Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenHERHAALDE OPROEP

Meedenken over een kunstwerk in de wijk Poelpolder Zuid II, vak A
In De Lisser van 31 mei hebben wij inwoners van de woonwijk Poelpolder Zuid II, vak A opgeroepen om tijdelijk lid te worden van de gemeentelijke adviescommissie kunstaankopen. Wij gaan namelijk een kunstwerk in deze wijk plaatsen. Omdat wij tot nu toe slechts één reactie hebben ontvangen, herhalen wij onze uitnodiging.
De inwoners van de wijk hebben inspraak bij de keuze van het kunstwerk

In 2001 wordt in de wijk Poelpolder II, vak A, een kunstwerk geplaatst. Dit nieuwbouw woongebied wordt ruwweg begrensd door de Rooversbroekdijk, de Ruishornlaan tot en met de Hannie Schaftlaan, en de sloot aan de zuidkant van de Mesdagstraat. Wie het kunstwerk gaat maken en op welke plek het moet komen, is nog niet bekend. Daarover moet de gemeentelijke commissie kunstaankopen advies uitbrengen. Deze commissie bestaat uit drie deskundigen. Om de inwoners van het woongebied bij de keuze van het kunstwerk te betrekken, wordt die commissie tijdelijk uitgebreid met drie zogeheten ad hoc leden. Deze personen worden vanaf het begin van de procedure betrokken bij de advisering naar de gemeente. Als u belangstelling hebt om tijdelijk de adviescommissie te komen versterken en mee te praten en te denken over de uiteindelijke keuze van een kunstwerk in uw wijk, kunt u zich daarvoor nu aanmelden. Het is de bedoeling dat u dit schriftelijk doet, onder vermelding van uw naam, adresgegevens en telefoonnummer(s). Wij willen ook graag weten wat uw motivatie is voor de aanmelding. De termijn van aanmelding sluit op 1 juli 2000.

Procedure

In grote lijnen wordt de volgende procedure gevolgd bij de keuze van het kunstwerk.

De commissie kunstaankopen zoekt een plek waar het kunstwerk het beste kan worden geplaatst.
Via een openbare inschrijving worden kunstenaars uitgenodigd documentatie toe te zenden.
Uit de ontvangen documentatie worden drie kunstenaars gekozen.
Deze drie kunstenaars krijgen opdracht om een schetsontwerp te maken.
Uit drie ontwerpen wordt tenslotte één kunstenaar gekozen die de opdracht krijgt.

In de procedure heeft de commissie kunstaankopen een zeer grote inbreng. De steun en inbreng van de ad hoc leden kan daarbij niet worden gemist. Tot op heden hebben alle ad hoc leden deze taak als zeer prettig ervaren. De commissievergaderingen vinden in de regel in de avonduren plaats. De eerste vergadering van de commissie is gepland op dinsdag 4 juli a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur, telefoon (0252) 433 171.

WET MILIEUBEHEER

Melding

Burgemeester en wethouders hebben een melding op grond van artikel
8.41 van de Wet milieubeheer ontvangen van:
Volksuniversiteit Lisse, Vuursteeglaan 9,

(Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer).

Op deze niet-vergunningplichtige inrichting zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in het eerdergenoemde besluit.
Kennisgeving

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders hebben een melding verandering inrichting op grond van art. 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van:
L.J.C. Schoorl te Lisse
voor een bloembollenkwekerij aan de Stationsweg 158-160. Het bedrijf meldt dat de olieverwarming voortaan geschiedt via gasverwarming en dat er drie olietanks zijn verwijderd.
Aangenomen wordt dat deze veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Inzage

De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 23 juni 2000 tot en met 3 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

na telefonische afspraak (telefoon 433 182) op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.
BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Rooversbroekdijk 121 - bouw bedrijfspand Poelwaaidreef 21 - vergroten woning
Wagenstraat 6 - slopen erfbebouwing
Wagenstraat 6 - vergroten woning
Heereweg 254 - wijziging gevelkozijn, interne verandering Tulpenstraat 31 - vergroten woning
Henriëtte Roland Holstlaan 1- bouw dubbele garage Heereweg 417A - slopen gedeeltelijk woon en bedrijfsbebouwing Heereweg 417A - bouw bedrijfspand

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen
Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Catharijnelaan 32 - plaatsen hoogspanningsstation Catharijnelaan 44 - veranderen en vergroten woning, en bouwen balkon
Centaurstraat 36 - plaatsen tuinhuis
Julianastraat 4 en 4A - vergroten woningen Mauritsstraat 17 en 19 - bouwen dakkapellen achterzijde
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Collecte

Aan de Maag Lever Darm Stichting is een collectevergunning verleend voor 18 tot en met 24 juni 2000. Van 25 juni tot en met 1 juli a.s. heeft het Nederlandse Rode Kruis vergunning om te collecteren.
Lisse, 21 juni 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie