Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen steekwerende vesten politieagenten

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over steekwerende vesten voor amsterdamse politieagenten
Gemaakt: 21-6-2000 tijd: 19:15


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 juni 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Atsma en Rietkerk, kenmerk 2990011820, mij toegezonden bij brief van 6 juni 2000.

DE MINISTER VAN Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries


1. Ja.


2. Ja.


3. Steekwerende vesten of veiligheidsvesten (steek- en kogelwerend) maken geen deel uit van de standaarduitrusting van de Nederlandse politie, noch zijn er landelijke voorschriften inzake deze vesten.
Er zijn wel landelijke voorschriften inzake kogelwerende vesten. Deze laatste vesten behoren niet tot de standaarduitrusting, maar kunnen - volgens de Uitrustingsregeling politie 1994 - voor specifieke onderdelen van de politie, zoals bijvoorbeeld de aanhoudings- en ondersteuningseenheden, tot de uitrusting behoren.

Dit laatste laat onverlet dat de korpsbeheerder volgens de Uitrustingsregeling politie 1994 de mogelijkheid heeft politieambtenaren te voorzien van andere uitrusting dan die in de genoemde regeling vermeld staat. Enkele korpsbeheerders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Uit het - met het oog op de beantwoording van deze vragen - ingewonnen ambtsbericht van de regio Amsterdam-Amstelland blijkt mij dat van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt is. Naar de mening van de korpsbeheerder van Amsterdam-Amstelland zullen de thans aan politie ten dienste staande middelen en bevoegdheden de veiligheid van politieambtenaren tijdens Euro 2000 in voldoende mate waarborgen.


4. De discussie over de vraag of veiligheidsvesten tot de uitrusting van de politie moeten behoren en in welke situaties deze vesten gebruikt zouden moeten worden, heeft medio 1999 een aanvang genomen. In dat kader vindt thans in twee politieregio's, te weten Rotterdam-Rijnmond en Midden- en West-Brabant, een proef plaats met het gebruik van veiligheidsvesten. Na afloop van deze proefnemingen zal ik naar aanleiding van de opgedane ervaringen en advies van de door mij ingestelde Bewapenings- en Uitrustingscommissie (een adviescommissie onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Bewapening en Uitrusting van de Raad van Hoofdcommissarissen), een standpunt formuleren over de wenselijkheid van de invoering van veiligheidsvesten in de standaarduitrusting van de politie en eventueel de omstandigheden waaronder dat gebruik geïndiceerd is.
In de regiopolitie Amsterdam-Amstelland is besloten de resultaten van deze proefnemingen af te wachten en naar aanleiding daarvan een beslissing te nemen over het al dan niet (standaard) verstrekken van steekwerende vesten.


5. De korpsbeheerder van de regio Rotterdam-Rijnmond heeft op 15 maart
2000 het 'veiligheidsbesluit politieregio Rotterdam-Rijnmond' vastgesteld. Met de vaststelling van dit besluit kent de korpsbeheerder veiligheidsvesten als uitrusting toe aan het personeel van het korps Rotterdam-Rijnmond. Het besluit regelt het type veiligheidsvest, de categorieën politieambtenaren voor wie het vest beschikbaar is, de gevallen waarin sprake is van een draagplicht en een draagaanwijzing, de wijze van verstrekking en de verplichting voor de korpschef om een instructie vast te stellen met betrekking tot gebruik en onderhoud van het veiligheidsvest.

Draagplicht geldt volgens dit besluit onder meer bij politieoptreden op straat in het kader van een evenement, waarop de GBO (grootschalig bijzonder optreden)- structuur van toepassing is verklaard en waarbij een verhoogd risico is toegekend.

In Rotterdam is voor een aantal dagen gedurende Euro-2000 de GBO-structuur van toepassing verklaard. Zodra het ingeschatte risico daartoe aanleiding geeft, zal een draagplicht gelden.

In de regiopolitie Gelderland-Midden zijn steekwerende vesten beschikbaar gesteld voor politie-ambtenaren die direct in contact komen met het publiek (bijvoorbeeld de zogeheten evenemententeams). Het feitelijk gebruik is ter beoordeling van de dienstdoende agent, er is geen draagplicht aan verbonden.

In de regiopolitie Brabant Zuid-Oost is afgesproken vooralsnog de proefnemingen in de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en Midden- en West-Brabant af te wachten en vervolgens op basis van de evaluatie een beslissing hieromtrent te nemen. Ook bij de voorbereidingen van Euro
2000 is besloten deze beleidslijn te continueren.
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie