Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezuiniging 1,1 miljoen op Maatschappelijk Welzijn in Rheden

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

Nieuwsbericht

22-06-00

Bezuiniging van ruim 1,1 miljoen op Maatschappelijk Welzijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden komt met voorstellen om f 1.130.000,- op het beleidsveld Maatschappelijk Welzijn te bezuinigen. De belangrijkste bezuinigingen komen ten laste van de voorzieningen in het kader van de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten): in totaal ruim 805.000 gulden. Het grootste bedrag komt uit de nieuwe overeenkomst voor WVG-hulpmiddelen, die een besparing van f 340.000,- oplevert. Ook de invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer levert een aanzienlijke besparing op: f 300.000,-.

De taakstelling voor dit beleidsveld bedraagt 1 miljoen gulden. Bovendien lag er nog een bezuiniging bij de SWR van f 130.500,- op grond van de Perspectiefnota 1998. De totale taakstelling wordt daarmee f 1.130.500,-. De bezuinigingsvoorstellen zijn aangedragen door de afdeling Welzijn. De belangrijkste bezuinigingsvoorstellen worden hieronder opgesomd, met daarachter het te bezuinigen bedrag.
1. Welzijnsaccommodaties (f 100.000,-)
In de verschillende dorpen zijn tal van accommodaties in gebruik voor welzijnsdoeleinden: dorpshuizen, wijkcentra en de gebouwen van de SWR , waaronder dienstencentra en kinderopvang. Het college stelt voor onderzoek te doen naar een efficiëntere inzet van de accommodaties en koppelt hieraan een taakstellende bezuiniging van f 100.000,- Een alternatief voorstel van de afdeling Welzijn om Het Klokhuis in Rheden te sluiten (bezuiniging f 400.000,-) heeft het college verworpen.

2. Goedkopere huisvesting SWR (f 50.000,-) Het huurcontract voor het gebouw Diderna loopt nog tot 2006. Daarna kan goedkopere huisvesting gerealiseerd worden.
3. Andere werkwijze samenlevingsopbouw SWR (f 55.000,-) Het Vormings- en ontwikkelingswerk wordt geïntegreerd in het Sociaal Cultureel Werk. Samenlevingsopbouw wordt omgezet naar lokaal sociaal beleid. Een betere afstemming van jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, sociaal cultureel werk en vormings- en ontwikkelingswerk levert een bezuiniging op van in totaal f 155.000,-

4. Nieuwe overeenkomst WVG-hulpmiddelen (f 340.000,-) Per 1 maart 2000 is een nieuw contract afgesloten voor de levering van WVG-hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Door de Europese aanbesteding regionaal op te pakken is een schaalvergroting en mede daardoor een kostenbesparing gerealiseerd.

5.

6. Invoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (f 300.000,-) Invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer levert de gemeente Rheden een voordeel van f 300.000,- op. Voor de cliënt blijft er een keuze tussen CVV en een vergoeding voor eigen vervoer, want het college heeft besloten de individuele vervoersvergoedingen voor WVG-ers te handhaven. Helemaal afschaffen van individuele vervoersvergoedingen zou overigens niet mogelijk zijn, omdat een deel van de cliënten door bijvoorbeeld astma niet van het CVV gebruik kan maken.

7. WVG-budget structureel verlagen (f 150.000,-) Omdat enkele jaren geleden de kosten voor de WVG enorm zijn gestegen, is deze voorziening ruim begroot. Over 1999 was er een overschot van f 260.000,-. Omdat de kostenontwikkeling in de toekomst moeilijk blijft in te schatten, stelt het college voor om slechts een deel van dit bedrag af te boeken als bezuiniging, namelijk f 150.000,-.

Enkele kleinere voorstellen ten bedrage van in totaal f 35.000,- maken het totaalbedrag vol.

De afdeling had nog meer mogelijke bezuinigingen voorgesteld, tot een totaalbedrag van f 1.590.000,- . De onderstaande voorstellen zijn door het college niet overgenomen.

Basissubsidies
Een voorstel van de afdeling om taakstellend 20 procent te bezuinigen op de basissubsidies heeft het college niet overgenomen. De gemeente verleent in het kader van Maatschappelijk Welzijn subsidie aan verenigingen en instellingen op het gebied van maatschappelijke zorg en samenlevingsopbouw, zoals EHBO-verenigingen, wereldwinkels, scouting, ouderen- en vrouwenorganisaties. Al eerder is afgesproken om in 2000 het totale veld van basissubsidies, dus ook die op het gebied van cultuur en sport, te evalueren en te komen tot een betere systematiek voor het toekennen van deze subsidies.
Verlagen individuele vervoersvergoedingen
Het college had al besloten de individuele vervoersvergoedingen in ieder geval te handhaven. De hoogte van deze vergoedingen heeft daarnaast ook ter discussie gestaan. Er lag wel een voorstel van de afdeling om op de individuele vervoersvergoeding te korten, met een mogelijke bezuiniging van f 2000.000,-. De maximale vergoeding voor vervoer met de eigen auto of een auto van derden was dan van f 2095 naar f 1000 omlaag gegaan. Volgens de jurisprudentie was een verlaging tot f 300 mogelijk geweest.

WVG norminkomen voor vervoersvergoeding verlagen In de meeste gemeenten wordt 1,5 maal het norminkomen gehanteerd als inkomensgrens voor vergoeding van vervoerskosten, ook de VNG beveelt dit aan. Het wettelijk minimum ligt op 1,2 x het norminkomen, in Rheden wordt momenteel 2 x het norminkomen gehanteerd. De afdeling had verlaging tot 1,5 maal het norminkomen wel als mogelijke bezuiniging aangegeven, maar ontraadde deze mogelijkheid. Het college is het hiermee eens.

De voorstellen komen aan de orde in de Commissie Herijking van 3 juli. De voorstellen zijn onderdeel van de herijkingsoperatie van de gemeente Rheden, met als doel een bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven van 8 miljoen in 2005.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie