Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake onrechtmatig verkregen bewijs

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake onrechtmatig verkregen bewijs
Gemaakt: 7-9-2000 tijd: 14:58

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 juni 2000

Bij gelegenheid van het Algemeen Overleg op 25 mei 2000 over de stand van zaken met betrekking tot toezeggingen die van de zijde van de bewindspersonen van het Ministerie van Justitie zijn gedaan, heeft het lid van uw Kamer, mevrouw Kalsbeek, opgemerkt dat zij het op prijs zou stellen dat het toegezegde onderzoek naar een mogelijke regulering van de kwestie van onrechtmatig verkregen bewijs zou worden versneld en niet meer werd gekoppeld aan de besluitvorming over een algemene herziening van het bewijsrecht.

In het kader van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden op 12 november 1998 (Kamerstukken II, 1998/99, blz. 1559, heb ik al aangegeven dat dit onderzoek naar mijn mening niet los kan worden gezien van een eventuele algemene herziening van het bewijsrecht.

In het door mij via het WODC gesubsidieerde onderzoek naar de grondslagen van het Wetboek van Strafvordering dat wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Universiteiten van Groningen en Brabant, onder leiding van de hoogleraren Knigge en Groenhuijsen, is het verslag van het eerste onderzoeksjaar inmiddels gepubliceerd. Dit jaar is mede benut voor vernieuwende beschouwingen omtrent een van de centrale thema's: het onderzoek ter zitting. In hoofdstuk 9 komt het bewijsrecht en de bewijsmotivering aan de orde (blz. 379-453). Over de samenhang van dit leerstuk met andere delen van de strafvordering wordt terecht opgemerkt: «Het bewijsrecht vormt het kader waarin de tijdens het vooronderzoek vergaarde en op de terechtzitting gepresenteerde informatie door de rechter voor het bewijs kan worden gebruikt. Randvoorwaarden voor het gebruik van die informatie zijn de betrouwbaarheid en de rechtmatige wijze van vergaring en gebruik. Het vooronderzoek zal derhalve zodanig moeten worden ingericht dat bij de informatieverzameling waarborgen voor betrouwbaarheid en rechtmatigheid worden ingebouwd». In het tweede onderzoeksjaar zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan het voorbereidend onderzoek in het strafproces.

Het ligt voor de hand dat ik het op prijs stel een zo ingrijpende herziening van het bewijsstelsel te baseren op conclusies met betrekking tot zowel het voorbereidend onderzoek als het eindonderzoek.

Voor het overige wijs ik op de invoering van artikel 359a, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafvordering in november 1996, waarbij de rechtbank de mogelijkheid heeft om na de constatering van bepaalde vormverzuimen, waarop niet met een wettelijke sanctie kan worden gereageerd, te beslissen dat de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van telastegelegde feit. Op grond van het bepaalde in artikel 358, derde lid, Sv. zal de aannemelijkheid van een verweer over de onrechtmatigheid van onderdelen van het verzamelde bewijsmateriaal dat door de verdediging uitdrukkelijk is voorgedragen ook door de rechtbank in haar vonnis moeten worden besproken. Uit de gepubliceerde jurisprudentie van de afgelopen jaren blijkt dat weliswaar veelvuldig de rechtmatigheid van de bewijsmateriaalverzameling aan de orde wordt gesteld, maar ook dat rechters slechts zeer zelden aanleiding zien een dergelijk beroep te honoreren. Van wezenlijke problemen bij de rechterlijke beoordeling van deze verweren is evenmin gebleken. Gelet op deze stand van zaken zie ik vooralsnog geen reden om thans op de samenhangende beoordeling van de conclusies uit het hiervoor genoemde grondslagenonderzoek vooruit te lopen.

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie