Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VVD wil verpleegzorg met eigentijds karakter

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Vernieuwingen in de Pleegzorg

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 15 juni 2000

De VVD wil naar een pleegzorg met een eigentijds karakter, aldus woordvoerster Fadime Örgü in een debat in de Tweede Kamer.

Met regelmaat wordt de Kamer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de sector via de voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg, maar ook via de landelijke stuurgroep pleegzorg en het project Trillium. De VVD is onder de indruk van de resultaten van dit project. De twee rapporten pleegzorg in een veranderende jeugdzorg, een visie op ontwikkelingen pleegzorg met visie, juridische haken en ogen geven een goed beeld van de richting waarop de pleegzorg zich beweegt binnen de kaders van jeugdzorg en de wettelijke complicaties van mogelijke veranderingen in de pleegzorg.

Er zijn ook zeer kritische geluiden. Ik noem dan het Landelijk Meldpunt Pleegouders. De klachten concentreren zich rond de positie van de pleegouders en de relatie tussen pleegouders en de diverse pleegzorginstanties. Verder zou er volgens dit meldpunt sprake zijn van wanbetalingstoestanden rondom de vergoedingen voor pleegouders en gebrekkige informatievoorziening richting de pleegouders. Kritiek waar goed naar geluisterd moet worden, want pleegouders dragen de pleegzorg. Ook met al deze kritiek heeft het meldpunt dezelfde doelstelling voor ogen: een toegankelijke en doorzichtige pleegzorg.

De VVD is het met de staatssecretaris eens als zij zegt dat we naar een pleegzorg moeten met een eigentijds karakter. Zij benoemt dan de invulling van de pleegzorg, de verwachtingen over het pleegouderschap, maar vooral ook de rol van de pleegouders. De Kamer heeft de visie van Trillium ontvangen, maar kan de staatssecretaris ook een tipje van haar sluier op lichten en aangeven welke kant de pleegzorg volgens haar op moet gaan? Verder verzoek ik de staatssecretaris te reageren op deze klachten van het Meldpunt Pleegouders.

We staan nu met Trillium midden in een traject van gedachtewisseling over verbetering in de pleegzorg die moet resulteren in een aantal concrete stappen. Toch staan we nu ook op een punt om een aantal zaken helder te maken met het oog op de wet op de jeugdzorg. De Kamer bespreekt namelijk binnenkort het beleidskader wet op de jeugdzorg. Zonder nu op dat debat vooruit te lopen wil ik de bewindslieden vragen hoe de veranderingen in de pleegzorg gerelateerd zijn aan de totstandkoming van de wet op de jeugdzorg. De VVD was niet enthousiast over het rapport Günther maar in het rapport werd duidelijk ingegaan op de opvoedingssituatie van een kind. Aan het pleeggezin werd voorkeur gegeven boven een residentiele leefgroepplaatsing in het geval wanneer er op korte termijn geen herstel van de oorspronkelijke opvoedingssituatie gerealiseerd kan worden. De VVD-fractie kan zich hier in vinden. Ik zou graag van de bewindspersonen vernemen hoe zij tegen dit onderdeel van het advies aankijken en of zij het advies overnemen, want in het beleidskader wordt die keuze nog niet gemaakt.

De VVD vindt vraaggericht werken in de jeugdzorg een kernbegrip. De geschetste pleegzorgdifferentiaties spreken de VVD aan. We praten dan over de geschetste deeltijd- weekend- en vakantiepleegzorg, observatiepleegzorg, netwerkpleegzorg in combinatie opvoedingsondersteuning en in sommige gevallen met samenwerking met een residentiele instellingen. Ieder kind en iedere situatie is anders en je kunt alleen vraaggericht werken wanneer er ook gezocht wordt naar een specifieke oplossing per geval. De tweedeling in pleegzorg, te weten een module in een zorgprogramma en pleegzorg als opvoedingsarrangement, sluit daarbij aan.
Het is echter een visie, want de aansluiting met de huidige praktijk is zeker een ingewikkeld vraagstuk. Zowel de positie van het kind, als die van de ouders en de pleegouders is momenteel niet altijd even helder. Hulpverlening sluit niet altijd aan bij de vraag. Pleegouders hebben moeite met het combineren van hun pleegouderschap en bijvoorbeeld het werk. Het stemt de VVD tevreden dat in het kader van de arbeid-en-zorg-discussie ook gekeken wordt naar de positie van pleegouders. Verlofregelingen kunnen daarbij een rol spelen. In dit kader zou ik willen vragen in hoeverre de sociale partners een rol spelen bij de discussie over verlofregelingen en het vernieuwde pleegouderschap. De VVD is van mening dat pleegouders, zeker bij langdurige zorg, zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten moeten hebben als normale opvoeders. Verder is de VVD van mening dat er ook serieus onderzoek gedaan moet worden naar het professioneel betaald pleegouderschap als variant in de pleegzorg. In dit verband wil ik ook verwijzen naar de mogelijkheden van het zogenaamde groot pleeggezin. De VVD-fractie wil dat voor dit zogenaamde groot pleeggezin een onderzoek komt naar een mogelijke indicatiestelling. Graag een reactie van de staatssecretaris.

De VVD kijkt uit naar de standpuntbepaling rond de twee Trillium documenten van de ambtelijke werkgroep. Wet- en regelgeving blijken nu in veel gevallen vernieuwing in de weg te staan. Wat voor de VVD belangrijk is, is dat naast nauwkeurige wetgeving, waarin de posities, rechten en plichten duidelijk gedefinieerd worden, er een vereenvoudiging van het vergoedingssysteem moet komen. Complexe regelgeving staat veel betrokken burgers in de weg bij een positieve keuze van het wel of niet pleegouder willen worden.

Ook de positie van ouders vraagt om aandacht. Als Kamerlid krijg ik vaak ouders aan de telefoon waarvan het kind middels OTS (ondertoezichtstelling) in een pleeggezin is geplaatst. Het welzijn van het kind staat uiteraard centraal, maar een goede begeleiding van de ouders is een vereiste daarbij, want te vaak komt het kind tussen de pleegouders en de ouders te staan. Goede begeleiding bijvoorbeeld door middel van een vertrouwenspersoon kan veel ellende doen voorkomen. Dit gebeurt nog veel te weinig. Kan de minister van Justitie aangeven wat hij hieraan gaat doen?

Tenslotte wil ik hier nogmaals wijzen op het belang van het werven van allochtone pleegouders, want de populatie allochtone pleegkinderen is aanzienlijk. Ik wil de staatssecretaris naar aanleiding van het VAO jeugdzorg nogmaals bedanken dat zij dit oppakt en actie onderneemt. Ik heb vernomen van de betrokkenen in het veld, te weten FEZA TVen SPIOR, dat zij bezig zijn een actieplan te ontwikkelen en zij dit bij de staatssecretaris zullen voorleggen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie