Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Westerscheldetunnel en brug bij Kampen

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Westerscheldetunnel en brug bij Kampen (150600)

Westerscheldetunnel en brug bij Kampen (150600)

Den Haag, 15 juni 2000

Inbreng
Allereerst wil ik de minister dank zeggen voor de informatie welke zij als begeleidend stuk bij de 7e voortgangsrapportage W.O.V. de Kamer heeft doen toekomen
De verantwoordelijkheidsverdeling alsmede de risicos worden duidelijk uiteen gezet.
De minister heeft aangegeven welke maatstaven (drietal voorwaarden) ze wil aanleggen om eventueel van haar bevoegdheid als aandeelhouder gebruik te zullen maken. Eén van die maatstaven is dat de geplande datum van openstelling van de tunnel ernstig in gevaar komt .
Vertraging
Volgens de voortgangsrapportage is de kans op een vertraging van enkele maanden tot een half jaar toegenomen Op dit moment (5 maanden na de rapportage) is er weer een aanzienlijke vertraging opgetreden bij het boorproces (verbogen kop van de boormachine). Deze laatste vertraging was dus nog niet ingecalculeerd. Langzamerhand dreigt een vertraging van een half tot 1 jaar. Bij zon vertraging zal toch ruim voor de geplande opleverdatum de PSD moeten worden geïnformeerd om maatregelen te nemen de veerdiensten langer in de vaart te houden. Welke termijn voor 2003 heeft de minister hiervoor in gedachten?
De post van 5% onvoorzien is aan de krappe kant, zo werd eerder geconstateerd, de kans op een overschrijding met enkele tientallen miljoenen is aanwezig (aldus de voortgangsrapportage). Op welk moment (in de tijd) zal er meer inzicht gegeven kunnen worden over de omvang van deze risicos? De Cie Rijksuitgaven spreekt nu al van een financiële tegenvaller van 111 miljoen. Deze vraag is mede relevant n.a.v. een opmerking van de accountantsdienst dat er nog geen afspraken zijn over het eenduidig vastleggen van een risicoanalyse. Is inmiddels de overeenkomst afgesloten inzake de samenwerking tussen de Staat en de N.V.? (sprake was per 01-01 op korte termijn) Wat is overigens de verklaring voor het feit dat deze
samenwerkingsovereenkomst nog niet afgesloten was of is? Naast het feit dat dit soort grote innovatieve projecten risicos met zich meebrengen gaan wij er van uit dat op enig moment de tunnel een feit zal zijn.

Exploitatie
De exploitatie van de tunnel zal des te meer rendabel blijken indien er in voldoende mate ook gebruik gemaakt zal worden van deze verbinding. Optimaal gebruik van deze tunnel zal van directe invloed zijn op het ingecalculeerde rendement van de aandeelhouders. Ook zal de tunnel van grote economische betekenis kunnen zijn niet alleen voor Zeeland maar ook voor andere delen van Nederland, tenminste indien er een ongestoorde aan- en afvoer mogelijk kan zijn. Er zitten evenwel nogal wat knelpunten in deze aan- en afvoer routes van de tunnel. Nadere analyse van deze knelpunten alsmede van de economische potentie van deze tunnel lijkt mijn fractie dan ook noodzakelijk. Enkele voorstudies zijn reeds verricht. Wil de minister toezeggen dat alsnog zon brede analyse kan plaatsvinden?
Met name de aansluiting op het Zeeuwse rijkswegennet, de tunnel bij Sluiskil en de aansluiting op het Belgische rijkswegennet en aldus op aansluiting met Frankrijk en Duitsland zijn van betekenis. Dit zeker in het licht van de op handen zijnde containerterminal in Vlissingen. In een later stadium zou ook v.w.b. dit internationale perspectief financiële ondersteuning gezocht kunnen worden bij de Europese Commissie.

IJsselbrug N50 bij Kampen
De kwestie van de nieuwe brug in de N50 bij Kampen is al meerdere malen onderwerp van gesprek geweest.
De Kamer heeft middels moties duidelijk gemaakt dat een onbelemmerde doorgang voor de scheepvaart gegarandeerd moet zijn. De laatste brief van de minister van 21 februari jl. in navolging van een brief van 22 juni 1999 is nog steeds onbevredigend. Enerzijds zegt de minister dat baggeren voor één enkel bedrijf niet noodzakelijk is en tot onnodige kosten leidt (800.000). Anderzijds wordt gesteld dat er zo nodig gebaggerd gaat worden indien er in de toekomst schepen zullen zijn die zulks noodzakelijk maken. De CDA-fractie wil van de minister de toezegging dat de geul onder het beweegbare brugdeel op 3,5 meter komt en dat de baggerkosten (800.000) voor rekening van het Rijk zullen zijn. Graag deze toezegging.

Kamerlid: Siem Buijs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie