Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijs vergadering B en W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 20 juni 2000

Raad krediet gevraagd voor haalbaarheidsonderzoek huisvesting H19

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni vragen een krediet van 35.000 beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke aanpassing van de huisvesting van Stichting Kunstzinnige Vorming (SKV). De bestaande huisvesting van SKV in de panden Heuvel 19 en 23 voldoet niet meer aan de eisen en voorschriften van deze tijd. Uit gesprekken met tal van adviserende instellingen is gebleken dat zeer ingrijpende voorzieningen moeten worden getroffen. Die voorzieningen zullen ten koste gaan van bestaande lesruimten.

B. en w. willen nu eerst laten onderzoeken of het wel de moeite loont de huidige huisvesting van H19 op te knappen. Pas op basis van het haalbaarheidsonderzoek is het mogelijk een goed beeld te krijgen van de noodzakelijke investeringen in de bestaande huisvesting. In de begroting zijn weliswaar investeringen opgenomen voor het opknappen van H19, maar de vraag is of de instelling hiermee de komende jaren goed uit de voeten kan.

Het haalbaarheidsonderzoek zal in de eerste plaats een inventarisatie te zien moeten geven van de tekortkomingen in de huisvesting in de meest brede zin. De volgende stap zal zijn het opstellen van een programma van eisen, waarbij H19 zelf een belangrijke inbreng zal hebben. Het nog op te stellen outputcontract tussen H19 en de gemeente zal duidelijk moeten maken wat de ruimtebehoefte van de instelling moet zijn. Vervolgens moet worden bekeken in hoeverre de huidige huisvesting aangepast kan worden aan het programma van eisen, waarbij ook mogelijke alternatieven moeten worden ontwikkeld. Dat kan ertoe leiden dat besloten wordt de werkzaamheden in fases te laten uitvoeren.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoeken zullen in eerste instantie b. en w. moeten besluiten welke vervolgstappen genomen moeten worden. Daarbij zal zeker de vraag centraal staan of de dan voorgestelde investering in H19 doelmatig en efficiënt te noemen is.

Bouwplan Heuvelruitertjes meenemen bij herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders willen vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied geen medewerking verlenen aan het plaatsen van container (mobiele unit) door ponyclub De Heuvelruitertjes uit Den Hout. In de integrale herziening van het bestemmingsplan zal worden bezien welke bestemming het door de ponyclub gehuurde terrein aan de Herstraat krijgt. Het verzoek van de Heuvelruitertjes zal te zijner tijd aan het nieuwe bestemmingsplan moeten worden getoetst. Dat antwoordt het college aan de raadsfractie van Gemeentebelangen, die over deze kwestie een aantal schriftelijke vragen heeft gesteld. Volgens het college is een tweetal bestuursleden van de vereniging hiermee in een gesprek met wethouder De Boer akkoord gegaan. In afwachting van het nieuwe bestemmingsplan zullen burgemeester en wethouders overigens niet optreden tegen het huidige, illegale bouwwerk van de ponyclub.

College dient aanvraag in voor subsidie algemeen maatschappelijk werk

Het college zal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanvraag indienen voor een uitkering op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling algemeen maatschappelijke werk. Op basis van die regeling zou Oosterhout een extra bijdrage van 333.397 mogen verwachten. De gemeente wil dat geld inzetten voor verbetering van de kwaliteit van het algemeen maatschappelijk werk bij SWO. Bovendien wordt hiermee mogelijk gemaakt dat de formatie voor algemeen maatschappelijk werk bij SWO met ingang van 1 januari 2003 tijdelijk met één formatieplaats wordt uitgebreid.

Oosterhout wil meewerken aan betere verwijzing naar Brieltjenspolder

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil ingaan op het verzoek van het gemeentebestuur van Drimmelen om de verwijzing vanaf de A59 naar het Madese bedrijventerrein Brieltjenspolder te verbeteren. Die verwijzing ontbreekt momenteel, waardoor in Made onbekende vrachtwagenchauffeurs de afslag "Made" nemen en door de bebouwde kom van Made naar het bedrijventerrein rijden. Dat zorgt in de bebouwde kom voor veel overlast.

Het probleem kan worden opgelost door vrachtverkeer vanaf de A59 niet de noordelijke route te laten nemen (via Made), maar de zuidelijke route via Weststadweg, Brieltjensweg en Tuinbouwweg. De capaciteit van Weststadweg en Brieltjensweg zijn hiervoor toereikend, aldus het college. Om het verkeer ook daadwerkelijk die route te laten nemen, zal de aanduiding "Brieltjenspolder" moeten toegevoegd aan de verwijsborden op de A59 en nabij de rotonde Weststadweg. De kosten van het aanbrengen van deze verwijzing komt voor rekening van de gemeente Drimmelen.

Bij vaststellen outputcontract besluit over invulling bezuiniging SWO

Pas bij de vaststelling van het outputcontract voor 2001 willen b. en w. een definitief besluit nemen over de invulling van de aan Stichting Welzijn Oosterhout opgelegde bezuinigingstaakstelling van 250.000. Dat blijkt uit het besluit van het college naar aanleiding van een overleg dat b. en w. onlangs met SWO heeft gehad. Dat outputcontract gaat op 1 januari 2001 in. Door dit besluit hebben gemeente en SWO de mogelijkheid in de loop van het jaar in te spelen op actuele ontwikkelingen.

B. en w. stellen agenda vast voor overleg met Dorst

Burgemeester en wethouders hebben de agenda vastgesteld voor de bestuurlijke ontmoeting met de inwoners van Dorst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 juni. De agenda vermeldt onder andere de Stadsvisie, verkeersvraagstukken, klachten en algemene vragen.

Oosterhout, 22 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie