Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt over transparantierichtlijn EU bij overheidssteun

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ verzoek informatie inz transparantierichtlij n

Gemaakt: 18-7-2000 tijd: 10:38


6

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken


19 juni 2000

In antwoord op uw brief van 12-4-2000 (kenmerk EZ-00-177) zend ik u de reactie van het kabinet op het wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie met betrekking tot richtlijn 80/723/EEG inzake de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven.

Het kabinet heeft het volgende standpunt ter kennis van de Europese Commissie gebracht:

QUOTE


1 Inleiding

Verschillende sectoren die in het verleden door het bestaan van nationale, regionale of lokale monopolies werden gekenmerkt, zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk voor mededinging opengesteld. Richtlijn 80/723/EEG streefde er aanvankelijk naar het beschikbaar stellen van openbare middelen aan Staatsbedrijven inzichtelijk te maken. Inmiddels is het ter beschikking stellen van overheidsgeld aan Staatsbedrijven niet langer meer vanzelfsprekend. De relatie tussen overheid en ondernemingen is kortom veranderd. De voorgestelde wijzigingen van richtlijn 80/723/EEG dienen om ook in deze nieuwe situatie de naleving van de mededingingsregels van het Verdrag te verzekeren en de controle daarop te vereenvoudigen. Hiertoe stelt de Commissie voor dat openbare bedrijven en ondernemingen waaraan de lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten verlenen gescheiden boekhoudingen gaan voeren. Van het toekomstige regime zijn in art. 4, eerste lid, uitgezonderd onder meer openbare bedrijven waarvan de totale netto-omzet minder dan 40 miljoen euro heeft bedragen gedurende de twee boekjaren waarin de beschikbaarstelling of besteding van middelen heeft plaatsgevonden. Nederland verwelkomt deze uitzondering omdat zo wordt voorkomen dat de uit de richtlijn voortvloeiende verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding onnodig administratieve lasten voor de betrokken groep van organisaties oproept.


2 Nederlands standpunt

Nederland is er voorstander van om de reikwijdte van de huidige transparantierichtlijn te verbreden. De voorgestelde verplichting van het voeren van een gescheiden boekhouding vormt een goed middel voor de Commissie om toe te zien op de naleving van de mededingingsregels. Niettemin roept het wijzigingsvoorstel een aantal vragen en opmerkingen op. Nederland wil graag van de gelegenheid gebruik maken deze aan de Commissie door te geven.

In het wijzigingsvoorstel worden begrippen gehanteerd die uiteraard in hun communautaire context moeten worden gezien. Dit is ook het geval voor centrale begrippen als «overheid» en «onderneming». Dergelijke begrippen hebben in een communautaire context een betekenis die niet zonder meer toepasselijk is in de Nederlandse context en op Nederlandse publiek/private arrangementen. Ter illustratie kan worden gewezen op bijvoorbeeld private organisaties, al dan niet geprivatiseerd, die naast hun marktactiviteiten gedeeltelijk óók door de toedeling van bijzondere rechten zijn belast met de tenuitvoerlegging van publieke taken. De vraag is of deze organisaties moeten worden gezien als «overheid», als «openbaar bedrijf», dan wel als «onderneming» die in de zin van art. 4, tweede lid, sub c van de toepassing van richtlijn is uitgezonderd. Er kan aldus enige verwarring ontstaan over de wijze waarop de richtlijn op onderdelen nageleefd moet worden.

De bepaling van artikel 4, tweede lid, sub c verdient overigens nadere aandacht. In deze bepaling wordt een uitzondering op de verplichting om een dubbele boekhouding te voeren geïntroduceerd voor «ondernemingen die voor een redelijke periode en na een open, doorzichtige en niet-discriminatoire procedure (...) bijzondere of uitsluitende rechten hebben gekregen.» Hieronder vallen naar het Nederlandse oordeel (ook) ondernemingen die door middel van een overheidsaanbesteding, een concessie of een veiling een bijzonder of uitsluitend recht hebben verkregen. Nederland is er voorstander van dat deze uitzondering wordt gehandhaafd.

De uitzonderingsbepaling van artikel 4, tweede lid, sub c, lijkt overigens niet geheel volledig. In het licht van overweging 10 van de considerans en van art. 2, eerste lid, sub d zou de uitzondering ook betrekking moeten hebben op ondernemingen die met betrekking tot de (bedoelde) dienst van algemeen economisch belang in enigerlei vorm compensatie ontvangen.

Het richtlijnvoorstel gaat uit van algemene toepasselijkheid van het nieuwe transparantieregime. Nederland wil echter de aandacht vestigen op sectoren waarop de toepassing van de richtlijn niet zonder meer onomstreden lijkt. Nederland wijst bijvoorbeeld op het Protocol betreffende het publieke omroepstelsel bij het Verdrag van Amsterdam waarin is vastgelegd dat de lidstaten bevoegd zijn om de publieke opdracht van de publieke omroeporganisaties, hun organisatie en financieringswijze vast te stellen. Nederland is van mening dat de Commissie moet verduidelijken of en hoe zij de richtlijn in deze sector nuttig denkt toe te passen. Eenzelfde vraag kan worden gesteld ten aanzien van in Nederland wettelijk verplicht gestelde bedrijfs- of pensioenfondsen. Nederland is van oordeel dat deze bedrijfs- of beroepspensioenfondsen niet door de transparantierichtlijn geraakt worden. Gewezen kan verder nog worden op het feit dat in EU-kader een specifiek voorstel voor een richtlijn wordt voorbereid voor het ontwikkelen van toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen.

Op dit moment is nog onduidelijk welke concrete gevolgen voor nationale regelgeving de gewijzigde richtlijn met zich zal brengen. Naast een aparte generieke implementatiewet is niet uitgesloten dat sectorale wetten moeten worden aangepast. Om die reden is de implementatietermijn, die in het voorstel van de Commissie op 31 december 2000 is gesteld, veel te kort. Nederland wenst dat de implementatietermijn op 18 maanden na de inwerkingtreding wordt gesteld.


3 Artikelsgewijze opmerkingen

Opmerkingen t.a.v. de overwegingen

Uit het samenstel van de overwegingen 2 tot en met 5 van de considerans wordt de verhouding tussen de art. 86, tweede lid, en 87, eerste lid, juncto art. 88, derde lid, niet duidelijk. Verduidelijking is nodig mede in het licht van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27-2-1997, zaak T-106/95.

Overweging 2

In deze overweging wordt gesproken over «misbruik van machtspositie». Nederland neemt dat de werkingssfeer van de richtlijn zich uitstrekt tot het gehele terrein van de mededinging.

Overweging 5

Er wordt gesteld dat het noodzakelijk is dat «de lidstaten en de Commissie over gedetailleerde gegevens betreffende de interne organisatie» kunnen beschikken en «vooral over afzonderlijke, betrouwbare rekeningen betreffende de verschillende activiteiten van eenzelfde onderneming, zoals deze zouden worden opgesteld indien de betrokken activiteiten door verschillende ondernemingen werden uitgeoefend; dat dergelijke gegevens niet altijd beschikbaar of niet altijd gedetailleerd of betrouwbaar zijn.» Onduidelijk is of de beoogde informatie alleen betrekking heeft op de «financiële» of ook de «organisatorische structuur» van een onderneming. Nederland denkt dat het inzichtelijk maken van de financiële structuur alleen voldoende is.

Overweging 9

Niet helder is wat met de omschrijving 'bepaalde categorie diensten' wordt bedoeld. In deze overweging wordt bovendien gesproken over 40 mio EUR. Onduidelijk is of hiermee wordt bedoeld '40 mio EUR per boekjaar'. Nederland wenst toevoeging van de zinsnede 'per boekjaar' indien dit inderdaad wordt bedoeld.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel 1, eerste lid onder c

Deze bepaling was nog niet opgenomen in het vorige voorstel tot wijziging van de huidige transparantierichtlijn. Op welke wijze dient de daadwerkelijke besteding van openbare middelen te worden aangegeven; is het voldoende dat wordt aangegeven of de opbrengsten naar de reserves gaan of dat wordt geïnvesteerd.

Artikel 1, tweede lid

Geconstateerd wordt dat de term 'financiële en
organisatorische betrekkingen' is gewijzigd in de 'financiële en organisatorische structuur'. Nederland geeft de voorkeur aan de term 'financiële en
organisatorische betrekkingen', omdat dit een minder vergaand begrip is.

Artikel 1, tweede lid onder c


- Geconstateerd wordt dat «het gebruik dat daadwerkelijk wordt gemaakt van de openbare middelenstromen tussen deze verschillende activiteiten» is gewijzigd ten opzichte het voorstel van medio oktober
1998 in «welk gebruik dat van de netto-opbrengsten van de verschillende activiteiten wordt gemaakt.»

Ten eerste is het niet uit te sluiten dat op andere wijze dan via de netto-opbrengsten van verschillende activiteiten gebruik wordt gemaakt van de eventueel aanwezige openbare-middelenstroom. In die zin is de voorgestelde wijziging een beperking die niet wenselijk is. Het is van belang ook het daadwerkelijk gebruik van de openbare-middelenstroom inzichtelijk te maken. Nederland stelt om die reden voor om naast de genoemde bepaling een bepaling op te nemen die betrekking heeft op het daadwerkelijk gebruik van de openbare-middelenstroom.

Ten tweede is door de voorgestelde wijziging sprake van verbreding van de reikwijdte van artikel 1, lid 2, aangezien niet alleen het gebruik van de openbare-middelenstroom, maar ook het daadwerkelijk gebruik van geldstromen (in dit geval beperkt tot netto-opbrengsten) tussen de verschillende activiteiten doorzichtig dient te zijn. Dit lijkt ons een wenselijke aanvulling.


- Opgemerkt wordt dat de term «netto-opbrengsten» in Nederland niet gangbaar is. Om misverstanden te vermijden, stelt Nederland ook voor om de in Nederland meer gebruikelijke term «netto-resultaat» te hanteren. Onduidelijk is op welke wijze de bestemming van het netto-resultaat gespecificeerd dient te worden.
Artikel 2

Artikel 2, eerste lid onder b

Niet helder is wat moet worden verstaan onder 'dominerende invloed uit hoofde van de desbetreffende voorschriften'. Zie ook artikel 2 lid 2.

Artikel 2, eerste lid onder d

In artikel 86 lid 1 EG worden twee categorieën van bedrijven genoemd: openbare bedrijven en ondernemingen met bijzonder of exclusief recht. In artikel 86 lid 2 wordt de derde categorie genoemd: ondernemingen belast met beheer van een dienst van algemeen economisch belang. In artikel 2, lid 1, onderdeel d van het voorstel tot wijziging van de richtlijn wordt de eerste categorie "openbare bedrijven" niet genoemd. De vraag rijst of het voeren van een gescheiden boekhouding niet geldt voor 'openbare bedrijven' die niet over bijzondere of exclusieve rechten beschikken.

Voorgesteld wordt de zinsnede in artikel 2, eerste lid, onder d «met het beheer .......overheidssteun ontvangt» als volgt aan te passen; «met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang is belast en enigerlei overheidssteun ontvangt welke rechtstreeks voortvloeit uit het beheer van deze dienst.»

Artikel 2, eerste lid onder f

In dit artikel wordt gesproken over bijzondere rechten als "het aantal van deze ondernemingen tot twee of meer wordt beperkt". Uit de begripsbepaling is niet duidelijk hoeveel ondernemingen er mogen zijn, wil er nog sprake zijn van een bijzonder recht. Dit maakt de bepaling moeilijk hanteerbaar.

Artikel 3 bis lid 2

Nederland gaat ervan uit dat de transparantierichtlijn niet van toepassing is op ondernemingen met bijzondere en exclusieve rechten werkzaam in de post- en telecommunicatiesector, gezien de reeds bestaande specifieke communautaire bepalingen.

Artikel 4, eerste lid, onder a

In deze bepaling wordt alleen gesproken over 'openbare bedrijven voor het verlenen van diensten'. De vraag is waarom deze uitzondering niet geldt voor het leveren van producten? Zie ook artikel 4, tweede lid onder a.

Artikel 4, eerste lid onder d

In deze bepaling wordt gesproken over een totale netto-omzet die minder dan


40 mio EUR heeft bedragen gedurende 2 boekjaren. Onduidelijk is of bedoeld wordt «een omzet die genomen over 2 boekjaren in totaal minder dan 40 mio EUR bedraagt» dan wel dat hiermee wordt bedoeld dat «het totaal van de omzet in 2 jaar gemiddeld genomen minder dan 40 EUR dient te bedragen» (dus bijvoorbeeld 30 EUR in boekjaar 1 en 50 EUR in boekjaar 2), of dat «ieder boekjaar sprake dient te zijn van een omzet van minder dan 40 EUR.

Artikel 4, tweede lid onder a

Zie opmerking bij artikel 4, eerste lid.

Bij openbare bedrijven wordt de term «niet aanmerkelijk beïnvloeden» gehanteerd. Bij ondernemingen wordt gesproken over "op merkbare wijze ongunstig beïnvloeden». Nederland vraag zich af of hiervoor een motivering bestaat

Artikel 4, tweede lid, onder b

De vraag is of het gaat om 40 mio EUR per boekjaar?

Artikel 4, tweede lid, onder c

De vraag is wat wordt verstaan onder een «redelijke periode»?

Nederland stelt voor artikel 4 tweede lid onder c te wijzigen in: «op ondernemingen die voor een redelijke periode en na een open, doorzichtige en niet-discriminatoire procedure bijzondere of uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 86, lid 1, van het Verdrag hebben verkregen of waaraan [voor een redelijke periode en na een open, doorzichtige en niet-discriminatoire procedure] overheidssteun wordt verleend welke rechtstreeks voortvloeit uit het beheer van een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 86, lid
2, van het Verdrag».

In het huidige artikel 6 van richtlijn 80/723 wordt bepaald dat de Commissie vertrouwelijk omgaat met de opgevraagde (financiële) gegevens. Nederland wil in dit verband wijzen op het belang van geheimhouding door de Commissie. Dit geldt nog sterker nu ook ondernemingen met bijzondere en uitsluitende rechten en bepaalde ondernemingen die belast zijn met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang, onder de reikwijdte van de richtlijn worden gebracht.

UNQUOTE

Het door u gevraagde standpunt van het IPO (interprovinciaal overleg), dat via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte wordt gehouden, is (nog) niet bekend.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...