Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergaderingen gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2000.


1. Beleidsplan wijkmilieupunten 2000 - 2003
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het beleidsplan wijkmilieupunten 2000 - 2003. Het college zend het plan ter informatie naar de commissies Economische Zaken en Verkeer en Ruimtelijke Ordening en Wonen. De wijkmilieupunten worden gevormd door en voor bewoners en zijn gericht op de leefbaarheid in de wijk. Hier wordt voorlichting gegeven aan bewoners in de wijk, bovendien worden initiatieven uit de wijk ondersteund. De wijkmilieupunten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente ten aanzien van milieubeleid, omgang met bewoners en een meer op de wijk gerichte manier van werken. Daarom is een goede afstemming over de gewenste inhoud, taken en rollen van de wijkmilieupunten met de gemeente op wijk - en centraal niveau van groot belang. De wijkmilieupunten zijn ‘platte organisaties' die (bestuurlijk) zelfstandig zijn en goed ingebed in de wijk. Daardoor zijn ze informeel en laagdrempelig. Tijdens een in 1998 uitgevoerde evaluatie van het functioneren van de vier wijkmilieupunten kwam naar voren, dat de werkwijze van de wijkmilieupunten structureel beter afgestemd moeten worden op de specifieke praktijk binnen de wijken en het vigerende beleid van de gemeente. Bij dit laatste zijn de wijkmilieupunten complementair aan de gemeentelijke beleidsuitvoering. Mede hierom wordt een financiële bijdrage verstrekt. De financiële bijdrage van de gemeente is de enige bron van inkomsten van de wijkmilieupunten. Het beleidsplan dient dan ook mede beschouwd te worden als informatie vooraf omtrent de besteding van deze gelden.


2. Parkmanagement De Wetering Noord en Papendorp Zuid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat de gemeente als bijzonder lid deel neemt aan de parkmanagementverenigingen van de nieuwe bedrijventerreinen De Wetering en Papendorp in Leidsche Rijn. Papendorp en De Wetering zijn de eerste bedrijvenlocaties waar parkmanagement wordt ingevoerd. Belangrijkste doelstelling van parkmanagement is het realiseren van hoogwaardige en duurzame bedrijfsterreinen en kantoorlocaties. Door aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte onder te brengen in de parkmanagementverenigingen hoopt men die kwaliteit te bereiken. Het college heeft ook ingestemd met de ontwerp statuten, de ontwerp huishoudelijke reglementen van de parkmanagementverenigingen en de beide privaatrechtelijke overeenkomsten. In de privaatrechtelijke overeenkomsten zijn de voorwaarden weergegeven waaronder de gemeente als bijzonder lid participeert in de parkmanagementverenigingen. In die overeenkomsten staan ook de voorwaarden waaronder het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt opgedragen aan de beide parkmanagementverenigingen. Deelname van de gemeente in de beide parkmanagementverenigingen behoeft tevens goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht (artikel 55 lid 2 gemeentewet).

Gedeputeerde staten zullen daar naar verwachting medio augustus/september 2000 een besluit over nemen.


3. Herontwikkeling Politiebureau Tolsteeg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een onderzoek uit te voeren naar een mogelijke herbestemming van het voormalige politiebureau Tolsteeg. De politie heeft te kennen gegeven het gebouw af te willen stoten. De gemeente heeft serieuze belangstelling voor het pand. Het college heeft een principebesluit genomen het gebouw te kopen. Binnenkort worden de gesprekken hiertoe met de politie gestart. Als het aan de gemeente ligt, krijgt het voormalige politiebureau een nieuwe bestemming die past binnen het Museumkwartier. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een culturele functie. Een onderzoek moet uitwijzen wat de meest geschikte herbestemming van het gebouw is en hoe deze vervolgens gerealiseerd kan worden. Parallel hieraan wordt onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid. Indien het lukt om de gewenste herontwikkeling daadwerkelijk te realiseren, betekent dit een forse impuls voor het museumkwartier. Het gebouw staat op een beeldbepalende locatie bij de Zuidpoort van de binnenstad. Al in 1994, bij de vaststelling van het masterplan, werd het pand als één van de 'kansen' voor het museumkwartier gezien.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s.


4. Halfjaarrapportage Museumkwartier t.b.v. de Europese Commissie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de halfjaarrapportage over het programma Museumkwartier aan de Europese Commissie vastgesteld. Het rapport bevat een aantal kerngegevens over de voortgang van de twintig deelprojecten die zich afspelen in de zuidelijke oude stad van Utrecht. Van die twintig deelprojecten zijn er tot nu achttien (nagenoeg) afgerond. Twee projecten verkeren nog in de voorbereidingsfase. Het zijn maatregelen op en om het Domplein en maatregelen om het Museumkwartier beter bereikbaar te maken per bus.

Opvallend waren de afgelopen tijd:


* de herinrichting van de Korte/Lange Nieuwstraat, Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht. Een ´opleveringsfeest´, georganiseerd door de ondernemersvereniging in de Korte/Lange Nieuwstraat, vindt plaats op zaterdag 24 juni 2000.
* het gereedkomen van de restauratie van diverse boogbruggen: Bijlhouwerbrug, Geertebrug en Hamburgerbrug.
* het verwijderen van overbodig straatmeubilair, en het plaatsen van nieuwe straatnaamborden en toeristische bewegwijzering in het Museumkwartier.
* oplevering van de renovatie van Museum het Catharijneconvent (20 mei jl.)
* de vervaardiging van drie rondwandelingen door het Musemkwartier door bezoekerscentrum RonDom.
* promotie-activiteiten voor het Museumkwartier met ster-spots, billboards, folders, free-cards, en een website met uit-informatie: www.Utrecht-Museumkwartier.nl.
Via metingen naar de naamsbekendheid van en waardering voor het Museumkwartier zullen de effecten van de promotie-campagne onderzocht worden. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Overkoepelend doel van alle projecten in het Museumkwartier is de zuidelijke oude stad te ontwikkelen tot het cultuur-historisch hart van stad en regio. Dit door verfraaiing van de openbare ruimte en het trekken van meer bezoekers bij behoud en waar mogelijk versterking van de woonfunctie van de zuidelijke oude stad.

Het rapport is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s.


5. Herontwikkeling plangebied winkelcentrum Rijnbaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen van een intentieovereenkomst te sluiten met Rolo Properties B.V. voor de herontwikkeling van het plangebied "winkelcentrum Rijnbaan". Het winkelcentrum Rijnbaan ligt in Kanaleneiland-Noord aan de Van Heuven Goedhartlaan. Uitgangspunten voor het plan Rijnbaan zijn het opknappen van de bestaande maisonnettes die boven het winkelcentrum liggen, aanpassen van het winkelcentrum aan de eisen van deze tijd en de herinrichting van de bijbehorende buitenruimte.

Daarnaast zal de achterliggende uitbouw van het winkelcentrum, die voornamelijk bestaat uit garageboxen en bergingen, gesloopt worden. De huidige winkeloppervlakte zal door de renovatie niet veranderen. Behalve renovatie bevat het plan ook nieuwbouw in de vorm van acht eengezinswoningen en circa 40 appartementen.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s. en de raadsvergadering van 28 september a.s.


6. Herontwikkeling accommodatiebeleid Task Force/Welzijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak ‘Herontwikkeling accommodatiebeleid Task Force/Welzijn'. Dit zal als uitgangspunt worden gehanteerd voor een nadere concretisering. De financiering voor het plan van aanpak stelt het college later vast, waarbij in het vervolgtraject, aan de hand van concrete voorstellen op onderdelen een nadere beoordeling zal plaatsvinden. In maart 1999 heeft de gemeenteraad besloten tot ‘Herontwikkeling Accommodatiebeleid Welzijn' met als doel het herschikken van vierkante meters welzijnsvoorzieningen en tegelijkertijd het verbeteren van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de multifunctionaliteit van deze voorzieningen. Tevens wil het college de voorzieningen zo aantrekkelijk maken dat ook anderen er gebruik van willen maken. Dit vanuit een concept van ondernemend welzijn, waarbinnen klantgerichtheid en efficiënte bedrijfsvoering samengaan. In de periode april 1999 tot en met april 2000 heeft de inventarisatie plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een overzicht op wijkniveau ten aanzien van de welzijnsaccommodaties (inhoudelijk, financieel en organisatorisch), een overzicht van nieuwe kansen en concepten, een conceptontwikkelingsvisie op stedelijk- en wijkniveau, een concept Korte- en Langere Termijn Uitvoeringsplan en een plan van aanpak voor het vervolgtraject. In het plan van aanpak wordt de uitvoering op korte termijn beschreven en worden beleidsinstrumenten ontwikkeld ten behoeve van het Langere Termijn Uitvoeringsplan. Resultaat van dit project zal zijn dat er aantrekkelijke en toegankelijke accommodaties zijn, die door meer mensen worden gebruikt en ook door andere organisaties. Door de kwaliteitsimpuls zal dit bijdragen aan een zichtbare verbetering van de sociale infrastructuur.

Het voorstel is aan de orde in de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid op 4 juli a.s.

Utrecht, 20 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie