Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beperken duur en last prejustitiële procedures

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad doet suggesties aan het Hof van Justitie voor Europese integratie om te komen tot beperking van duur en last van prejustitiële procedures

Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 20-06-2000

Advies


1. Inleiding

1.1. De Hoge Raad (met inbegrip van het parket bij deze Raad stelt) voorop dat naar zijn oordeel het belang van het Hof van Justitie voor de Europese integratie moeilijk kan worden overschat. In de Europese rechtspraak dreigt echter een structurele wanverhouding te ontstaan tussen het aantal binnenkomende zaken enerzijds en de capaciteit van het Hof zelf en van het Gerecht van eerste aanleg anderzijds.


1.2. Het Hof van Justitie heeft zelf uiting gegeven aan zijn zorgen, onder meer in een document ter overweging, getiteld "De toekomst van de Rechtspleging in de Europese Unie". Die zorgen worden mede veroorzaakt door de onvermijdelijke, aanzienlijke stijging van het aantal zaken als gevolg van onder meer de inwerkingtreding van de derde fase van de EMU, van het Verdrag van Amsterdam en van de uitbreiding van de EU.
De thans reeds te lange procesduur voor het Hof, met inbegrip van het Gerecht van eerste aanleg, dreigt onaanvaardbaar lang te worden. Het door het Hof op 1 juli 1999 gedane voorstel tot wijziging van het Reglement voor de procesvoering, dat de Raad inmiddels heeft goedgekeurd, voorziet op enkele punten in de grondslag voor het volgen van de aanbevelingen die hieronder worden gedaan. Te noemen zijn het achterwege laten van de mondelinge behandeling en het verzoeken om verduidelijking aan de nationale rechter.
De Hoge Raad spreekt de hoop uit dat van deze mogelijkheden in voorkomende gevallen een ruim gebruik zal worden gemaakt en dat het Hof ook de financiële armslag zal krijgen om dit te doen.

1.3. In dit advies doet de Hoge Raad enkele suggesties om - los van de voorgenomen uitbreiding van de Europese Unie - te komen tot beperking van de duur van prejudiciële procedures en van de last die deze op het Hof leggen


2. Beperking aantal prejudiciële procedures
2.1. Teneinde te voorkomen dat nutteloze vragen worden gesteld, zal de kennis van de stand van het gemeenschapsrecht bij de nationale rechters moeten worden vergroot. In het bijzonder is van belang dat de nationale rechter gemakkelijk kan nagaan of over een bepaalde vraag van interpretatie van Europees recht een uitspraak van het Hof bestaat, dan wel of die vraag bij het Hof aanhangig is. Een middel om dat laatste te bereiken zou een gemakkelijk toegankelijke database (bijv. op een open Internetsite) zijn, waarin men op trefwoord naar beslissingen over een bepaald onderwerp kan zoeken.
Daarmee kan worden bereikt dat er minder vragen worden gesteld en dat de vragen die gesteld worden beter worden geformuleerd.

2.2. Voorts zou aandrang op de lidstaten kunnen worden uitgeoefend contactpersonen, behorend tot de nationale rechterlijke macht, aan te stellen, die goed op de hoogte zijn van het gemeenschapsrecht en de rechtspraak daarover en die de nationale rechters kunnen adviseren over het nut van het vragen van een prejudiciële beslissing in een bepaald geval en, zo ja, over de formulering van de vragen.

2.3. Indien lidstaten tot dit doel rechters in Luxemburg willen detacheren (zoals de Franse Cour de Cassation heeft aanbevolen), zou het Hof zulke gedetacheerde rechters bepaalde faciliteiten kunnen verlenen, opdat zulke personen zich zo goed mogelijk op de hoogte kunnen stellen van de Europese rechtspleging, teneinde de gerechten in hun lidstaat daarover voorlichting te verschaffen.

2.4. Verzoeken om een prejudiciële beslissing die een acte clair of een acte clair betreffen, zouden bij beschikking van de President moeten kunnen worden afgedaan.
Teneinde meer zekerheid te verschaffen over de vraag of sprake is van een acte clair, zou het criterium van het arrest-CILFIT kunnen worden uitgewerkt en gepreciseerd.


2.5. De Hoge Raad is geen voorstander van vervanging van het prejudiciële stelsel door beroep van partijen in het bodemgeding op het Hof.
Dit zou in strijd zijn met de uitgangspunten van samenwerking en gelijkwaardigheid en geen garantie bieden voor een snellere gang van zaken.


2.6. Evenmin voelt de Hoge Raad voor een stelsel waarin alleen de hoogste nationale rechter bevoegd is tot het stellen van vragen. Dit zou doorprocederen tot in hoogste nationale instantie stimuleren en soms noodzakelijk maken en daarmee de procesduur vaak onnodig verlengen.
Voorts zou een dergelijke beperking de taak van de lagere nationale rechters moeilijker maken en mogelijk ook hun de bereidheid zich het gemeenschapsrecht eigen te maken verminderen.


2.7. Ten slotte verdient de mogelijkheid prejudiciële vragen van uitleg te stellen te beperken tot het primaire gemeenschapsrecht evenmin ondersteuning.
De behoefte aan en het belang van prejudiciële beslissingen is bij het secundaire recht, in het bijzonder verordeningen en richtlijnen, zeker even groot als bij het primaire verdragsrecht. De uniforme uitleg van harmonisatierichtlijnen is essentieel voor het welslagen van de harmonisatie van wetgeving in de Gemeenschap.


3. Overbrenging van zaken van het Hof naar het Gerecht van eerste aanleg

3.1. De gedachte het Gerecht van eerste aanleg met een deel van de prejudiciële zaken te belasten, ontmoet bij de Hoge Raad in haar algemeenheid bezwaren. De rechtseenheid maakt het nodig toch in een mogelijkheid van hoger beroep bij het Hof te voorzien. Die mogelijkheid leidt echter op zichzelf al tot een verlenging van de prejudiciële procedure, zelfs indien er geen beroep wordt ingesteld, maar vooral wanneer dit wel gebeurt.


3.2. De soms - met name in het rapport van de werkgroep, voorgezeten door de vroegere president van het Hof, Ole Due - geuite gedachte bij het Hof slechts een voorziening "in het belang der wet" open te stellen, verdraagt zich niet goed met een prejudiciële procedure. Een voorziening in het belang der wet brengt geen nadeel toe aan door partijen verkregen rechten. De prejudiciële procedure raakt de positie van partijen niet rechtstreeks. Een prejudiciële beslissing heeft slechts een richtinggevende functie voor de nationale rechter en het lijkt niet goed mogelijk die rechter te verbieden met een hogere prejudiciële voorziening rekening te houden. Zulk een verbod zou bij de justitiabelen, naar te vrezen is, weinig begrip vinden. Het is voorts moeilijk denkbaar dat de nationale rechter, ook in de zaak waarin het gerecht een prejudiciële beslissing heeft gegeven, deze volgt wanneer het Hof die beslissing inmiddels vernietigd heeft. Vooral met door lagere nationale rechters gevraagde prejudiciële beslissingen kunnen zich problemen voordoen. Voor een door een uitspraak van de nationale rechter, gebaseerd op een prejudiciële beslissing, in het ongelijk gestelde partij zal het aantrekkelijk zijn tegen die uitspraak in beroep te gaan, in de hoop dat in de tussentijd het Hof de beslissing van het Gerecht heeft vernietigd. Hetzelfde kan zich bij de hoogste rechter voordoen, nl. wanneer deze, na een prejudiciële beslissing, een uitspraak van een lagere rechter vernietigt en de zaak ter afdoe-ning weer naar een lagere rechter verwijst.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat een beroep in het belang der wet tegen een prejudiciële uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg, niet of nauwelijks te onderscheiden is van een gewone hogere voorziening van zulk een uitspraak en daardoor dezelfde bezwaren ontmoet.


3.3. Wel verdient de gedachte overweging de taak prejudiciële beslissingen vast te stellen over te hevelen naar het Gerecht van eerste aanleg voor verzoeken met betrekking tot relatief geïsoleerde rechtsgebieden. Beslissingen op zulke gebieden zullen doorgaans geen precedentwerking hebben voor vra-gen op andere gebieden. Het openstellen van een hogere voorziening terwille van de rechtseenheid is dan niet vereist.
In dit verband kan men denken aan het EEX-verdrag, de in voorbereiding zijnde verordening op het gebied van het internationaal privaatrecht en aan regels van, of op grond van, de Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in het Unieverdrag. Voor dergelijke taken zouden enkele specialisten in het Gerecht kunnen worden benoemd, eventueel op een bijzondere basis, oproepbaar voor zaken op het gebied van hun specialisme.
Wil men komen tot een taakverschuiving van Hof naar Gerecht, dan zou dit beter ten aanzien van andere procedures dan de prejudiciële kunnen gebeuren, waarbij het voorbeeld van inbreukprocedures met betrekking tot de omzetting van richtlijnen te noemen is. In sommige gevallen is het wellicht ook mogelijk dat het Hof de uitleg van rechtsregels geeft en de zaak vervolgens ter uitwerking naar het Gerecht verwijst

4. Versnelling van de prejudiciële procedure
4.1. De dialoog tussen het Hof en verwijzende nationale rechters zou kunnen worden versterkt, doordat het Hof, wanneer het problemen heeft met betrekking tot de strekking of de formulering van gestelde vragen, dan wel het aan het bodemgeschil ten grondslag liggende feitencomplex, daarover met het desbetreffende nationale gerecht contact zou opnemen Van de zijde van het Hof zou zulk een dialoog desgewenst door de advocaat-generaal of de rechter-rapporteur kunnen worden gevoerd.

4.2. De Hoge Raad heeft goede ervaringen met een geheel schriftelijke procedure. Hij is zich ervan bewust dat dit in het Europese kader anders kan liggen en dat, althans in sommige zaken, een zekere behoefte aan mondelinge behandeling zal bestaan. Denkbaar zou echter zijn althans interveniërende Europese Instellingen en lidstaten, maar mogelijk ook de partijen in het bodemgeding, voor de keus te stellen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling te interveniëren. Indien het Hof behoefte zou hebben aan een mondelinge toelichting op of aanvulling van een schriftelijke interventie, zou het daarom kunnen verzoeken.
Dit zou tot belangrijke tijdwinst kunnen leiden.

4.3. Het Hof zou de mogelijkheid moeten krijgen interveniënten peremptoir te stellen. Het thans veel voorkomende vragen om uitstel heeft verlenging van de procedure tot gevolg. Peremptoirstelling, inhoudend dat een aspirant-interveniënt niet meer aan het woord komt na afloop van de vastgestelde datum, zal om die reden nuttig kunnen zijn.


4.4. Het Hof zou in sterkere mate dan voorheen kunnen leunen op de conclusie van de advocaat-generaal, gesteld dat het Hof het met die conclusie (in grote lijnen) eens is. De Hoge Raad beperkt zich herhaaldelijk tot een verwijzing naar de conclusie. Zo nodig zou het aantal advocaten-generaal kunnen worden uitgebreid, hetgeen - als gevolg van de individuele werkwijze van de advocaten generaal - niet dezelfde bezwaren ontmoet als uitbreiding van het Hof.

5. Slotopmerkingen

5.1. Na uitbreiding van het Hof als gevolg van toetreding van nieuwe lidstaten, zou plenaire behandeling, ook van prejudiciële zaken, hoge uitzondering moeten worden. Het Hof zou zich in vaste kamers, met een zekere specialisatie op onderwerp, moeten verdelen. Dit is bij nationale gerechten ook het geval. Er bestaan methodes om te verzekeren dat het Hof toch n lijn blijft volgen.

5.2. Aan-pas-sing van de reglementen die kan leiden tot snellere procedures en vergroting van de verwerkingscapaciteit ware zo snel mogelijk te realiseren. In de huidige situatie is de duur van - onder meer prejudiciële - procedures in het algemeen -al te lang.

5.3. Aanmerkelijke tijdwinst zou kunnen worden behaald door het aantal werktalen te beperken, waarbij interveniënten en partijen desgewenst zelf voor een vertaling in een werktaal kunnen zorgen.
16 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...