Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging Uitvoeringsregeling accijns


MINISTERIE VAN FINANCIËN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

WV 2000/ 409 M, Stscrt. nr. 123 s-Gravenhage, 19 juni 2000

Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 71c, vierde lid, van de Wet op de accijns;

Besluit:

ARTIKEL I.

De

Uitvoeringsregeling accijns wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 1 wordt na 71b, vierde lid, ingevoegd: 71c, vierde lid,.

B. Na artikel 35d wordt in hoofdstuk IV een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 35e. 1. Op de in artikel 71c van de wet bedoelde teruggaaf van accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas dat is afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt voor het aandrijven op de weg van motorrijtuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagen, kolkenzuiger of straatveegwagen, is artikel 35d van overeenkomstige toepassing.


2. Indien degene die beschikt over een eigen afleveringspomp voor vloeibaar gemaakt petroleumgas houder is van zowel de in artikel 35d, als de in dit artikel bedoelde motorrijtuigen, mag vanuit die afleveringspomp vloeibaar gemaakt petroleumgas aan beide categorieën motorrijtuigen worden afgeleverd. In dat geval wordt met toepassing van de artikelen 35d, zesde lid, en dit artikel één verzoek om teruggaaf gedaan.

ARTIKEL II.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.Bos

Toelichting

De Wet van 16 december 1999 houdende wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen), Stb. 556, bevat onder meer de opname van artikel 71c in de Wet op de accijns. Dit artikel zal met ingang van 1juli 2000 in werking treden en voorziet in een teruggaaf op verzoek van accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) indien dat is bestemd voor het aandrijven op de weg van vuilniswagens, kolkenzuigers of straatveegwagens. De hoogte van de teruggaaf bedraagt f 103,10 per 1.000 kg, oftewel 5,5 cent per liter. Op grond van het vierde lid van voornoemd artikel 71c kunnen nadere voorwaarden en beperkingen worden gesteld ter uitvoering van de teruggaaf. Deze regeling strekt ter uitvoering van dat vierde lid.

In de Uitvoeringsregeling accijns wordt een nieuw artikel 35e ingevoegd. In het eerste lid van dit artikel worden de bepalingen van artikel 35d, waarin de nadere bepalingen voor een soortgelijke teruggaafregeling voor autobussen in het openbaar vervoer zijn neergelegd, van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat houdt in dat de bepalingen van artikel 35d met betrekking tot het verzoek om teruggaaf (de te vermelden gegevens, de periode waarop het verzoek betrekking heeft en het tijdstip van indiening), alsmede op de bij het verzoek te voegen bescheiden en de daarop te vermelden gegevens eveneens van toepassing zijn op de onderhavige teruggaafregeling voor vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens. Voor bedrijven die de beschikking hebben over een eigen afleveringspomp, bestaat ook hier de mogelijkheid om de teruggaaf te baseren op de hoeveelheden vloeibaar gemaakt petroleumgas die aan die bedrijven zijn geleverd, mits deze afleveringspomp uitsluitend wordt gebruikt voor het afleveren van LPG aan de vuilniswagens, kolkenzuigers of straatveegwagens die op naam staan van het bedrijf.

Het tweede lid van artikel 35e ziet op de situatie waarin een bedrijf beschikt over een eigen afleveringspomp en daaruit vloeibaar gemaakt petroleumgas aflevert aan zowel autobussen voor het openbaar vervoer als vuilniswagens, kolkenzuigers of straatveegwagens die op naam staan van het bedrijf. In dat geval wordt één verzoek om teruggaaf gedaan.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie