Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 14 juni 2000

De regels voor het strand

Onze gemeente heeft een mooie kuststrook waarvan, vooral in de zomer, veel mensen gebruik maken.

Omdat er veel gebruiksmogelijkheden zijn, is het wel nodig dat er regels zijn die voorkomen dat de verschillende gebruikers last van elkaar ondervinden of dat mensen in gevaar komen.

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn hiervoor de nodige bepalingen opgenomen.

Aan het begin van de zomer zetten we deze regels voor u op een rij.

Honden

* In de periode 15 mei tot 15 september is het tussen slag Beukel en slag Vlugtenburg verboden voor honden;

* in diezelfde periode mogen tussen 10.00 en 19.00 uur alleen aangelijnde honden zich bevinden op het strandgedeelte tussen slag Vlugtenburg en de grens met Hoek van Holland.
* Buiten de hierboven genoemde periode mogen honden los lopen over het strand.

Paarden
In de periode van 15 mei tot 15 september mag niet met paarden (of andere rij- of trekdieren) gereden worden op:

* het strandgedeelte tussen slag Beukel en slag Vlugtenburg tussen 0.00 en 19.00 uur;

* de strandgedeelten tussen slag Beukel en de grens met Monster en tussen slag Vlugtenburg en de grens met Hoek van Holland tussen 10.00 en 19.00 uur.

Fietsen en bromfietsen

In de periode 15 mei tot 15 september is het hele strand van s-Gravenzande verboden voor fietsen en bromfietsen. Dit geldt overigens ook voor motorvoertuigen, tenzij ze een ontheffing hebben.

Zeilplanken

In de periode 15 mei tot 15 september mag u met een zeilplank (surfplank) alleen maar surfen tussen de 2e en 3e strekdam ten zuiden van slag Beukel en het gedeelte buiten de strekdammen tussen slag Vlugtenburg en Arendsduin. Gebruikers van zielplanken moeten lid zijn van North Sea Surfvereniging s-Gravenzande of in het bezit zijn van een dagpas en wimpel, die door deze vereniging wordt afgegeven.

Drijfmiddelen

Het is op het gehele strand van s-Gravenzande verboden met drijfmiddelen (bijvoorbeeld een luchtbed) de zee in te gaan. Bij een kalme en veilige zee zal hiertegen echter op het strandgedeelte tussen slag Vlugtenburg en de grens met Hoek van Holland niet worden opgetreden. De Reddingsbrigade zal dit door middel van een bord bekend maken.

Let op: met een drijfmiddel de zee ingaan gebeurt altijd op eigen risico!

Voorlichting over Focuswoningen

Op vrijdag 23 juni om 16.00 uur is er in het stadhuis een voorlichtingsbijeenkomst over een mogelijk Focusproject in 's-Gravenzande. Een Focusproject bestaat uit woningen met een aantal standaardvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap.
Belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.
Stadsjournaal in het stadhuis

Nu de bibliotheek tijdelijk gesloten is wegens een verbouwing, kunnen de videobanden van het stadsjournaal gehaald en gebracht worden bij de receptie in de hal van het stadhuis. Deze maatregel geldt zolang de bibliotheek gesloten is, dus tot eind juli.

Herstraten Zirkoon

Deze week wordt een begin gemaakt met het herstraten van de Zirkoon. Het werk is een onderdeel van het verbeterplan voor de woonomgeving in de Edelstenenwijk.

De aannemer begint bij het parkeerterrein achter in de Zirkoon. Deze parkeergelegenheid zal dan ook ongeveer 2 weken niet bereikbaar zijn.
Commissievergaderingen

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 juni zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden
(dinsdag 20 juni, 17.00 uur)

* Voorbereidingskrediet renovatie stadhuis
* Vaststelling regeling behandeling klachtrecht
Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu
(dinsdag 20 juni, 19.30 uur)

* Voorbereidingskrediet studie riolering

* Krediet aanpassing douchewaterinstallatie Westlandhal
* Krediet accommodatie Jeu de Boules

* Vaststellen route gevaarlijke stoffen

Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs

(woensdag 21 juni, 19.30 uur)

* Krediet vervanging pc's op werkplekken

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken

(donderdag 22 juni, 19.30 uur)

* Krediet herwaardering Wet Onroerende Zaken
* Invoering toeristenbelasting in 2001

* Krediet vervanging schuurdaken Hazelaarhof, Elzenhof e.o.
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.
Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van s-Gravenzande maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2000 heeft verklaard dat voor het perceel Noordlandseweg 98, kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie M, nummers 1220 en 1221, een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' wordt voorbereid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 juni 2000 en ligt vanaf die datum ter inzage bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis (kamer 112).
Bouwplannen

Tuinhuisjes

1. A.J.M. Pellekoorn, Tourmalijn 14 te s-Gravenzande, heeft het voornemen gemeld voor het bouwen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 3924, plaatselijk bekend Tourmalijn 14;

2. R. Lorsheijd, Sweelincklaan 84 te s-Gravenzande, heeft het voornemen gemeld voor het bouwen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummer 5421, plaatselijk bekend Sweelincklaan 84;

3. H. Mulder, Obrechtlaan 74 te s-Gravenzande, heeft het voornemen gemeld voor het bouwen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummer 5874, plaatselijk bekend Obrechtlaan 74.

Het bouwplan genoemd onder 1. is in strijd met het bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985', omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Tuin' het bouwen van een tuinhuisje niet is toegestaan.

Het bouwplan genoemd onder 2. is in strijd met het bestemmingsplan 'Zandevelt-Noord', omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Tuin' het bouwen van een tuinhuisje niet is toegestaan.

Het bouwplan genoemd onder 3. is in strijd met het bestemmingsplan 'Zandevelt-Noord', omdat de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Erf' wordt overschreden.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 17, lid 4, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985' bevoegd voor het bouwplan genoemd onder 1. vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voor het bouwplan genoemd onder 2. zijn zij op grond van artikel 14, lid 4, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Zandevelt-Noord' bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voor het bouwplan genoemd onder 3. zijn zij op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf vrijdag 16 juni 2000 ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). De bouwplannen genoemd onder 1. en 2. liggen 14 dagen ter inzage. Het bouwplan genoemd onder 3. ligt (wegens een wetswijziging) 4 weken ter inzage.

Gedurende die termijnen kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.
Ondergrondse milieu-eilanden
De gemeente s-Gravenzande heeft aanvragen voor bouwvergunningen ingediend voor het plaatsen van een viertal ondergrondse milieu-eilanden op de volgende percelen:

1. Oranje Nassaustraat nabij nummer 2, kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 5223;

2. Oudelandstraat 16, sectie K, nummer 2910;
3. Tulpstraat naast nummer 30, sectie L, nummer 4587;
4. Eikenlaan tegenover nummer 65, sectie K, nummer 4232.
De bouwplannen zijn in strijd met respectievelijk de bestemmingsplannen 'Nieuwe Vaart' (bouwplan 1), 'Het Oude Land 1985' (bouwplannen 2 en 4) en 'Heenweg 1974' (bouwplan 3).

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 4, lid 1a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' bevoegd voor het bouwplan genoemd onder 1) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan, op grond van artikel 4, lid 1a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985' voor de bouwplannen genoemd onder 2) en 4) en op grond van artikel 2a van het bestemmingsplan 'Heenweg 1974 voor het bouwplan genoemd onder 3).

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf vrijdag 16 juni 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Transformatorstations

Westland Materiaal B.V. te Poeldijk heeft een tweetal bouwvoornemens gemeld voor het plaatsen van transformatorstations op de percelen kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummers 4895 en 5266, plaatselijk bekend als Monsterseweg 123 en plan Vreeburgh nabij ISW-school.

Het eerste bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Het tweede bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat op gronden met de bestemming 'Veilingterrein' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor het transformatorstation Monsterseweg 123 vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en op grond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het transformatorstation plan Vreeburgh nabij de ISW-school van het bestemmingsplan 'Veilingterrein'.

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf vrijdag 16 juni 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu (WROM) in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.
Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J. Vreugdenhil

Tuinhuisje

Monsterseweg 68 A

J.A.M. de Bruijn

Duivenhok

Van Oosthuijzelaan 15

Aangevraagde bouwvergunningen

M.W. Lips

Serre en dakopbouw

Naaldwijkseweg 266

R.E.J. Tomberge

Veranderen achtergevel

Blamanstraat 1

Gemeente s-Gravenzande

Geluidsscherm

Koningin Julianaweg

Geaccepteerde bouwmeldingen

Westland Materiaal BV.

Transformatorstation

Poelkade 16

D. Valstar

Tuinhuisje

Zeestraat 39

C.M. Noordam

Berging

Hoflaan 25

G.A.J. van der Ende

Tuinhuisje

Prins Mauritsstraat 8

Verleende bouwvergunningen

Stichting Katholiek Primair Onderwijs

Tijdelijk klaslokaal

Spinel 2

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
* Flinterman Rozen B.V., Meloenlaan 18, 2691 JS te s-Gravenzande
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
* Intratuin s-Gravenzande B.V., Monsterseweg 129, 2691 JE te s-Gravenzande

Besluit propaan in de bouw milieubeheer

* HBG Woningbouw, Vreeburghlaan/Gasthuislaan te s-Gravenzande
Bovengenoemde bedrijven zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3. Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28. Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (19 tot en met 23 juni) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 20 juni van 15.30 tot 18.00 uur;

* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 juni;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...