Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie Middenstand en Landbouw België over melkquota

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

19/06/2000

PERSBERICHT

MELKQUOTAREGLEMENTERING - CAMPAGNE 2000-2001
SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de aandacht van de producenten op de laatste aanpassingen van de melkquotareglementering voor de campagne 2000-2001. Deze aanpassingen zijn tweeërlei. Er zijn in de eerste plaats de nieuwe maatregelen of beschikkingen inzake melkquotamobiliteiten en het Quotumfonds. Vervolgens zijn er de verduidelijkingen en/of herinneringen van de door de melkproducenten na te leven voorwaarden en/of verplichtingen.


1. NIEUWE BEPALINGEN


1.1. Mobiliteit : overdracht van melkquotum met overdracht van gronden
a. Overname en oprichting van bedrijf ingevolge een splitsing van een bedrijf

De splitsing (deling) van een bedrijf, beheerd door een groepering van natuurlijke personen in een zijtak van de 2de graad (broers/zussen), is mogelijk indien de verdeling van het bedrijf plaats heeft tussen de personen van de groepering. Bovendien moet deze groepering al bestaan vóór 1 april 1996 en mag er sindsdien geen enkele overname hebben plaatsgehad.

Het resultaat van de splitsing is, enerzijds, een gedeeltelijke overname van bedrijf door overname van een gedeelte van de gronden en van het quotum van het betrokken bedrijf door een van de betrokken producenten die de bedrijfszetel behoudt en, anderzijds, een oprichting van bedrijf, door de andere betrokken producent. Degene die "een bedrijf opricht gaat weg" met het ander deel van de gronden en van het quotum van de oude groepering naar een andere bedrijfszetel.

De producenten die zich aldus geïnstalleerd hebben, door gedeeltelijke overname of oprichting van bedrijf, als gevolg van een splitsing van een bedrijf, mogen gedurende de 9 jaar na hun vestiging, geen andere melkproductie-eenheid uitbaten dan deze op dewelke zij zich gevestigd hebben. Niettemin is het gebruik van supplementaire gronden, uitsluitend en alleen bestemd voor de melkproductie, mogelijk op de overgenomen of opgerichte productie-eenheid. Met andere woorden, cumul blijft mogelijk.

b. Overname van bedrijf ingevolge een vererving

De producent die in eerste installatie een bedrijf heeft overgenomen ingevolge een erfenis mag gedurende de 9 jaar na zijn vestiging dit bedrijf (opnieuw) overlaten aan iemand die niet een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

c. Overname van bedrijf en landbouwvennootschap

De producent die in eerste installatie een bedrijf heeft overgenomen mag, gedurende de 9 jaar na deze overname, zijn bedrijf overlaten aan een landbouwvennootschap waarvan hijzelf de enige beherende vennoot is.

d. Overdracht/overname van bedrijf en limiet van 20.000 l/ha

De producenten (één natuurlijke persoon of groepering van echtgenoten) die reeds producenten waren in maart 1985 en die niet beschikken over voldoende gronden om hun quotum over te laten volgens de maatstaf van 20.000 l/ha, mogen hun bedrijf overdragen aan een bloed- of aanverwant in de eerste graad in neergaande lijn (kinderen, schoonzoon, schoondochter), zonder de limiet van 50.000 liter per hectare te overschrijden. Het enige gedeelte van het quotum dat in aanmerking kan genomen worden bij deze afwijking (50.000 liter per hectare) is datgene waarover de producent- overlater beschikte op 31 maart 1985. Derhalve kan elke andere hoeveelheid verworven na 31 maart 1985 slechts overgedragen worden mits inachtneming van de maatstaf van 20.000 liter per hectare.

De totale over te laten oppervlakte wordt bepaald uitgaande van de oppervlakteaangifte van de overlater die betrekking heeft op het jaar voorafgaand aan het lopende tijdvak. Enkel de gronden gelegen in België worden in aanmerking genomen bij de berekening van de totale over te laten oppervlakte.

Producenten van de grensstreek van wie een deel van de gronden in het buitenland ligt zijn wellicht het meest betrokken bij deze aanpassing.

e. Bouwen door de producent-overlater

Vanaf 1 april 2000 moet elke constructie (melkveestal, melkhuis) door de overlater zijn opgericht op een grond die vanaf 1 april 1996 doorlopend uitgebaat werd door de overlater. Indien dit niet het geval is, zal 90 % van het overgedragen quotum afgenomen worden voor de nationale reserve.

Er bestaat een uitzondering op deze regel uitsluitend en alleen voor de overlater die een weigering tot uitbaten of bouwen op zijn bedrijf ontvangen heeft en die zijn bedrijf aan een van zijn kinderen, schoonzoon of schoondochter wil overlaten. De producent-overlater moet, alvorens zijn bedrijf over te laten, bij DG 3 een aanvraag tot verhuizing van productieinstallaties hebben ingediend (verandering van productieplaats). De nieuwe installaties zullen zich moeten bevinden in dezelfde gemeente of in een naburige gemeente van de gemeente waar de initiële P.E. zich bevindt (voor bijkomende informatie over de naburige gemeenten kan u zich wenden tot het provinciaal bureau). Het motief van deze verhuizing (elders bouwen dan op de overgelaten bedrijfszetel) zal moeten worden bewezen door de weigering van vergunning tot uitbaten of bouwen op de bedrijfszetel, afgeleverd aan de producent-overlater door de bevoegde overheid.


1.2. Quotumfonds

Elke producent die een schuld heeft bij het Quotumfonds zal, bij indiening van zijn aanvraag tot het bekomen van quotum leveringen, zijn aanvraag geweigerd zien voor de lopende campagne. Bovendien zal elke producent die de gevraagde som voor de herverdeling niet binnen de termijn van 10 dagen stort, geen recht hebben op de herverdeling tijdens het volgende tijdvak.


2. VERDUIDELIJKINGEN / HERINNERINGEN : NA TE LEVEN VOORWAARDEN, VERPLICHTINGEN


2.1. Overdracht van quotum met gronden : documenten, betrokken gronden
De producenten worden eraan herinnerd dat :


* hij een typeformulier (beschikbaar op de zuivelfabrieken, provinciale bureaus en hoofdbestuur 02/208.37.82) moet gebruiken voor de quotaoverdrachten. Deze formulieren moeten koste wat het kost vergezeld zijn van de bewijzen van de overdracht van gronden (pachtcontracten, eigendomsbewijzen, lijsten van de over te dragen percelen met de kadasternummers van de percelen). Alle handtekeningen op deze documenten zullen voor eensluidend verklaard zijn door de gemeentelijke overheden.
* de betrokken of met het quotum overgedragen gronden moeten in België uitgebate gronden zijn en door de overlater aangegeven in zijn oppervlakteaangifte van het burgerlijk jaar voorafgaand aan het lopende tijdvak (het tijdvak van indiening van het mobiliteitsdossier). Deze overgedragen gronden moeten worden aangegeven op de kaarten van de oppervlakteaangiften van de overlater die betrekking hebben op het jaar voorafgaand aan het jaar dat de mobiliteit (quotumoverdracht) plaats heeft.

2.2. Producenten die een ambtshalve samenvoeging ondergaan
De producenten die een ambtshalve samenvoeging ondergaan (omdat het Bestuur heeft vastgesteld dat zij niet geautoriseerd alternerend melken, zij hun bedrijven niet autonoom beheren of op hun bedrijf productiemiddelen van een andere producent hebben overgenomen voor een periode korter dan of gelijk aan 24 maanden) moeten dezelfde voorwaarden naleven als alle andere producenten wat betreft de uitbating van de gronden betrokken bij de samenvoeging. Zij moeten de gebruikte gronden aanduiden op de kaarten van de oppervlakteaangiften die betrekking hebben op het jaar voorafgaand aan het jaar dat de samenvoeging plaats heeft en zij moeten deze gronden gedurende 9 jaar na de ambtshalve samenvoeging uitbaten.


2.3. Vrijstelling

Volgende producenten verliezen het recht op de vrijstelling :


* degenen die aan DG 3 onjuiste gegevens over leveringen of rechtstreekse verkopen hebben meegedeeld;

* degenen die melk hebben geleverd aan een niet erkende koper;
* degenen die, terwijl zij rechtstreeks zuivelproducten verkopen of beschikken over een quotum rechtstreekse verkopen :
- geen register van de verkopen of permanente inventaris van hun melkkoeien hebben bijgehouden;

- aan het Bestuur DG 3, vóór het einde van de maand volgend op de betrokken maand, de maandelijkse verklaring van de verkopen niet hebben meegedeeld (door middel van de formulieren die zich bevinden in het register van de verkopen);

- aan het Bestuur DG 3, op 15 mei van de lopende campagne, hun verklaring van verkopen van melk en zuivelproducten van de vorige campagne niet hebben meegedeeld (door middel van het formulier dat zich bevindt in het register van de verkopen).reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...