Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP interpellatie over private verpleeghuisvestingen

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen15.006 vragenformulier 15 juni 2000

Gemaakt: 15-6-2000 tijd: 14:42


5


2990012573

Interpellatievragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake private verpleeghuisvestingen. (Ingezonden 15 juni 2000)


1

Bent u op de hoogte van de plannen van de 'stichting ontwikkeling private verpleeghuizen' inzake het initiatief voor private verpleeghuisvestingen zoals zij deze heeft gepresenteerd tijdens een persconferentie op 9 juni?


2

Vindt u het gewenst dat AWBZ-toegelaten instellingen als reguliere verpleeghuizen commerciële activiteiten gaan ontplooien vooral met het oog op afbraak van de solidariteit, vermindering van toegankelijkheid en het risico op toenemende tweedeling en voorrangszorg? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?


3

Is de verwachting die de initiatiefnemers tijdens de persconferentie uitspraken namelijk dat de bewoners van de private verpleeghuizen in de nabije toekomst gebruik zouden kunnen maken van een vorm van pgb, reëel Zo ja, betekent dat dat kapitaalkrachtige ouderen met een persoonsvolgend AWBZ-budget via deze private vorm versneld aanspraak kunnen maken op AWBZ-zorg?


4

Worden in de praktijk verplegend personeel, facilitaire diensten en administratie en beheerstaken voor de collectieve en private tak, gescheiden?


5

Acht u in de praktijk een scheiding van collectieve en private zorg houdbaar, doorzichtig controleerbaar en transparant?


6

Zullen de kosten deels aftrekbaar zijn voor de belasting en zo ja voor welk deel van de kosten van 8500 gulden per maand? Zo ja hoe beoordeelt u de situatie dat kapitaalkrachtige ouderen mede hierdoor versneld in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg?


7

Bent u van mening dat vanwege de personeelstekorten het op dit moment onmogelijk is zulke private initiatieven te ontwikkelen zonder dat het de andere zorg uitholt? Zo ja, vindt u dan zolang er een dergelijke arbeidsprobleem is, er geen plaats is voor dit soort experimenten en indien u dat vindt, wat kunt en gaat u hiertegen doen?


8

Is het waar dat de reguliere verpleeghuizen grond verkopen voor dit project? Zo ja, vindt u het acceptabel of bent u van mening dat deze grond beschikbaar moet blijven voor renovatie- en uitbreidingsprojecten voor de reguliere zorg? Zo ja, wat kunt en gaat u hiertegen doen?


9

Hoe kan voorkomen worden dat de solidariteit in de AWBZ-zorg wordt ondermijnd indien kapitaalkrachtige ouderen meer en meer gaan kiezen voor een private vorm van zorg?


2990012580

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sluiting van opvangcentra door het Bureau Jeugdzorg Friesland. (Ingezonden 15 juni 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het krantenartikel 1) waarin wordt gemeld dat ouders van ADHD-kinderen in actie komen tegen sluiting van opvangcentra door het Bureau Jeugdzorg Friesland?


2

Wat is uw mening over deze sluiting, en wat zijn volgens u de precieze redenen die tot sluiting van deze opvangmogelijkheid hebben geleid?


3

Vindt u de sluiting verdedigbaar, terwijl er wachtlijsten zijn voor de opvang van kinderen met gedragsproblemen? Hoe verklaart u het feit dat ouders wel behoefte hebben aan opvang van hun kinderen en hierdoor in actie komen, en dat het Bureau Jeugdzorg Friesland van mening is dat de behoefte aan 24 uurszorg afneemt? Hoe past dit in de visie van vraaggestuurde jeugdzorg?


4

Kunt u inzicht geven in de wachtlijsten en de wachttijden voor de bureaus Jeugdzorg in het algemeen en bureau Jeugdzorg Friesland in het bijzonder? Kunt u een differentiatie maken naar de problematiek die zich bij de verschillende categorieën kinderen voordoet? Zo neen, bent u bereid een onderzoek hiernaar te doen en de Kamer hierover te rapporteren?

De Volkskrant, 1 juni jl.


2990012590

Vragen van het lid Niederer (VVD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal verkeersslachtoffers in West-Brabant. (Ingezonden 15 juni 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht, dat het aantal verkeersslachtoffers in West-Brabant toeneemt, terwijl de provincie Noord-Brabant als zodanig juist een daling laat zien?
1)


2

Indien het bericht als bedoeld in de vorige vraag correct is, hoe komt het dan dat juist de regio West-Brabant een afwijkend beeld laat zien? Heeft dit te maken met de infrastructuur, met mate van toezicht door de (verkeers)politie of zijn er andere aanwijsbare oorzaken?


3

Hoe verhoudt de trend in de provincie Noord-Brabant zich met die in de overige provincies? Indien er beduidende verschillen zijn, hoe zijn deze te verklaren?


4

Is het waar, dat de landelijke taakstelling inzake het aantal verkeersslachtoffers van het Structuurschema Verkeer en Vervoer II niet wordt gehaald? Zo ja, welke maatregelen overweegt u te nemen om deze alsnog te verwezenlijken?

BN/De Stem, 14 juni 2000, bericht ondershands aan bewindspersoon toegezonden.


2990012600

Vragen van het lid Dankers (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de limiet voor het verblijf in noodbouw. (Ingezonden 15 juni 2000)


1

Herinnert u zich uw antwoorden op mijn eerdere vragen over de limiet voor het verblijf in noodbouw voor bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen? 1)


2

Kan uit uw antwoorden op de vragen 4 en 5 «indien tijdelijke huisvesting vanuit een ander perspectief zou worden ontwikkeld , bijvoorbeeld voor het versneld oplossen van de wachtlijstproblematiek, en er vanuit dat perspectief kwaliteiten aan worden toegevoegd, kan de maximale periode dat bewoners daarin verblijven vergroot worden» worden opgemaakt dat u het plaatsen van noodbouw ziet als een oplossing voor het wegwerken van de wachtlijsten voor verpleeg- en verzorgingshuizen?


3

Moet het plaatsen van noodbouw gezien worden als «onorthodoxe oplossing» voor het wegwerken van de wachtlijsten?


4

Bent u, indien het antwoord op bovenstaande vraag bevestigend luidt, bereid om, naast het stellen van aanvullende kwaliteitseisen, een maximumtermijn vast te stellen waarin bewoners in dergelijke semi-permanente noodbouw ondergebracht mogen worden?

Aanhangsel van de Handelingen nr. 1314.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie