Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over voortgang milieuwethandhaving winter 1999/2000

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Voortgangsrapportage milieuwethandhaving winter 1999/2000 (150600)

Den Haag, 15 juni 2000

Inbreng Algemeen Overleg

Systematiek halfjaarlijkse voortgangsrapportage

De onderhavige rapportage bevat geen kwantitatieve gegevens (die komen een keer per jaar - in de zomerbrief). Het is derhalve lastig nu (in vergelijkende zin) een beeld te krijgen van de voortgang van de handhaving. In deze brief worden wel een aantal belangrijke onderwerpen grondig behandeld, waarvoor dank. Maar waarom is zo weinig informatie opgenomen over de handhavingstaak van politie en gemeenten? Komt dat aan de orde in de Zomerbrief? Mijn fractie is benieuwd naar de stand van zaken bij het gemeentelijk Milieubeleid (jaarverslagen 1998). Is daar op dit moment al wat over te zeggen? Hoe staat het nu met de 14 achterblijvende gemeenten?

Landelijke strategie voor alle handhavingspartners

De CDA-fractie hecht aan een zo groot mogelijke uniformiteit in de aanpak van de milieuwethandhaving. Wij zijn dan ook verheugd dat op basis van de strategie van het OM, de IMH en andere partners een basis wordt ontwikkeld voor een landelijke strategie voor alle handhavingspartners. Graag hierover meer informatie. Wanneer zal deze landelijke strategie zijn beslag krijgen? Het opstellen van een handhavingsstrategie is één ding. Daarmee komt nog geen zekerheid dat die ook uitgevoerd wordt: in de praktijk blijkt dat in provincies/regios die al werken met betrekkelijk stringente handhavingsstragieën, de neiging tot afwijken groot is. Hoe beoordeelt de minister de suggestie van Milieu Officier van Justitie Biezeveld, om de gemeenschappelijke handhavingsstrategie vast te leggen in de provinciale milieuverordening (als instructieregels voor het bestuursrechtelijk bevoegd gezag)? Daarmee zou de ruimte voor afwijken verkleind kunnen worden.

Groene wetten

Deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage bevat gelukkig in tegenstelling tot de vorige enige informatie over de handhaving van groene wetten, maar het beeld is zeer fragmentarisch. Op grond van deze informatie is de voortgang, laat staan de vooruitgang, in vergelijking met voorgaande jaren niet te beoordelen. Wij roepen de minister op in de volgende voortgangsrapportage uitvoerige (ook kwantitatieve) informatie te verschaffen, zodat een beter (zo veel mogelijk volledig) inzicht verkregen kan worden. Kan de minister die toezegging doen? Hetzelfde verzoek doen wij met betrekking tot de milieuhandhavingstaak van de politie. Ook die hebben wij enigszins gemist in deze voortgangsrapportage.

Asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties (25.834, nr. 19)

De CDA-fractie acht de invoering van een inventarisatieplicht, verankerd in een op de Woningwet gebaseerd besluit een goede stap. Wel aandacht voor de knelpunten die het rapport Lanting/Scholten daarbij constateert, te weten: de handhavingslast, de rentabiliteit van de maatregel (kosten/baten) en het feit dat de objecten geheel buiten deze optie vallen. Voor welke inventarisatievariant wordt nu precies gekozen (zie tabel op blz. VI rapport)? Het is goed dat we ons nu primair gaan richten op de risico I klasse (hoog risico op blootstelling), maar wat gebeurt er met de risico II klasse (niet verwaarloosbaar risico), waar alle woningen onder vallen? Het kostenplaatje is ons nog niet helemaal duidelijk. Wie draagt nu precies welke kosten? De CDA-fractie vraagt in dit verband met nadruk ook aandacht voor de in het rapport geconstateerde problematiek van de minder draagkrachtige gebouweigenaren. Hoe wil de minister daar mee omgaan? De deskundigheid van inventarisatiebureaus zal, ook aldus het rapport, verbeterd moeten worden om objectief de saneringsnoodzaak vast te kunnen stellen, en vooral ook, om te voorkomen dat onnodig gesaneerd wordt. Intensieve voorlichting aan gebouweigenaren is eveneens nodig. Het opstellen van een beheersplan in niet sloopsituaties, waarbij de vinger aan de pols gehouden wordt, lijkt ons een zeer nuttig instrument. Graag het oordeel van de minister.

Asbestwegen Twente

De CDA-fractie is over het algemeen tevreden over de wijze waarop het asbestprobleem wordt aangepakt. Dat gebeurt in veel gevallen met de uiterste zorg, en zeer strenge veiligheidnormen. De situatie rond de Twentse asbestwegen en erven baart ons echter nog veel zorgen. Nog steeds ligt asbest open en bloot op een aantal wegen en erven die voor iedereen toegankelijk zijn. Het asbest ligt zó voor het oprapen. Ik ben geschrokken over de stand van zaken in Goor en Diepenheim. Daar ligt nog een flinke problematiek. Duizenden vierkante meters moeten nog gesaneerd worden. Men weet om maar een voorbeeld te noemen - nog niet wat men met de bermen van de asbestwegen moet doen. De sanering had per 1 juli van dit jaar rond moeten zijn. De sanering moet echter nog beginnen. Wij roepen de minister met de grootste klem op om dit proces zo veel mogelijk te bespoedigen, en de gemeentes waar mogelijk bij knelpunten te helpen. Kennelijk hebben de gemeenten met asbestwegen problemen door het ontbreken van richtlijnen, of voorwaarden voor sanering. Men weet niet hoe men de zaak moet aanpakken. Die gemeenten willen natuurlijk zekerheid dat áls zij geld uitgeven voor sanering, dat dan niet achteraf blijkt dat het niet voldoende en afdoende is geweest. Kortom: de grote schoonmaak van dit vrij liggende asbest duldt absoluut geen uitstel meer, zeker niet als wij ons bedenken hoe uiterst voorzichtig, omzichtig en doortastend wij te werk gaan in andere asbestsituaties.

Rapport Inspectie Milieuhygiëne inzake benzinestations

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) beweert dat de achterstand die er nu bestaat in belangrijke mate terug te voeren is op administratieve problemen bij provinciale en gemeentelijke overheden. Ook worden trage besluitvorming en/of financieringsproblemen bij de overheid als oorzaak aangewezen. Deelt de minister de visie van de VNPI, en wat gaat hij doen aan deze knelpunten? Komt u niet veel te laat in actie? De vele gedoogsituaties (10%), waarbij vaak geen harde afspraken zijn gemaakt, vinden wij onverantwoord en onacceptabel. Wat wordt daaraan gedaan? Wat gaat de minister doen met de aanbevelingen van het rapport (paragraaf 4.2)? De aanschrijving richting gemeenten en provincies wordt door ons zeker gewaardeerd, maar deze beperkt zich tot validatie van gegevens en een oproep tot handhaving en toezicht. Er is waarschijnlijk meer nodig. De CDA-fractie wil aandringen op een zo spoedig mogelijke afronding van de saneringsoperatie. De VNPI zegt dat afronding vóór het eind van dit jaar mogelijk moet zijn. Wij vragen de minister daarop aan te koersen.

Bentazon in Drinkwater

De brief van de minister bevat een welkome actualisering van het gedoogbeleid bij overschrijding van drinkwaternormen. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat het gedoogbeleid goed wordt afgestemd met het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen. Via de VEWIN bereikte ons nog de vraag of het realistisch de stof DICEGULAC, die ook een bijproduct is van vitamine C, uitsluitend aan te merken als een bestrijdingsmiddel. Graag op deze punten een reaktie van de minister.

Tweede deel van het Algemeen overleg

CFK-onderzoek bij Zeescheepvaart

Bij een beleidsstreven dat is gericht op een maximum lekpercentage van 1 procent, zijn lekpercentages van gemiddeld 50 tot 80 procent in de zeescheepvaart absoluut onacceptabel. Graag vernemen wij van de minister hoe hij invulling wil gaan geven aan de stringentere handhaving en betere samenwerking die aanbevolen worden in het onderzoeksrapport. Actie in Europees verband zou gestimuleerd moeten worden. Handhaving en controle zijn en blijven uiterst belangrijk. Maar handhaving is, zeker op volle zee, ook moeilijk uitvoerbaar en sluitend te krijgen. Wij dringen er bij de minister op aan, in afwachting van een verbod op CFK, de bevoegdheden en opleidingseisen voor bemanningsleden voor het verrichten van koeltechnische werkzaamheden nog eens goed tegen het licht te houden.

Wij moeten zo snel mogelijk af van die CFK-installaties op schepen. Wij vragen de minister zich krachtig in te zetten voor versnelde ombouw van koelinstallaties naar minder milieubelastende koudemiddelen. Kan hij hier, in overleg met de sector met voorstellen komen? Er moet wel haast worden gemaakt met ombouwen, want ongeveer medio 2001 zal het verboden zijn (aldus de CFK-brief van 17 februari) om koelinstallaties bij te vullen met CFKs. Door ombouw zal veel resterende CFK vrijkomen. Dat moet op een milieuvriendelijke wijze verwerkt worden. Hoe staat het met de totstandbrenging van een inzamelingsregeling voor overtollige CFKs? De suggestie in het CFK-rapport om te komen tot een zorgsysteem ten aanzien van koelmiddelen lijkt ons heel nuttig.

In de brief inzake CFK-beleid van 17 februari jl. wordt onder meer nog het voornemen genoemd om te komen tot doelvoorschriften die een maximum stellen aan de hoeveelheid koelmiddel die mag weglekken naar het milieu. Hoe ver is dit voornemen gevorderd? In de brief van 17 februari is ook sprake van een handhavingsactie bij middelgrote koelinstallaties in de industrie. Heeft die actie al plaatsgevonden, en zo ja, zijn er al resultaten bekend?

Paragraaf 5.6 Winterbrief Milieuwethandhaving.

Met betrekking tot het handelsverbod op CFK-houdende koelkasten rijst bij de CDA-fractie de vraag, of de gebruikte koelkasten die verkocht worden in kringloopwinkels ook vallen onder dit verbod, en zo ja, zijn deze winkels betrokken bij het handhavingstraject?

MdV, op het onderwerp vuurwerk, ook genoemd in deze paragraaf, wil ik niet te veel vooruitlopen. Het brede onderzoek loopt. Wij moeten de resultaten daarvan eerst afwachten. Ook wachten wij de concrete voorstellen af, waar het de vergunningverlening en de handhaving betreft. Het is goed dat er nu een centrale registratie komt voor op- en overslag van gevaarlijke stoffen in het Rotterdamse havengebied. De registratie van gevaarlijke stoffen moet, vinden wij, ook landelijk onder de loep genomen worden. Met betrekking tot vergunningverlening lijkt een zeker patroon herkenbaar, namelijk dat overschrijding van vergunningen nogal eens gedoogd wordt, waarna de vergunning aangepast wordt aan de dan feitelijke ontstane situatie. Dit lijkt ons niet de goede volgorde. Zeker niet als het gaat om gevaarlijke stoffen. Wij vinden dat dit probleem, als het structureel is, aangepakt moet worden. Ook moet er meer aandacht komen voor optimale betrokkenheid van burgers bij de vergunningprocedure, en een betere bekendmaking van gemeentebesluiten, zodat burgers beter in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken. Graag een reactie van de minister.

Kamerlid: J.M.G. Schreijer-Pierik

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...