Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente uithoorn

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Welkom bij de

GEMEENTE UITHOORN

Laatste nieuws

Bijgewerkt t/m 16 juni 2000

Op deze site wekelijks de verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen

U kunt de officiële publicatie van de door de gemeente verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen ook op deze site lezen. Dat geldt tevens voor de ter inzage liggende bouwplannen.

De publicatie van teksten via Internet vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de door de Uithoornse Courant gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Dubieuze praktijken

Dezer dagen zijn al diverse mensen opgebeld door iemand die zich ten onrechte uitgeeft voor medewerker van de gemeente Uithoorn of beweert te werken in opdracht van de gemeente. De man biedt aan om te helpen met het invullen van giro-overschrijvingen en wil ook best andere financiële handelingen voor u verrichten. Ga vooral niet in op dit aanbod, maar doe meteen aangifte bij de politie (020-5593960). Alleen als u aangifte doet kan de politie actie ondernemen.

Gemeentewinkel ook zaterdagmorgen open!

Sinds 10 juni jl. is de gemeentewinkel ook op zaterdag geopend. De gemeente Uithoorn wil er immers veel aan doen om u goed van dienst te zijn en zet met de zaterdagopenstelling weer een nieuwe stap ter verbetering van de dienstverlening.

In de komende zomermaanden wordt namelijk een proef genomen met openstelling van de gemeentewinkel voor het publiek op zaterdagmorgen. Ook dán kan iedere inwoner van de gemeente Uithoorn zijn paspoort of rijbewijs aanvragen / vernieuwen.

Niet alleen de gemeentewinkel is tijdens de proefperiode op zaterdagochtend open, maar ook de VVV / ANWB -vestiging.

De zaterdagopenstelling start op zaterdag 10 juni a.s. en loopt tot en met zaterdag 26 augustus 2000. De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Kortom in de vakantieperiode kan het reislustige publiek in de gemeente Uithoorn veel zaken voor een vakantietrek regelen op zes dagen per week. Het ongemak van het tijdens werktijd naar de gemeentewinkel moeten gaan voor reisdocumenten e.d. wordt daarmee ondervangen.

De zaterdagmorgenopenstelling van de gemeentewinkel is speciaal bedoeld voor het aanvragen/ vernieuwen van reisdocumenten en rijbewijzen.

Voor andere zaken kunt u het beste tijdens de normale openingstijden langs komen. U loopt anders het risico om op zaterdagmorgen voor niets te komen.

Meer informatie? Bel met de gemeentewinkel: 0297 - 513111.

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 22 juni a.s. vergadert de gemeenteraad vanaf 20 uur in het gemeentehuis. Het gaat dan over de volgende punten:


*Fusie nutsbedrijf Amstelland n.v.


*Aanbieding beleidsrekening 1999


*Vaststelling beleidsplan wonen


*herziene begroting 2000 en begroting 2001 Regionaal Orgaan Amsterdam

*Voorbereidingsbesluit Randweg 155


*Subsidie schoolbegeleiding


*Ontwerp-jaarrekening 1999 en ontwerp-begroting 2001 WAM-bedrijven
U bent hartelijk welkom op de publieke tribune in de raadzaal.

Vergadering raadscommissies

De raadscommissies beginnen weer aan een verse vergaderronde. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen - tenzij anders aangegeven- om 20.00 uur in het gemeentehuis.

* Dinsdag 27 juni: commissie milieu en welzijn. Op de voorlopige agenda staat o.m.: jaarrekening 1999 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en de Meerlanden; inspraakreacties en voortgang vaststellingsprocedure Milieubeleidsplan 2, periode 2000-2004.

* Woensdag 28 juni: commissie ruimte en zorg. Op de voorlopige agenda staat o.m.: primaat afgifte invalidenparkeerkaarten; keuringskosten enz.

* Donderdag 29 juni: commissie sociale en economische zaken en onderwijs. Op de voorlopige agenda staat o.m.: onderhoudsplanning scholencomplex Meerwijk.

* Dinsdag 4 juli: commissie algemene zaken en financiën.
Bezoekers hebben het recht over agendapunten met de commissieleden van gedachte te wisselen.

B&W besluiten

In zijn vergadering van 13 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders o.m. besloten:

* Het verslag over de stand van zaken met betrekking tot de regiotaxi en de toelichting hierop voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de door de afdeling Sociale zaken voorgestelde procedure.

* De gemeente Uithoorn in het bestuurlijk overleg van Schiphol van 14 juni te laten vertegenwoordigen door de portefeuillehouder Milieu en in dit overleg aan te geven dat de gemeente Uithoorn de voorgestelde samenstelling van de Bestuurlijke Regie Schiphol te smal vindt en dat participatie van de direct aanliggende gemeenten noodzakelijk wordt geacht.

* Het concept-raadsvoorstel 'Fusie Nutsbedrijf Amstelland N.V.' vast te stellen.

* Het ontwerp-bestemmingsplan De Kwakel Achter De Kerk met ingang van 16 juni gedurende 4 weken ter inzage te leggen.
* Kennis te nemen van het inspraakresultaat inzake herinrichting Willem Klooslaan en 30 km/uur- zone Willem Klooslaan, Herman Gorterhof, Van Eedenlaan en Albert Verweylaan; te besluiten tot herinrichting van de Willem Klooslaan en de bewoners hierover schriftelijk te informeren; af te zien van het voeren van een planologische procedure voor de aanleg van de groenstrook, parkeerhavens en voetpad; de vergunning tot het kappen van 6 essen aan de parallelweg te effectueren; te besluiten tot inrichting tot 30 km/uur-zone van Willem Klooslaan, Herman Gorterhof, Van Eedenlaan en gedeelte Arthur van Schendellaan; de opstelplaats van minicontainers in de Albert Verweylaan bij nummer 37 te verplaatsen naar de overzijde van de laan.

* De Aalsmeerse argumenten om af te zien van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs het tracé Hoofdweg-Bilderdamweg te onderschrijven; aan te geven dat de voorkeur voor het afdwingen van een snelheid van 60 km/uur uitgaat naar verkeersdrempels en niet naar versmallingen.

* Kennis te nemen van het inspraakresultaat inzake inrichting Thamerweg als 30 km/uur-zone. Te besluiten tot die inrichting over te gaan; te besluiten tot opheffen van huidige voorrangsregeling bij aansluitingen van Petrus Steenkampweg en Molenlaan.
* Kennis te nemen van de aangepaste zorgvisie voor de projecten aan Potgieterlaan en Valeriuslaan; Amstelring op de hoogte te stellen van de gewenste aanvullingen en verduidelijkingen op de zorgvisie; de zogvisie ter advisering voor te leggen aan de Seniorenraad.
* Kennis te nemen van jaarverslag en jaarrekening 1999 van de Stichting Opvang Vluchtelingen Amstelland en de subsidie vast te stellen.

Eerste Uithoornse Waterweek

Het Platform Duurzaam Uithoorn organiseert samen met de gemeente van 17 t/m 24 juni a.s. een week waarin water centraal staat. We besteden dan aandacht aan water voor de natuur, rioolwater, waterzuivering, drinkwater, watergebruik, water in de wereld en water om mee te spelen of op te varen.

Vrijdag 16 juni is de officiële opening van de waterweek (voor genodigden) op de Reinwaterboot. Deze ligt afgemeerd aan de kade bij het Marktplein. Zaterdag 17 en zondag 18 juni ligt de Reinwaterboot daar ook nog. Iedereen kan dan aan boord komen en een expositie bekijken. Zowel zaterdag als zondag zijn er tevens lezingen van ongeveer een half uur. Ze beginnen om 11.00 en 14.00 uur. De boot is beide dagen open van 10.00 tot 17.00 uur.

Maar dat is niet het enige. De hele week kunt u drie tentoonstellingen bekijken over resp. water en de natuur (Alkwin Kollege), water in de wereld (etalages van Stoop drogisterij in Winkelcentrum Zijdelwaard) en de verborgen wereld van het vuile water (in de hal van het gemeentehuis).

Verder zijn er excursies rond het Zijdelmeer, bij het Fort aan de Drecht, het waterzuiveringsbedrijf aan de Industrieweg, de waterzuivering van de Cindu, de biologische cactuskwekerij Klein Mexico in De Kwakel, en de rozenkweker Van Kleef Roses aan de Mijnsherenweg.

Deze week is er ook een speciale regentonnen actie. De tonnen kosten dan 40 gulden en zijn te bestellen met behulp van een acceptgiro. Ze kunnen worden bekeken in de openbare bibliotheek, het gemeentehuis en dorpshuis De Quakel. Tenslotte besteden ook winkeliers, zoals dierenhandel Van Tol en boekhandel Van Hilten, extra aandacht aan water. Voor de kinderen ligt daar een leuke kleurplaat klaar.

Waarom zo'n waterweek? Water heeft de laatste jaren volop de aandacht. En dat is niet voor niets. Water en vooral schoon drinkwater wordt een kostbaar goed. De hoeveelheid water kan een probleem zijn. In het ene land is er soms veel te veel, in andere landen valt jaren lang geen enkele regenbui.

Op overmatige regenval of perioden van droogte hebben we nauwelijks invloed. Maar op vele andere vlakken kunnen we samen werken aan een goed waterbeleid en de vermindering van de vervuiling van het water. Dat kan in het groot, maar ook in het klein. Dat kan in allerlei bedrijven, maar ook thuis in het huishouden. De activiteiten tijdens de waterweek maken u daarop attent.

Het volledige programma van de eerste Uithoornse waterweek is op diverse plaatsen in de gemeente te krijgen, ook in het gemeentehuis.

Meer informatie bij Anneke Wegman van de afdeling bouw- en milieuzaken, tel.: 513 227

Infomarkten Buurtbeheer Thamerdal en Legmeer

De begin dit jaar gevormde 'wijkoverleggen buurtbeheer' voor Thamerdal en De Legmeer zijn klaar met de eerste fase van hun werk. Ze hebben een concept-wijkprofiel opgesteld. In dit profiel staat naast een beschrijving van actuele ontwikkelingen in de wijk ook een overzicht van knelpunten, wensen en meningen van bewoners.

Alle wijkbewoners krijgen gelegenheid hiervan kennis te nemen, suggesties te doen of belangstelling te tonen voor deelname aan één van de op te zetten projecten buurtbeheer. Het wijkoverleg organiseert namelijk in beide wijken een kleine informatiemarkt.

Die infomarkten vinden plaats op de volgende data en tijden:
* De Legmeer: vrijdag 23 juni a.s. van 17.00 -19.00 uur bij winkelcentrum De Legmeer (bij slecht weer in de grote zaal van het sociaal-cultureel centrum De Legmeer)

* Thamerdal: zaterdag 1 juli a.s. van 10.00 - 12.00 uur bij winkelstrip aan de Prinses Christinalaan (bij slecht weer in kunstencentrum De Hint, tegenover winkelstrip).
Naar verwachting zullen veel wijkbewoners belangstelling hebben voor het bereiken van een prettige woon- en leefomgeving in hun wijk.

Ter inzage

* Vergunning ingevolge wet milieubeheer aan Bouwens Beheer Amstelveen b.v. voor een uitvaartcentrum met kleinschalig crematorium op perceel Noorddammerweg 40 in De Kwakel (25 mei tot 6 juli 2000)

* Voorontwerp-bestemmingsplan 'De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening" (26 mei t/m 22 juni 2000)*

* Nota Lokaal prostitutiebeleid Uithoorn (26 mei t/m 22 juni 2000)*
* Groeninrichting Boutenslaan (13 t/m 22 juni 2000)*
* Tekening uitgifte openbaar groen De Kwakel (2 juni t/m 13 juli 2000)*. De tekening ligt ook ter inzage in Medisch Centrum De Kwakel en in Dorpshuis De Quakel.

De met een * gemarkeerde plannen liggen ook ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Alfons Arienslaan

Nota Lokaal prostitutiebeleid

Op 1 oktober a.s. worden door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap opgeheven. Ook wordt de strafbaarstelling van ongewenste vormen van prostitutie-exploitatie aangescherpt. Door deze wetswijziging krijgt de gemeente de mogelijkheid een lokaal prostitutiebeleid te ontwikkelen, waardoor meer invloed kan worden uitgeoefend op de prostitutiebranche en de positie van prostituees kan worden verbeterd.

B&W van Uithoorn hebben een nota Lokaal prostitutiebeleid uitgebracht, die in overleg met de gemeenten in de regio tot stand is gekomen. In die gemeenten zal min of meer gelijktijdig een dergelijke nota aan de gemeenteraden worden aangeboden. Het gaat in de nota om het beschermen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van hinder/overlast en het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van prostituees.

De drie belangrijkste aandachtspunten uit de nota zijn:
* Maximumstelsel: onder voorwaarden 1 seksinrichting en 1 escortbedrijf

* Aangewezen gebied: buiten de bebouwde kom. Een exacte plaats is niet aangegeven, die wordt afhankelijk gesteld van de voorkeur van de exploitant

* Verbod van straat- en raamprostitutie

De nota Lokaal prostitutiebeleid Uithoorn ligt vanaf 26 mei 2000 tot 23 juni 2000 voor belangstellenden ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen kan in deze periode op de nota reageren.

Bijeenkomst over uitgifte openbaar groen De Kwakel uitgesteld

De op 13 juni gepland inspraakavond over uitgifte openbaar groen De Kwakel is wegens omstandigheden uitgesteld tot nader te bepalen datum. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Voor meer informatie over de uitgifteplannen kunt u contact opnemen met de heer P. Rip van de afdeling Groen & Recreatie, telefoonnummer 0297 - 513245.

Wegwerkzaamheden bij Fort aan de Drecht

In de week van maandag 26 juni a.s. beginnen de werkzaamheden aan de toegangsweg van het Fort aan de Drecht. Het werk omvat het aanbrengen van parkeerplaatsen, herstraten en aanleggen van de al eerder toegezegde drempels.

Met behulp van rijplaten wordt tijdelijk een omleidingsroute gemaakt.

In verband met de aan te leggen poortconstructies aan Grevelingen / Amsteldijk Zuid en Grote Wielen / Amsteldijk Zuid, loopt de omleiding voor personenauto's via Grebbe door middel van een brug. Deze brug is niet geschikt voor vrachtverkeer.

Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden eind augustus gereed zijn.

Het opstellen en ledigen van de afvalcontainers zal weinig hinder van de werkzaamheden ondervinden, bij de planning is hiermee rekening gehouden.

Wij doen ons best de overlast voor u tot een minimum te beperken. Mocht u toch enige hinder ondervinden, dan doen wij een beroep op uw begrip daarvoor.

Rioleringswerkzaamheden

Op 1 mei jl. zijn we begonnen met de reconstructie van de riolering in de Felix Timmermanslaan, Antoon Coolenlaan (gedeeltelijk) en Achterberglaan (gedeeltelijk). Deze reconstructie zal circa 10 weken (tot 10 juli) duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Stichts Wegenbouw uit Hilversum.

Gedurende de uitvoeringsperiode zijn gedeelten van de genoemde straten afgezet om het werk veilig te kunnen doen. De aannemer zorgt voor de nodige afzettingen en verkeersvoorzieningen.

Tevens wordt gedurende de uitvoeringsperiode zorg gedragen voor de gebruikelijke afvoer van huisvuil (duobak, papierbak en grofvuil).

30 km-voorzieningen in G-buurt Meerwijk

Begin mei zijn we in de G-buurt in Meerwijk-Oost begonnen met de werkzaamheden in het kader van de 30 km voorzieningen. Dit project omvat Ganzendiep, Gaastmeer, Gouwzee, Grift, Grebbe, Grote Wielen en Gooimeer.

De bewoners van de huizen aan het doodlopende eind van Ganzendiep, Grift, Grebbe en Gooimeer moeten er rekening mee houden dat hun woningen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto. Een en ander zal vooraf duidelijk aangegeven worden.

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. De eerste fase omvat alle straten met uitzondering van het deel van Grevelingen tussen het Fort en de aansluiting op de Amsteldijk Zuid, en zal afhankelijk van de weersomstandigheden ca. 6 weken in beslag nemen.

In tegenstelling tot eerdere planning begint het tweede gedeelte van de werkzaamheden al op 13 juni.
Deze fase omvat het eerder genoemde deel van de Grevelingen. Tijdens de werkzaamheden is de wijk minder toegankelijk voor autoverkeer.
Vanwege de stedenbouwkundige opzet van de wijk zijn er geen of slechts beperkte mogelijkheden voor omleidingroutes. Voor incidentele gevallen kunnen de aanwezige fietsbruggen gebruikt worden. Vanzelfsprekend zijn deze niet geschikt voor intensief gemotoriseerd verkeer en zeker niet voor vrachtverkeer!

Met het oog op de wekelijkse inzameling van huisvuil zal de aannemer zorgen voor het verplaatsen van de containers vanaf de aanbiedplaats naar de dichtstbijzijnde bereikbare locatie voor de vuilniswagen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Vessies uit Lisse.

Wij doen ons best de overlast voor u tot een minimum te beperken. Ondervindt u toch enige hinder, dan doen wij een beroep op uw begrip daarvoor.

Snelheidsremmende maatregelen Amsteldijk-Noord

Op 19 juni a.s. begint de aannemer met het aanbrengen van vijf snelheidsremmende maatregelen langs de Amsteldijk-Noord. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Tijdens die periode wordt de Amsteldijk-Noord in gedeelten helemaal afgesloten voor alle verkeer. De nodige afzettingen en omleidingsroutes worden tijdig van te voren geplaatst en aangegeven.

Adviessnelheid 30 km/uur op gedeelte Amsteldijk-Noord

Het college heeft besloten op het gedeelte van de Amsteldijk-Noord ter hoogte van de woningen (huisnummers 78 t/m 109) een adviessnelheid vast te stellen van 30 km/uur.

Voor het plaatsen van deze verkeersborden is een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is in te zien bij het gemeentelijk informatiecentrum, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na 3 mei 2000.

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de rechtbank, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.

Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Schapen scheren en geitenkeuring bij De Olievaar

Zomeractiviteiten:

Zaterdag 1 juli zullen er zomeractiviteiten worden gehouden op kinderboerderij "De Olievaar aan de Anton Philipsweg 2a in Uithoorn.

Er worden dan o.a. demonstraties gegeven van schapen scheren en wol spinnen.

De activiteiten starten om 11.00 uur en zullen ongeveer duren tot 14.00 uur.

Geitenkeuring voor niet gecertificeerde geiten:

Tevens vindt er een geitenkeuring plaats voor niet gecertificeerde geiten. Deze keuring start om 11.00 uur.

Om hieraan deel te nemen, dienen eigenaren zich in te schrijven vóór 26 juni a.s. bij de kinderboerderij "De Olievaar" tel 540405, of bij de afdeling Groen & Recreatie tel 513247.

Aan deze keuring zijn prijzen verbonden en het inschrijfgeld bedraagt f 2,50.

Jaarrekening 1999 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de (beleids)-rekening van lasten en baten van de bestuursdienst voor 1999 in het gemeentehuis voor een ieder ter lezing is neergelegd.

Deze rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten. Een beleidsrekening kost per stuk
¦ 15,00. Een beheersrekening kost per stuk ¦ 175,00 en een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk ¦ 107,00
Gemeentepagina

Actuele gemeentelijke informatie en officiële mededelingen treft u elke week aan op pagina 2 van de Uithoornse Courant, de zogenaamde Gemeentepagina. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u die berichten ook wekelijks kunt lezen. Met de Uithoornse Courant zijn daarover heel stringente afspraken gemaakt. De uitgever van die krant heeft over de nieuwe service- en klachtenregeling in de eerste weken van februari a.s. huis-aan-huis informatie verspreid. Daarin staat onder meer het nieuwe telefoonnummer 0900-8998200 dat u kunt bellen om de krant nabezorgd te krijgen.

Hebt u geen Uithoornse Courant ontvangen? Meld dit dan behalve bij het klachtennummer van Weekmedia ook bij de Gemeentewinkel, telefoon: 513 111. Zo houden wij zicht op de stand van zaken en kunnen we nagaan of de toegezegde verbeteringen inderdaad hout snijden.

U kunt een gratis exemplaar van de Uithoornse Courant ophalen op de volgende adressen:


*in het gemeentehuis bij de ANWB/VVV-vestiging en de Gemeentewinkel

*reisbureau Top Tours, Stationsstraat 60


*boekhandel Ten Hoope, Zijdelwaardplein 74


*BP Zijdelwaard, Heijermanslaan 2


*Servicestation Van de Berg, Noordzuidroute 2
In de Openbare bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan ligt wekelijks een exemplaar van de Uithoornse Courant ter lezing bij het gemeentelijke infocentrum aldaar (bovenste verdieping). Bovendien kunt u de gemeentepagina lezen in de publicatiekast bij de ingang van het gemeentehuis.

Gemeentenieuws op teletekst AT5 en op Internet

Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur kunt u dagelijks lezen op de teletekstpagina's 170 t/m 174 van AT 5 (kanaal 44 +; 661.75 Mhz.)

Ook op Internetpagina www.Uithoorn.nl vindt u gemeentelijke informatie.

e-mail adres gemeente:
(info@uithoorn.nl)

Alarm

centraal telefoonnummer van:

ambulancevervoer, brandweer, politie : 1-1-2

meldkamer politieregio Amsterdam/Amstelland wijkteam Uithoorn: 0297 - 561420 / 020-5593960

storingsnummer brandweer (centrale) 0297 - 565656

huisartsen spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten: 0297- 531111

In het geval van een ramp: zet uw radio aan en stem af op:


* Radio Noord-Holland 95.2 Mhz ether/102.0 Mhz kabel

* Radio 1, elk heel uur ANP Nieuws 87.6 Mhz kabel

* Radio Rik 106.3 Mhz ether/104.5 Mhz kabel
Gemeentelijke zaken: de Gemeentewinkel tel. 513111.

Vliegtuiglawaai: de commissie geluidshinder Schiphol tel. 020-601 55.

Milieu: de afdeling bouw-en milieuzaken tel. 513223

of het provinciale milieuklachtennummer tel. 023-5310200.

Cliëntenplatform Uithoorn

Sinds 1998 is in de gemeente Uithoorn een zelfstandig Cliëntenplatform Sociale Zaken opgericht. Het cliëntenplatform bestaat uit 7 leden. Deze leden vertegenwoordigen de groep van personen, die een bijstandsuitkering via de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Uithoorn ontvangen en komen op voor hun belangen.

Het Cliëntenplatform Uithoorn wordt door de medewerkers van de afdeling sociale zaken betrokken bij beleidsnota's en geeft hierover advies. Bovendien heeft het cliëntenplatform de mogelijkheid om ook ongevraagd advies aan de medewerkers van de afdeling sociale zaken te geven.

Als bijstandsgerechtigde heeft iedereen zo zijn eigen ervaringen. Het is voor het Cliëntenplatform belangrijk om te weten wat er binnen de groep uitkeringsgerechtigden leeft. Mocht u ideeën of suggesties hebben, dan kunt u deze kenbaar maken aan de leden van het Cliëntenplatform.

Het adres luidt:

Cliëntenplatform Uithoorn, Postbus 15 , 1420 AA Uithoorn

Om mensen te kunnen adviseren heeft het Cliëntenplatform spreekuren ingesteld. Deze spreekuren worden gehouden op de tweede woensdag van de maand. Om gebruik te maken van de spreekuren moet u wel eerst een afspraak maken. Dit kan iedere eerste maandag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 513116

TraXX nieuwe reisservice voor gehandicapten

Sinds 1 april 1999 voeren gemeenten de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) uit. In deze wet werd de zorgplicht voor gehandicapten beperkt tot uitsluitend de regionale vervoersbehoefte. Een aantal gemeenten koos ervoor om ook vergoedingen te geven voor buitenregionaal vervoer. Echter lang niet alle gemeenten deden dit. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om het ontstane 'gat' in de vervoersbehoefte weer te vullen.

Sinds 1 juli 1999 betaal het ministerie daarom mee aan de nieuwe reisservice van Connexxion, TraXX geheten. Met de komst van TraXX kan iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer door heel Nederland reizen tegen dezelfde kosten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over TraXX en/of wilt u een folder opvragen dan kunt u contact opnemen met TraXX via telefoonnummer 0900 0987. U kunt ook een folder ophalen op het gemeentehuis.

Nieuwe maaltijd senioren

Vanaf 1 februari jl. levert Apetito BV in Uithoorn diepvriesmaaltijden bij ouderen aan huis. Deze maaltijden worden eenmaal per week op een vast tijdstip bezorgd.

Apetito is een bedrijf dat al geruime tijd op de Nederlandse markt actief is en een groot assortiment aan diepvriesmaaltijden, desserts en soepen kan aanbieden tegen een redelijke prijs.

De maaltijden zijn op te warmen in de magnetron, de oven of door middel van een serv-term pan (au-bain-marie). U kunt bij het bedrijf een diepvrieskastje, magnetron of een menu-fix huren, huurkopen of te kopen. De hoofdgerechten worden geleverd per 7 stuks, maar u hoeft natuurlijk niet iedere week te bestellen.

In combinatie met de door Het Hoge Heem dagelijks verzorgde warme maaltijdvoorziening is er nu -doordat Apetito aan huis bezorgt - een goed sluitend systeem ontstaan. Apetito heeft een rijk assortiment aan maaltijden en werkt met professionele bezorgers. Doordat Apetito de hele coördinatie van de diepvriesmaaltijden overneemt kunnen de medewerkers van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) zich meer richten op kwetsbare ouderen.

Ouderen met een indicatie kunnen subsidie krijgen op de maaltijden. Die subsidie is afhankelijk van de hoogte van hun inkomen. De SWO stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van de door u verstrekte inkomensgegevens. Een belangrijk argument om de subsidie inkomensafhankelijk te maken is dat de maaltijdvoorziening op deze manier voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is èn blijft.

Voor meer informatie: telefonisch spreekuur Dienstencentrum Uithoorn, Bilderdijkhof 1, Uithoorn (ma t/m vr 9.00-10.00 uur, tel.: 567209).

Informatie woonruimte

In Uithoorn geldt een huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet. Op grond van deze verordening is voor het betrekken van woonruimte onder bepaalde prijsgrenzen een woonvergunning vereist. De koopprijsgrens ligt per 1 januari 2000 op
¦ 186.000,-- en de huurprijsgrens is per 1 juli 1999 ¦ 1.107,--. Deze prijsgrenzen worden jaarlijks herzien.

Inschrijven voor huurwoning

Inschrijven voor een huurwoning in Uithoorn kunt u bij de Stichting Woonwinkel Amstel-Meerlanden in Hoofddorp. U moet dan wel een binding hebben (tenminste 2 jaar ingezetene of economisch gebonden) met het ROA-gebied. Een inschrijvingsformulier kunt u opvragen via telefoonnummer: 023 - 5632100.

Voor meer gedetailleerde info over de Uithoornse woningmarkt kunt u bellen met de Woongroep Holland: 020 - 5471911.


1. Particuliere verhuurders vrije sector-woningen:
Verdegaal Adviesburo tel.: 0297-530331; ABC Vastgoedbeheer BV tel.: 020-3473555; P.H. Kuijper De Jong
Strankinga Ronk tel.: 035-6213743; Stienstra Makelaardij tel.: 045-5712255.


2.Sociale verhuurders:

Woongroep Holland (Uithoorn) tel.: 0297-577111; stichting bejaardenhuisvesting Uithoorn (Het Hoge Heem) tel.: 0297-562155.


3.Makelaars:

Koop-Lenstra Makelaardij tel.: 0297-540011; Slettenhaar Makelaardij tel.: 0297-565511; Ohlenbusch makelaardij tel.: 0297-564348; Van Zantwijk Makelaardij tel.: 0297-567863; Koophuis Uithoorn tel.: 0297-523400.


4.Bijzondere woonvormen:

Groepswonen voor ouderen (de heer De Meijer) tel.: 0297-563946; Centraal Wonen Uithoorn (mevrouw L. Prins) tel.: 0297-565689.

Gevaar gemeld, met spoed hersteld!

Sinds de komst van de Gemeentewinkel heeft de gemeente Uithoorn een centraal telefoonnummer 513111 waar u terecht kunt met uw melding of klacht.

Voor meldingen en klachten die gaan over een gevaarlijke situatie op het gebied van riolering en infrastructuur is het project 'Gevaar gemeld met spoed hersteld' in het leven geroepen. Deze klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, verzakkingen in de weg of het trottoir of losse putdeksels.

De medewerkers van de Gemeentewinkel geven een degelijke klacht meteen door aan de afdeling verkeer en infrastructuur. Daar zorgt men ervoor dat uw klacht binnen 24 uur wordt verholpen of bij een melding op vrijdag, uiterlijk de maandag daarna.

Wanneer het technisch niet mogelijk is om een en ander binnen de termijn van 24 uur te verhelpen dan worden maatregelen getroffen om het gevaar te ondervangen ( b.v. met een afzethek).

Uitgifte openbaar groen

Als vervolg op de plannen voor uitgifte van openbaar groen in De Legmeer, Meerwijk-Oost en -West heeft het college van B&W onlangs ingestemd met een conceptplan voor uitgifte van openbaar groen in De Kwakel.

Het conceptplan bestaat uit een tekening waarop staat aangegeven:
* welk groen openbaar en in onderhoud bij de gemeente moet blijven, dit is structureel groen;

* welk groen openbaar moet blijven, maar waarin wel in het kader van buurtbeheer initiatieven van bewoners kunnen worden ingepast, dit is buurtbeheer groen;

* welk groen op basis van een overeenkomst door individuele bewoners in onderhoud kan worden genomen, dit is individueel beheer groen;
* welk groen kan worden verkocht;

* welk groen in gebruik is genomen, zonder dat daarvan de eigendomssituatie formeel is geregeld.

De tekening van De Kwakel ligt ter inzage in het gemeentehuis, de bibliotheek en in het Dorpshuis De Quakel ter inzage. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 14 juli schriftelijk worden ingediend.

De op 13 juni geplande inspraakbijeenkomst kon door omstandigheden helaas niet doorgaan en is uitgesteld. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Vervolgens wordt het plan behandeld in de openbare vergadering van de raadscommissie Milieu en Welzijn. Mede aan de hand van de binnengekomen reacties zal de commissie een advies aan het college voorleggen. Aan de hand van dit advies stelt het college van B&W de tekeningen, al dan niet aangepast, definitief vast.

Degenen die uiteindelijk voor aankoop in aanmerking komen krijgen ter zijner tijd schriftelijk bericht wanneer zij een inschrijfset bij de notaris kunnen afhalen, waarmee de verkoop verder kan worden afgehandeld.

Verder zullen voor het groen dat voor individueel beheer in aanmerking komt, overeenkomsten worden afgesloten met de betreffende bewoners.

Tot slot zullen de in gebruik genomen stukjes groen die niet voor verkoop of individueel beheer in aanmerking komen, als openbaar groen moeten worden hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Rip van de afdeling Groen & Recreatie, telefoonnummer 0297 - 513245.

HIER VOLGEN DE OFFICIELE MEDEDELINGEN

Bij onderstaande indeling is onderscheid gemaakt tussen, verleende vergunningen en ter inzage liggende bouwplannen:.


* Verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen zijn vergunningen: hiertegen kan bezwaar worden ingediend (let op datum verzending).

*Ter inzage liggende bouwplannen zijn plannen, waarvoor eerst vrijstelling van het bestemmingsplan moet worden verleend, alvorens vergunning/toestemming kan worden verleend. Deze plannen kunt u inzien en eventueel uw bedenkingen naar voren brengen. (let op de termijn)
Om u het zoeken te vergemakkelijken is alles per wijk ingedeeld.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/VRIJSTELLINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. tegen de verleende resp. toestemmingen, vrijstellingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbetreffende dienst kosten in rekening gebracht.

Industrieterrein


- Ondernemingsweg 54 A t/m 54 N

Vergunning/Toestemming t.n.v. Janssen De Jong Plancoordinatie voor het bouwen van bedrijfsruimte. Datum verzending 08 juni 2000

Landelijk Gebied


- Achterweg t.o. 67/69

Vergunning/Toestemming t.n.v. Olij Rozen bv voor het bouwen van werkruimte, warmteopslagtank en koelcel. Datum verzending 08 juni 2000


- Hoofdweg naast nr. 115

Vergunning/Toestemming t.n.v. Olij Rozen bv voor het bouwen van een brug.

Datum verzending 08 juni 2000


- Hoofdweg 159

Vergunning/Toestemming t.n.v. L de Vries voor het slopen van een schuur.

Datum verzending 06 juni 2000


- Achterweg 11

Vergunning/Toestemming t.n.v. Bunnik Vriesea's b.v. voor het bouwen van kassen met verwerkingsruimte. Datum verzending 30 mei 2000

De Kwakel


- Het Fort 11

Vergunning/Toestemming t.n.v. TJP Kortenhorst voor het uitbreiden van de woning door het verhogen van de nok. Datum verzending 08 juni 2000


- Distellaan 35

Vergunning/Toestemming t.n.v. R Troost voor het bouwen van een brug. Datum verzending 08 juni 2000


- Rozenlaan 82

Vergunning/Toestemming t.n.v. CE de Jong voor het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Datum verzending 08 juni 2000


- Gerberalaan 24

Vergunning/Toestemming t.n.v. MPJ Rutgers voor het bouwen van een tuinhuisje.

Datum verzending 06 juni 2000

Meerwijk oost


- Flottielje 6
Vergunning/Toestemming t.n.v. RJM Bergkamp voor het uitbreiden van de woning.
Datum verzending 08 juni 2000

- Ebro 133

Vergunning/Toestemming t.n.v. IEM van Vliet - Gouweloos voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Datum verzending 06 juni 2000


- Ebro 58

Vergunning/Toestemming t.n.v. HGT Duijn voor het uitbreiden van de woning met een serre.

Datum verzending 06 juni 2000

Zijdelwaard


- Couperuslaan 1

Vergunning/Toestemming t.n.v. PC Hak voor het bouwen van een kap op de garage en het uitbreiden van de keuken. Datum verzending 08 juni 2000

Meerwijk west


- Brandgans 37

Vergunning/Toestemming t.n.v. MCJA van Eggermond voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Datum verzending 08 juni 2000


- Brandgans 13

Vergunning/Toestemming t.n.v. WH Scheepers voor het uitbreiden van de woning.

Datum verzending 06 juni 2000

Thamerdal


- Colijnlaan 160
Vergunning/Toestemming t.n.v. G van Klinken voor het bouwen van een tuinhuisje.
Datum verzending 06 juni 2000

- Colijnlaan 10

Vergunning/Toestemming t.n.v. HG Koenen voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Datum verzending 06 juni 2000

Kennisgeving bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn voornemens:

m.t.v. art. 59, lid 2, van de voorschriften van het bestemmingsplan De Kwakel 1987 bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:


- Gerberalaan 40
Bouwplan t.n.v. HPJ Hoogenboom voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

Genoemd bouwplan ligt van 16 juni tot en met 29 juni 2000 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen naar voren brengen.

Bestemmingsplan "Meerwijk 1979-3e herziening en Meerwijk-west 1989-1e herziening" onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de goedkeuring van het bestemmingsplan "Meerwijk 1979-3e herziening en Meerwijk-west 1989-1e herziening" onherroepelijk is geworden.

In dit bestemmingsplan zijn de percelen opgenomen waarop bouwplannen zijn gerealiseerd die niet pasten in de uitwerkingsregels respectievelijk de bestemmingsplanvoorschriften en waarvoor met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van de desbetreffende bestemmingsplannen is verleend. Ook is daarin een aantal aanpassingen aan de huidige situatie verwerkt.

Het bestemmingsplan ligt voor eenieder ter inzage bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

TERINZAGELEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN "DE KWAKEL ACHTER DE KERK"

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" met ingang van 16 juni 2000 tot en met 13 juli 2000 voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Ringdijk, de Vuurlijn, de Boterdijk en het Kwakelsepad. Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om op de plaats van de huidige kassencomplexen woningbouw te kunnen realiseren. Het betreft een globaal bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht.

In het ontwerp-bestemmingsplan is, conform het tijdens de inspraakbijeenkomst van 18 januari 2000 gedane verzoek, naast de ontsluiting op het Kwakelsepad een alternatieve ontsluiting aangegeven op de Ringdijk. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" zal door de gemeenteraad een keus worden gemaakt tussen één van deze twee ontsluitingen.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" ligt ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Inspraakavond bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening"

Op dinsdag 27 juni a.s. zal in de raadszaal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, een inspraakbijeenkomst worden gehouden over het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening". De avond begint met een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna wordt een uitleg gegeven over de bestemmingsplanprocedure. Vervolgens is er gelegenheid om te reageren. De inspraakbijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening" heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Noorddammerweg, de Vuurlijn en de Provinciale weg (N201). Het betreft een gedetailleerd bestemmingsplan. In het voorontwerp-bestemmingsplan zijn onder andere de bestemmingen "Begraafplaats" en "Recreatieve doeleinden" opgenomen. Het voorontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om in het bestaande uitvaartcentrum een crematorium en bij de begraafplaats een beheerders- en een wachtruimte te kunnen realiseren. Tevens is er in het voorontwerp-bestemmingsplan een vrijstelling opgenomen voor het houden van 12 aaneengesloten evenementen per jaar bij het Sportcomplex Amstelhof en is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de discotheek, behorende bij het sportcomplex, uit te kunnen breiden.

Het voorontwerp-bestemmingsplan, zoals dat op 27 juni a.s. zal worden toegelicht ligt tot en met 22 juni a.s. ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis , alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn. Gedurende de terinzagelegging kan een ieder het bestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inspraakavond bij te wonen schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders. Van de inspraakavond en de schriftelijke reacties wordt een verslag gemaakt. De inspraakreacties worden meegenomen bij de verdere procedure.

Procedure

Naast het houden van de inspraakbijeenkomst worden de betrokken instanties als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geïnformeerd over het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening". Na verwerking van de opmerkingen in het kader van de inspraak zal het ontwerp-bestemmingsplan worden voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie. Vervolgens zal het ontwerp-bestemmingsplan, naar verwachting in augustus van dit jaar, op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een schriftelijke reactie op het ontwerp-bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorleggen en deze reactie desgewenst ten overstaan van de raadscommissie van ruimte en zorg mondeling toelichten.

Meer nieuws

Op onze homepage staat ook een link met de Uithoornse teletekstpagina's op AT5. Op die pagina's staan onder andere B&W-besluiten, agenda's van raadscommissies / gemeenteraad en evenementen. Zo kunt u dus met één muisklik nog veel meer gemeentelijk nieuws vergaren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie