Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie Middenstand en Landbouw België over melkquota

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

19/06/2000

PERSBERICHT

MELKQUOTAREGLEMENTERING - CAMPAGNE 2000-2001
SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de aandacht van de producenten op de laatste aanpassingen van de melkquotareglementering voor de campagne 2000-2001. Deze aanpassingen zijn tweeërlei. Er zijn in de eerste plaats de nieuwe maatregelen of beschikkingen inzake melkquotamobiliteiten en het Quotumfonds. Vervolgens zijn er de verduidelijkingen en/of herinneringen van de door de melkproducenten na te leven voorwaarden en/of verplichtingen.


1. NIEUWE BEPALINGEN


1.1. Mobiliteit : overdracht van melkquotum met overdracht van gronden
a. Overname en oprichting van bedrijf ingevolge een splitsing van een bedrijf

De splitsing (deling) van een bedrijf, beheerd door een groepering van natuurlijke personen in een zijtak van de 2de graad (broers/zussen), is mogelijk indien de verdeling van het bedrijf plaats heeft tussen de personen van de groepering. Bovendien moet deze groepering al bestaan vóór 1 april 1996 en mag er sindsdien geen enkele overname hebben plaatsgehad.

Het resultaat van de splitsing is, enerzijds, een gedeeltelijke overname van bedrijf door overname van een gedeelte van de gronden en van het quotum van het betrokken bedrijf door een van de betrokken producenten die de bedrijfszetel behoudt en, anderzijds, een oprichting van bedrijf, door de andere betrokken producent. Degene die "een bedrijf opricht gaat weg" met het ander deel van de gronden en van het quotum van de oude groepering naar een andere bedrijfszetel.

De producenten die zich aldus geïnstalleerd hebben, door gedeeltelijke overname of oprichting van bedrijf, als gevolg van een splitsing van een bedrijf, mogen gedurende de 9 jaar na hun vestiging, geen andere melkproductie-eenheid uitbaten dan deze op dewelke zij zich gevestigd hebben. Niettemin is het gebruik van supplementaire gronden, uitsluitend en alleen bestemd voor de melkproductie, mogelijk op de overgenomen of opgerichte productie-eenheid. Met andere woorden, cumul blijft mogelijk.

b. Overname van bedrijf ingevolge een vererving

De producent die in eerste installatie een bedrijf heeft overgenomen ingevolge een erfenis mag gedurende de 9 jaar na zijn vestiging dit bedrijf (opnieuw) overlaten aan iemand die niet een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

c. Overname van bedrijf en landbouwvennootschap

De producent die in eerste installatie een bedrijf heeft overgenomen mag, gedurende de 9 jaar na deze overname, zijn bedrijf overlaten aan een landbouwvennootschap waarvan hijzelf de enige beherende vennoot is.

d. Overdracht/overname van bedrijf en limiet van 20.000 l/ha

De producenten (één natuurlijke persoon of groepering van echtgenoten) die reeds producenten waren in maart 1985 en die niet beschikken over voldoende gronden om hun quotum over te laten volgens de maatstaf van 20.000 l/ha, mogen hun bedrijf overdragen aan een bloed- of aanverwant in de eerste graad in neergaande lijn (kinderen, schoonzoon, schoondochter), zonder de limiet van 50.000 liter per hectare te overschrijden. Het enige gedeelte van het quotum dat in aanmerking kan genomen worden bij deze afwijking (50.000 liter per hectare) is datgene waarover de producent- overlater beschikte op 31 maart 1985. Derhalve kan elke andere hoeveelheid verworven na 31 maart 1985 slechts overgedragen worden mits inachtneming van de maatstaf van 20.000 liter per hectare.

De totale over te laten oppervlakte wordt bepaald uitgaande van de oppervlakteaangifte van de overlater die betrekking heeft op het jaar voorafgaand aan het lopende tijdvak. Enkel de gronden gelegen in België worden in aanmerking genomen bij de berekening van de totale over te laten oppervlakte.

Producenten van de grensstreek van wie een deel van de gronden in het buitenland ligt zijn wellicht het meest betrokken bij deze aanpassing.

e. Bouwen door de producent-overlater

Vanaf 1 april 2000 moet elke constructie (melkveestal, melkhuis) door de overlater zijn opgericht op een grond die vanaf 1 april 1996 doorlopend uitgebaat werd door de overlater. Indien dit niet het geval is, zal 90 % van het overgedragen quotum afgenomen worden voor de nationale reserve.

Er bestaat een uitzondering op deze regel uitsluitend en alleen voor de overlater die een weigering tot uitbaten of bouwen op zijn bedrijf ontvangen heeft en die zijn bedrijf aan een van zijn kinderen, schoonzoon of schoondochter wil overlaten. De producent-overlater moet, alvorens zijn bedrijf over te laten, bij DG 3 een aanvraag tot verhuizing van productieinstallaties hebben ingediend (verandering van productieplaats). De nieuwe installaties zullen zich moeten bevinden in dezelfde gemeente of in een naburige gemeente van de gemeente waar de initiële P.E. zich bevindt (voor bijkomende informatie over de naburige gemeenten kan u zich wenden tot het provinciaal bureau). Het motief van deze verhuizing (elders bouwen dan op de overgelaten bedrijfszetel) zal moeten worden bewezen door de weigering van vergunning tot uitbaten of bouwen op de bedrijfszetel, afgeleverd aan de producent-overlater door de bevoegde overheid.


1.2. Quotumfonds

Elke producent die een schuld heeft bij het Quotumfonds zal, bij indiening van zijn aanvraag tot het bekomen van quotum leveringen, zijn aanvraag geweigerd zien voor de lopende campagne. Bovendien zal elke producent die de gevraagde som voor de herverdeling niet binnen de termijn van 10 dagen stort, geen recht hebben op de herverdeling tijdens het volgende tijdvak.


2. VERDUIDELIJKINGEN / HERINNERINGEN : NA TE LEVEN VOORWAARDEN, VERPLICHTINGEN


2.1. Overdracht van quotum met gronden : documenten, betrokken gronden
De producenten worden eraan herinnerd dat :


* hij een typeformulier (beschikbaar op de zuivelfabrieken, provinciale bureaus en hoofdbestuur 02/208.37.82) moet gebruiken voor de quotaoverdrachten. Deze formulieren moeten koste wat het kost vergezeld zijn van de bewijzen van de overdracht van gronden (pachtcontracten, eigendomsbewijzen, lijsten van de over te dragen percelen met de kadasternummers van de percelen). Alle handtekeningen op deze documenten zullen voor eensluidend verklaard zijn door de gemeentelijke overheden.
* de betrokken of met het quotum overgedragen gronden moeten in België uitgebate gronden zijn en door de overlater aangegeven in zijn oppervlakteaangifte van het burgerlijk jaar voorafgaand aan het lopende tijdvak (het tijdvak van indiening van het mobiliteitsdossier). Deze overgedragen gronden moeten worden aangegeven op de kaarten van de oppervlakteaangiften van de overlater die betrekking hebben op het jaar voorafgaand aan het jaar dat de mobiliteit (quotumoverdracht) plaats heeft.

2.2. Producenten die een ambtshalve samenvoeging ondergaan
De producenten die een ambtshalve samenvoeging ondergaan (omdat het Bestuur heeft vastgesteld dat zij niet geautoriseerd alternerend melken, zij hun bedrijven niet autonoom beheren of op hun bedrijf productiemiddelen van een andere producent hebben overgenomen voor een periode korter dan of gelijk aan 24 maanden) moeten dezelfde voorwaarden naleven als alle andere producenten wat betreft de uitbating van de gronden betrokken bij de samenvoeging. Zij moeten de gebruikte gronden aanduiden op de kaarten van de oppervlakteaangiften die betrekking hebben op het jaar voorafgaand aan het jaar dat de samenvoeging plaats heeft en zij moeten deze gronden gedurende 9 jaar na de ambtshalve samenvoeging uitbaten.


2.3. Vrijstelling

Volgende producenten verliezen het recht op de vrijstelling :


* degenen die aan DG 3 onjuiste gegevens over leveringen of rechtstreekse verkopen hebben meegedeeld;

* degenen die melk hebben geleverd aan een niet erkende koper;
* degenen die, terwijl zij rechtstreeks zuivelproducten verkopen of beschikken over een quotum rechtstreekse verkopen :
- geen register van de verkopen of permanente inventaris van hun melkkoeien hebben bijgehouden;

- aan het Bestuur DG 3, vóór het einde van de maand volgend op de betrokken maand, de maandelijkse verklaring van de verkopen niet hebben meegedeeld (door middel van de formulieren die zich bevinden in het register van de verkopen);

- aan het Bestuur DG 3, op 15 mei van de lopende campagne, hun verklaring van verkopen van melk en zuivelproducten van de vorige campagne niet hebben meegedeeld (door middel van het formulier dat zich bevindt in het register van de verkopen).reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie