Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging Mediawet en Wetboek van Strafrecht

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

nota van wijz mediawet en wetboek van strafrecht
Gemaakt: 16-6-2000 tijd: 11:21


2


26 841

Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 juni 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt na onderdeel B. een onderdeel toegevoegd, luidende:

C. In artikel 135, eerste lid, eerste gedachtestreepje, wordt «of artikel 71j» vervangen door: , artikel 71j, artikel 72 of artikel 73.

Toelichting

In het bij koninklijke boodschap van 19 oktober 1998 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie richtlijn «Televisie zonder grenzen») (kamerstukken 26
256) is onder meer een wijziging van de Mediawet opgenomen, op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur een lijst opgesteld wordt van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving die, indien zij worden uitgezonden, in ieder geval op een open net moeten worden uitgezonden. Op grond van het huidige artikel 135, eerste lid, van de Mediawet, zou bij overtreding van die evenementenregeling een bestuurlijke boete van ten hoogste f 50.000,-- per overtreding opgelegd kunnen worden. Nadere overweging met betrekking tot een goede handhaafbaarheid, in het bijzonder gezien de steeds verdergaande commercialisering van de sport, de daarmee gemoeide bedragen en de financiële belangen van een omroeporganisatie bij (exclusieve) uitzendrechten, leidt tot de conclusie dat dat bedrag als te gering moet worden beschouwd. Ook de handhaafbaarheid van de regeling inzake de wederzijdse erkenning, opgenomen in het in bovenvermeld voorstel van wet opgenomen artikel 73, tweede lid, van de Mediawet, maakt het kunnen opleggen van een substantiëlere bestuurlijke boete wenselijk. Die regeling, welke voortvloeit uit bovengenoemde Europese richtlijn, brengt met zich mee dat in het geval van grensoverschrijdend televisieverkeer een omroepinstelling die onder Nederlandse jurisdictie valt, zich ook dient te houden aan regels inzake een evenementenlijst die door andere lidstaten zijn opgesteld. Het is wenselijk de evenementenregeling te relateren aan een bestuurlijke boete van de hoogste categorie, genoemd in artikel 135, eerste lid, Mediawet. In dat geval kan een boete van ten hoogste f 200.000,-- per overtreding worden opgelegd.

Het het oog op een snelle invoering en een goede handhaafbare implementatie is het gewenst thans deze wijziging door te voeren. De wenselijkheid van een verdergaande wijziging van de sanctiebepalingen in de Mediawet, zoals genoemd in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 27 april 2000 (kamerstukken II 1999/2000, 26 256, nr. 20), zal apart hiervan worden bezien.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie