Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams ontwerpdecreet amateurkunsten principieel goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 JUNI 2000

Ontwerpdecreet amateurkunsten principieel goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams Cultuur- minister Bert ANCIAUX principieel het voorontwerp van decreet voor de amateurkunsten goedgekeurd. Vlaanderen heeft een bijzonder rijk amateurkunstenleven en dit op alle kunstvlakken. Er zijn niet minder dan 3.502 plaat- selijke groepen als actieve amateurkunstengroep gekend. Het cijfer ligt in de werkelijkheid nog hoger omdat een aantal disciplines nog niet voorkomen in het oude decreet.

De amateurkunsten bieden de beoefenaars de kans om op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden hun creatieve vermogens en artistieke expressievaardigheden te ontplooien en te tonen. De amateurkunsten zijn een belangrijke bron van actieve culturele participatie en dragen bij tot de verhoging van de culturele competentie.

De amateurkunsten werden in het verleden stiefmoederlijk behandeld. De vroegere regelgeving voorzag lage subsi- dies, gebaseerd op kwantitatieve normen. Op die wijze werd een versnipperd veld van federaties gesubsidieerd. De sector is jarenlang minder goed bedeeld dan andere werksoorten in de sector van het sociaal-cultureel werk.

Er was dus nood aan een nieuwe regelgeving en aan een verhoging van de subsidiëring van de landelijke organisa- ties. Het nieuwe decreet zal de mogelijkheid bieden meer professionele medewerkers in te zetten in de organisa- ties, en meer aandacht te hebben voor de eigenheid van de verschillende kunstdisciplines. Het zal ook mogelijk- heden bieden voor nieuwe disciplines zoals o.m. popmuziek en videokunst, en vernieuwing en multidisciplinaire ini- tiatieven stimuleren. Het decreet erkent en valoriseert de artistieke en de sociale component van de amateurkun- sten.

Het nieuwe decreet kiest resoluut voor een andere manier van beleidsvoering. Er zal nog slechts één pluralis- tische organisatie per kunstdiscipline worden erkend en gesubsidieerd. Om een volwaardige en professioneel geor- ganiseerde ondersteuning te bieden, is een bundeling van de krachten per kunstdiscipline noodzakelijk. De organi- saties komen tot stand via een structurele samenwerking tussen de huidige federaties. De mate van samenwerking kan verschillende vormen aannemen, van een gedeeltelijk samenwerkingsverband tot een fusie, volgens de keuze van de betrokken federaties. Dit heeft een schaalvergroting tot gevolg. Door de samenwerking per discipline te orga- niseren ontzuilt dit decreet meteen de sector van de ama- teurkunsten. Er wordt een grote autonomie en inhoude- lijke verantwoordelijkheid gegeven aan de organisaties. Ze krijgen zekerheid over hun subsidiëring via een sys- teem van vijfjaarlijkse enveloppes. De administratieve verplichtingen worden vereenvoudigd.

Daarnaast wordt ook een systeem van projectsubsidiëring ingevoerd. Dit moet nieuwe vormen van amateurkunsten kansen geven. Het decreet regelt ten slotte de opdracht van het steunpunt, nl. het Vlaams Centrum voor de Ama- teurkunsten.

Om de soepelheid en "openheid" van het decreet te garan- deren, moet het uiteraard mogelijk zijn dat disciplines toegevoegd of herschikt worden. Dit kan om de vijf jaar. Tussentijds kunnen nieuwe en interessante ontwikkelingen opgevangen worden via de projectsubsidiëring.

Het decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het wordt daarna ingediend bij het Par- lement. Het is de bedoeling dat het decreet in werking treedt op 1/1/2001.

persinfo : Steven Somers, woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie