Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ over structuurverandering elektriciteitssector

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inz platform versnelling energieliberaliseri ng

Gemaakt: 7-7-2000 tijd: 14:34


3


25097 Structuurverandering elektriciteitssector
Nr. 38 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2000

Samenvatting en Conclusies

In het Algemeen Overleg met u over het versnellingstempo van de liberalisering van de energiemarkt en in het debat over de Gaswet, heb ik u mijn voornemen kenbaar gemaakt te komen tot een samenwerkingsverband om de voorbereiding naar een volledige liberalisering geordend te laten verlopen.

Ik kan u meedelen dat vandaag dit samenwerkingsverband onder de naam Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) van start is gegaan. Het Platform staat onder leiding van prof.ir. W. Dik.

Het Platform zal alle werkzaamheden op zich nemen die nodig zijn om de overgang naar een vrije gas- en elektriciteitsmarkt ordentelijk te laten verlopen. Het gaat bij dit alles om technische en organisatorische vraagstukken, alsmede het vraagstuk van de consumentenbescherming.

Met voorrang zal het realiseren van keuzevrijheid voor afnemers van groene stroom worden opgepakt.

Door middel van deze brief wil ik u over de volgende punten aangaande het Platform informeren:


1 De structuur en organisatorische invulling van het Platform.

2 De werkzaamheden.


3 De personele invulling.

Ik zal u twee keer per jaar rapporteren over de voortgang die in dit Platform wordt gemaakt in relatie tot de voorgenomen vrijmakingsdata. Een eerste rapportage over de voortgang van de werkzaamheden zeg ik u voor het eind van dit jaar toe.

Ad 1. De structuur van het Platform Versnelling Energieliberalisering

Het Platform Versnelling Energieliberalisering kent een zestal organen, waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. In diverse organen zullen naast de huidige partijen in de energiesector, ook nieuwe marktpartijen participeren. Dit was ook een uitdrukkelijke wens van uw Kamer.

Het belangrijkste orgaan is het «Platform». Dit orgaan zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Federatie EnergieNed, Gasunie, TenneT, VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vrijhandels organisatie voor elektriciteit en gas (VOEG) en het Ministerie van Economische Zaken. Dit «Platform» toetst op hoofdlijnen het werkprogramma en de resultaten uit dit programma, op een werkbare en economisch verantwoorde marktwerking. De partijen in het «Platform» stellen zich ten doel reële keuzevrijheid te bewerkstelligen voor alle afnemers van groene stroom in 2001. Voor gas en elektriciteit zal deze reële keuzevrijheid voor de zogenaamde middengroep op 1 januari 2002 gerealiseerd moeten worden Het betreft hier afnemers met een doorlaatwaarde van meer dan 3*80A en een beschikbaar gesteld elektrisch vermogen van ten hoogste 2 MW per aansluiting en of een gasverbruik van ten minste 1.000.000 m3 gas per jaar.. Voor alle overige afnemers geldt als streefdatum


1 januari 2004, of zo mogelijk eerder.

Naast het «Platform» fungeert een Stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Federatie EnergieNed, Gasunie, TenneT en het Ministerie van Economische Zaken. Deze Stuurgroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werkprogramma en de uitvoering daarvan.

Stuurgroep en «Platform» staan onder leiding van de onafhankelijk voorzitter.

De feitelijke werkzaamheden worden aangestuurd en gecoördineerd door een Programmateam onder leiding van een Programmamanager, die tevens fungeert als secretaris van Stuurgroep en Platform.

Een ander belangrijk orgaan binnen het Platform is het zogenaamde Marktforum. Daarvoor zijn op voorhand een achttiental organisaties uitgenodigd, onder meer afnemersorganisaties als de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis, maar ook milieuorganisaties, de vereniging van woningbouwcorporaties (Aedes), LTO-Nederland en potentiële nieuwe toetreders op deze markt. Deelname van deze organisaties zal bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor de te nemen maatregelen en het realiseren van zoveel mogelijk betrokkenheid bij de liberalisering van de energiemarkt.

Dit Marktforum komt ten minste twee maal per jaar bij elkaar en zal geconsulteerd worden over de in het werkprogramma uit te voeren activiteiten. De conclusies uit deze consultaties zullen worden gerapporteerd aan de Stuurgroep. Ik zal de bevindingen van deze relevante marktpartijen ook gebruiken voor mijn rapportage aan uw Kamer.

Ad 2. De werkzaamheden van het Platform

In een beperkt aantal projectgroepen zullen de verschillende technische en organisatorische vraagstukken, alsmede het vraagstuk van de consumentenbescherming, worden benoemd en tot een oplossing worden gebracht.

Een eerste inventarisatie van de werkzaamheden levert een breed spectrum van werkzaamheden op. U kunt daarbij denken aan:

het maken van afspraken over de wijze waarop klanten van leverancier kunnen veranderen;

het ontwikkelen van protocollen voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende marktpartijen;

het ontwikkelen van IT-systemen voor deze gegevensuitwisseling;

het realiseren van non-discriminatoire toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten, onder meer door middel van technische codes;

het ontwikkelen en invoeren van nieuwe meetsystemen;

het ontwikkelen van meetprofielen voor verschillende klantengroepen;

het realiseren van reële keuzevrijheid voor klanten van groene stroom;

het maken van afspraken over consumentenbescherming.

Reeds in de zomermaanden zal gestart worden met een deel van deze werkzaamheden. Met name het realiseren van reële keuzevrijheid voor afnemers van groene stroom zal met voorrang worden opgepakt. Hiertoe zal nog voor 1 juli van dit jaar een Projectgroep in het leven worden geroepen.

Ad 3. De personele invulling van het Platform

Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat de heer prof.ir. W. Dik bereid is gevonden het voorzitterschap van het "Platform» en de Stuurgroep op zich te nemen. In het «Platform» hebben verder de volgende personen zitting:

De heer Dr. J.M. Linthorst namens de Federatie EnergieNed;

De heer Ir. W.K. Wiechers, eveneens namens de Federatie EnergieNed;

De heer Drs. G.H.B. Verberg, namens de Gasunie;

De heer Ir. G.J.L. Zijl, namens TenneT;

De heer Dr. L. Knegt namens VNO-NCW;

De heer Drs. J. de Boer, namens MKB-Nederland;

De heer Ing. H.Th.W.C. van Teeffelen, namens de VOEG;

De heer Dr. N. van Hulst, namens de Minister van Economische Zaken.

De heer Dr. G.J. Zijlstra, oud-directeur van Nuon, zal optreden als Programmamanager.

Ter informatie zend ik u bijgaand de folder van het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE).

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie