Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA eens met reactie aan EC over Witboek Voedselveiligheid

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Witboek Voedselveiligheid (150600)

Den Haag, 15 juni 2000

Inbreng
De CDA-fractie kan instemmen met de reactie van het kabinet aan de EC inzake het witboek voedselveiligheid en de oprichting van een Europese Voedsel Autoriteit (EVA).
Wij beschouwen de oprichting van EVA als een eerste stap in de richting van een geharmoniseerd Europees Voedselveiligheidsbeleid. Het takenpakket van de EVA is op dit moment vooral toegespitst op de wetenschappelijke advies- en beoordelingsfunctie. Wij gaan er vanuit dat naarmate het gezag van de EVA aan belang zal winnen haar positie als autoriteit op het gebied van voedselveiligheid een meer onafhankelijk karakter zal krijgen.
Op termijn dus meer politiek onafhankelijk en meer bevoegdheden dan nu wordt voorgesteld (meer analoog aan de FDA, de Food and drugs administration in de VS)
Mogelijk dat na de totstandkoming van één Europese richtlijn voor levensmiddelen deze uitbreiding van het takenpakket van de EVA opnieuw kan worden herbezien.
Risicomanagement en het Rapid Alert System zouden niet ondergebracht moeten worden bij de EVA volgens het kabinet. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Ook op dit punt kan mijn fractie akkoord gaan.
Na de dioxinecrisis zijn op dit punt door Berenschot een aantal aanbevelingen gedaan die door het kabinet grotendeels zijn overgenomen.
Vooral de interne communicatie en coördinatie tussen de diverse departementen zouden moeten worden verbeterd.
Er is nu een meldingsorganisatie met twee meldpunten (VWS, LNV) alsmede een interdepartementaal comité voedselveiligheid. Maar nog niet is duidelijk hoe de communicatie met de EC en de EVA vorm zal krijgen. Dit gesignaleerde knelpunt van Berenschot is nog onvoldoende uitgewerkt. Gaarne wat meer informatie.
Daar waar VWS, LNV en VROM op geleide van Berenschot een nieuwe coördinatiestructuur hebben ontwikkeld is de coördinatie van het Witboek Voedselveiligheid nu in handen van Buitenlandse Zaken en heeft EZ ook nog een bepaalde betrokkenheid.
Kan dit niet een wat meer rechtstreekse lijn zijn, lopen we niet het risico dat door de veelheid van de betrokken ministeries het crisismanagement gevaar loopt?
Welke invloed zal de oprichting van de EVA hebben voor de diverse wetenschappelijke instanties die zich in ons land bezighouden met advisering (bijv. Gezondheidsraad). Of het werkterrein van de EVA scherp afgebakend is is een andere kwestie. Bijv. de recente epidemie van legionella in relatie tot de kwaliteit van het water. Valt dit onder de EVA of is/komt hiervoor een aparte EMA (Europese Milieu Autoriteit)?
En tenslotte; wat wordt bedoeld met de laatste zin van de kabinetsreactie aan de EC, te weten aanscherping van de normen mag in beginsel niet leiden tot een afname van het marktaandeel van ontwikkelingslanden.?
Mijn fractie is van mening dat met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van ontwikkelingslanden er geen concessies mogen worden gedaan ten nadele van de garanties op het gebied van voedselveiligheid.
Voedselveiligheid in Europees verband dient absoluut gegarandeerd te zijn. Gaarne reactie. Samenvattend: in beginsel positief met de reactie van het kabinet op het witboek voedselveiligheid. Vz. als punt twee staat de brief van de minister geagendeerd over kwaliteitsbeleid. Een nietszeggende brief waarin wordt aangekondigd dat er een nota Agrovisie 2010, een plan van aanpak biologische landbouw en een integrale beleidsnota biotechnologie tegemoet kan worden gezien. Juist nu op Europees niveau de discussie over voedselveiligheid wordt gevoerd wordt een visie van LNV op het gebied van kwaliteit node gemist. Met name de beleidsvisie biotechnologie, al vele malen in het vooruitzicht gesteld, is dringend noodzakelijk voor onze eigen meningsvorming. Wanneer kunnen we e.e.a. nu eindelijk tegemoet zien?
Tenslotte is de CDA-fractie van mening dat de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport Berenschot Waarborgen en waar zorgen voor ons op dit moment geen aanleiding geven dit rapport opnieuw aan de orde te stellen.
Duidelijk is dat de aanbevelingen van Berenschot grotendeels zijn aangenomen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de gekozen opzet ook voldoet.

Kamerlid: Siem Buijs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie