Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA in debat over Raming Kamer 2001

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Raming Kamer 2001 (200600)

Den Haag, 20 juni 2000

CDA wil graag vasthouden aan de goede traditie om dit debat over de raming te openen met het uitspreken van dank aan alle Kamermedewerkers. Er is in het afgelopen jaar weer veel werk verzet.

De Kamer behoort de afspiegeling te zijn van de samenleving. En dat zijn we gelukkig ook. Niet alleen bij ons dagelijkse werk als volksvertegenwoordigers, maar ook bij de deelname aan de blije (voetbal) en verdrietige gebeurtenissen (vuurwerkramp) die ons land treffen. Dat maakt ook het leven hier hectisch. En stelt steeds hogere eisen aan medewerkers en kamerleden, die ook moeten anticiperen op de veranderingen die in onze samenleving gaande zijn.

Maar zoals mijn fractievoorzitter het onlangs omschreef in NRC - in een steeds fragmentarischer wordende samenleving is het zaak dat juist de Kamer het gehéél blijft zien en een integrale afweging weet te maken. De vraag is of wij voor die taak voldoende toegerust zijn. Zeker, er is de afgelopen jaren invulling gegeven aan de aanbevelingen van de werkgroep Doelman Pel (de PPO-operatie) om de positie van de fracties t.o.v. van die van het Kabinet te versterken, maar de vraag is of dat voldoende is geweest. Voor onze fractie geldt in ieder geval dat een belangrijk deel van deze extra middelen meteen weer zijn verdampt als gevolg van de bezuinigingen en het lagere zetelaantal.

Maar nog los daarvan, bestaat bij ons nadrukkelijk het gevoel dat er ook structureel sprake is van een onvoldoende evenwicht in de ondersteuning van de Kamer, en dan met name de fracties t.o.v. van het Kabinet. Zeker, de voorstellen die het presidium doet om de positie van de Kamer verder te versterken oa. op het terrein van het parlementaire onderzoek en de opzet van een verificatie buro, spreken ons aan. Maar nog steeds geldt de vraag: is dit wel voldoende gezien de veelheid van onderwerpen die bovendien nog sterk in beweging zijn en de informatieachterstand die de Kamer toch veelal heeft t.o.v. de departmenten. Met touwtjes en elastiekjes moet de kamer vaak proberen de Regering tegenwicht te bieden.

Natuurlijk is de inzet van de medewerkers van de Kamer van grote betekenis en ook zeer gewaardeerd. Maar er zit een principieel verschil tussen het werk van de Kamer en dat van de Fracties: ambtenaren van de Kamer kunnen en mogen hun werk niet politiek richten. Zij zullen zich enkel moeten baseren op de feiten en mogen daaraan geen politieke inkleuring geven. Fracties onderscheiden zich juist wel door die feiten politiek te wegen. En dat is toch waar het in dit huis om gaat. En daarom pleiten wij voor een stevige verdere versterking van de ondersteuning voor de fracties.

Hoewel voor de meeste fracties de PPO operatie wel tot verbetering heeft geleid is de verhouding tussen de fractie-ondersteuning en de algemene ondersteuning via de Kamer nog steeds scheef. Natuurlijk blijft ook algemene ondersteuning nodig voor het betere verloop van het primaire proces. Maar de principiele keus die wij maken is dat vooral voorang moet worden gegeven aan de ondersteuning via de fracties omdat zij immers het politieke debat bepalen.

Het komt ons voor dat wij in dit opzicht ook internationaal achterlopen. Het zou zeer zinvol zijn om eens een inventarisatie te krijgen van de fractieondersteuning in andere parlementen. Hoe zit het bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wij zouden u willen uitnodigen dat vergelijkend overzicht eens te maken. Waarbij wij met name geinteresseerd zijn in het aantal formatieplaatsen per parlementslid per fractie. Dat is nu voor onze fractie gemiddeld zon 1,7 full-time medewerker per kamerlid. Wij vinden dat dat minstens naar drie full-time medewerkers per Kamerlid zou moeten groeien, waarvan er in ieder geval 2 beleidsinhoudelijk moeten kunnen functioneren.

Daar direct mee samenhangend is onze nadrukkelijk wens om in de toekomst onze eigen begroting te gaan vaststellen. Het is bepaald niet bevorderlijk voor de onafhankelijke positie van het parlement dat wij jaarlijks met de Regering moeten soebatten om de noodzakelijke middelen. Natuurlijk hoort daarbij dat ook de Kamer dan financiele verantwoording aflegt. Ook op dit punt willen wij U uitnodigen om met concrete voorstellen te komen.

De opzet van een verificatieburo kunnen wij in principe steunen. Er is inderdaad behoefte aan een vaste groep onderzoekers, die, in dienst van de Kamer, kamerleden kan bijstaan bij het beoordelen van rapporten over complexe projecten en onderwerpen.
Op dit moment loopt de Kamer nog regelmatig vast in bergen informatie uit verschillende bronnen met vaak teegenstrijdige conclusies. Zie de discussies over de Betuwelijn, Schiphol en het mestprobleem. Overigens zien wij voor dit bureau tevens een rol voor wat betreft de Europese regelgeving: er is binnen de Kamer een groot gebrek aan kennis van wat Europa concreet betekent voor ons dagelijks werk.
Daarnaast blijft het parlementair onderzoek van groot belang. Wat ons betreft mag dit instrument zelfs creatiever en frekwenter worden gebruikt, overigens zonder het daarmee bot te maken. Ervaringen in andere landen (bijv. Duitsland ) waar men een onderscheid aanbrengt tussen het onderzoek naar gevoerd beleid (zoals via de parlementaire enquete) en onderzoek naar toekomst gericht beleid, kunnen als voorbeeld dienen en wellicht onze positie weer verder versterken. Wij vragen dit mee te nemen bij de uitwerkingen door de Cie voor de werkwijze.

Een tweede hoofdpunt dat ik wil aansnijden bij deze discussie over de Raming is de informatievoorziening aan de Kamer, en met name het gebruik van e-mail. Er is met betrekking tot de automatisering het afgelopen jaren veel ten goede veranderd. De computer hardware is vervangen en gemoderniseerd; de ambtelijke ondersteuning aanzienlijk verbeterd. Toch blijven er een aantal zorgpunten bestaan, zeker omdat we nog maar aan het begin staan van een verdere explosie in de informatiestroom. De vraag is of kamerleden nog wel door de virtuele bomen het bos blijven zien.

Wil je alle mailtjes per dag alleen al openen, laat staan beantwoorden, dan kost dat minstens een uur. E-mail wordt in toenemende mate gebruikt als aktiemiddel. Zou het niet wenselijk zijn dat gerelateerd aan de politieke agenda van een bepaalde week, op de Kamersite er een postbus wordt geopend waar men per onderwerp kan reageren. Alle leden kunnen daar vervolgens zelf mee doen wat ze willen.

Ook kan de efficiency rond de e-mail verzending worden vergroot wanneer het Commissieburo de aan kamerleden en medewerkers toegezonden mailtjes duidelijk zouden voorzien van een onderwerptypering. Nu moet alle mail worden geopend incl.de bijlage, om dan tot de ontdekkking te komen dat het stuk voor het werk van de desbetreffende persoon niet relevant is.

Wat het toezenden van alle Kamerstukken per e-mail betreft, zie ik dit als een niet te ontkomen ontwikkeling. Maar dan moet het technisch gezien wel werken. En dat doet het beslist nog niet. Het kamerleden thuis project heeft in dat opzicht tot heel wat frustratie geleid. We hebben hoop dat het nieuwe project Kamer thuis het beter gaat doen. Maar ook hier zal individuele (na-)zorg onontbeerlijk zijn. Incl, het up-to-date houden van de software. Het mag niet meer voorkomen dat zoals bij het oude project dat de Kamer moest werken met een 4 jaar oude virusscanner, die nooit was ge-update. Overigens hoe staat het met de aankoop van nieuwe apparatuur en het volgen van de Europese aanbestedingsrichtlijn daarbij? Ik heb u over mijn twijfels of de juiste procedure is gevolgd al schriftelijk geinformeerd.

Wat de informatievoorziening tenslotte in het algemeen betreft zijn wij verheugd met het voorstel om te komen tot een dienst Informatievoorziening. Over het algemeen geldt trouwens dat het omvormen van de Diensten en Commissieburos hard nodig is om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Zou het niet wenselijk zijn dat zeker omdat controle op kwaliteit na-ijlt of zelfs soms ontbreekt we vooraf onze kwaliteitseisen stellen bijv. door ook de werkprocessen van deze diensten en Commissieburos te certificeren (bijv. ISO 9002).

Ook het werk van de griffiers van de Kamercommissies zal aan de nieuwe eisen moeten worden aangepast. Teveel krijg ik de indruk dat griffiers zich vooral bezig houden met procedures en aan hun meer inhoudelijke taken (toegankelijk maken van informatie, het leggen van contacten etc) niet of nauwelijks toekomen. Ik vraag mij af, of het verdere verschuiven van taken en onderwerpen naar procedurevergaderingen, deze bureaucratische rolvervulling niet nog verder zal laten toenemen. En ook uit politieke overwegingen voelen wij er niet veel voor om alle onderwerpen eerst in de Commissies voor te behandelen voordat ze de plenaire zaal bereiken. De jus gaat er zo wel vlug van af.

Tenslotte heb ik nog de volgende vragen c.q. opmerkingen: Wij zouden het zeer betreuren als de de draadomroep van de Tweede Kamer verdwijnt. Voor veel mensen is die uitzending uiterst nuttig en het draagt ook bij aan een beter contact tussen parlement en samenleving. Doordat er geen wettelijk voorschrift bestaat (de zgn must-carry verplichting) zullen we andere wegen moeten zoeken om deze draadomroep toch te behouden. Kan het presidium toezeggen dat hier werk van wordt gemaakt?

Het vragenuurtje is door de recente vernieuwde aanpak beslist levendiger geworden. Maar niet altijd goed verstaanbaar. Dat geldt overigens nog steeds voor de gehele akoustiek. Is die te verbeteren? Dat geldt ook voor de verstaanbaarheid op de publieke tribune.

Dan het reisbudget. Dat is niet meegegroeid met de ontwikkelingen in de laatste jaren. Al zeven jaar lang is de hoogte van dit budget onveranderd gebleven. De orientatie op het buitenland in een wereld die steeds verder globaliseert wordt voor ons werk steeds belangrijker. Waarom wordt het reisbudget niet op zijn minst geindexeerd. Uiteraard moeten geen flauwekul-reizen worden gehonoreerd. Wat ons betreft mag scherp worden gelet op de functionaliteit.

Wat de huisvesting van de Kamer betreft, vragen wij nog eens naar het nut van het voortbestaan van de bouw begeleidings Cie. Of je vormt deze club om tot een meer permanente adviescommmisie over de huisvesting of je doekt hem op. We willen graag een nadere onderbouwing van wat U nu precies voorstaat.

Dan tenslotte de telefonische bereikbaarheid. Ondanks de nieuwe apparatuur of misschien wel dankzij is de bereikbaarheid bepaald niet verbeterd. Veel van de nieuwe faciliteiten worden niet gebruikt omdat het te ingewikkeld is. Een ook het piepersysteem werkt niet feilloos. Het doorverbinden vanuit elders in het gebouw naar de Kamers is technisch niet meer mogeljk. Kortom hier moet nog wel het nodige verbeteren. Juist ook met het oog op de dienstbaarheid die de Kamer zou moeten kenmerken.

Woordvoerder: Gerd Leers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...