Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over werkbezoek Londen-EVD

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


DOOR EVD GEORGANISEERDE EXCURSIE

Datum: 14-06-2000

De leden van de Tweede Kamer Wagenaar, Crone en Koenders (allen PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken op 30 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Bent u op de hoogte van de brief van de EVD "aan een select gezelschap vertegenwoordigers van overheid, politiek organisaties en bedrijfsleden", waaronder ook de leden van de vaste kamercommissies voor Economische Zaken met betrekking tot een uitnodiging "voor een industriële excursie" naar Londen? 1)

2 Kunt u inzicht geven in de kosten van de geplande excursie? Welk deel daarvan komt ten laste van uw begroting? Acht u de kosten van de geplande excursie opwegen tegen de baten? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

3 Acht u een dergelijke excursie bijdragen aan de door u nagestreefde verbetering van de doelmatigheid van de EVD, die in haar eigen woorden, tot uitdrukking moet komen " in de toekomst kostprijs per product, maar zeker ook in de hogere kwaliteit van de dienstverlening en een betere prioriteitsstelling binnen het op handelsbevordering gerichte beleid"? 2) Zo ja, hoe komt die verbeterde doelmatigheid tot uiting? Zo neen, zult u met deze excursie omgaan?

4 Blijkens genoemde brief dient de excursie "om kennis te nemen van industriële ontwikkelingen, de banden met de industrie aan te halen en te netwerken". Is er geen enkele inhoudelijke bijeenkomst in de vorm van een congres, workshop of iets van dien aard in het excursieprogramma is gepland?

5 In hoeverre draagt een gepland bezoek aan "het grootste reuzenrad ter wereld" bij aan de doelstelling van de EVD en aan het doel "om kennis te nemen van industriële ontwikkelingen, de banden met de industrie aan te halen en te netwerken"?

6 Behoort een bezoek aan de Millennium Dome tot de "betere prioriteitsstelling binnen het op handelsbevordering gerichte beleid"? 2) Zo ja, in welk opzicht? Zo neen, waarom behoort het (mede-) organiseren van een dergelijk bezoek dan tot de activiteiten van de EVD?


-
1Brief d.d. 23 mei 2000 afkomstig van de EVD, ondertekend door drs. D.V.F.J. Bauduin,
directeur EVD en mede-ondertekend door drs. A. Kraaijeveld, voorzitter FME-CWM.
2Brief van de minister van Economische Zaken m.b.t. Instelling agentschap EVD
d.d. 7-4-2000,kamerstuk 27 058, nr. 1

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 en 3 De prioriteiten en activiteiten van de EVD zijn gericht op het Nederlandse bedrijfsleven en worden in nauwe samenwerking daarmee ontwikkeld. Het werkbezoek aan Londen is een samenwerkingsproject van de EVD en de Vereniging FME-CWM.
Het doel van het werkbezoek is de onderlinge band te verstevigen tussen de netwerkpartners binnen het netwerk van de handelsbevordering
-overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, bedrijfsleven en politiek- door hen met elkaar in contact te brengen en hen de gelegenheid te geven (gezamenlijk en onderling) van gedachten te wisselen. Ook is het doel om kennis te nemen van activiteiten van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Dergelijke werkbezoeken vinden al een aantal achtereenvolgende jaren plaats, meestal, net als deze keer, onder leiding van de Staatssecretaris. Daarbij worden telkens leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken uitgenodigd; meerdere leden namen ook deel. Om een zo groot mogelijke deelname van de netwerkpartners te bereiken, wordt er elk jaar voor gekozen dit werkbezoek niet op een werkdag, maar in het weekeinde te laten plaatsvinden.
De kosten van deze reis, die ten laste komen van de begroting van de EVD, zijn begroot op f 30.000,- voor vervoer en toegangsbewijzen. Deze kosten wegen beslist op tegen de baten. Het betreffende netwerk is essentieel voor de activiteiten van de EVD. Deze reis draagt bij aan een goede prioriteitsstelling binnen het op handelsbevordering gerichte beleid. Daarbij hebben de afgelopen jaren deze werkbezoeken naar de mening van de deelnemers bijgedragen aan een hechter nationaal netwerk op het terrein van de
handels- en investeringsbevordering en op die manier ook aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de EVD. Daarmee past deze activiteit naadloos in de missie van de EVD zoals ik die onlangs in uw Kamer heb toegelicht.

4, 5 en 6 Voor deze werkbezoeken wordt gekozen voor een evenement of project waarmee het Nederlandse bedrijfsleven zich profileert in het buitenland. In het verleden was dit meerdere malen de traditioneel omvangrijke en in het oog springende Nederlandse inzending op de Hannover Messe. Dit jaar is gekozen voor het London Eye, het reuzenrad aan de Thames. Onder leiding van hoofdaannemer Hollandia B.V. is een groot aantal Nederlandse bedrijven betrokken geweest bij de productie van dit Britse prestige project, veelal onder gebruikmaking van zeer geavanceerde technologieën. De deelnemers aan de excursie krijgen een gedetailleerde uitleg over de wijze waarop Nederlandse bedrijven bij dit project betrokken zijn geweest. Voorts wordt door de ambassade een ontmoeting georganiseerd met een aantal andere Nederlandse bedrijven dat met succes actief is op de Britse markt. De deelnemers krijgen een toelichting op de activiteiten van deze bedrijven en kunnen met de vertegenwoordigers van deze bedrijven van gedachten wisselen, wat in dit geval een effectiever instrument is dan een congres of workshop. Het programma voorziet tot slot in een bezoek aan de Millennium Dome, waarmee de deelnemers kennis kunnen nemen van een ander Brits prestige project.
Het werkbezoek is een programma van het EVD-netwerk, waarin de Vereniging
FME-CWM een prominente plaats inneemt. Het co-organiseren door de EVD van dit programma ligt derhalve volstrekt in de rede.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie