Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Arbeidsvoorzieningenorganisatie

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Arbeidsvoorzieningenorganisatie (220600)

Den Haag, 22 juni 2000

Inbreng:

Na ruim 10 jaar tripartiet bestuurde arbeidsvoorziening is de grote ontvlechting begonnen. De gedeelde verantwoordelijkheid met sociale partners is nooit echt goed uit de verf gekomen. Tripartiete arbeidsvoorziening lijkt als wees geboren en altijd als stiefkind te zijn behandeld. De vraag of het CBA wel alle kans heeft gekregen en genomen om te bewijzen dat overheid, werkgevers en werknemers elkaar nodig hebben in het kader van arbeidsmarktbeleid is nauwelijks gesteld, laat staan serieus beantwoord. Toch dragen sociale partners de specifieke kennis van de (sectorale) arbeidsmarktontwikkeling. De afgelopen jaren is die kennis niet voldoende benut. Met als gevolg dat het arbeidsmarktbeleid te weinig inspeelt op vraagontwikkeling en nog te vaak opereert binnen de coördinaten van het denken in werkloosheidsbestrijding. Tekorten in de zorg, het onderwijs, de metaalelectro-industrie enz. hadden voorzien kunnen en moeten worden. Aan de tripartiete verantwoordelijkheidsstructuur komt tot spijt van het CDA een einde. Voor de op te richten Raad voor Werk en Inkomen is het cruciaal, zowel voluit in te zetten op sectoraal als op regionaal beleid.


1. Ontvlechting. Het CBA ligt op stoom als het gaat om de ontvlechtingsoperatie. De bedrijven zullen per 1 oktober zelfstandig opereren. De vraag is of op die datum het suwi-traject zover is dat verzelfstandiging echt handen en voeten kan krijgen. Voor de externe verzelfstandiging van het Reintegratiebedrijf is wetswijziging nodig. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Wat wordt verstaan onder externe verzelfstandiging? De markt voor reïntegratie ontwikkelt zich snel, maar de wetgeving m.b.t. de Suwi-voorstellen over reïntegratie moeten nog gemaakt worden. Is het niet logischer en zorgvuldiger om het Reïntegratiebedrijf pas in de markt te zetten als duidelijk is wat de nieuwe reïntegratiewetgeving gaat inhouden? Verder vragen wij ons af wat er nodig is om het Reïntegratiebedrijf op eigen benen te zetten. Voor de totale reorganisatie heeft het CBA een claim van 2,5 mrd. op tafel gelegd. De minister beraadt zich nu al zon drie maanden op deze claim. Wanneer kunnen we de uitkomst van dit beraad verwachten?

2. Centra voor Werk en Inkomen. De basisdienstverlening van Arbeidsvoorziening wordt gelegd in de CWIs. Het is mij nog niet duidelijk wat de taken van de CWIs precies zullen zijn. Er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen van de beursvloergedachte. Wat houdt dat precies in? Ook de vormgeving van de CWIs is onduidelijk: wordt het een Rijksdienst, waar de basisdienstverlening in is geïntegreerd? En om hoeveel cwis gaat het precies? Naar verluid komen er zon 50 volledige CWIs met een aantal (100) mobiele of satelliet CWIs. Kloppen die getallen? Op welke afwegingen zijn de getallen gebaseerd? Hoe verhouden zich die getallen met het gegeven dat vanaf 1 januari 2000 reeds 72 CWIs op volle toeren zijn (nu inmiddels 84 ?). Is het de bedoeling dat er CWIs gesloten worden? En wanneer komt er helderheid voor de cwis die nog uit de startblokken moeten komen? Het lijkt vreemd om de stimuleringsregeling te handhaven en na 1 januari 2000 nog nieuwe CWIs op te (laten) starten als er vervolgens maar 50 komen. Hoe zit het straks het met de spreiding en dus met de bereikbaarheid voor werkzoekenden en werkgevers? Waar mijn fractie zich zorgen over maakt is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de basisdienstverlening. Daarnaast vragen wij ons af of de vormgeving van CWIs in samenwerking met gemeenten tot stand komt of dat er een blauwdruk over het hele land wordt gelegd. Kunnen CWIs per regio gaan verschillen? Mijn fractie prijst de voortvarendheid van het CBA in dit proces van verzelfstandiging maar het is de vraag of de SUWI-plannen en regelgeving al zover uitgekristalliseerd is dat het verantwoord is het zo te doen.

3. CVV. Het CBA stelt voor de Centra voor Vakopleiding extern te verzelfstandigen, waarbij samenwerking met de ROCs wordt aanbevolen en tegelijkertijd het behoud van de hoofdelijk versnelde scholingsformule wordt bepleit. De minister wil eerst overleggen met het CBA, sociale partners en OCW. Vanuit welk vertrekpunt gaat de minister dat overleg in? Ik wijs erop dat in het SUWI-hoofdlijnendebat de Kamer heeft gepleit, voor een zodanige positionering van het CVV en voor de vrouwenvakscholen. Dat de succesvolle aanpak die voor bepaalde groepen noodzakelijk is behouden blijft. De toenmalige minister heeft die zorgvuldigheid toegezegd. Mijn fractie kiest voor een zorgvuldig verzelfstandigingtraject waarbij private financiering niet wordt uitgesloten. Van belang is dat de kenmerkende toegevoegde waarde van het CVV-concept beschikbaar en bereikbaar blijft. Wij kunnen ons voorstellen dat het CVV een maatschappelijke onderneming wordt, die gemaakte winst herinvesteert in het bedrijf.
Mede in het licht van het belang van employability vinden wij betrokkenheid van sociale partners van belang. Waar staat deze minister? Hij is immers niet blanco, gelet op de vraag die hij- zoals uit stukken van het CBA blijkt- heeft gesteld over de mogelijkheden voor publiek-private of private financieringsmogelijkheden voor de CVVs. Het CBA wil dit onderzoeken en overwegen ( brief 19 mei asC2000-1/2613) mits de minister de hvs-formule garandeert. Inmiddels heeft hierover (vanmorgen) overleg plaats gevonden met het CBA. Wat is de uitkomst en wat betekent dit voor het vertrekpunt van de minister in het overleg met andere genoemde partners? Kan de minister toezeggen dat er direct na het zomerreces concrete voorstellen bij de Kamer liggen? Duidelijkheid is nodig. De CVVs zijn nu niet rendabel en het CBA doet alle moeite om de CVVs draaiende te houden. Dit gaat ten koste van kleinere private maatschappelijke ondernemingen die zich met name richten op scholing en begeleiding van specifieke groepen. Vanwege de preferred supplier-positie van het CVV ontstaat de situatie dat de kleinere ondernemingen met een perfecte
prijs/kwaliteitverhouding en een topprestatie als het gaat om resultaten met zeer specifieke cliënten, uit de markt worden geduwd en failliet gaan. (vb. Werk-artaal uit Zeist en Rozij in noordwest Overijssel.) Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Graag een reactie van de minister.

4. Kwartaalrapportage, begroting en beleid 2000. De derde kwartaalrapportage 1999 is op onderdelen teleurstellend. Met name het aantal reïntegratietrajecten voor allochtonen en arbeidsgehandicapten blijft te ver achter bij de prognoses. Het niet kunnen vinden van cliënten als oorzaak, verbaast ons zeer. Zeker omdat andere reïntegratiebedrijven wel voldoende cliënten kunnen vinden. Graag een verklaring hiervoor. Is er sprake van bureaucratie? Kent arbvo de kaartenbakken (nu nog) niet? Spelen de onzekerheid over de toekomst, de leegloop van personeel en het ziekteverzuim hier een rol? Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat in 2000 hetzelfde beeld ontstaat? Dit is ook van belang om het toe te juichen convenant met het MKB, om 20.000 allochtonen (fase 1) naar een baan te bemiddelen. Hoe staat het daarmee? Wanneer kan de Kamer de eerste resultaten tegemoet zien? Het CBA is optimistisch over 2000. De minister minder, zo blijkt uit zijn brief over de begroting en het beleidsplan van arbvo. Hij verwacht een gewijzigde begroting. Wat betekent dit voor de verzelfstandiging van het Reïntegratiebedrijf. Zal het zich kunnen handhaven op de markt? Klopt het dat de baten met 50 miljoen neerwaarts zijn bijgesteld en de loonkosten 8 miljoen opwaarts? En welk bedrag wordt in 2000 aan de begroting toegevoegd in het kader van SUWI? Waarom heeft de minister de eerste twee wijzigingen niet in de oorspronkelijke begroting laten aanbrengen? Hier is immers geen sprake van verrassende maar voorspelbare ontwikkelingen? Graag antwoord.
5. Toezichtrapport ARK. De Algemene rekenkamer is kritisch over de toezichtfilosofie en -praktijk van het ministerie van SZW. Die is te afwachtend en reactief. De informatievoorziening is hierdoor vaak niet volledig, niet tijdig en/of niet betrouwbaar. De ESF-affaire is hiervan een voorbeeld.
Ook is het door de directie toezicht ontwikkelde interventiebeleid te globaal en onvoldoende effectief. Het oordeel van de ARK is stevig. De aanbevelingen spreken voor zich. De minister schrijft dat in het zomerreces de uitwerking van de ark aanbevelingen naar de Kamer worden gezonden. Die zien we met belangstelling tegemoet.
6. ESF. De ESF organisatie blijft (voorlopig) in de Arbvo-structuur. Wel gaat het geld uit Brussel via het departement lopen, zodat de minister zowel beleidsmatig als financieel beter kan sturen. Dat vraagt om uitleg. Op welke wijze denkt hij anders te gaan sturen, ook in financiële zin, dan nu gebeurt door Arbvo? Ligt het dan niet meer voor de hand de ESF eenheid bij het ministerie onder te brengen? Zal het ministerie alle projecten nu vooraf gaan toetsen en wordt de ESF-eenheid een technische uitvoerder? Voor de nieuwe periode ESF moet de les van de afgelopen 6 jaar goed geleerd zijn. Preventie en effectieve controle zijn sleutelfactoren. Belangrijke voorwaarde is dat de regelgeving helder en eenduidig is. De door het ministerie opgestelde nieuwe regels dreigen echter opnieuw zodanig complex te worden dat dat leidt tot nieuwe ondoorzichtigheid en /of onuitvoerbaarheid. Met de bekende voorspelbare problemen als gevolg Waarom maakt de minister het opnieuw zo ingewikkeld? In het AO van 10 mei heeft de minister, net als eerder zijn voorganger, gezegd dat kleinere gemeenten en andere projectaanvragers zoals ROCs, dit tzt kunnen doen via Arbeidsvoorziening. Arbvo heeft immers 250 miljoen toegekend gekregen? Uit een brief van Arbvo ( 24 mei jura/sr) blijkt dat de minister deze 250 miljoen 2 keer aan het verdelen is. Eén keer aan arbvo, vanwege het wegvallen van de gedwongen winkelnering gemeenten en uvis en één keer via arbvo naar kleinere gemeenten, rocs etc. Graag opheldering. In genoemde brief stelt het cba nl. vast dat : in navolging van de afspraken in de periode 95-99, de wijze van besteding door arbeidsvoorziening van het budget eigen organisatie, vanzelfsprekend binnen de kaders van de regelgeving, vrij is .Welke zijn die kaders en wat de afspraken? ( apart budget vanuit Brussel voor organisatie etc.)

7. In de brief van 22 mei gaat de minister in op gestelde vragen inzake futuro laboral. In die brief schrijft hij dat er voor 1999 nog een afbouwregeling is overeengekomen, waarvoor onder het kopje beleidskosten nog eens 915.000 gulden wordt neergeteld. Uit welk potje komt dat? Hoe verhoudt zich dat met het gegeven dat dit project al enige tijd onder verdenking stond? Graag opheldering van toenemende mist rond dit project. Deze, voor de Kamer nieuwe informatie, onderstreept wat de minister op mijn vraag antwoordde: de onderste steen in deze slepende ESF-affaire is nog lang niet boven. De brief van 19 juni van de minister over ESF maakt het Europese-subsidiedrama nog groter. Naar schatting voor 163 miljoen problemen in 1998. Waarop baseert de minister deze schatting? Over 1999 is nog niets bekend: zal het daarbij om een zelfde bedrag gaan? Dat zou ons dan verbazen, omdat begin 1999 klip en klaar was dat het echt mis is gegaan met de ESF-projecten. Wordt het niet tijd om de rol van de het ministerie en Arbvo inzake ESF eens grondig te onderzoeken?
Kamerlid: Gerda Verburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...