Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten burgemeester en wethouders Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws B & W

Nr 24 - 13 juni 2000

Op deze pagina

Persberichten
A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Zie ook

Vergaderagenda's

Nummer 24 - 13 juni 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 9 EN DINSDAG 13 JUNI 2000

PERSBERICHTEN

* Gemeente Amsterdam in kort geding met bonden
* B&W akkoord met nieuwbouw stedelijk museum
* Overschrijvingsmogelijkheden marktvergunning verruimd
* Extra geld voor project etnisch ondernemerschap
* 100 werkzoekenden werven voor een opleiding in de horecaA-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Bouwen, Wonen en Economie

Het college stelt voor om een verbod op smartshops op te nemen in de huidige Leefmilieuverordening Haarlemmerbuurt. Het voorstel tot wijziging van deze verordening wordt momenteel ter visie gelegd en wordt daarna in de gemeenteraad behandeld.

De tijdelijke voetbalkooi naast Artis kan worden verplaatst naar zijn definitieve plaats aan de Hoogte Kadijk bij het GEB-terrein (in het verlengde van de Kajuitstraat). Het bestemmingplan Kadijken Oost wordt daarvoor gewijzigd. Behandeling in de raadscommissie is op 22 juni en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college stelt voor om een onteigeningsprocedure te starten voor panden bij het Rembrandtplein. Het gaat om de percelen Amstel 134-136 en Paardenstraat 2 (voorheen hotel Amstelhuys). Het gaat om een rijksmonument dat al jaren verwaarloosd is en diverse malen gekraakt, ontruimd en thans weer gekraakt is. De eigenaar is niet te bewegen tot structureel herstel. Behandeling in de raadscommissie is op 22 juni en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Tussen de Hoogte Kadijk en het Entrepotdok bevindt zich het zgn. GEB-terrein. Het college heeft besloten om extra geld uit te trekken voor de openbare ruimte om volgens het 'Nieuw Standaard Grachtenprofiel' meer kwaliteit aan de openbare ruimte (en groen) te kunnen geven. De meerkosten bedragen 2 miljoen gulden.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college stemt in met de subsidieverdeling voor Bijzondere Initiatieven Onderwijs 1999. Twee projecten, de kunstschooldag en 'Weg-gepest' ontvangen respectievelijk 6000 en 15.000 gulden. De kunstschooldag wordt elk jaar georganiseerd door de stichting Jam voor alle leerlingen in groep 8 van het Amsterdamse basisonderwijs. Vrijwel alle grote en kleine kunstinstellingen openen hun deuren om de leerlingen te laten zien wat er allemaal op het gebied van kunst en cultuur te beleven valt. Weg-gepest is een buurtgerichte aanpak tegen pesten in de westelijke binnenstad. Het project is gericht op kinderen in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, hun ouders en scholen en instellingen in de westelijke binnenstad. Behandeling in de raadscommissie is op 27 juni.

Het college heeft kennis genomen van het Meerjarenperspectief 2001-2004 van de Dienst Binnenstad. In het Meerjarenperspectief wordt het kader geschetst waaraan de vernieuwing van de binnenstad de komende jaren moet voldoen en worden de acties en projecten beschreven om dit doel te bereiken. Ook wordt een overzicht gegeven welke gevolgen dit heeft voor de komende begrotingen. Behandeling in de Raadscommissie Algemene Zaken is op 20 juni, in de Raadscommissie Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnenstad en de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad op 22 juni, in de Raadscommissie Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad op 27 juni, en in de gemeenteraad op 5 juli.

Het college stemt in met de rompbegroting 2001 van de Dienst Binnenstad. De rompbegroting geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de Dienst Binnenstad. Samen met het Meerjarenperspectief vormt de rompbegroting de voorjaarsnota voor de dienst. Ook dit jaar vertoont de rompbegroting een tekort. Om de gemeenteraad in het najaar een evenwichtige begroting voor te leggen, zal er in de begroting 2001 voor meer dan 4,1 miljoen gulden aan structurele inkomstenverhogingen of posterioriteiten moeten worden opgenomen. Naast de gewenste verhoging van de stadsdeelfondsuitkering worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht. In het najaar, bij de afwegingen van de posterioriteiten en prioriteiten, wordt hierover een besluit genomen. Behandeling in de Raadscommissie Algemene Zaken is op 20 juni, in de Raadscommissie Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnenstad en Raadscommissie Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad op 22 juni, in de Raadscommissie Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad op 27 juni, en in de gemeenteraad op 5 juli.

Onderwijs

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het Plan van Scholen 2001-2003. Voor nieuwe openbare scholen en verzoeken van schoolbesturen om bijzondere scholen te stichten moet de gemeenteraad een plan vaststellen. In het plan is een tweede openbare basisschool in IJburg opgenomen. Via de stadsdelen is nog een aantal aanvragen ontvangen. Voorgesteld wordt een algemeen bijzondere school op te nemen in het plan en vier islamitische basisscholen. Behandeling in de raadscommissie is op 22 juni.

Het college heeft kennis genomen van het onderzoek naar de leerlingpopulatie Praktijkonderwijs en stelt het gemeentelijke toetsingskader vast. In augustus 1998 is de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) gewijzigd voor VSO, (I)VBO, en MAVO. Geregeld wordt de invoering van Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voortijdige uitval van leerlingen moet worden voorkomen door zoveel mogelijk leerlingen een diploma te laten behalen of goed voor te bereiden op een arbeidsplaats. Het Praktijkonderwijs wordt vormgegeven door de schoolbesturen die participeren in samenwerkingsverbanden. In Amsterdam zijn dat er twee. Op grond van de overgangswet is het gemeentebestuur gehouden aanvragen voor omzetting naar scholen voor Praktijkonderwijs van een advies te voorzien. Om een dergelijk advies te kunnen onderbouwen is een gemeentelijk toetsingskader tot stand gekomen.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college beschouwt de poging van wethouder Köhler om in overleg met de taxicentrales Taxicentrale Amsterdam, Taxidirekt en Europtax's Nederland BV tot afspraken te komen over de herinrichting van de taxistandplaatsen als beëindigd. Köhler had de centrales op vrijdag 9 juni jl. een voorstel over de inrichting van de standplaatsen gedaan. Taxidirekt ging akkoord, TCA heeft de wethouder echter laten weten het voorstel niet te aanvaarden. Nu de bemiddeling over het gebruik van de telefoonpalen op de standplaatsen geen resultaat heeft gehad, zal wethouder Köhler hierover binnen enkele weken een voorstel aan het college doen. Verder heeft het college bevestigd dat de nieuwe Taxiwet, die op 1 januari is ingevoerd, onverminderd van kracht blijft.

Sociale Zaken

Het college stemt in met twee wijzigingen van het privacyreglement Persoonsdossiers GSD Amsterdam en het Privacyreglement OP-systeem GSD Amsterdam. De wijzigingen betreffen het verstrekken van gegevens aan de partners van de Sociale Dienst. Artikel 111 van de Algemene Bijstandswet bepaalt dat de Sociale Dienst moet zorgdragen voor de noodzakelijke voorlichting en bemiddeling om bijstandsgerechtigden gebruik te laten maken van voorzieningen die bijdragen aan hun zelfstandige bestaansvoorziening. Om uitvoering te geven aan deze verplichting werkt de Sociale Dienst op contractuele basis samen met partners. Aan die partners moeten gegevens worden overlegd. In de privacyreglementen staat dat deze gegevens alleen verstrekt kunnen worden na een B&W-besluit. Voor elke verstrekking moet het college een apart besluit nemen, wat zeer tijdrovend is. Om de uitvoering van de wet te bevorderen worden nu twee wijzigingen van de reglementen voorgesteld zodat deze procedure niet langer nodig is. Behandeling in de raadscommissie is op 28 juni.

Het college heeft de kwartaalrapportage Sociale Dienst Amsterdam over het eerste kwartaal 2000 voor kennisgeving aangenomen. Uit de rapportage blijkt dat de productieprognose voor het eerste kwartaal grotendeels is gehaald. In 1999 waren er twee belangrijke aandachtspunten: de uitvoering van heronderzoeken en het ziekteverzuim. De uitvoering van de heronderzoeken ligt inmiddels op schema. Het ziekteverzuim is in januari nog verder gestegen, maar daalt nu weer licht. Het aantal rapportages aan het gemeentebestuur zal worden teruggebracht van vier naar drie per jaar, omdat dat zowel voor het gemeentebestuur als voor het management van de dienst beter aansluit bij de bestaande sturingscycli en recesperiodes. Behandeling in de raadscommissie is op 28 juni.

Sociale Zaken/Werk

Het college stemt in met de voorliggende contracten en opdrachtverleningen 2000 tussen het college enerzijds en de WRA-groep, NV Werk, Sociale Dienst Amsterdam (SDA) en Maatwerk Amsterdam anderzijds. Het college machtigt de projectleider van de regie-unit WIW opdrachten te verstrekken aan de directeuren van de SDA en Maatwerk. Behandeling in de raadscommissies VVIS en EZ/Werk is zo spoedig mogelijk.

Zorg

Het college stemt in met een bijdrage van 1,1 miljoen gulden aan het Gemeentevervoerbedrijf voor het invoeren van een communicatiesysteem voor Stadsmobiel. Met het systeem wordt de communicatie tussen de centrale post en de voertuigen verbeterd waardoor o.a. de in- en uitstapmeldingen direct zichtbaar worden op basis van de klantenpas en eventuele afwijkingen van de planning direct zichtbaar worden op de centrale planning waardoor er direct maatregelen kunnen worden getroffen. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni.

Het college stemt in met een eenmalige subsidie van 1 miljoen gulden aan het Leger des Heils voor het verbouwen van twee opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen. Het huidige sociale pension aan het Hekelveld wordt een passantenopvang voor tien personen en het internaat op Zeeburg wordt een opvang voor 60 personen. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni.

Energie

Het college stemt in met de herbenoeming van wethouder Ter Horst als commissaris van de NUON voor een periode van vier jaar. Het college stemt in met de raadsvoordracht over de afwikkeling van de verkoop van de UNA-aandelen. Om samen met de andere voormalige aandeelhouders de afwikkeling van de verplichtingen rond de zgn. niet-marktconforme kosten en andere garantieverplichtingen te behartigen wordt de Stichting Afwikkeling UNA opgericht. Bij de afweging tot het oprichten van de stichting zijn de voormalige aandeelhouders van de UNA (de provincie Noord-Holland en de provincie en de gemeente Utrecht) betrokken geweest. Behandeling in de raadscommissie is op 22 juni en in de gemeenteraad op 5 juli.

Gemeentewaterleidingen

Het college neemt het advies van een Franse advocaat over om niet in beroep te gaan tegen het vonnis dat op 11 april jl. is uitgesproken door de administratieve rechter in Straatsburg tegen de Franse staat. In dit vonnis heeft de rechter de Franse staat veroordeeld tot een gedeeltelijke schadevergoeding aan Amsterdam (en de provincie Noord-Holland) over het nemen van maatregelen om de concentratie van zout in de Rijn tegen te gaan.

Economische Zaken

Het college stemt in met de raadsvoordracht over deelname van de gemeente in de nieuw te benoemen rechtspersoon 'Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer NV. Sinds 1989 neemt de gemeente samen met de Universiteit van Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Rabobank Amsterdam deel in Amsterdam Science Park (ASP). Gezien deze samenwerking is bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de Interdepartementale Commissie Economische Structuurverstrekking/KennisInfraStructuur (de zgn. ICES/KIS-gelden). Om hiervoor in aanmerking te komen is nauwe samenwerking met en co-financiering door het bedrijfsleven een vereiste. Omdat de doelstelling van het ASP voornamelijk ligt op het terrein van de huisvesting, is voor de (indirecte) effecten de oprichting van een nieuwe rechtspersoon noodzakelijk. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni. Het college stemt in met de raadsvoordracht over de wijziging van de Verordening op de winkeltijden voor Westpoort. In 1996 is de Verordening Winkeltijden vastgesteld. Verzuimd is een aparte bepaling op te nemen voor Westpoort. Door deze wijziging wordt het college bevoegd om voor bepaalde situaties of zondagopenstelling vrijstelling te verlenen. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni en daarna in de gemeenteraad.

Ruimtelijke Ordening

Het college gaat akkoord met de notitie 'Beleidsvrijheid inzake hogere waarden procedures Wet geluidhinder'. Binnen de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening is verschil van inzicht over de voorwaarde voor vaststelling van hogere geluidswaarden. De notitie beoogt duidelijkheid te verschaffen. De opzet, systematiek en normering van de Wet geluidhinder worden uiteengezet. Ook wordt de Amsterdamse praktijk belicht en worden voorstellen gedaan voor beleid voor de vaststelling van hogere geluidswaarden. Behandeling in de raadscommissie is op 28 juni en in de gemeenteraad op 19 juli.

Volkshuisvesting

Het college gaat akkoord met de afwijking van het advies van de commissie Welstand & Monumenten over de bouwvergunningen invulling Rokin en Vijzelgracht. Ook gaat het college akkoord met het verlenen van medewerking aan de afgifte van de bouwvergunning.

Het college stemt in met het Werkprogramma Vernieuwing Bijlmermeer 2000. Het werkprogramma wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gezonden.

Het college gaat akkoord de raadsvoordracht over de vernieuwing van de Bijlmermeer en het toevoegen van beslispunten over de evaluatie van het beheer in het najaar van 2002. Gezien het belang voor de gemeente Amsterdam om de vernieuwingsoperatie Bijlmermeer op een voldoende kwaliteitsniveau af te ronden en de substantiële bijdrage die vanuit het Centraal Fonds (70 miljoen gulden) en de corporaties (63 miljoen gulden) is aangeboden, wordt voorgesteld om een extra gemeentelijke bijdrage te verlenen. Behandeling in de raadscommissie is op 28 juni en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college heeft bepaald dat bij het bouwplan voor het station Rokin in gelijke mate wordt voorzien in gebruiks- en brandveiligheid als wat met de voorschriften in het Bouwbesluit wordt beoogd. De voorgestelde ontsluiting van dit station van de Noord/Zuidlijn voldoet namelijk niet aan deze voorschriften. Onder inzet van een RookWarmteAfvoer (RWA) wordt afgezien van de vereiste rookcompartimentering. Daarnaast wordt door roltrappen in plaats van vaste trappen voorzien in het overbruggen van de hoogteverschillen. De Brandweer en de Stedelijke Woningdienst stemmen hiermee in.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de herziening van de regeling EPB plus in EP plus. Vanuit het ministerie van Financiën is per 1 januari 2000 de Regeling energiepremie in het leven geroepen. Door de grote overlap met de Amsterdamse regeling EPB plus en een doelmatige inzet van gelden is een herziening van de Amsterdamse regeling noodzakelijk. De regeling EPB plus wordt op onderdelen aangepast en aangesloten op de subsidiesystematiek van het Rijk. De naam wordt gewijzigd in EP plus. Behandeling in de raadscommissie is op 28 juni en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over versleuteling van het Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)-budget en met de conceptbrief over de besteding van de versleutelde ISV-middelen. Mede op grond van een adviesronde met de stadsdelen en de Raad voor de Stadsdeelfinanciën wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een model voor verdeling te hanteren, samengesteld uit de elementen sociaal, woningvoorraad en openbare ruimte die even zwaar wegen. De stadsdelen die als aandachtsgebied aangewezen zijn krijgen een extra weegfactor. Aan de Raadscommissie Volkshuisvesting wordt advies gevraagd over de twee varianten voor de verdeling die er nu liggen. Voor 2001 wordt op basis van de adviezen voorgesteld een overgangsjaar te hanteren waarin de stap van de oude naar de nieuwe sleutel wordt gehalveerd. Behandeling in de raadscommissie is op 14 juni en in de gemeenteraad op 6 juli.B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken

* Vijftien adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
* Besluit over machtiging directeur Binnenstad. Bouwen, Wonen en Economie

* Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
* Twee adviezen op bezwaarschriften.

* Drie besluiten over verwerving percelen.
Middelen, Welzijn en Onderwijs

* Drie besluiten over afboeking oninbare vorderingen.
Algemeen Bestuur

* Drie besluiten over benoeming ambtenaar burgerlijke stand.
* Twee besluiten over benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

* Negen adviezen op bezwaarschriften.

* Besluit over goedkeuring archiefruimte stadsdeel Bos en Lommer.
* Besluit over goedkeuring archiefruimte stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.

Onderwijs

* Besluit over afboeking onterechte vordering.
* Besluit over toekenning waarderingssubsidie.
Financiën

* Besluit goedkeuring en vaststelling jaarstukken VGA.
* Besluit over verkoop geldleningen UNA.

* Besluit over verstrekken geldlening.

Personeel & Organisatie

* Brief over niet ontvankelijk verklaring bezwaar.
* Brief over gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaring bezwaar.
* Drie brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Besluit over verlening ontslag.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Besluit over machtiging directeur dIVV.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur

* Twee besluiten over toekenning eenmalige waarderingssubsidie.
Zorg

* Zes besluiten over verlening subsidies.
* Besluit over beschikbaarstelling incidenteel budget.
Gemeentewaterleidingen

* Besluit over ontslag en benoeming commissaris NV WRK.
Ruimtelijke Ordening

* Twee besluiten over advisering aan Gedeputeerde Staten.


Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.


-

© gemeente Amsterdam 14-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...