Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 20 juni 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1.Inventarisatie plaatsingsmogelijkheden windturbines op bedrijventerreinen

2. Rapport Spoorwegovergangenproble-matiek op de Gooilijn
3. Evaluatienota Westfriesland

4. Vergadering Algemeen Bestuur van het IPO op 22 juni 2000
5. Jaarprogramma 2000/2001 arbeidsmarktbeleid
6.Beantwoording schriftelijke vragen statenlid D.Graatsma (SP) over excursie van de commissie WVV naar Hamburg en Kopenhagen
7. Streekplan Kennemerland: 2e verweerschrift tegen de ingediende bezwaren

8. Vastgesteld bestemmingsplan "Jordaan 1999".
9. Voorontwerp Cultuurnota 2001-2004.

10. Wijziging Subsidieverordening Wijksteunpunten voor Ouderen.
11. Beleidsnotitie sport.

12. Heffing van omzetbelasting over verstrekte IZR-dienstverlening
13. Toezichtverslag 2000 van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties

14. Preventief financieel toezicht Castricum, Akersloot en Limmen
15. Protocol meetbaarheid van beleid

16. Voortgangsrapportage Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten
17. Rapportage onderzoek naar een inrichtings- en saneringsplan Zijkanaal B, fase 1

18. Schriftelijke vragen van de statenleden A.F.Kraak, C.Mooij en J.R.A.Nawijn over beëindigen van grondwater-onttrekking in de Kennemerduinen en de gevolgen daarvan.

19. Afhandeling schade knobbelzwanen 1999-2000
20. Deelname Stichting Ontwikkeling De Venen
21. Lijst van (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen. Karperkuil & Julianapark/Schellinkhouterdijk, gemeente Hoorn. Oud centrum, gemeente Heerhugowaard.

22. Ondertekening overeenkomst met gemeente Bergen en ministerie LNV, betreffende terugbetaling subsidies

23.Reglementswijzigingen waterschappen

24. Doorlichtingsrapporten Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland en Stichting De Kunst centrum voor Amateurkunst Noord-Holland
Onderwerp

Besluit


1.

Inventarisatie plaatsingsmogelijkheden windturbines op bedrijventerreinen

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport Windenergie op bedrijventerreinen in Noord-Holland;

2. Dit rapport te benutten bij het stimuleren van windenergie Noord-Holland;

3. De gemeenten die in dit rapport als kansrijk worden beschouwd actief te benaderen;

4. Het rapport ter kennisname aan te bieden aan de statencommissie Milieu, Water en Groen.


2.

Rapport Spoorwegovergangenproble-matiek op de Gooilijn
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport "Spoorwegovergangenproblematiek op de Gooilijn" ;

2. De Minister van Verkeer en Waterstaat - mede namens de gemeenten Naarden, Bussum en Hilversum te verzoeken de korte termijnproblematiek van de spoorwegovergangen in het Gooi op te nemen in het MIT;

3. De statencommissie ROB 22 juni 2000 te informeren over het rapport en in kennis te stellen van de brief aan de Minister van V&W.

3.

Evaluatienota Westfriesland

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Evaluatienotitie Westfriesland;
2. De conclusie uit de notitie te onderschrijven, dat voor het gesignaleerde tekort aan bedrijventerrein van 53 ha. locaties worden onderzocht in de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord;

3. De Evaluatienotitie Westfriesland om een reactie toe te zenden aan de gemeenten en andere overlegpartners in de regio;
4. Gelijktijdig de Evaluatienotitie te verzenden voor behandeling in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur van 20 juli
2000.


4.
Vergadering Algemeen Bestuur van het IPO op 22 juni 2000
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen. et coHe


5.

Jaarprogramma 2000/2001 arbeidsmarktbeleid

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het inliggende jaarprogramma 2000/2001 Arbeidsmarktbeleid;
b. In principe in te stemmen met de uitvoering van dit programma in
2000/2001, te weten:


* Het op een aantal punten nader uitwerken van de beleidsuitgangspunten uit de notitie "Aan 't Werk voor Werk", met als achterliggend doel de beleidsmiddelen op een efficiënte wijze in te kunnen zetten en de dialoog met de partners in stand te houden. De aandachtspunten voor de komende periode zijn:
* Het (incidenteel) monitoren van de regionale arbeidsmarkt.
* Het opzetten van een monitorinstrument om projectresultaten te meten en projecten over te kunnen dragen.

* Via het arbeidsmarktplein contacten opzetten en onderhouden met de regionale, nationale en europese partners.

* Het maken van een deelverordening Arbeidsmarktbeleid.
* Vanuit de optiek onderwijs-arbeidsmarkt met name aandacht te besteden aan het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan projecten die tot doel hebben voortijdig schooluitval te verminderen.

* Met betrekking tot de projectuitvoering via de Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten in 2000/2001 specifieke aandacht te besteden aan:

* Sectorale aanpak met name in de zorgsector en in de metaalsector.
* Werkgelegenheidsprojecten voor doelgroepen met name gedeeltelijk arbeidsgeschikten, langdurig werklozen, allochtonen en (erkende) vluchtelingen en laaggeschoolden en voortijdig schoolverlaters.
a. Aan PS bij de begroting voor te stellen het beschikbare budget als volgt te verdelen:


* Veelzijdige arbeidsmarktprojecten fl. 1.500.000,-
* Onderwijs - 100.000,-

* Zorg - 200.000,-

* Arbeidsmarktplein (beleidsontwikkeling) - 100.000,-;
a. Het Jaarprogramma 2000/2001 Arbeidsmarktbeleid voor te leggen aan de gezamenlijk te houden commissievergadering van de statencommissies OOPO en FSB op 6 juli 2000 en de besluiten onder b) voor advies voor te leggen aan deze commissies; b. Het Jaarprogramma 2000/2001 Arbeidsmarktbeleid ter kennisname te sturen aan de statencommissies ELE en ZWC.


6.

Beantwoording schriftelijke vragen statenlid D.Graatsma (SP) over excursie van de commissie WVV naar Hamburg en Kopenhagen
Het college stelt de antwoorden vast..


7.

Streekplan Kennemerland: 2e verweerschrift tegen de ingediende bezwaren

Het college besluit de Hoor- en Adviescommissie te informeren door middel van inliggende brief (met als bijlage het verweerschrift).

8.

Vastgesteld bestemmingsplan "Jordaan 1999".

Het college besluit:

1. over de ingediende bedenkingen;

2. In verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te delen dat herziening van het bestemmingsplan met betrekking tot de bestemming "Tuinen en Erven: noodzakelijk wordt geacht;

3. Te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de termijn van 18 maanden;

4. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 3 november 1999, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Jordaan
1999" met uitzondering van artikel 5 van de voorschriflten ("Tuinen en Erven") en aangegeven gebieden op de plankaarten.

9.

Voorontwerp Cultuurnota 2001-2004.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het voorontwerp Cultuurnota 2001-2004.
2. De daaruit voortvloeiende beleidspunten voorlopig vast te stellen.
3. De Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van
5 juli a.s. verzoeken om een (eerste) globale beoordeling hiervan.
4. Het voorontwerp Cultuurnota 2001-2004 gelijktijdig ter kennis te brengen van de gemeentebesturen in de provincie en alle betrokken organisaties om een vervolg te geven aan de interactieve voorbereiding van de uiteindelijke ontwerp-nota.
5. De Afdeling ZWC te machtigen daartoe de nodige maatregelen te nemen.


10.

Wijziging Subsidieverordening Wijksteunpunten voor Ouderen.
Het college besluit:

1. de ontwerpvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de wijziging van de Subsidieverordening Wijksteunpunten voor Ouderen in Noord-Holland vast te stellen en deze om advies voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur, waarmee wordt beoogd om de geldingsperiode van de Subsidieverordening Wijksteunpunten voor Ouderen in Noord-Holland te verlengen tot en met 31 december 2002;
2. de geldingsperiode van het ten behoeve van de Subsidieverordening Wijksteunpunten voor Ouderen in Noord-Holland ingestelde subsidieplafond van f.24.000.000,- te verlengen tot en met 31 december 2002;

3. als de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur daarmee instemt het besluit voor te leggen aan Provinciale Staten;
4. na instelling van Provinciale Staten het besluit bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad.

11.

Beleidsnotitie sport.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie Sport .
2. Als beleidslijn te formuleren wat in de Beleidsnotitie op blz. 6 en 7 onder punt 9 achter conclusie staat, behoudens een wijziging.
3. De aangepaste notitie om advies voor te leggen aan de commissie ZWC.


12.

Heffing van omzetbelasting over verstrekte IZR-dienstverlening

Het college besluit:

1. In te stemmen met de bereikte overeenstemming met de belastingdienst tot naheffing van omzetbelasting over de jaren
1994 tot en met 1998 over de aan derden in rekening gebrachte kosten van de uitvoering van de Interprovinciale Ziektekostenregeling;

2. De behandelend ambtenaar te machtigen de overeenkomst met de belastingdienst te bekrachtigen.


13.

Toezichtverslag 2000 van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
Het college besluit het Toezichtverslag 2000 voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie toe te zenden aan de leden van de commissie FSB.


14.

Preventief financieel toezicht Castricum, Akersloot en Limmen

Het college besluit:

1. Met ingang van de dag volgende op die waarop de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen besloten hebben een ontwerpregeling, gericht op vrijwillige fusie, vast te stellen de hierna volgende besluiten te brengen onder de goedkeuring van Gedeputeerde Staten:

2. besluiten tot vaststelling van begrotingen en begrotingswijzigingen;

3. besluiten betreffende het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke verplichtingen door anderen aan te gaan;
4. besluiten tot het kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

5. besluiten betreffende zogenaamde PPS-overeenkomsten;
6. besluiten betreffende belastingverordeningen;
7. besluiten betreffende personeelsaangelegenheden;

2. de volgende typen besluiten niet onder de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te brengen:

8. besluiten betreffende onroerende zaaktransacties ter realisering van reguliere bestemmingsplannen en passend binnen rendabele exploitatie-opzetten;

9. besluiten betreffende personeelsaangelegenheden voor zover passend binnen geldende formatieplannen;

10. besluiten tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan gemeente-ambtenaren;

11. besluiten tot redactionele aanpassingen van belastingverordeningen;


3. de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen hiervan op de hoogte te stellen via inliggende brieven.


15.

Protocol meetbaarheid van beleid

Het college besluit:

1. Het protocol meetbaarheid van beleid met een enkele wijziging voorlopig vast te stellen;

2. Het protocol meetbaarheid onderdeel uit te laten maken van het beleidsplan 2001;

3. De in het protocol meetbaarheid van beleid opgenomen criteria mede als instrument te hanteren bij de beoordeling van de voorstellen voor nieuw beleid bij de voorbereiding van de begroting van 2001.

16.

Voortgangsrapportage Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten

Het college besluit:

1. De voortgangsrapportage Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten 1999 in principe vast te stellen;

2. De rapportage om advies te agenderen voor de vergadering van de commissie OOPO van 6 juli 2000;

3. Bij een positief advies van genoemde statencommissie de GS-commissie te machtigen de rapportage definitief vast te stellen.


17.

Rapportage onderzoek naar een inrichtings- en saneringsplan Zijklanaal B, fase 1

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het rapport van Arcadis van 14 mei 2000, inzake de inrichting en sanering van de woonschepenlocatie Zijkanaal B;

2. kennis te nemen van de notitie "Inrichtings- en saneringsplan Zijkanaal B", waarin uit de keuzemogelijkheden van vorengenoemd rapport een voorkeur wordt uitgesproken voor het zogeheten Model B en instemming wordt verzocht met de vervolgopdracht aan Arcadis voor fase 2 van het onderzoek betreffende de woonschepenlocatie Zijkanaal B;

3. in het kader van de besluitvorming m.b.t. de provinciale begroting
2001 een nadere afweging te maken, gelet op de van de provincie gevraagde bijdrage van ca. f 1,6 miljoen, waarvoor geen dekking aanwezig is. Grofweg kan in het kader van de begroting een keuze worden gemaakt uit de volgende opties:

4. de provincie ziet af van (een bijdrage in de kosten van) de sanering en inrichting Zijnkanaal B;

5. de provincie spreekt zich uit voor Model B en de vervolgopdracht aan Arcadis, en neemt de van de provincie gevraagde bijdrage in de begroting op;

6. de provincie spreekt zich weliswaar uit voor model B en stemt ook in met de vervolgopdracht aan Arcadis, doch neemt vooralsnog nog geen besluit over het verlenen van een provinciale bijdrage en de hoogte daarvan. In de begroting wordt een p.m.-post opgenomen en de besluitvorming wordt uitgesteld tot het Voorjaarsbericht 2001, als meer zekerheid bestaat over de realisatie van het project.

4. de stuurgroep inzake inrichting en sanering Zijkanaal B, in het BO-overleg van 28 juni 2000, e.e.a. mede te delen.

18.

Schriftelijke vragen van de statenleden A.F.Kraak, C.Mooij en J.R.A.Nawijn over beëindigen van grondwater-onttrekking in de Kennemerduinen en de gevolgen daarvan.
Het college stelt de antwoorden vast.


19.

Afhandeling schade knobbelzwanen 1999-2000

Het college besluit:

1. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij eenmalig een bijdrage van maximaal f.150.000,- te leveren aan de vergoeding van landbouwschade veroorzaakt door knobbelzwanen in de periode 01-01-1999 tot en met 15-02-2000;
2. Deze bijdrage begrotingstechnisch te verwerken bij het Najaarsbericht 2000;

3. Alvorens definitief hiertoe te besluiten advies te vragen aan de statencommissie voor Milieu, Water en Groen.

20.

Deelname Stichting Ontwikkeling De Venen

Het college besluit:

1. PS voor te stellen goedkeuring te hechten aan het Convenant De Venen 1998;

2. PS voor te stellen de provincie Noord-Holland te doen deelnemen in de oprichting van de Stichting Ontwikkeling De Venen;
3. Indien PS conform het onder 2 gestelde besluiten, de vereiste goedkeuring van de minister van BZK te vragen.

21.

Lijst van (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen
* Karperkuil & Julianapark/Schellinkhouterdijk, gemeente Hoorn
* Oud centrum, gemeente Heerhugowaard.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.


22.

Ondertekening overeenkomst met gemeente Bergen en ministerie LNV, betreffende terugbetaling subsidies

Het college besluit:

1. Het aangaan van een tripartiete overeenkomst met de gemeente Bergen en het ministerie van LNV, inzake terugvordering van subsidiegelden, welke het resultaat is geweest van onderhandelingen;

2. gedeputeerde dhr H. Meijdam aan te wijzen de overeenkomst, namens het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te ondertekenen;

3. het door de provincie te ontvangen bedrag ad f 165.637- weer in te zetten tbv openluchtrecreatie in de gemeente Bergen, binnen de kaders van het provinciale beleid openluchtrecreatie, zoals onder meer vastgelegd in de subsidieverordening Fonds Openluchtrecreatie;

4. het bedrag dat van de gemeente Bergen wordt ontvangen toe te voegen aan het fonds Openluchtrecreatie: dit begrotingstechnisch te verwerken via het Najaarsbericht van 2000.

23.

Reglementswijzigingen waterschappen

Het college besluit:

1. de ontwerpbesluiten tot reglementswijziging (waarin de reacties van de waterschappen zijn verwerkt) in beginsel vast te stellen, het ontwerpbesluit tot intrekking van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland in beginsel vast te stellen en genoemde ontwerpbesluiten om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen;
2. de GS-commissie voor Water te machtigen de onder 1. bedoelde ontwerpbesluiten definitief vast te stellen bij positieve advisering door de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen en deze ter visie te doen leggen alsmede om commentaar toe te zenden aan de betreffende gemeentebesturen.


24.

Doorlichtingsrapporten Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland en Stichting De Kunst centrum voor Amateurkunst Noord-Holland
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de doorlichtingsrapporten van Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland en Stichting De Kunst centrum voor Amateurkunst Noord-Holland;

2. De resultaten van de onderzoeken te betrekken bij de op te stellen cultuurnota;

3. De doorlichtingsrapporten ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur op 5 juli 2000.
Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 582, 6
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 104
M.Hoenson tel. (023) 514 41 1816, 17
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 095, 12, 13, 14, 15 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 7, 8, 21, 22 S.Raben tel. (023) 514 40 07 9, 10, 11,24
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 18, 19, 20, 23reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie