 'effectiviteit'.

De onderzoekers hebben ter oriëntatie op het ontslagrecht en de praktijk van beëindiging van arbeidsrelaties een literatuurstudie uitgevoerd. Verder is een aantal diepte-interviews gehouden met personen en organisaties (uvi's, regionale organisaties van Arbeidsvoorziening, juridische experts en vakbonden), die in de praktijk betrokken zijn bij het ontslagrecht. Ook is geïnventariseerd welke kwantitatieve gegevens over aantallen ontslagverzoeken en ontslagen er bestaan en beschikbaar zijn. Bovendien is er een grootschalige enquête onder werkgevers afgenomen en is er in de landelijke arbeidsmarktaanbodmonitor van Arbeidsvoorziening 'Hoe zoeken werkzoekenden' een half jaar lang een blok vragen opgenomen over de ervaringen van werknemers met de beëindiging van arbeidsrelaties.

Uit het eindrapport komt het volgende naar voren:
(1) met betrekking tot het onderdeel 'ontslag in de praktijk' blijkt, dat ontslag met tussenkomst van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (oktober 1997 - oktober 1999: 8 %) of de kantonrechter (oktober 1997 - oktober 1999: 9 %) relatief een beperkte rol speelt voor wat betreft de wijzen waarop werkgevers en -nemers uit elkaar gaan. Volgens werkgevers wordt met name de weg van de RDA bewandeld in geval van (vermeende) arbeidsongeschiktheid, ziekte, e.d. en bij reorganisatie. Voor de ontbindings-procedure via de kantonrechter wordt vooral gekozen bij ongeschiktheid voor de functie en ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld diefstal). Het bereiken van het doel, doorlooptijd en 'gemak' (d.w.z. het niet behoeven aan te vragen en zien te verkrijgen van een ontslag-vergunning) blijken bij werkgevers de belangrijkste motieven om te kiezen voor de kantongerechtsprocedure. Gevraagd naar de ervaringen met de laatste beëindiging blijkt de gemiddelde duur bij de kantonrechter ongeveer de helft van die bij de RDA te zijn. De keuze voor de RDA-procedure wordt door werkgevers onderbouwd met het argument van de kosten (ook na het invoeren van de kantonrechtersformule blijft het moeilijk voor werkgevers om een goede inschatting van de hoogte van de schadevergoeding te maken). Daarnaast blijken ook goede ervaringen en de indruk dat de bestuurlijke preventieve ontslagtoets naast het belang van de werknemers ook dat van de werkgevers in het oog houdt, belangrijke overwegingen om voor de RDA-procedure te kiezen. Uitgaande van jaarlijks 43000 beëindigingen via het arbeidsbureau en 45.000 ontbindingen via de kantonrechter (gebaseerd op de periode oktober 1997 tot oktober 1999) worden de totale beëindigingskosten voor werkgevers geraamd op ruim 490 miljoen respectievelijk 2,7 miljard gulden. Van de werknemers waarvan de laatste beëindiging van de arbeidsrelatie niet langer dan een jaar geleden (oktober 1998) plaatsvond, heeft het merendeel (64%) weer een baan gevonden. Voorts is nog gekeken naar de maatschappelijke kosten (inclusief de uitvoeringskosten uvi's).
(2) met betrekking tot de verwijtbaarheid van de werkloosheid (de vraag of de werknemer zich voldoende heeft verweerd) blijkt uit het onderzoek van 1998 van het Lisv het volgende: 'de uvi's stellen zelden of nooit een onderzoek in wanneer een werknemer is ontslagen om bedrijfseconomische redenen'. Bij ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen stelt een kwart respectievelijk tweevijfde zelden een onderzoek in na een vergunning van de RDA respectievelijk een ontbinding door de kantonrechter. De adviserende of toetsende taak van de uvi's ingeval van ontslag van een arbeids-ongeschikte werknemer door tussenkomst van de RDA respectievelijk de kantonrechter blijkt moeizaam te verlopen, met name door een capaciteitsgebrek (van arbeidsdeskundigen) bij de uvi's. Daarom wordt door vakbonden en RDA's wel eens getwijfeld aan de zorgvuldigheid waarmee de uvi's nagaan of de werknemer daadwerkelijk niet meer bij de werkgever terecht kan. (3) met betrekking tot het onderdeel 'effectiviteit' lijkt de directe preventieve werking van het duale stelsel beperkt. Slechts een klein deel van de ontslagverzoeken bij de RDA en van de ontbindingsverzoeken van de kantonrechter wordt niet gehonoreerd (respectievelijk 6% en 3,5%). Het merendeel van de daarbij betrokken werknemers raakt vervolgens toch de baan kwijt. Wel gaat van de ontslagtoets bij de RDA indirect een zekere preventieve werking uit. Zo verricht de RDA bijvoorbeeld in geval van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden een diepgaand onderzoek (uitgebreider dan de kantonrechter) teneinde de aannemelijkheid ervan te kunnen vaststellen. Hier schrikt de werkgever regelmatig zodanig van terug, dat de ontslagaanvraag wordt ingetrokken. Van alle werknemers die met een (poging tot) beëindiging van de arbeidsrelatie zijn geconfronteerd, is 36% tevreden met de duur van de beëindigingsprocedure; Vrouwen, ouderen, jongeren, arbeidsgehandicapten en allochtonen hebben een (iets) grotere kans op ontslag dan andere werknemers.

(4) in bijna de helft van de ontslaggevallen worden 'bedrijfseconomische redenen' opgevoerd. Tien procent is collectief ontslag en bij 13 procent gaat het om ontslag om niet-economische (bv ongeschiktheid) redenen. In een derde deel gaat het om arbeidsongeschikt-heid (van 27% in 1997 oplopend naar 35% in 1999). Vrouwen lopen relatief iets meer kans ontslagen te worden dan mannen. Opmerkelijk is dat de afgehandelde ontslagaanvragen voor vrouwen aanmerkelijk vaker te maken hebben met arbeidsongeschiktheid (41%) dan bij mannen (26%).

(5) een grote meerderheid van werkgevers ziet in het huidige stelsel nauwelijks belemmeringen voor ontslag. Wel vindt men het stelsel zodanig juridisch vertakt en verfijnd dat het voor niet-juridisch geschoolde werkgevers en werknemers nauwelijks nog inzichtelijk is. Vanwege de complexiteit en intransparantie laten veel werkgevers zich daarom ondersteunen door interne of externe specialisten laten. Voor kleinere werkgevers en werknemers is dat doorgaans minder goed mogelijk.

Over het vervolg van dit onderzoek kan ik u het volgende meedelen. Zoals u weet, is op 25 februari 1999 - conform toezegging aan de Eerste Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid (Kamerstukken 1, 1997-98, 25263, nr. 132g) - de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel geïnstalleerd met de opdracht een toekomstverkenning uit te voeren naar de inrichting van het duale ontslagrecht. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen zal in de loop van het jaar 2000 aan de Minister van Justitie en mij advies uitbrengen. Aan deze commissie is verzocht in haar advisering in ieder geval de uitkomsten van het onderhavige onderzoek te betrekken. In verband hiermee acht ik het niet wenselijk om thans - vooruitlopend op het advies van voornoemde commissie - conclusies te verbinden aan dit onderzoeksrapport.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...