Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag overleg versterking eigen organisaties minderheden

Datum nieuwsfeit: 17-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vso notitie met vereende kracht over versterking van eige n organisaties van minderheden

Gemaakt: 10-7-2000 tijd: 11:49


3


26 815 Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 1999
Nr. 5 Verslag van een schriftelijke overleg 1) Vastgesteld 17 juni
2000 Onderstaande in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport *) vertegenwoordigde fracties hebben een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de notitie 'Met vereende kracht' over de versterking van eigen organisaties van minderheden en de ondersteuningsstructuur die daarbij nodig is (26 815, nr. 3) Deze vragen zijn door de staatssecretaris beantwoord bij brief van 1 december 1999, De brief en de vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Essers De griffier van de commissie, Teunissen 1) Een Verslag van een schriftelijk overleg inhoudende aanvullende vragen en antwoorden is reeds verschenen onder nr. 4. Op welke wijze zijn de organisaties in het voortraject betrokken en wat was de reactie van de desbetreffende organisaties? Bij aanvang van het eerste onderzoek van Muskens is op ambtelijk niveau in een gezamenlijk overleg gesproken met de samenwerkingsverbanden in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Afzonderlijk is voorts nog gesproken met twee van deze samenwerkingsverbanden, te weten: het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Daarbij is een eerste ruw idee van een platform, zoals nu uitgewerkt in 'Met vereende kracht', ter tafel gekomen. De reacties daarop waren verdeeld en liepen sterk uiteen. Voor een deel wenste men in het geheel nog niet te reageren en de uitkomsten van de evaluatie af te wachten. Voor een ander deel bepleitte men enkel een verruiming van de subsidiecriteria, zonder in te gaan op het idee van een platform. Bij de verdere uitwerking van de ideeën rond het platform is ambtelijk diverse malen, zowel individueel als gezamenlijk, met FORUM, VON, NOV en sVM overlegd. In grote lijnen kon men zich vinden in de plannen. Het ontwerp van de onderhavige notitie is op 15 september jl. naar de samenwerkings-verbanden verstuurd en op
22 september jl. in een ambtelijk LOM-vooroverleg besproken. Tot slot hebben de Minister voor GSI en ik op 28 september jl. overleg gevoerd met het LOM over een concept van 'Met vereende kracht'. In dit LOM-overleg hebben de samenwerkingsverbanden kritisch gereageerd op de notitie, hetgeen aanleiding is geweest de notitie op diverse punten bij te stellen. Op welke wijze wordt in de beleidsvoornemens invulling gegeven aan de uitzonderingspositie (geen vrijwilligersorganisaties zoals geconstateerd in de onderzoeken van Muskens) die het VON inneemt? Zoals terecht is opgemerkt is de VON geen vrijwilligersorganisatie. De VON wordt door mij structureel gesubsidieerd voor de ondersteuning van zelforganisaties van vluchtelingen. Dat geschiedt buiten het budget van f 2 miljoen dat beschikbaar is voor zelforganisaties, en zal worden voortgezet. Daarnaast ontvangt de VON evenals FORUM tijdelijk subsidie voor de helpdesk voor zelforganisaties. Daarvoor wordt wel geput uit de f 2 miljoen. Bij de totstandkoming van het in 'Met vereende krachten' aangekondigde platform komt deze helpdesk op termijn te vervallen. Deze is immers ingericht om zelforganisaties te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie. Op welke wijze wordt de beschikbare 2 miljoen gulden nu verdeeld over respectievelijk gemeenten, provincies en FORUM? Welke verdeelsleutel wordt daarbij gehanteerd en op welke wijze vindt verantwoording plaats, en betekent dat dan dat er geen sprake meer zal zijn van subsidiëring van en daarmee niet verdergaand voortbestaan van landelijke zelforganisaties van minderheden? Er is geen sprake van verdeling van de middelen over gemeenten, provincies en FORUM. De f 2 miljoen zal op termijn in zijn geheel ter beschikking van het platform worden gesteld om daarmee de in 'Met vereende kracht' opgenomen taken ten behoeve van zelforganisaties uit te voeren. Afgezien van een overgangsregeling (zie ook het antwoord op vraag 7) zal er inderdaad geen directe subsidiëring van landelijke zelforganisaties meer plaats vinden. Landelijke zelforganisaties kunnen dan terecht bij het platform voor inhoudelijke en logistieke ondersteuning, voor uitwisseling van informatie op landelijk niveau en voor de uitvoering van activiteiten. Het platform is er dus juist om meer en langer kansen te bieden aan (onder andere) de landelijke zelforganisaties dan door de subsidieregeling kan worden geboden. Die regeling kent immers slechts een maximale subsidietermijn van vijf jaar. Wordt het voortbestaan van de belangenbehartigingsfunctie van de zelforganisaties van minderheden op landelijk niveau in de voortgezette opzet gegarandeerd gelet op hun representerende functie? De representerende functie van organisaties van minderheden wordt uitgeoefend in het kader van het LOM. Daarin komt met de komst van het platform en het afschaffen van de subsidieregeling geen verandering. Waarom worden, redenerend vanuit de stelling dat zelforganisaties van minderheden als vrijwilligersorganisaties kunnen worden beschouwd, het NOV en de sVM slechts op de achterhand betrokken? De primaire taak van het platform is één op één ondersteuning geven aan
vrijwilligers-organisaties van minderheden. Daarvoor is kennis van de doelgroep een eerste vereiste. Vandaar dat FORUM en de VON het voortouw hebben. Betrokkenheid op de achterhand dient in deze niet verstaan te worden als geen of een zeer geringe betrokkenheid. Juist vanwege hun kennis van vrijwilligerswerk wordt ook van NOV en sVM de nodige inbreng verwacht. Het platform kan daarvoor die kennis doorgeleiden vanwege diens expertise over de doelgroep. Omgekeerd moet het platform wensen en behoeften van de desbetreffende vrijwilligersorganisaties op het gebied van informatievoorziening (subsidiabele taak van NOV) en methodiek-ontwikkeling (subsidiabele taak van sVM) aan NOV en sVM overbrengen zodat zij daar in hun programmering rekening mee kunnen houden. In de voorgestelde opzet worden Zuid-Europeanen weer meegenomen. Kan hieruit worden afgeleid dat daardoor relatief sprake is van een teruglopend budget? Wat zijn de overwegingen en effecten hierbij? Ten opzichte van de huidige subsidieregeling krijgt het platform inderdaad een uitgebreidere doelgroep. Echter, aangezien in de nieuwe opzet niet langer individuele zelforganisaties instellingssubsidie zullen ontvangen, kan niet gezegd worden dat er relatief sprake is van een teruglopend budget. Het platform zal weliswaar alle groepen moeten bedienen. Daar staat tegenover dat met de gekozen opzet, anders dan bij de huidige subsidieregeling, geen sprake meer zal zijn van (aanzienlijke) onderbesteding. Zo bezien is er zelfs sprake van een relatief oplopend budget. Wat zijn de gevolgen van de in de notitie voorgestelde wijzigingen voor de organisaties die thans wel gefinancierd worden? In 'Met vereende kracht' staat al aangegeven dat er sprake zal zijn van een overgangsregeling. Zelforganisaties die thans subsidie ontvangen, behouden de subsidie volgens de in de huidige subsidieregeling vastgelegde systematiek. Dat wil zeggen dat zij gedurende maximaal vijf jaar subsidie kunnen ontvangen. Het jaar 2000 is het laatste jaar dat nieuwe organisaties een subsidieaanvraag kunnen indienen. Die organisaties ontvangen dan uiterlijk in 2004 voor het laatst subsidie. Daarnaast kunnen organisaties die nu subsidie ontvangen, ook een beroep blijven doen op het platform. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie. Samenstelling:
Leden:

Plv. leden:
Van der Vlies (SGP) Swildens-Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter Bijleveld-Schouten (CDA) Middel (PvdA) Rouvoet (RPF) Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) Oudkerk (PvdA) Rijpstra (VVD) Lambrechts (D66) Essers (VVD), voorzitter Dankers (CDA) Van Vliet (D66) Van Blerck-Woerdman (VVD) Passtoors (VVD) Eisses-Timmerman (CDA) Spoelman (PvdA) Hermann (GL) Kant (SP) Gortzak (PvdA) Buijs (CDA) E. Meijer (VVD) Van der Hoek (PvdA) Blok (VVD) Arib (PvdA)
Atsma (CDA)
Van 't Riet (D66) Rehwinkel (PvdA) Eurlings (CDA) Apostolou (PvdA) Schutte (GPV) Van Gent (GroenLinks) Noorman-den Uyl (PvdA) Weekers (VVD) Ravestein (D66) Orgü (VVD) Van de Camp (CDA) Schimmel (D66) Terpstra (VVD) Udo (VVD) Visser-van Doorn (CDA) Smits (PvdA) Harrewijn (GroenLinks) Marijnissen (SP) Belinfante (PvdA) Ross-van Dorp (CDA) O.P.G. Vos (VVD) Hamer (PvdA) Cherribi (VVD) Duijkers (PvdA)
Th.A.M. Meijer (CDA)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...