Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Unie: raad landbouw

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

2276. Raad - LANDBOUW Press Release: Luxembourg (19-06-2000) - Press: 218 - Nr: 9419/00


9419/00 (Presse 218)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

LANDBOUWPRIJZEN

Na bestudering van de Commissievoorstellen inzake de vaststelling van de landbouwprijzen heeft de Raad, gelet op de urgentie, de verordeningen inzake suiker (met gekwalificeerde meerderheid) en varkensvlees (zie bijlage I) vastgesteld en heeft hij geconstateerd dat er voor de overige producten nog een aantal problemen bestaat; hij is overeengekomen om in zijn volgende zitting het dossier opnieuw ter hand te nemen.

De Spaanse delegatie betreurde het voorts dat in deze bespreking van de landbouwprijzen voor 2000/2001 geen oplossing is gevonden in verband met haar herhaalde verzoek om een steunregeling voor schaalvruchten.

BSE - GEBRUIK VAN RISICOMATERIAAL VAN OVERDRAAGBARE SPONGIFORME

ENCEFALOPATHIEËN

Na een gedachtewisseling heeft de voorzitter geconstateerd dat er noch een gekwalificeerde meerderheid voor het Commissievoorstel, noch een gewone meerderheid tegen dit voorstel bestaat en dat de Raad niet op dit dossier zal terugkomen voordat de hem toegemeten termijn van vijftien dagen is verstreken. Derhalve zal de Commissie de voorgestelde maatregelen vóór 30 juni 2000 kunnen aannemen.
VARKENSVLEES

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden aan de hand van een vragenlijst van het voorzitterschap over de volgende aspecten:

- Dient er een regeling voor zelfcontrole van de productie in deze sector te komen?


- Wat zijn de gevolgen van de door de Commissie voorgestelde benadering voor de stabiliteit van de markt?
- Dient de regeling in de lidstaten facultatief of verplicht te zijn?

- Zijn er eventuele problemen inzake concurrentievervalsing?
- Dient er voorzien te worden in financiële steun van de overheid op nationaal dan wel op communautaire niveau?
Na afloop van deze bespreking, waarin uiteenlopende standpunten tot uiting kwamen, heeft de Raad het Speciaal Comité Landbouw opdracht gegeven diens werkzaamheden terzake voort te zetten.

RIJSTSECTOR

De Raad heeft een presentatie van Commissielid FISCHLER gehoord over de Commissievoorstellen. In de daaropvolgende inleidende gedachtewisseling gaf een aantal delegaties uiting aan zijn eerste opmerkingen van algemene aard. Na dit debat heeft de Raad het Speciaal Comité Landbouw opgedragen deze voorstellen te bestuderen.
DIVERSEN


- Bescherming van dieren tijdens het vervoer
De Zweedse delegatie heeft de Raad in kennis gesteld van haar verontrusting over de gevallen van niet-naleving van de communautaire voorschriften inzake het vervoer van dieren. Deze delegatie heeft de Raad voorts op de hoogte gebracht van de doelstellingen die zij tijdens het Zweedse voorzitterschap in het eerste halfjaar 2001 verwezenlijkt wenst te zien. Een groot aantal delegaties heeft het belang van dit onderwerp benadrukt en de prijs die zij stellen op de presentatie door de Commissie van haar verslag over de toepassing van de huidige regeling en van eventuele voorstellen voor een wijziging van deze regeling.


- Genetisch gemodificeerde organismen in de landbouw
De Italiaanse delegatie heeft de Raad erop gewezen dat er doordachte keuzes moeten worden gemaakt inzake het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de landbouw. Deze delegatie acht het nodig een communautaire richtlijn over het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de landbouw op te stellen, die voorziet in een moratorium in de diverse landen en in instrumenten ter beperking van de risico's die een onzorgvuldig gebruik zowel voor het milieu als op economisch en sociaal-cultureel gebied met zich zou kunnen brengen.


-

Uitvoerrestituties voor producten die niet in bijlage I zijn opgenomen

De Britse delegatie, daarin gesteund door de Ierse, de Duitse en de Nederlandse delegatie, heeft de Raad erop geattendeerd dat de Commissie in mei laatstleden de afgifte van restitutiebewijzen voor producten die niet in bijlage I zijn opgenomen heeft opgeschort, omdat de toegewezen begrotingsmiddelen voor restituties overschreden dreigen te worden.

Deze delegaties gaven uiting aan hun verontrusting over de gevolgen van de door de Commissie overwogen maatregelen voor een aantal exporteurs die reeds zwaar zijn getroffen door de opschorting van de uitvoercertificaten. Zij verzoeken de Commissie met name om zich te beraden op mogelijke begrotingsalternatieven.

BIJLAGE I

ACHTERGROND PRIJZENPAKKET (suiker en varkensvlees) 2000-2001

In de lijn van de GLB-hervormingen sedert 1992, zijn de prijzen voor de sector varkensvlees voor onbepaalde tijd vastgesteld. Voor suiker hebben de prijzen betrekking op het verkoopseizoen 2000/2001, in afwachting van een volgende hervorming van de GMO voor dit product.

Suiker

Voor het laatste verkoopseizoen onder de huidige regeling van productiequota worden de basisprijs voor suikerbieten, de interventieprijs voor witte suiker en de productiemarge verlengd.

Bijgevolg blijven de minimumprijzen voor A- en B-suikerbieten ongewijzigd (respectievelijk 98% en 68% van de basisprijs). Er dient evenwel op te worden gewezen dat de reële minimumprijs van B-suikerbieten uiteindelijk zal afhangen van het eindpercentage van de heffing voor B-suikerbieten die naderhand via de procedure van het beheerscomité zal worden vastgesteld (overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 2038/1999).

De terugbetaling van de opslagkosten wordt gehandhaafd op 0,33 euro per 100 kg.

Varkensvlees

De basisprijs en de standaardkwaliteit waarop deze prijs betrekking heeft, zijn vastgesteld in de basisverordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad, overeenkomstig de algemene benadering. De basisprijs wordt gehandhaafd op het huidige niveau, namelijk 1 509,39 euro/ton.

Er wordt aan herinnerd dat de concrete rol van de basisprijs betrekking heeft op eventuele interventiemaatregelen, namelijk de toekenning van steun voor particuliere opslag. Zo'n maatregel kan worden ingesteld wanneer de gemiddelde marktprijs in de Gemeenschap minder dan 103% van de basisprijs bedraagt.

In euro uitgedrukte prijzen voor suiker en varkensvlees

Product, aard van de prijzen

of van de bedragen

(Toepassingsperiode)


1999 - 2000


2000 - 2001

Bedragen euro/t

% wijziging

Bedragen euro/t

% wijziging


1


2


3


4


5

Suiker 1
.7.2000- 31.8.2001


- Basisprijs voor suikerbieten


- Inverventieprijs voor witte suiker

(per 100 kg)


- Vergoeding van de opslagkosten

(per 100 kg)


47,67


63,19

0.33

0

0


-13,2


47,67


63,19

0,33

0

0

0

Varkensvlees
vanaf 1.7.2000


- Basisprijs (geslacht gewicht)


1 509,39

0


1 509,39

0

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

(Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen is verkrijgbaar bij de Persdienst.)
LANDBOUW

Veterinaire controles - Zwitserland

De Raad heeft Aanbeveling nr. 1/1999 van de Gemengde Commissie van de Europese Gemeenschap en Zwitserland met betrekking tot de vereenvoudiging van bepaalde veterinaire controles van uit derde landen afkomstige producten van dierlijke oorsprong die via de Europese Gemeenschap naar Zwitserland worden vervoerd, aangenomen.

Deze aanbeveling strekt tot vereenvoudiging van bepaalde veterinaire controles voor producten die bij doorvoer naar Zwitserland de Franse en Duitse grensinspectieposten passeren.

Tabak

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak.

Deze verordening strekt ertoe een rectificatie aan te brengen in de tekst van artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak. Deze rectificatie is nodig om een fout in de tekst te corrigeren.

EXTERNE BETREKKINGEN

ACS-EG-Raad

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de standpunten van de Gemeenschap met het oog op de 25e zitting van de ACS-EG-Raad van Ministers, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die kunnen worden aangebracht tijdens een coördinatievergadering in Cotonou op
22 juni 2000.

Estland - landbouwproducten

De Raad heeft een verordening aangenomen tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europa-Overeenkomst met Estland.

Gememoreerd zij dat in de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, voorzien is in nieuwe concessies voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Estland.

HANDELSBELEID

Korea - Scheepsbouw

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de ondertekening en de sluiting van een internationale overeenkomst in de vorm van een proces-verbaal van overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Republiek Korea inzake de mondiale scheepsbouwsector.

Gememoreerd zij dat de Commissie, op basis van een verzoek van de Raad, verschillende ronden van intensief overleg heeft gepleegd met de Koreaanse regering, wat heeft geleid tot een proces-verbaal van overeenkomst. Met de ondertekening van dit proces-verbaal van overeenkomst verbindt Korea zich ertoe geen enkele maatregel te nemen, direct noch indirect, die tot doel heeft met verlies steun te verlenen aan de Koreaanse scheepsbouw, de internationale grondslagen inzake financiële en boekhoudkundige transparantie toe te passen, en erop toe te zien dat de Koreaanse scheepsbouwers hun prijzen bepalen volgens marktcriteria. Het proces-verbaal van overeenkomst omvat voorts een mechanisme voor overleg op ad hoc-basis ter oplossing van problemen die door één van beide partijen aan de orde worden gesteld volgens een strikt tijdschema.

DOUANE-UNIE

Douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten
De Raad heeft de verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten.

Deze verordening voorziet in een aanvulling van de lijst van producten in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96. De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een dertigtal nieuwe producten worden geheel of gedeeltelijk geschorst.

INTERNE MARKT

Volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk *
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over de richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk. Het gemeenschappelijk standpunt zal overeenkomstig de Verdragsbepalingen inzake de medebeslissingsprocedure ter tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden.

Het volgrecht is het recht van de kunstenaar of zijn erfgenamen om een vergoeding te krijgen gebaseerd op de verkoopprijs die wordt verkregen bij elke verkooptransactie van het werk na de eerste overdracht van de auteur.

De ratio van de ontwerp-richtlijn is dat, hoewel in de wetgeving van de meeste lidstaten in het volgrecht is voorzien, de bestaande wetgeving bepaalde verschillen vertoont, met name ten aanzien van de betrokken werken, de gerechtigden, het toegepaste percentage, de verrichtingen waarop het recht van toepassing is, alsmede ten aanzien van de berekeningsgrondslag ervan. Duidelijk is dat het al dan niet toepassen ervan een van de factoren vormt die bijdragen tot het ontstaan van concurrentievervalsingen en tot het naar elders binnen de Gemeenschap verplaatsen van verkopingen; de verschillen met betrekking tot de toepassing van het volgrecht hebben een nadelige invloed op de goede werking van de interne markt van kunstwerken.

Vier lidstaten (Oostenrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) kennen op dit ogenblik geen volgrecht. Luxemburg heeft het in beginsel in zijn wetgeving opgenomen, maar nog niet de uitvoeringsmaatregelen aangenomen om het toe te passen.

Met de ontwerp-richtlijn wordt beoogd te waarborgen dat de auteurs van werken van grafische of beeldende kunst in economisch opzicht in het succes van hun werken delen; dit recht strekt er tevens toe een evenwicht tot stand te brengen tussen de economische situatie van de auteurs van werken van grafische of beeldende kunst en die van de andere scheppende kunstenaars (bijvoorbeeld in de muzieksector), die wel van verdere exploitatie van hun werken profijt trekken.

Luidens de richtlijn zijn de lidstaten bevoegd een minimumverkoopprijs vast te stellen, waarboven de verkopen aan het volgrecht onderworpen zijn. Deze minimumverkoopprijs mag in geen geval hoger liggen dan EUR 4000. De lidstaten mogen bepalen dat het recht niet van toepassing is op transacties waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop heeft verkregen van de kunstenaar zelf en de doorverkoopprijis maximaal EUR 10.000 bedraagt.

Het recht wordt vastgesteld op:

a) 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met EUR 50.000; de lidstaten kunnen ook een tarief van 5% toepassen; b) 3% van het deel van de verkoopprijs van EUR 50.000,01 tot en met EUR 200.000;
c) 1% van het deel van de verkoopprijs van EUR 200.000,01 tot en met EUR 350.000;
d) 0,5% van het deel van de verkoopprijs van EUR 350.000,01 tot en met EUR 500.000;
e) 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven EUR 500.000. Het totale bedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan EUR 12.500.

Stelt een lidstaat de minimumverkoopprijs vast onder EUR 4000, dan stelt hij tevens het tarief vast voor het deel van de verkoopprijs tot EUR 4000; dit tarief bedraagt ten minste 4%.

Overnamebod (13e richtlijn inzake het vennootschapsrecht)

Nadat de Spaanse en de Britse delegatie tot overeenstemming zijn gekomen over de positie van Gibraltar, heeft de Raad met eenparigheid van stemmen zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over de
13e richtlijn inzake het vennootschapsrecht betreffende het overnamebod. Het gemeenschappelijk standpunt zal overeenkomstig de medebeslissingsprocedure van het Verdrag ter tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden.

Met de ontwerp-richtlijn wordt voornamelijk beoogd de belangen van de aandeelhouders - in het bijzonder de minderheidsaandeelhouders - te beschermen in geval van een overnamebod op een ter beurze genoteerde vennootschap. De voorgestelde richtlijn zou tevens zorgen voor meer transparantie bij (pogingen tot) overname. Zij zal echter alleen de essentiële punten van de nationale regelgevingen inzake overname harmoniseren en laat de lidstaten aanzienlijke ruimte om strengere voorschriften aan te nemen en/of de richtlijn overeenkomstig hun nationale regelingen en tradities uit te voeren.

(Een samenvatting van de inhoud van deze ontwerp-richtlijn staat in de mededeling aan de pers van 21 juni 1999, nr. 9404/99 Presse 201.)

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Europolbegroting voor 2001

De Raad heeft de Europolbegroting voor 2001 vastgesteld op een totaalbedrag van EUR 35.391.300, wat een verhoging met 28,9% ten opzichte van de begroting 2000 vertegenwoordigt.

De Europolbegroting 2001 voorziet onder meer in de invoering van
45 nieuwe posten, die Europol in staat moeten stellen zijn nieuwe opdrachten naar behoren uit te voeren.

BENOEMINGEN

Comité van de Regio's

De Raad heeft het besluit goedgekeurd houdende de benoeming van de heer John GRIFFITHS als lid ter vervanging van mevrouw Linda MATTHEWS voor de verdere duur van haar ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met
25 januari 2002.


Onderwerp :


2276e zitting van de Raad

- LANDBOUW -

Brussel, 19 juni 2000

Voorzitter:

de heer Luis CAPOULAS SANTOS

Minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en visserij van Portugal

INHOUD

DEELNEMERS 3

BESPROKEN PUNTEN

LANDBOUWPRIJZEN *

BSE - GEBRUIK VAN RISICOMATERIAAL VAN OVERDRAAGBARE SPONGIFORME

ENCEFALOPATHIEËN


*

VARKENSVLEES


*

RIJSTSECTOR


*

DIVERSEN


-

Bescherming van dieren tijdens het vervoer *
-

Genetisch gemodificeerde organismen in de landbouw *
-

Uitvoerrestituties voor producten die niet in bijlage I zijn opgenomen *

ACHTERGROND PRIJZENPAKKET (suiker en varkensvlees) 2000-2001
*

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

LANDBOUW


-

Veterinaire controles - Zwitserland *

-

Tabak *

EXTERNE BETREKKINGEN


-

ACS-EG-Raad *

-

Estland - landbouwproducten *

HANDELSBELEID


-

Korea - Scheepsbouw *

DOUANE-UNIE


-

Douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten *
INTERNE MARKT


-

Volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk * *

-

Overnamebod (13e richtlijn inzake het vennootschapsrecht) *
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN


-

Europolbegroting voor 2001 *

BENOEMINGEN


-

Comité van de Regio's *

Voor meer informatie: tel. 02/285.87.04 of 02/285.68.08

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België
:

de heer Xavier DE CUYPER

Kabinetschef, vertegenwoordiger van de minister van Landbouw en middenstand

de heer José HAPPART

Minister van landbouw en landelijke aangelegenheden (Waals gewest)

Denemarken
:

mevrouw Ritt BJERREGAARD

Minister van voedselvoorziening, landbouw en visserij

Duitsland:

de heer Martin WILLE

Staatssecretaris, Ministerie van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

Griekenland
:

de heer Georgios ANOMERITIS

Minister van landbouw

Spanje
:

de heer Miguel ARIAS CAÑETE

Minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening

Frankrijk
:

de heer Jean GLAVANY

Minister van landbouw en visserij

Ierland
:

de heer Joe WALSH

Minister van landbouw, voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling

Italië
:

de heer Alfonso PECORARO SCANIO

Minister van land- en bosbouw

mevrouw Ombretta FUMAGALLI-CARULLI

Staatssecretaris van volksgezondheid

Luxemburg
:

de heer Fernand BODEN

Minister van land- en wijnbouw en plattelandsontwikkeling

Nederland
:

de heer Laurens-Jan BRINKHORST

Minister van landbouw, natuurbeheer en visserij

Oostenrijk
:

de heer Wilhelm MOLTERER

Minister van land- en bosbouw, milieubeheer en waterhuishouding

Portugal
:

de heer Luis CAPOULAS SANTOS

Minister van landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

de heer Luis VIEIRA

Staatssecretaris van landbouwmarkten en voedselkwaliteit

Finland
:

de heer Kalebi HEMILÄ

Minister van land- en bosbouw

Zweden
:

mevrouw Margareta WINBERG

Minister van landbouw

Verenigd Koninkrijk
:

de heer Nick BROWN

Minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening


* * *

Commissie
:

de heer David BYRNE

lid

de heer Franz FISCHLER

lid

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...