Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW: Sociale verzekeringen per 1 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

Sociale verzekeringen per 1 juli 2000

Nr. 2000/116

16 juni 2000

Met ingang van 1 juli 2000 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Dit als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen of prijzen.

De wijziging leidt er toe dat bijvoorbeeld een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, er vergeleken met de uitkeringen vanaf januari jl. netto ongeveer f 25,- per maand op vooruit gaat. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op f 2170,- (exclusief vakantietoeslag) per maand. Iedere partner ontvangt 50% van dit bedrag. Alleenstaande AOW'ers gaan er ongeveer f 18,- netto op vooruit. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.

AOW

Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90% van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50% van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto f 1214,93). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30%.

De Sociale verzekeringen.

De uitkeringsbedragen per 1 juli 2000 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

AOW Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden f 1214,93 f 69,35 Gehuwden met maximale toeslag f 2429,86 f 138,70 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag f 1214,93
Ongehuwden f 1753,55 f 97,09 Ongehuwd met kind tot 18 jaar f 2185,04 f 124,83
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag f 1753,55 f 97,09 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag f 676,31
Gehuwden met maximale toeslag f 2429,86 f 138,70 (partner jonger dan 65 jaar)

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15% van het bruto minimumloon met inbegrip van de overhevelingstoeslag (f 375,27) en eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Als recht bestaat op een maximale toeslag bij een AOW ingegaan voor 1 februari 1994 (bruto f 676,31), is er bij een bruto inkomen van de jongere partner van meer dan f 1389,74 per maand (met inbegrip van de overhevelingstoeslag), geen recht meer op toeslag. Wanneer de maximale toeslag gelijk is aan het bruto gehuwdenpensioen (f 1214,93), dan bestaat bij een bruto inkomen (met inbegrip van de overhevelingstoeslag) van f 2197,67 of meer geen recht meer op toeslag.
Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag.
De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben en verzekerd zijn voor het ziekenfonds.

Netto AOW gehuwden (50% indiv. AOW-uitkering per maand)
1-1-2000 1-7-2000 verschil
per maand f 1073,10 f 1085,24 f 12,14 vakantietoeslag f 57,26 f 58,26 f 1,00 Totaal f 1130,36 f 1143,50 f 13,14

Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog.

Netto Sociale verzekeringen

Netto AOW voor alleenstaanden


1-1-2000 1-7-2000 verschil
per maand f 1514,95 f 1533,07 f 18,12 vakantietoeslag f 80,16 f 81,56 f 1,40 Totaal f 1595,11 f 1614,63 f 19,52

ANW

De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon inclusief overhevelingstoeslag plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden met een oude AWW-uitkering krijgen, indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30%.

Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd Nabestaandenuitkering f 1890,72 f 123,38 Halfwezenuitkering f 424,42 f 35,24 Wezenuitkering tot 10 jaar f 605,03 f 39,48 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar f 907,55 f 59,22 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar f 1210,06 f 78,96
AOW en ANW: bijzondere bepalingen

Naast deze pensioenbedragen worden tevens zogeheten fictieve pensioenbedragen vastgesteld die zouden hebben gegolden als in 1990 niet de wijziging in de belasting- en premieheffing (Commissie Oort) was ingevoerd. De reële pensioenbedragen worden daartoe verminderd met een fictieve overhevelingstoeslag.

De zogenoemde 'vóór-Oortse AOW/ANW-bedragen' zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW/ANW-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze 'vóór-Oortse bedragen' worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor de aanvullende pensioenen worden geheven.

AOW Sociale verzekeringen

AOW (vóór-Oortse bedragen) Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden f 1039,53 f 72,37 Gehuwden met maximale toeslag f 2079,06 f 144,74 Gehuwden zonder toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)
(AOW vóór 1-2-1994) f 1455,33 f 101,34 Ongehuwden f 1455,33 f 101,34 Ongehuwden met kind tot 18 jr f 1870,84 f 130,26 Maximale toeslag (AOW vóór 1-2-'94)
f 623,73
Maximale toeslag (AOW vanaf 1-2-'94)
f 1039,53

ANW (vóór-Oortse bedragen) Bruto p.mnd Brutovak. uitk.p.mnd

Nabestaanden- en half-
wezenuitkering f 1681,81 f 125,98 Nabestaandenuitkering f 1317,68 f 98,00 Wezenuitkering tot 10 jaar f 421,66 f 31,36 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar f 632,49 f 47,04 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar f 843,32 f 62,72
Kinderbijslag

De kinderbijslagbedragen worden halfjaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het basisbedrag per kind is per 1 juli 2000 f 505,15.

Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen geboren vóór 2 oktober 1994, respectievelijk voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 1994, maar vóór 1 januari
1995 of die na 1 oktober 1994, 6, 12 of 18 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin.
Vanaf Sociale verzekeringen . . .

Vanaf 1 juli 2000 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal.

I. Kinderen geboren vóór 2 oktober 1994:
t/m 5 6 t/m 11 12 t/m 17 jaar en jaar
18 t/m 24
jaar.
Gezinnen met:

1 kind 353,61 505,15 656,70 2 kinderen 399,42 570,60 741,78 3 kinderen 414,69 592,42 770,15 4 kinderen 448,26 640,37 832,48 5 kinderen 468,41 669,15 869,90 6 kinderen 481,83 688,33 894,83
N.B.: zodra een kind 6, 12 of 18 jaar wordt, is tabel II van toepassing.

II. Kinderen die zijn geboren na 1 oktober 1994 en vóór 1 januari
1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden:
t/m 5 6 t/m 11 12 t/m 17 jaar en jaar
18 t/m 24
jaar.
Gezinnen met:

1 kind 353,61 429,38 505,15 2 kinderen 399,42 485,01 570,60 3 kinderen 414,69 503,56 592,42 4 kinderen 448,26 544,31 640,37 5 kinderen 468,41 568,78 669,15 6 kinderen 481,83 585,08 688,33
In beginsel bestaat er voor kinderen vanaf 18 jaar geen kinderbijslag meer. Voor een overgangscategorie van studerende kinderen bestaat nog recht zolang de studie duurt, mits over het vierde kwartaal 1995 voor hen kinderbijslagrecht bestond.

III. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:

0-6 jaar 353,61
6-12 jaar 429,38

12-18 jaar 505,15
Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.
WAZ/Wajong Sociale verzekeringen . . .

WAZ/Wajong
De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, wordt per 1 juli 2000 verhoogd. Ook de grondslagen voor WAZ/Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum aangepast.
Per 1 juli 2000 zijn deze grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste f 112,55
22 jaar ten hoogste f 95,66
21 jaar ten hoogste f 81,60
20 jaar ten hoogste f 69,22

19 jaar ten hoogste f 59,09

18 jaar ten hoogste f 51,21

De WAZ-/Wajong-grondslagen die lager zijn dan de hiervoor genoemde bedragen worden ook per 1 juli 2000 met 1,73% verhoogd.

Daglonen
De daglonen waarnaar de uitkeringen op grond van de WAO en de WW worden berekend, worden per 1 juli 2000 eveneens verhoogd met 1,73%.
Maximumdagloon
Het maximumdagloon voor de berekening van de WW- en WAO-uitkeringen wordt per 1 juli 2000 vastgesteld op
f 324,58.

Kopjes op de uitkeringen
Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op minimumniveau van alleenstaanden van 21 jaar of ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het voor hen geldende sociale minimum dalen, zijn in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering tot dat minimumniveau. Dit zijn de zogeheten kopjes op de uitkering. Deze uitkeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het niveau van
1 januari 2000, omdat ze zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Deze kopjesbedragen zijn per 1 juli 2000 als volgt vastgesteld: ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong. Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar f 83,73
van 22 jaar f 66,66
van 21 jaar f 54,83

excl Vakantietoeslag

Premieheffing Sociale verzekeringen . . .

Premieheffing over uitkeringen per 1 juli 2000
Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet. De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van de werkgever en is voor het jaar 2000 vastgesteld op 0,92%. Wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast.

Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 1,54%.

Op een WAZ-uitkering wordt een vereveningsbijdrage ingehouden die gelijk is aan het bedrag aan premie dat een werkgever inhoudt (op het loon van een WW-verzekerde werknemer). Het betreft het percentage van het werknemersdeel werkloosheidspremie (6,25% met een franchise van f
111 per dag).

Premiepercentages 1 juli 2000
werkg. werkn. totaal max.premie inkomen AOW 1) -- 17,90 17,90 f 48.994,-p.j. Anw 1) -- 1,25 1,25 idem AWBZ 1) -- 10,25 10,25 idem WAO-basis 2) 6,30 0,00 6,30 f 319,-p.d. WAO-rekenpremie 2) 1,54 0,00 1,54 idem WAZ 3) 8,80 0,00 8,80 f 84.000,-p.j. Wachtgeldverzekering 4) 1,05 0,00 1,05 f 319,-p.d. Werkl.heidsverzekering 5) 3,75 6,25 idem ZFW 6) 6,35 1,75 8,10 f 215,-p.d. Vorstverlet 0,08 -- 0,08 VUT 0,89 1,11 2,00

De overhevelingstoeslag die door werkgevers bovenop het brutoloon wordt betaald - ter compensatie van de AWBZ-premie die voor rekening van de werknemer komt - bedraagt 2,15% van het loon waarover premie wordt geheven. De toeslag wordt berekend over maximaal f 85.150,-.

1) Voor de volksverzekeringen geldt een premievrije voet van f 8.950,- per jaar.
2) Geen franchise.
3) Met een franchise van f 29.000,- per jaar.
4) Gemiddelde voor bedrijven voor het jaar 2000. 5) Vanaf 1 januari 2000 bedraagt de premie 10,00%; de marginale premie voor werkgevers is berekend op 3,75% met een franchise van f 111,- per dag en de marginale werknemerspremie AWf bedraagt 6,25% met een zelfde franchise.
6) De loongrens bedraagt f 64.600,- voor mensen jonger dan 65 jaar en f 41.100,- voor 65-plussers. Verder is een nominale
Premie Sociale verzekeringen

premie ZFW verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de ziekenfondsen zelfstandig vastgesteld. De gemiddelde nominale premie ZFW bedraagt f 410,-- per jaar per volwassene. Voor meeverzekerde kinderen is geen premie verschuldigd. De premie ZFW over AOW-uitkeringen bedraagt 8,10% en over aanvullend pensioen 6,10%.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...