Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake verdrag bescherming persoonsgegevens

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake wijz verdrag tot bescherming van personen mbt geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
Gemaakt: 8-9-2000 tijd: 14:32

2

Staten-Generaal Nr. 339 1 / 2

27280 Wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens; Straatsburg, 15 juni 1999

Nr. 1 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2000

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen de op 15 juni 1999 te Straatsburg totstandgekomen wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2000, 69)1).

Een toelichtende nota bij dit wijzigingsverdrag treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

J.J. van Aartsen


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 7 september 2000.

De wens dat het verdrag aan de

uitdrukkelijke goedkeuring van de

Staten-Generaal wordt onderworpen

kan door of namens één van de Kamers

of door ten minste vijftien leden van

de Eerste Kamer dan wel dertig leden

van de Tweede Kamer te kennen worden

gege-ven uiterlijk op 7 oktober 2000.

TOELICHTENDE NOTA
Inleiding Het onderhavige, op 15 juni 1999 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa aangenomen wijzigingsverdrag strekt tot wijziging van het bestaande, op 28 januari 1981 te Straatsburg totstandgekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7). Dit Verdrag is in het kader van de Raad van Europa totstandgekomen. Wijziging van het Verdrag van 1981 is noodzakelijk geworden door de voorgenomen toetreding van de Europese Gemeenschappen tot dit Verdrag. Aanleiding tot de voorgenomen toetreding van de Europese Gemeenschappen tot dit Verdrag is de totstandkoming van twee richtlijnen op het terrein van de bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waardoor de Europese Gemeenschappen op dit terrein bevoegd zijn geworden. Het betreft Richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) (hierna: Richtlijn nr. 95/46/EG) en Richtlijn nr. 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998, L 24) (hierna: Richtlijn nr. 97/66/EG). De implementatie van deze richtlijnen is nog niet afgerond. De implementatie van Richtlijn nr. 95/46/EG wordt voorzien in het voorstel van wet houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 2) alsmede in het voorstel van wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (kamerstukken II 1998/99, 26 410, nr. 2). Het voornoemde wetsvoorstel 25 892 is door de Tweede Kamer op 23 november 1999 aanvaard. Richtlijn nr. 97/66/EG is grotendeels geïmplementeerd in hoofdstuk 11, alsmede in artikel 18.13 van de Telecommunicatiewet. Enige bepalingen zijn nader uitgewerkt in de Regeling nummeridentificatie en in het Besluit 1-1-2 alarmcentrales. Verder moeten nog enige bepalingen uit hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet bij algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt. Enkele bepalingen van de richtlijn zijn nog niet geïmplementeerd. Daarvoor zullen nog enige wettelijke bepalingen nodig zijn. Voor een aantal van de nog niet geïmplementeerde bepalingen geldt echter dat zij eerst per 24 oktober 2000 in Nederlands recht moeten zijn omgezet. De wijziging De voorgenomen toetreding van de Europese Gemeenschappen tot het Verdrag is in het onderhavige wijzigingsverdrag als volgt geregeld. Artikel 1 van het wijzigingsverdrag strekt tot wijziging van artikel 3 van het Verdrag. Hierdoor wordt, evenals reeds het geval is voor de bestaande partijen bij het Verdrag, aan de Europese Gemeenschappen de mogelijkheid geboden, door middel van een verklaring, bepaalde bestanden uit te zonderen van de toepasselijkheid van het Verdrag. Dit kan echter alleen met betrekking tot bestanden waarop geen enkel wettelijk voorschrift van toepassing is dat met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is getroffen. Afwijkingen van de grondbeginselen zijn verder slechts mogelijk, voorzover zij in de wetgeving zijn voorzien en noodzakelijk zijn ter bescherming van bepaalde, in artikel 9 van het Verdrag genoemde, algemene bepalingen, zoals onder meer de veiligheid van de staat en de bestrijding van strafbare feiten. Behalve beperken, geeft artikel 1 van het wijzigingsverdrag ook voor de Europese Gemeenschappen de mogelijkheid de toepassing van de grondbeginselen uit te breiden. Evenals de overige partijen bij het Verdrag kunnen de Europese Gemeenschappen, door middel van een verklaring, aankondigen dat deze eveneens van toepassing zullen zijn op niet-geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens. De Europese Gemeenschappen kunnen ook aan het begrip persoonsgegevens een wijdere betekenis geven door ook gegevens betreffende bepaalde verbanden van natuurlijke personen, zoals vennootschappen, verenigingen, stichtingen, enz., daaronder te brengen. Verklaringen waarmee partijen
-dus ook de Europese Gemeenschappen- het toepassingsgebied van het Verdrag met betrekking tot zichzelf beperken of uitbreiden, kunnen te allen tijde worden gedaan, gewijzigd of ingetrokken. Zij treden drie maanden na kennisgeving in werking. Andere wijzigingen betreffen wijzigingen van de hoofdstukken V, VI en VII van het Verdrag. Door wijziging van het in hoofdstuk V opgenomen artikel 20 (artikel 2 wijzigingsverdrag) wordt de mogelijkheid geboden dat de Europese Gemeenschappen deelnemen aan de commissie die een kader biedt voor overleg over de uitvoering en andere vraagstukken betreffende het Verdrag. Deze wijziging legt vast dat wanneer in de commissie een onderwerp aan de orde is, waarbij sprake is van een gemeenschapsbevoegdheid, de Europese Gemeenschappen stemmen met het totaal aantal stemmen van de lid-staten van de Europese Unie, die partij zijn bij het Verdrag. Deze lid-staten stemmen in een dergelijk geval niet.

Door de wijziging van het in hoofdstuk VI opgenomen artikel 21 van het Verdrag (artikel 3 wijzigingsverdrag) moeten door een van de partijen, het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dan wel door de hiervoor genoemde commissie voorgestelde amendementen op het Verdrag in het vervolg ook worden gemeld aan de Europese Gemeenschappen.

Tenslotte voorziet het wijzigingsverdrag in een aantal wijzigingen van de slotbepalingen van het Verdrag (hoofdstuk VII). Door de wijziging van artikel 23 (artikel 4 wijzigingsverdrag) wordt de mogelijkheid geopend dat de Europese Gemeenschappen toetreden tot het Verdrag. De wijziging van artikel 24 (artikel 5 wijzigingsverdrag) biedt de mogelijkheid dat de Europese Gemeenschappen, naast elke staat die partij is bij het Verdrag, het grondgebied aangeven waarop het Verdrag van toepassing is. De wijziging van artikel 27 (artikel 6 wijzigingsverdrag), tenslotte, verplicht de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa in het vervolg ook de Europese Gemeenschappen in te lichten omtrent de in artikel 27 opgenomen onderwerpen. Koninkrijkspositie Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal het wijzigingsverdrag, evenals het Verdrag zelf, alleen voor Nederland gelden. DE MINISTER VAN JUSTITIE A.H. Korthals DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN J.J. van Aartsen DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID R.H.L.M. van Boxtel DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...