Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenVoorlichtingspagina


Vaststelling dienstregeling 2000-2001 lokaal openbaar vervoer Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten

Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden, in de hoedanigheid van centrumgemeente, maakt bekend dat de dienstregeling voor het lokaal openbaar vervoer in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten voor de periode van 2 juli 2000 tot en met 27 mei 2001 is vastgesteld.

De vastgestelde dienstregeling en de tekst van het collegebesluit liggen met ingang van vrijdag 16 juni 2000 veertien dagen ter inzage in de bibliotheek in het atrium van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. In de gemeentehuizen van Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten liggen de belangrijkste wijzigingen alsmede het collegebesluit ter inzage.

Gedurende zes weken na de datum van deze mededeling kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Nadere informatie bij de heer J.G. van der Stok of de heer A.D. Akkies, afdeling Verkeer en Vervoer, tel. 516.5843/516.5844.
Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 2000-2001:

Lijn 28

De belangrijkste wijziging is de route van lijn 28 (Leiden Centraal - Roomburg). Lijn 28 gaat zowel heen als terug via de Breestraat rijden.
Nu rijdt deze lijn nog de route Roomburg - Meerburg - Breestraat naar het station en terug via de Langegracht en de Hooigracht. Deze route is vanuit het oogpunt van herkenbaarheid voor de reiziger ongunstig.
Het nadeel van meer bussen door de Breestraat wordt grotendeels ondervangen doordat vanaf medio 2000 90% van alle bussen zal zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor de milieuoverlast sterk vermindert.

Lijn 40

Voor een drietal ritten van lijn 40 in de vooravond is de aansluiting vanaf de trein uit Utrecht verbeterd.


Lijntaxi

Vanaf deze dienstregeling zullen de ritten die als Lijntaxi worden uitgevoerd duidelijker apart vermeld worden. Deze ritten krijgen dan het lijnnummer met een 5 ervoor. De Lijntaxi-ritten van lijn 27 worden genummerd 527, die van lijn 30 genummerd 530, etc. Er is dus geen sprake van een nieuwe lijn of van extra ritten op de bestaande lijn. Op deze manier is duidelijker welke ritten altijd rijden, en welke ritten alleen op aanvraag.


Welstandscommissie

Op maandag 19 juni aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouwtoezicht, telefoon (071) 5600 728. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente.


Inwerkingtreding APV-wijziging inzake speelautomaten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat per 1 juni 2000 de Wet op de kansspelen is gewijzigd. Een en ander betekent dat - nu de datum van inwerkingtreding van de Verordening tot 11e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994 aan deze wetswijziging was gekoppeld - met ingang van deze datum ook nieuwe APV-bepalingen inzake speelautomaten gelden (zie onze bekendmaking van 9 mei jl.)

De betreffende APV-wijziging houdt in dat thans in hoogdrempelige inrichtingen (bijvoorbeeld cafés, restaurants e.d.) drie speelautomaten zijn toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. In aansluiting hierop zijn in laagdrempelige inrichtingen (bijvoorbeeld snackbars, buurthuizen, jongerencentra e.d.) drie behendigheidsautomaten toegestaan.

Het expliciete verbod tot vestiging van een speelautomatenhal blijft gelden.

De betreffende wijziging kan desgewenst worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond op afspraak.Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), mede dat zij het volgende twee verkeersbesluiten hebben genomen:

* het jaarlijks afsluiten van het Paardenmarkt- en evenemententerrein vanaf 18.00 uur op de dag voor de Paardenmarkt tot 02.00 uur op de dag na de Paardenmarkt, alsmede het gedeelte van de Koninklijke Marinelaan gelegen tussen de schoolstaat/Veurseweg en de Zwaluwweg van 09.00 tot 24.00 uur op de dag van de Paardenmarkt, voor motorvoertuigen, met een uitzondering voor die motorvoertuigen die ten behoeve van de Paardenmarkt of het op de dag van de Paardenmarkt plaatshebbende evenement gebruikt moeten worden;

* het instellen van een voorrangsmaatregel op de Starrenburglaan waardoor het verkeer komende vanaf deze weg voorrang dient te verlenen aan het verkeer rijdend op de kruisende Veurseweg.
Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626 of mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812.


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van Restaurant De Knip voor een feest op vrijdag 16 juni met live muziek, binnen en buiten, tot 02.00 uur.

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 13 juni 2000 tot en met dinsdag 27 juni 2000 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Leidseweg 397 BV2000197

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 27 juni 2000 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Voornemen tot het afgeven van een gedoogverklaring
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 14 juni 2000 tot en met dinsdag 11 juli 2000 in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw en Milieu (kamer 36) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5601 822) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt:
* het voornemen om een gedoogverklaring af te geven voor de zonder vergunning veranderde dakkapellen aan de Willem de Zwijgerlaan 60.
Op grond van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot en met dinsdag 11 juli 2000 zienswijzen naar voren te brengen tegen het voornemen tot het afgeven van de gedoogverklaring.

Zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ VoorschotenVerleende vergunningen op grond van de APV

wk 24

* geen


Collectes

In de week van 11 juni tot en met 17 juni wordt er gecollecteerd door de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)

In de week van 18 juni tot en met 24 juni wordt er gecollecteerd door de Maag Lever Darm Stichting.Kapvergunningen

Verleende kapvergunning:

wk 24
6 juni 2000

voor het kappen van 2 coniferen aan de Vredenhoeffstraat 1

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Bouwzaken

Aanvraag bouwvergunning

wk 24

* Benvenutolaan 3; voor het vergroten van de woning;
* Krimkade 35; voor het vergroten van een berging;
* Papelaan 3; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Pauwenstraat 1; voor het plaatsen van een berging met tuinmuur;
* Veurseweg 206; voor het vergroten van de woning;
* Zwaluwweg 213; voor het vergroten van de woning;

Verleende bouwvergunnning

wk 24

* Meerkoeteiland 33; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel;

* Krimkade 65; voor het vergroten van de woning;
* Jan Pietersz. Coenstraat 27; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een gevelkozijn aan de zijkant van de woning;
* Willem de Zwijgerlaan 14; voor het vergroten van de woning;
* Voorstraat 15; voor het plaatsen van reclame;
Melding tot bouwvoornemen:

Wk 23

* Dillenburglaan 6; voor het plaatsen van een berging;
* Oranjekade 9; voor het plaatsen van een dakkapel;
Geweigerde bouwvergunning

wk 24

* Meerkoeteiland 33; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel;

Toegestane meldingen

wk 24

* Ferdinand Bollaan 11; voor het plaatsen van een dakkapel;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt en aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Weigering melding:

Wk 24

* geen

Verleende sloopvergunning

Wk 24

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

Wk 24

* geen


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 27 mei Niels Anton z.v. M.M. Niersman en M.J. Coolen;
* 31 mei Quiten Willem Erik z.v. E. van Zegveld en M. van Ommeren;
* 02 jun Amber d.v. L.C.A. van Oijen en M.A.J. van den Akker;
* 03juni Osama z.v. B. Karboubi en M. Kannouch;
Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 03 juni A.C. Lankester en M.L. van Trier;
Overleden:

* 29 mei A. Bakker, oud 71 jaar;

* 31 mei J.L.A. den Hertog, oud 79 jaar;

* 04juni J.C.W. de Groot, oud 92 jaar;

* 04juni D.J. Hunink w.v. van Overbeek, oud 83 jaar;
* 05juni D.A. den Braber, oud 94 jaar;

* 06juni M.P. van Dijk, oud 77 jaar;
Spreekuren Wethouders

De wekelijkse 'inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.

Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.


Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Leidseweg 25 Postbus 393 2250 AJ Voorschoten Telefoon (071) 5 600 600 Telefax (071) 5 22 65 87

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...