Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda van de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

agenda21.006 agenda tweede kamer t.m. 29 juni 2000 Gemaakt: 21-6-2000 tijd: 15:53
RTF


7

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2


Vergaderjaar 1999-2000


Agenda


21 juni 2000


Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Donderdag 22 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


27 155


1. Wijziging van artikel 22, derde lid van de Welzijnswet 1994

27 096


2. Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente

3. Gezamenlijke behandeling van


27 127


-Debat over de financiële verantwoording over 1999

27 101


-de Voorjaarsnota 2000

(re-dupliek)

Hierbij zijn tevens aan de orde:

de verslagen algemeen overleg van de commissies over de jaarverslagen

het Jaarverslag van het Rijk (proeve)

het Rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (27 153)

Algemeen deel beleidsprioriteiten 1999 en 2000 Algemene Rekenkamer (26
573, nr. 25)

Voorjaarsbrief Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 2000 (27112)

Voorjaarsbrief Zorg 2000 (27113)


27 129 t/m 27 152


14. de slotwetten 1999


27 071


5. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)


Donderdag 22 juni bij de aanvang van de middagvergadering:

1. Regeling van werkzaamheden


Stemmingen


2. Voortzetting stemmingen in verband met


26 711

Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

- gewijzigd amendement Blok/Balkenende (16,I)

- onderdeel E


- amendement Schimmel/Blok (26)


- onderdeel F


- onderdeel G

NB onderdeel H is vervallen


- gewijzigd amendement Blok/Balkenende (16,II)

- onderdeel I


- artikel I


- gewijzigd amendement Blok/Balkenende (16,III)

- artikelen III t/m IV


- artikel IVA, eerste lid


- nader gewijzigd amendement Van Zijl/Schimmel (28,I) (invoegen nieuw lid 1a)


- gewijzigd amendement Blok/Balkenende (16,IV)

- tweede lid


- artikel IVA


- Artikel IVB, eerste lid


- gewijzigd amendement Blok/Balkenende (16,V)

- tweede lid


- derde en vierde lid


- artikel IVB


- nader gewijzigd amendement Van Zijl/Schimmel (28,IIA)

- eerste lid


- nader gewijzigd amendement Van Zijl/Schimmel (28,IIB) (invoegen nieuw tweede lid)


- artikel V


- beweegreden


- wetsvoorstel


Stemmingen


3. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel PSW)

26 711, nr. 24


-de motie-Schimmel/Van Zijl over unisekstarieven

26 711, nr. 25


-de motie-Schimmel/Van Zijl over ongehuwd samenwonende partners

Dinsdag 27 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 28 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 29 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


Stemmingen


3. Stemmingen over: (moties VAO fiscalisering omroepbijdrage)

26 707, nr. 21


-de motie-Rabbae over de middelen voor lokale omroepen

26 707, nr. 22


-de motie-Rabbae over de middelen voor regionale radio

4. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het nota-overleg over de kabelnotitie, te weten:


27 088, nr. 3


-de motie-Van Zuijlen over toegang van Internet Service Providers tot de kabel


27 088, nr. 4


-de motie-Van Zuijlen over de doorgifteplicht

27 088, nr. 5


-de motie-Nicolaï c.s. over digitalisering van de kabel

27 088, nr. 6


-de motie-Nicolaï/Van Walsem over open toegang voor internet via de kabel


27 088, nr. 7


-de motie-Atsma/Halsema over de verplichting voor internetproviders om de publieke omroep door te geven


27 088, nr. 8


-de motie-Atsma/Halsema over een standaarddecoder

27 088, nr. 9


-de motie-Atsma c.s. over de programmaraad

27 088, nr. 10


-de motie-Van Walsem over een fonds voor de ontwikkeling van nieuwe elektronische diensten


27 088, nr. 11


-de motie-Van Walsem/Halsema over wijziging van het Bouwbesluit

27 088, nr. 12


-de motie-Halsema/Atsma over een gelijkluidend toegangsregime voor de kabelinfrastructuur


27 088, nr. 13


-de motie-Halsema over uitbreiding van het prijstoezicht

27 088, nr. 14


-de motie-Halsema c.s. over een stimuleringsfonds voor publieke digitale dienstverlening


Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 841

Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen


Stemmingen


6. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Mediawet/filmvertoningen)

26 841, nr. 11


-de motie-Atsma over de deskundigheid van de Nederlandse filmkeuring

26 841, nr. 12


-de motie-Halsema over de relatie tussen beeldcultuur en het dagelijks leven


Stemmingen


7. Stemmingen in verband met


26 586

Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

Stemmingen


8. Stemmingen in verband met


26 473

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten


Stemmingen


9. Stemming over: (motie wetsvoorstel pluimveerechten)

26 473, nr. 15


-de motie-Th.A.M. Meijer over investeringen in ammoniakemissierechten

8. Het debat over de Europese Raad

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


27 174


9. Wijziging van de Gemeentewet (identificatieplicht voor prostituees)

26 906


10. Nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

26 800-VII, nr. 42


11. Hoofdlijnendebat inzake de brief houdende het kabinetsstandpunt Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (commissie Elzinga)
Met maximum spreektijden voor:

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


27 081


12. Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ)


27 079


13. Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

26 638


14. Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur verwijdering afvalstoffen)


27 102 t/m 27 110 en


27 120 t/m 27 126


15. de suppletoire begrotingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota

26 607


16. Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen


26 884


17. Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing)


27 050


18. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1999

Met maximum spreektijden van

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


25 796


19. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

26 523


20. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


26 806


21. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


22. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

23. de gezamenlijke behandeling van:


26 468 (R 1637)


-Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27 september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb.
1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie)


26 469


-Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, van artikel 51a van de Uitleveringswet en van de artikelen 67 en 67a van het Wetboek van Strafvordering in verband met de goedkeuring en uitvoering van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie (herziening corruptie-wetgeving)


26 949


24. Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997

7. Verslag van een algemeen overleg over het Bereikbaarheidsoffensief Randstad

met maximum spreektijden van 2 minuten

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 26 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overWet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing) (26884)


Maandag 26 juni van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgangsrapportage beleidskader Jeugdzorg 2000-2003 (26 816)


Maandag 9 oktober van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Nota Klimaatbeleid II

(26 603, nr. 28)

Recesperiodes


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van:

de vaste commissie voor Justitie:


-Wijziging van de Gemeentewet (identificatieplicht voor prostituees) (27
174);

de vaste commissie voor Financiën:


-Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (27 172);

de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:


-Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (27 071).

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...