Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister van EZ inzake IPR

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake ipr

Gemaakt: 26-6-2000 tijd: 10:4


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 juni 2000

Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek dat mij is toegezonden per brief van 5-6-2000

met kenmerk 12-00-EZ.

Op 21-3-2000 heb ik de aanpassing van de Nederlandse steunkaart
2000-2006 met commissaris Monti besproken. Dat gesprek gaf mij het vertrouwen dat het voorstel na formele indiening in grote mate op instemming van de Europese Commissie zou kunnen rekenen. Desalniettemin is na indiening op 3-4-2000 van de zijde van de Europese Commissie alsnog de vraag opgeworpen of een aantal voorgestelde steunregio's wel voldoende compactheid toont, zowel optisch als statistisch bezien.

Het eerste criterium houdt in dat een steunregio niet een door die regio omsloten gebied bevat, dat van een steunregime is uitgesloten.

Het tweede criterium houdt in dat op het niveau van elke NUTS-III regio evenwicht moet bestaan tussen de voor de steunkaart in aanmerking komende bevolking en de in aanmerking komende werkgelegenheid. Dit wordt bepaald op basis van een index die het inwonertal en het aantal banen in een steunregio afzet tegen het gehele NUTS-III gebied, waarin de steunregio valt. Deze index mag maximaal 115 zijn. Laatstgenoemd criterium is recent na aanmelding van mijn voorstel door de Commissie geconcretiseerd voor die lidstaten die hun aanmelding niet op het NUTS-III niveau maar op NUTS-V niveau

(= gemeentelijk niveau) hebben gedaan. Deze landen zijn naast Nederland, ook België, Engeland en Frankrijk. Voorts wordt deze index ook gehanteerd voor aanmeldingen van lidstaten op een NUTS-niveau dat tussen NUTS-III en NUTS-V ligt. Deze landen zijn Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Ten aanzien van mijn voorstel stelt de Europese Commissie dat niet wordt voldaan aan het tweede criterium in een aantal van de NUTS-III (=COROP) regio's waarvan een aantal gemeenten door mij voorgesteld is als steunregio. Dit is het geval voor de steunregio's in COROP Noord-Drenthe (index 119), COROP Zuidwest Drenthe (126) en COROP Midden-Limburg (135) zoals uit onderstaande tabel blijkt.

In recent nader contact met commissaris Monti heb ik moeten constateren dat de Europese Commissie zwaar hecht aan beide criteria inzake voldoende compactheid van steunregio's. Ik verwacht geen enkele versoepeling in de opvatting van de Europese Commissie voor de Nederlandse situatie, te meer daar dit zal leiden tot het op losse schroeven zetten van reeds goedgekeurde steunkaarten van andere lidstaten, dan wel tot het - in de ogen van de Europese Commissie - ongewenst beïnvloeden van nog lopende onderhandelingen van andere lidstaten.

Gezien de onwrikbare opstelling van de Europese Commissie en het feit dat investerende bedrijven niet kunnen blijven wachten op een goedgekeurde steunkaart met bijbehorende IPR zag ik geen andere weg dan het verder aanpassen van het Nederlandse voorstel. Ik heb in overleg met de betrokken provincies het voorstel als volgt aangepast.

Teneinde te voldoen aan de betrokken index tot 115 kon wat betreft COROP Midden-Limburg de gemeente Roermond niet op de steunkaart worden gehandhaafd. Hiermede komt de index van deze steunregio op 77.

Wat betreft het Noorden zijn de gemeenten Middenveld, Westerveld, Aa en Hunze en Borger-Odoorn aan de steunregio toegevoegd waardoor de indices van deze de steunregio's in COROP Zuidwest Drenthe en COROP Noord-Drenthe tot beneden de 115 teruggebracht worden.

Teneinde binnen het Nederlandse bevolkingsplafond van 15% te blijven zijn naast Roermond de gemeenten De Marne (Groningen), Winsum (Groningen) en Achtkarspelen (Friesland) niet op de steunkaart gehandhaafd. Voor een weergave van de voorgestelde steunkaart met bijbehorende gemeenten verwijs ik u naar bijlage 1 en 2.

Ik heb de Europese Commissie op 15-6-2000 van het aangepaste voorstel op de hoogte gesteld. Ik heb goede hoop dat de Europese Commissie nog vóór de zomer de steunkaart goedkeurt tegelijk met de IPR-regeling, welke ook aan de Europese Commissie ter goedkeuring is voorgelegd.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie