Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA ten strijde tegen armoedeval met nota 'Werk moet lonen'

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


PvdA trekt ten strijde tegen armoedeval 20 juni 2000 PvdA-voorlichting

De volledige nota 'Werk moet lonen' is verkrijgbaar bij de afdeling voorlichting van de PvdA.
telefoonnummer: 070 - 318 3025
E-mail: (voorlichting@pvda.nl)

De PvdA trekt ten strijde tegen de armoedeval. Op 19 juni hebben PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert en woordvoerder sociale zaken Jan van Zijl daarom de nota Werk moet lonen gepresenteerd. Hierin staan enkele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het voor mensen financieel aantrekkelijker wordt om (meer uren) werk te aanvaarden.

Jos Bienemann
Het zal je maar gebeuren. Je bent een alleenstaande moeder in de bijstand en je vindt een baan waarmee je 110% van het minimumloon gaat verdienen. Dat betekent dat je zo'n 400 gulden per maand meer inkomen krijgt. Denk je. Want je raakt je huursubsidie kwijt, je kan geen beroep meer doen op een kwijtscheldingsregeling en van de bijzondere bijstand kun je uiteraard geen gebruik meer maken. Je ondervindt op pijnlijke wijze dat je minder overhoudt dan toen je nog in de bijstand zat. Tel uit je winst.
Deze bijstandsmoeder is het slachtoffer van wat in het Haagse jargon de werkloosheidsval wordt genoemd, een specifieke vorm van de zogeheten armoedeval. Dat is de situatie waarin het voor mensen financieel onaantrekkelijk is naar een hoger inkomen te streven. Dit kan zich dus voordoen als iemand van een uitkering naar betaald werk overstapt, maar bijvoorbeeld ook als het voor iemand met een deeltijdbaan niet loont om meer uren te gaan werken of iemand die via scholing een hoger inkomen tracht te verwerven. Met als uitgangspunt dat werk meer lonend moet worden heeft de PvdA-fractie maatregelen voorgesteld die de armoedeval verkleinen en de arbeidsdeelname bevorderen. Woordvoerder Jan van Zijl: 'Vaak op initiatief van de Partij van de Arbeid is een reeks van inkomensondersteunende maatregelen tot stand gekomen die gerelateerd zijn aan de hoogte van het inkomen. Sommige van die maatregelen zijn van relatief beperkte omvang, zoals kwijtscheldingsregelingen. Met andere regelingen zijn miljarden gemoeid: huursubsidie, bijstand, tegemoetkoming studiekosten. Stuk voor stuk gaat het om regelingen met een belangrijk sociaal-democratisch doel: iedereen voorzien van een fatsoenlijk inkomen en daarmee de materiële mogelijkheden om actief deel te nemen aan onze samenleving. Die regelingen zijn uitsluitend bedoeld voor de mensen die het nodig hebben. Wie het geld niet nodig heeft, komt er niet voor in aanmerking.'
Van Zijl benadrukt dat in de opvattingen van de PvdA over inkomensondersteunende regelingen geen verandering is gekomen. 'Maar onmiskenbaar zijn de maatschappelijke omstandigheden veranderd, zie bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt. Die dwingen ons ertoe om de bestaande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te bezien op hun effect. Als je dat doet dan ontkom je niet aan de constatering dat het aanvaarden van werk of van méér uren werken financieel soms onvoldoende loont. Bij een inkomensvooruitgang loop je het risico dat je niet meer in aanmerking komt voor inkomensafhankelijke regelingen. Hierdoor stagneert de uitstroom van uitkering naar werk.'
Geen eenvoudige zaak
Van Zijl erkent dat het bestrijden van de armoedeval geen eenvoudige zaak is. Want het risico is levensgroot dat je met bepaalde oplossingen tegelijk weer nieuwe problemen creëert. Maar hij kiest liever voor een moeilijke, maar rechtvaardige weg om tot oplossingen te komen dan de simpele wijze waarop de VVD in recente debatten liet weten hoe de armoedeval het beste kon worden aangepakt.
Van Zijl, licht cynisch: 'De armoedeval is volgens de VVD heel eenvoudig op te lossen. Je koppelt de uitkeringen los van het niveau van het minimumloon en je verlaagt geleidelijk de inkomensafhankelijke regelingen. Vervolgens compenseer je dat weer een beetje door voor iedereen de belasting te verlagen. Dan lost het probleem zich vanzelf op. Geen centje pijn. Behalve dan voor grote groepen huishoudens op minimumniveau die op die manier achterblijven bij de welvaartsgroei. Dat is natuurlijk een a-sociale manier om de armoedeval aan te pakken.' Het grote probleem bij het bestrijden van de armoedeval is volgens Van Zijl het verschil in persoonlijke omstandigheden waarin mensen verkeren. Zo is het voor een alleenstaande of voor twee samenwonende werklozen moeilijker om aan werk te komen en aan de armoedeval te ontsnappen dan voor twee mensen die samenleven en van wie één van de twee al werk heeft. Als de partner dan ook werk krijgt - en dat gebeurt veel vaker dan in de situatie waarin beide partners werkloos zijn - en er aldus een tweeverdienersituatie ontstaat dan kan de armoedeval vaak snel verdwijnen. Ook het al dan niet hebben van kinderen speelt een belangrijke rol in de mogelijkheden om aan de armoedeval te ontsnappen. 'We gaan ervan uit dat iemand aan de armoedeval ontsnapt als hij of zij er in koopkracht zo'n 10 procent op vooruitgaat', stelt Van Zijl. 'Hierbij spelen de persoonlijke omstandigheden een grote rol. Een alleenstaande die van bijstand naar werk gaat komt bij een inkomen van 110% van het minimumloon al aan een koopkrachtverbetering van 10 procent. Maar voor bijvoorbeeld een bijstandsmoeder met kinderen treedt een dergelijke koopkrachtverbetering pas op als zij een baan krijgt waarmee zij 140% van het minimumloon gaat verdienen. Voor paren zonder kinderen geldt dat pas bij een inkomen van 151% van het minimumloon.'
Arbeidsmarkt
In de nota Werk moet lonen is een pakket aan voorstellen opgenomen waarin zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden versterkt. Om de doorstroom op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt een extra arbeidskorting voor werkende mensen met lage inkomens voorgesteld. Volgens Van Zijl kan die extra arbeidskorting op verschillende manieren vorm worden gegeven: 'Die extra arbeidskorting begint bijvoorbeeld bij de eerste verdiende gulden en loopt vervolgens op tot 100% van het minimumloon. Op dat punt bedraagt de extra arbeidskorting zo'n 230 gulden bovenop de arbeidskorting van 1770 gulden volgens het nieuwe belastingplan. Vervolgens loopt het extra bedrag geleidelijk af tot op het niveau van 200% van het minimumloon. Een andere variant komt erop neer dat de extra arbeidskorting ontstaat op het moment dat het inkomen 100% van het minimumloon bedraagt om daarna bij een hoger inkomen geleidelijk af te lopen.'
Een verruiming van de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek is een ander voorstel uit de PvdA-nota. Werkende alleenstaande ouders krijgen nu te maken met een financiële achteruitgang als het jongste kind twaalf jaar wordt omdat dan de aftrek vervalt. Hierbij kan sprake zijn van een verlies van maximaal 2658 gulden netto per jaar. Van Zijl denkt dat de voorgestelde maatregel een positief effect heeft op de arbeidsdeelname, vooral als het gaat om mensen die nog in deeltijd werken, maar die eigenlijk langer willen werken. Bovendien draagt de maatregel bij aan de mogelijkheid om arbeid en zorg beter te kunnen combineren voor ouders met kinderen tussen de twaalf en zestien jaar.
De nota behelst nog meer voorstellen om de armoedeval aan te pakken, zoals verruiming van de scholingsmogelijkheden voor werkenden en een tijdelijke koopkrachttoeslag als financiële prikkel om de stap van een uitkering naar werk te stimuleren. Van Zijl spreekt van elkaar versterkende voorstellen die een kettingreactie teweeg moeten brengen waardoor zowel de uitstroom naar werk vanuit een uitkeringssituatie als doorstroom naar een hoger inkomensniveau worden bevorderd. En dat alles met een scherp oog voor het bewaken van rechtvaardige inkomensverhoudingen. 'Het kabinet gaat in de zomer brainstormen over mogelijke beleidsmaatregelen om de armoedeval aan te pakken. Met onze voorstellen willen we het kabinet nog eens extra voeden.'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie