Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Ingekomen bouwaanvragen
Ingekomen meldingen
Melding toestemming
Spaanse team massaal ontvangen op Tegelse gemeentehuis Tweede Kamer voegt Tegelen, Belfeld en Venlo samen Inspraak concept beleidsplan Openbare Verlichting Tegelen Bekendmaking Verkeersbesluit
Nationale straatspeeldag 2000
Aanpak wijk Op de Heide Boven

Besluiten 19 juni 2000

Ingekomen Bouwaanvragen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
Mulleners Vastgoed, Maasveld II, oprichten 14 woningen J.K. Kort, Agrimonie 16,vergroten woning
G.J. Dambacher, Molenbeek 97, oprichten serre en dakkapel L.W.J. Probst, Lingsweg 27, vergroten woning
E.G.A.L. v/d Ven, Hoogstraat 82, plaatsen erfafscheiding Stichting Humanitas, Terracottalaan 1, uitbreiden kinderopvang


Ingekomen meldingen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
A.C.G. Sapone, Globestraat 2, plaatsen van een tuinhuisje G.M. Treppels, Spoorstraat 36a, oprichten schuurtje H.J. Gubbels, R. de Beerenbrouckstr 63, plaatsen tuinhuisje F..M. Aarts, Potkuilenstraat 77, oprichten van een tuinhuisje
Melding toestemming

D.d., Aanvrager, Bouwlokatie, Aard bouwwerk:
17jun00, J.U.M. Coopmans, Rolandstraat 9, plaatsen tuinhuisje
Tegen bovenvermelde meldingen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend.
Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.


19 juni 2000

Spaanse team massaal ontvangen op Tegelse gemeentehuis
Belangstelling en enthousiasme overweldigend

Op donderdag 8 juni jl. ontving het college van burgemeester en wethouders van Tegelen het Spaanse voetbalelftal in het gemeentehuis. Onder luid gejuich van het massaal toegestroomde publiek en in aanwezigheid van tientalle (nationale en internationale) journalisten werden de Spanjaarden om ongeveer half acht het gemeentehuis binnengeloodst.
Na een woord van welkom (waarbij hij de aanwezigen zelfs verraste met een aardig woordje Spaans), overhandigde de burgemeester de Spaanse coach Camacho een typisch Tegels ?glas in lood?-werk. In zijn dankwoord uitte Camacho vervolgens zijn genoegen over de hartelijkheid en gastvrijheid die hij en zijn spelers bij de Tegelse inwoners ondervinden. "Een mooie gemeente met aardige, gastvrije en uitbundige mensen", aldus de Spaanse coach. Deze goede Tegelse mentaliteit bevestigde de burgemeester overigens meteen, door zich met veel enthousiasme in het zojuist gekregen Spaanse voetbalshirt te hijsen. Hoewel hij even een kleine teleurstelling moest wegslikken toen bleek dat hij niet hetzelfde rugnummer had gekregen als sterspeler Raúl......, werden ambtsketen en jas toch direct, zonder aarzeling, verruild voor dit felbegeerde spelers-item.
Vanwege de enorme toeloop kon het geplande bezoek van het Spaanse team aan de Kerkstraat (aansluitend aan de ontvangst) helaas niet doorgaan. De belangstelling was te overweldigend en de politie kon de veiligheid van de spelers dan ook niet garanderen. Gelukkig voor de aanwezige fans, waren de Spanjaarden echter graag bereid om op weg naar de bus toch nog een flink aantal handtekeningen uit te delen. De avond van donderdag 8 juni zal zonder enige twijfel de Tegelse geschiedenisboeken ingaan als een uniek en zeer bijzonder moment voor de gemeente Tegelen.

19 juni 2000

Tweede Kamer voegt Tegelen, Belfeld en Venlo samen

Op 14 juni 2000 heeft de Tweede Kamer het herindelingsvoorstel Venlo-Tegelen van Minister De Vries en de provincie Limburg uitgebreid met de gemeente Belfeld en het veilingcomplex ZON in Grubbenvorst. Dit betekent dat de gemeenten Belfeld, Tegelen en Venlo worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Venlo. In september zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. Hierdoor zal de samenvoeging op 1 januari 2001 een feit zijn.

De gemeente Tegelen betreurt het verlies van haar zelfstandigheid. Met bijna 20.000 inwoners is Tegelen groot genoeg om haar zaken zelf goed te regelen. De gemeente Tegelen heeft daarom altijd hard gestreden tegen het herindelingsvoorstel Venlo-Tegelen. Eerlijkheidshalve moet geconcludeerd worden dat de zelfstandigheid van Tegelen vanaf het allereerste begin geen reële mogelijkheid is geweest, met name door de opstelling van de provincie Limburg.

De gemeente Tegelen, hierin gesteund door het Burgercomité, heeft altijd maar weer gesteld dat een samenvoeging van alleen Tegelen en Venlo geen oplossing is voor de geconstateerde problemen van de centrumstad Venlo, als economische trekker en motor van Noord-Limburg. Tegelen heeft geen ruimte en is zelf, net als Venlo, een sociaal zwakke gemeente. De gemeente Tegelen is dan ook altijd van mening geweest dat wanneer de gemeente niet zelfstandig kan blijven, gekeken moet worden naar een goede oplossing van de problemen van Venlo. Bijvoorbeeld door een uitbreiding van het herindelingsvoorstel Venlo-Tegelen met het veilingcomplex ZON in Grubbenvorst en de suburbane kernen Baarlo, Belfeld, Grubbenvorst en Velden. In de huidige herindelingsprocedure die door de provincie Limburg is gestart zijn de gemeenten Arcen en Velden (kern Velden) en Maasbree (kern Baarlo) echter slechts beperkt betrokken geweest. De gemeenten Belfeld en Grubbenvorst zijn wel betrokken geweest in de procedure. Dit betekent dat het wetsvoorstel Venlo-Tegelen op dit moment alleen uitgebreid kan worden met Belfeld en Grubbenvorst.

De Tweede Kamer heeft het standpunt van Venlo en Tegelen overgenomen, zij het dat de Kamer van mening is dat Grubbenvorst deel kan blijven uitmaken van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Volgens de Tweede Kamer waren de voorbereidingen voor deze nieuwe gemeente reeds te ver gevorderd om er nog wijzigingen in aan te brengen. En omdat de gemeenten Arcen en Velden en Maasbree niet betrokken zijn geweest in de huidige procedure, heeft de Tweede Kamer bepaald dat de minister op korte termijn een verdere uitbreiding van Belfeld-Tegelen-Venlo moet voorbereiden met de kernen Baarlo en Velden. Dit zal overigens betekenen dat heel Noord-Limburg zal worden heringedeeld.

Hoe nu verder? De gemeenten Tegelen en Venlo zijn reeds geruime tijd hard aan het werken om de nieuwe gemeente op te bouwen, zodat vanaf 1 januari 2001 alles gereed is. Niet alleen de wet bepaalt dat gemeenten dit moeten doen, maar de gemeente Tegelen is ook van mening dat een goede samenwerking de belangen van Tegelen dient. De samenwerking tussen Tegelen en Venlo vindt plaats in een goede, constructieve en open sfeer. Het spreekt voor zich dat een dergelijke samenwerking ook met de gemeente Belfeld zal worden opgebouwd.
Een resultaat van de goede samenwerking is het behoud van de dienstverlening aan de burger in Tegelen. Zo krijgt Tegelen een eigen stadswinkel, waar de burger terecht kan voor de ?dagelijkse? zaken zoals rijbewijs, paspoort, belastingen, sociale zaken en vergunningen. Deze stadswinkel zal worden gevestigd in het huidige gemeentehuis. Overigens komen er soortgelijke stadswinkels in Blerick en Venlo. De gemeente Tegelen is van mening dat hierdoor de dienstverlening aan de burger in Tegelen gewaarborgd blijft.
Verder kent Venlo, net als Tegelen, de wijkgerichte aanpak. Natuurlijk zijn er verschillen in de aanpak, maar het principe van betrokkenheid van de burgers c.q. de wijkraden bij de besluitvorming zal ook in de nieuwe gemeente blijven bestaan.
Natuurlijk zijn er nog vele vragen en onduidelijkheden over de nieuwe situatie na 1 januari 2001. De betrokken gemeenten zullen er echter alles aan doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Na de zomervakantie zullen zij hun inwoners verder informeren via een open dag, een maandelijks informatieblad, etc.

De gemeente Tegelen is ervan overtuigd dat de Tegelse gemeenschap ook na 1 januari 2001 vitaal en dynamisch zal blijven, gezien het enthousiasme van de vele Tegelenaren die de gemeenschap een meer dan warm hart toedragen en de zekere ondersteuning van het nieuwe gemeentebestuur. Tegele blief Tegele! Ook in de nieuwe gemeente.

19 juni 2000

Inspraak concept beleidsplan Openbare Verlichting Tegelen

Met ingang van 26 juni 2000 ligt voor eenieder gedurende een termijn van vier weken, in het gemeentehuis bij de front-office wijkzaken, ter inzage het conceptbeleidsplan Openbare Verlichting Tegelen.

Het conceptbeleidsplan Openbare Verlichting Tegelen is opgesteld door Essent in opdracht van en in samenwerking met de gemeente. In dit beleidsplan wordt onder andere een beeld geschetst van de huidige situatie inzake de openbare verlichting in de gemeente Tegelen. Daarnaast wordt het gewenste verlichtingsniveau aangegeven aan de hand van de aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
Deze aanbevelingen van de NSVV worden door veel gemeenten als richtlijn voor de openbare verlichting gehanteerd. Daar waar de verlichting in Tegelen niet voldoet aan de normen van de NSVV worden er in het beleidsplan voorstellen gedaan om die norm wel te halen.
Dit kan onder andere door het plaatsen van lichtmasten of het aanpassen van armaturen.

Op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening Tegelen bestaat, gedurende bovengenoemde termijn, voor eenieder de gelegenheid schriftelijk zienswijzen met betrekking tot het conceptbeleidsplan Openbare Verlichting Tegelen, in te dienen.
Zienswijzen dienen te worden gezonden aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450
5930 AL Tegelen
Indieners van zienswijzen die over dit conceptbeleidsplan Openbare Verlichting Tegelen, mondeling wensen te worden gehoord, dienen dit binnen bovengenoemde termijn schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders.19 juni 2000

Bekendmaking Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om: Over te gaan tot de aanleg van een individuele invalidenparkeerplaats, ten behoeve van de bewoner van Breukenhof 14 door middel van het plaatsen van een bord ?invalidenparkeerplaats? E06 conform Bijlage I van het RVV ?90 inclusief een onderbord met het kenteken van het voertuig. De invalidenparkeerplaats wordt gerealiseerd in de Breukenhof 14 voor de desbetreffende woning.

Mededeling:
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom bezwaar aangetekend wordt. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.


19 juni 2000

Nationale straatspeeldag 2000

Dat het organiseren van de Nationale Straatspeeldag geen nodeloze activiteit is, bleek wel op de editie 2000 die werd gehouden op 24 mei jl..
Wethouder Piet Janssen was wederom te gast bij Openbare Basischool de Mulbeek waar hij vorig jaar van de leerlingen te horen had gekregen dat het inrichten van de buurt tot 30km/uur-zone niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk werd geacht.
Wethouder Janssen is, aan de hand van de gegevens die hem werden verstrekt, meteen aan de slag gegaan. De buurt is inmiddels ingericht als 30km/uur- zone, tot ieders tevredenheid. Een fotoimpressie van de buurt nadat deze opnieuw is ingericht werd vervolgens door de leerlingen aan de wethouder overhandigd.
Wederom is het initiatief van de Stichting Kinderen Voorrang om de verkeersveiligheid te vergroten een goed initiatief gebleken waarbij de kinderen van de scholen de Mulbeek, de Lings en de Onze Lieve Vrouwenschool gekregen hebben waar zij om hebben gevraagd.
Het uiteindelijke doel van de Nationale Straatspeeldag is dat alle straten binnen de bebouwde kom veilig worden voor kinderen, zodat zij iedere dag buiten kunnen spelen en zelfstandig naar school kunnen gaan. Een doel dat in elk geval, voor een deel van de straten, voor één dag bereikt is.

19 juni 2000

Aanpak wijk Op de Heide Boven

Van plannen en onderzoek, naar uitvoering en actie Naar aanleiding van reacties van onder andere wijkbewoners en de wijkraad en verschillende onderzoeken is gebleken dat bepaalde punten in de wijk Op de Heide Boven wel wat verbeterd kunnen worden. Met dit idee is vorig jaar dan ook hard aan de slag gegaan. Samen met Antares Woonservice, bewoners, wijkraad, gehandicaptenraad, stichting Welzijn, politie, en nog vele anderen, is gewerkt aan een plan voor een zogenaamde ?integrale wijkaanpak?. Dit betekent dat minpunten in de wijk niet langer één voor één worden aangepakt, maar dat ze in het geheel binnen de wijk bekeken worden. Iedere plek binnen de wijk heeft tenslotte niet alleen een eigen functie of uitstraling, maar beïnvloedt ook de functie van andere plekken en de uitstraling van de totale wijk. Om die reden is de samenhang tussen de zwakke punten ook in kaart gebracht. Alle bevindingen en analyses worden nu omgezet in een daadwerkelijk verbeterplan, dat na de zomervakantie door alle betrokken partijen wordt ?beklonken?. Hierna kan de uitvoering starten.

Natuurlijk kost het tijd om zo?n omvangrijk project, met zoveel facetten en zo veel betrokkenen, goed op te zetten. Die tijd is echter goed besteed. Dat zullen de bewoners de komende maanden en jaren ook wel merken. Niet alleen de groenvoorziening, de verkeerssituatie en de speelvoorzieningen worden aangepakt, maar ook de veiligheid en openbare orde, het voorzieningenniveau en de woningen.

30 km/uur zones in de hele wijk
De groenvoorziening en de verkeerssituatie hebben de hoogste prioriteit. Na de vakantieperiode wordt tijdens een informatiebijeenkomst duidelijk gemaakt wat er precies gaat veranderen. Nu is echter al duidelijk dat het invoeren van 30 km/uur-zones in de hele wijk een goede oplossing is voor de verkeersveiligheid. Speciale aandacht wordt verder besteed aan het parkeren en aan veilige school-thuisroutes. De groenvoorzieningen worden aangepast, zodat straks de hele wijk eenzelfde sfeer uitademt.
Nieuwe toestellen op speelveldjes
De wijk heeft voldoende speelveldjes. Ze zijn alleen niet ?meegegroeid? met de kinderen, waardoor de toestellen op de speelveldjes veelal niet meer aansluiten bij de behoeften. Dit zal veranderen. Uiteraard speelt de veiligheid van de toestellen hierbij een belangrijke rol. Ook voor de oudere jeugd wordt gezocht naar activiteiten en mogelijkheden, zoals het opzetten van een jeugdsociëteit en het aanleggen van een eigen ontmoetingsplek op de locatie Spechtstraat.

Goede herinvulling leegstaande panden
De wijk Op de Heide heeft een winkelcentrum met een breed aanbod; uiteenlopende winkels, een bank, snackbars en een café-zaal. Het gemeentebestuur onderhandelt op dit moment met de Stichting AgorA (het bestuur voor het katholiek primair onderwijs in de regio Tegelen, Belfeld en Beesel), over de verkoop van een deel van de panden van de locatie Kleiberg Noord aan de Spechtstraat. Een goede herinvulling is belangrijk om leegstand en een negatieve uitstraling van de omgeving te voorkomen. Verder is gestart met de nieuwbouwplannen van het scholencomplex van de Kleiberg Zuid en de Toermalijn. De mogelijkheid om in de wijk een eigen postagentschap en dependance van de bibliotheek te creëren is uitgebreid onderzocht, maar blijkt helaas (economisch) onhaalbaar. De gesprekken over een medisch centrum en aangepaste busregeling lopen nog. Met name voor wat betreft het laatste kunnen nu, in verband met de (eventuele) herindeling met Venlo, nog geen definitieve uitspraken gedaan worden.
Omvangrijke verbeteringen woningen
De woningen in de wijk Op de Heide worden beheerd door een aantal eigenaren. Antares Woonservice (Antares) is hiervan, met ruim 550 woningen, verreweg de grootste. Op basis van de resultaten van het onderzoek binnen de wijk, heeft Antares besloten vier deelprojecten te starten.
Het eerste project is het Glazenapplein. Bij deze woningen zijn reeds twee fietsenbergingen gerealiseerd, zijn de kozijnen vernieuwd en is dubbel glas aangebracht. Binnenkort worden de portiektoegangen en
-wanden onder handen genomen en worden sommige woningen voorzien van een balkon of dakkapel.
De bereikbaarheid van de achtertuinen van een aantal woningen aan het Sigarenmakerspad vormt het tweede project. Daarnaast wordt hier ook gekeken of de toegangspartij van de bovenwoningen kan worden verfraaid. Dit geldt overigens eveneens voor de bovenwoningen aan de Molenbeek en Wambacherhof (derde project).
Tenslotte onderzoekt Antares of de 112 bejaardenflats aan de Spechtstraat-Brachterweg geschikt zijn voor een woonzorgvoorziening. Hierover zal in het najaar een besluit worden genomen.
Een andere woningbeheerder in de wijk Op de Heide is Verbeek Vastgoed Beheer (Verbeek). Zij beheren een complex van 219 woningen. Naar aanleiding van de vele klachten uit de buurt heeft Verbeek, samen met de eigenaar (PVF pensioenfonds), door een onafhankelijk adviesbureau een marktonderzoek laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, waarbij bewoners zijn geïnterviewd en woningen zijn bezocht, zal op korte termijn een besluit genomen worden over mogelijke verbeteringen en investeringen.
Ook de overige woningbeheerders (Vitalis, Nienhuis Luyten en Vereniging van Eigenaren Complex Reigerstraat/Heideweg) zijn bereid mee te denken over verbeteringen in de buurt.

Betere verlichting en meer toezicht stadswachten In het kader van de openbare orde en veiligheid is onder meer gekeken naar de verlichting in de wijk. De te nemen maatregelen staan opgenomen in het openbaar verlichtingsplan, dat dit jaar nog door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In 2001 zal vervolgens gestart worden met de uitvoering, waarbij de wijk op de Heide Boven de hoogste prioriteit heeft. Verder zal het toezicht door de stadswachten worden uitgebreid en zijn met de politie en de Stichting Welzijn afspraken gemaakt over een betere veiligheid in de wijk. Antares Woonservice heeft inmiddels maatregelen genomen om haar woningen beter te beveiligen (o.a. aanpassing hang- en sluitwerk).

Na de vakantieperiode zal door de gemeente, Antares woonservice is samenwerking met een de gemeente een presentatieavond worden gehouden, waarin de integrale verbetervoorstellen gepresenteerd zullen worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...