Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behandeling Voorjaarsrapportage 2000 gemeente Geleen

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geleen

Voorjaarsrapportage 2000.
Op donderdag 15 juni aanstaande wordt in de raad van de gemeente Geleen de voorjaarsrapportage 2000 behandeld. Tijdens het maandelijks persgesprek op 18 mei aanstaande geeft het college een toelichting op deze rapportage.

Procedure.
In de gemeentelijke planning- en controlcyclus is aangegeven dat in de raadsvergadering van 15 juni 2000 de eerste rapportage van het jaar aan de orde komt. De behandeling in de commissies vindt plaats tussen 23 en 25 mei.

Hoofdlijnen voorjaarsrapportage 2000.
De gegevens van de begroting van 2000 zijn alweer 3/4 jaar oud. In de voorjaarsrapportage wordt bekeken in hoeverre beleid en financiën nog stroken met de opgestelde plannen. De hoofdstukken 3 en 4 van de rapportage laten dit zien. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Hoofdstuk 8 bevat daartoe alle beslispunten die uit de rapportage naar voren komen.

Naast de activiteiten die te maken hebben met de herindeling staat het voorjaar van 2000 in het teken van diverse grote projecten. In hoofdlijnen wil de raad, naast de reguliere werkzaamheden, de uitvoering van volgende projecten prioriteit geven. Het gaat hierbij niet om nieuwe zaken, maar alleen om een keuze uit projecten die al in de goedgekeurde begroting en het meerjarenbeleidsplan van Geleen staan, en passen binnen de daarin aangegeven financiële ruimte :
* een Centrum voor Werk en Inkomen in Geleen;
* de renovatie van sportcomplex Zuid, de kinderboerderij, de gemeenschapshuizen, het burgemeester Damenpark en Plinthos;
* de huisvesting van het cultuurcluster, de scholengemeenschap in Zuid, het wijkcentrum Lindenheuvel, de brandweer, diverse onderwijs- en welzijnsaccommodaties, het jongerenwerk Lindenheuvel;

* de binnenstadsvisie;

* de tuinboulevard samen met de aanleg van het landschapspark De Graven op Geleens grondgebied en een millenniumbos;
* verkeersprojecten in de vorm van fase 2 van de Kampstraat / Lemmensstraat, de westelijke randweg / rijkswegboulevard, en de fietspaden van en naar de nieuwe scholengemeenschap in Zuid.
Financieel resultaat.
Het totaalbeeld van de voorjaarsrapportage kent twee kanten. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering en het resultaat dat een incidenteel karakter heeft.
Het beeld uit de reguliere bedrijfsvoering is nagenoeg neutraal. Daarnaast is sprake van een voordelig incidenteel resultaat. Dit doet zich voor bij het product Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. De snelle groei van dit product en de complexiteit van regelgeving maakten het noodzakelijk om de financiële situatie en het beheer nader te onderzoeken. Het onderzoek leverde een voordeel op van ƒ 2,9 (_ 1,3) miljoen dat zich gedurende een aantal jaren had opgebouwd. Belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn : de gunstige economische ontwikkelingen, efficiëncy in de uitvoeringskosten, de structuur van de regelgeving en meer verkregen subsidies. Van belang is dat de inzet voor de doelgroep steeds optimaal is geweest.

De eerste rapportage van 2000 laat in totaliteit een positief beeld zien van bijna ƒ 3 (_ 1,4) miljoen. Samen met de post onvoorzien betekent dit een verwacht voordelig jaarresultaat van ƒ 3,7 (_ 1,7) miljoen.

Bestemming voordelig resultaat.
Voor de besteding van het rapportageresultaat wordt een aantal voorstellen gedaan. Er wordt geen gebruik van de toezegging van de CAI van ƒ 2 (_ 0,9) miljoen. Een bedrag van ƒ 1 (_ 0,45) miljoen wordt toegevoegd aan de beleidsreserve. Er wordt een bedrag opgenomen van ƒ 0,25 (_ 0,12) miljoen om een aantal kleine projecten te realiseren die alleen een financieel knelpunt kennen. Tot slot blijft ƒ 0,5 (_ 0,23) miljoen in onvoorzien. Het jaar is immers nog niet om.Felicitaties door wethouder Geenen aan echtpaar Hartsema-Goertz en aan de heer Beckers van Kelders Dakmaterialen B.V.

Adoptieplan voor projecten/straten/scholen in combinatie met het gebruik van gekleurde vuilniszakken. Zo luidde officieel de inzending van het echtpaar Hartsema-Goertz waarmee zij de milieuprijs 2000 in de wacht sleepten.
Gelet op eerdere acties zoals in de wijk Votulast in Utrecht en schoonmaakwerkzaamheden in de wijk St. Marten in Arnhem, is dit idee geen primeur voor Nederland. Desalniettemin staat de jury zeer positief tegenover dit idee aangezien het adopteren van projecten of straten een belangrijke impuls kan betekenen voor sociale vernieuwing en het vergroten van de leefbaarheid op wijkniveau. Naast bewustwording is het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving betrokken raken bij initiatieven op milieugebied ter voorkoming van vervuiling zoals graffiti, hondenpoep, slecht onderhouden straatmeubilair, fietswrakken en zwerfvuil.
In de inzending wordt voorts melding gemaakt van het promoten van gekleurde vuilnisbakken in de vorm van dieren. Door de jury wordt dit aspect gezien als een concrete uitvoeringsmaatregel in samenhang met het adoptieplan.
Ten aanzien van de gekleurde, en in de vorm van dieren uitgevoerde vuilnisbakken wordt opgemerkt dat het educatieve element hiervan groot is. Nadeel van een dergelijke inzamelvoorziening is de vandalisme-gevoeligheid. Momenteel ontwikkelt de gemeente beleid dat er op gericht is om in elke wijk een retourette (een soort inzamelpretparkje voor recyclebare afvalmaterialen) in een supermarkt onder te brengen. De speelse sfeer met educatieve elementen maken de retourette voor met name kinderen een trekpleister. De retourette is een formule die op grond van praktijkervaring een impuls geeft aan gescheiden afvalinname. Naast oud papier, glas en kleding - voor welke fracties in deze gemeente al een afzonderlijk inzamelsysteem operationeel is - kan bij een retourette eenvoudig blik, kunststof flacons en drankverpakkingen aangeboden worden. Hierdoor maakt een retourette een verdergaande mate van scheiding van huishoudelijk afval mogelijk dan thans op grond van de brengvoorzieningen mogelijk is. Dit is zeker in het kader van de individualisering van afvalstoffentarieven (tariefdifferentiatie) van groot belang. Op grond hiervan en gezien de tendens om ondergrondse inzamelvoorzieningen te realiseren, komt het voorstel tot het introduceren van gekleurde vuilnisbakken niet voor praktische toepassing in deze gemeente in aanmerking.

De jury van de Geleense Milieuprijs 2000 bestond uit:


-de heer P. Geenen (voorzitter), wethouder Stadsbeheer en Milieu;
-mevrouw drs. ing. Y. de Bie, namens de Kamer van Koophandel Zuid- Limburg;

-de heer J. van der Meulen, namens de commissie Stadsbeheer en Milieu;
-de heer J. Vroemen, namens Regionale Inspectie Milieuhygiëne;
-de heer H. Bemelmans, namens de Stichting Milieufederatie Limburg;
-de heer A. Bemelmans, namens Natuur- en Milieuoverleg Geleen.
Een eervolle vermelding kent de jury toe aan de 2 overige, genomineerde voorstellen, te weten:

Kelders Dakmaterialen B.V.
voor toepassing van mos sedumdakbedekking

en

de heer L. Vervoort
voor het inrichten van permanente schepplaatsen voor compost
Voor het jury-rapport bel met de heer Jos Jansen tel: 046-47 84 751


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie