Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente uithoorn

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Welkom bij de

GEMEENTE UITHOORN

Laatste nieuws

Bijgewerkt t/m 23 juni 2000

Op deze site wekelijks de verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen

U kunt de officiële publicatie van de door de gemeente verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen ook op deze site lezen. Dat geldt tevens voor de ter inzage liggende bouwplannen.

De publicatie van teksten via Internet vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de door de Uithoornse Courant gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Dubieuze praktijken

Dezer dagen zijn al diverse mensen opgebeld door iemand die zich ten onrechte uitgeeft voor medewerker van de gemeente Uithoorn of beweert te werken in opdracht van de gemeente. De man biedt aan om te helpen met het invullen van giro-overschrijvingen en wil ook best andere financiële handelingen voor u verrichten. Ga vooral niet in op dit aanbod, maar doe meteen aangifte bij de politie (020-5593960). Alleen als u aangifte doet kan de politie actie ondernemen.

Gemeentewinkel ook zaterdagmorgen open!

Sinds 10 juni jl. is de gemeentewinkel ook op zaterdag geopend. De gemeente Uithoorn wil er immers veel aan doen om u goed van dienst te zijn en zet met de zaterdagopenstelling weer een nieuwe stap ter verbetering van de dienstverlening.

In de komende zomermaanden wordt namelijk een proef genomen met openstelling van de gemeentewinkel voor het publiek op zaterdagmorgen. Ook dán kan iedere inwoner van de gemeente Uithoorn zijn paspoort of rijbewijs aanvragen / vernieuwen.

Niet alleen de gemeentewinkel is tijdens de proefperiode op zaterdagochtend open, maar ook de VVV / ANWB -vestiging.

De zaterdagopenstelling loopt tot en met zaterdag 26 augustus 2000. De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Kortom in de vakantieperiode kan het reislustige publiek in de gemeente Uithoorn veel zaken voor een vakantietrek regelen op zes dagen per week. Het ongemak van het tijdens werktijd naar de gemeentewinkel moeten gaan voor reisdocumenten e.d. wordt daarmee ondervangen.

De zaterdagmorgenopenstelling van de gemeentewinkel is speciaal bedoeld voor het aanvragen/ vernieuwen van reisdocumenten en rijbewijzen.

Voor andere zaken kunt u het beste tijdens de normale openingstijden langs komen. U loopt anders het risico om op zaterdagmorgen voor niets te komen.

Meer informatie? Bel met de gemeentewinkel: 0297 - 513111.

Besluiten gemeenteraad

In zijn vergadering op 22 juni jl. heeft de gemeenteraad ondermeer de volgende besluiten genomen:


*goedkeuring te geven aan het tot stand brengen van een fusie tussen Nutsbedrijf Amstelland Holding N.V (hierna te noemen 'de Vennootschap'). en N.V. ENECO, GMK Holding N.V., N.V. Energiebedrijf Zuid-Kennemerland Holding, Energie Delfland N.V., N.V. Holding Gasbedrijf Noord-Oost Friesland en Nutsbedrijven Weert Holding N.V.
Die fusie zal d.m.v. een aandelenruil plaatsvinden op basis van de in de Fusienota vermelde uitgangspunten. In te stemmen met voorgenoemde fusie en de daarmee verband houdende statutenwijzigingen van de Vennootschap in de daartoe te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Alle door de gemeente gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap om te ruilen tegen aandelen in het kapitaal van de fusievennootschap Dozijn Energy N.V. een en ander op basis van de ruilverhouding die op grond van de overeengekomen uitgangspunten als beschreven in de Fusienota, definitief zal worden vastgesteld. Het college van B&W te machtigen om in overleg met de statutair directeur van de Vennootschap overeenstemming te bereiken over het definitieve aantal aandelen dat de gemeente, op basis van de overeengekomen ruilverhouding zal verkrijgen in het kapitaal van Dozijn Energy N.V. tegen inbreng van de door de gemeente gehouden aandelen in de Vennootschap.
Het college van B&W te machtigen om in overleg met de statutair directeur van de Vennootschap alle wijzigingen van juridische/technische aard aan te brengen.
Het college van B&W te machtigen om in overleg met de statutair directeur van de Vennootschap alle werkzaamheden te verrichten die in het belang van een spoedige realisatie van voornoemde fusie nodig of nuttig zijn, waarbij de gevolmachtigde de bevoegdheid heeft zich door een ander als gevolmachtigde te doen vervangen.

* vast te stellen de ontwerp-beleidsrekening 1999 en de daarbij behorende bijlagen en toelichtingen.

* Vast te stellen het Beleidsplan wonen.

* In te stemmen met de herziene begroting 2000 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de begroting 2001 en ten behoeve van de gemeentebegroting voor het jaar 2001 rekening te houden met een bijdrage voor het ROA van ¦ 3,35 per inwoner; de ingehouden bijdragen over 1999 en 2000 alsnog te voldoen.
* Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Randweg 155 en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 30 juni 2000.

* Dat definitief uitvoering zal worden gegeven aan de besluitvorming t.a.v. de schoolbegeledingsdienst uit 1996 (besluit B&W 16-7 1996, nr. 4); dat hierbij als uitgangspunt zal worden genomen dat het gemeentelijk aandeel schoolbegeleiding, op dezelfde manier als het rijksaandeel, zal worden aangepast aan sterke stijgingen van het leerlingenaantal; dat met de School Advies- en Begeleidingsdienst Amstelland en de Meerlanden (SABAM) een productovereenkomst zal worden opgesteld waarin wordt bepaald welk basisaanbod bij de SABAM wordt afgenomen zodat er binnen het totale budget schoolbegeleiding een vrij besteedbaar budget ontstaat voor schoolbesturen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit raadsbesluit binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeenteraad indienen. (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn)

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden u door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat ook andere belanghebbenden bezwaren kunnen indienen. U wordt verzocht hiermee rekening te houden.
* In te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 1999 en de ontwerp-begroting 2001 van WAM bedrijven.

Vergadering raadscommissies

De raadscommissies beginnen weer aan een verse vergaderronde. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen - tenzij anders aangegeven- om 20.00 uur in het gemeentehuis.

* Dinsdag 27 juni: commissie milieu en welzijn. Op de agenda staat o.m.: ontwikkelingen op gebied volkshuisvesting en monitoring presentatie-afspraken Gemeente/Woongroep Holland 1999; inzet rijksuitkering kinderopvang; jaarrekening 1999 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en De Meerlanden; inspraakreacties en voortgang vaststellingsprocedure Milieubeleidsplan 2, periode 2000-2004; presentatie website Uithoorn.

* Woensdag 28 juni: commissie ruimte en zorg. Op de agenda staat o.m.: voorstel inzake primaat afgifte invalidenparkeerkaarten; keuringskosten invalidenparkeerkaarten en doorberekenen kosten aanleg invalidenparkeerplaats; voorstel inzake (concept) Notitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing; voorstel inzake inrichting Thamerweg als 30 km/u-zone en het aanbrengen van andere voorzieningen op de Thamerweg (inspraakresultaat); voorstel inzake inspraakresultaat afsluiten Raadhuisstraat door middel van vrachtwagensluis.

* Donderdag 29 juni: commissie sociale en economische zaken en onderwijs. Deze vergadering vervalt wegens gebrek aan voldoende agendapunten.

* Maandag 3 juli, aanvang: 21.00 uur: commissie algemene zaken en financiën. Op de voorlopige agenda staat o.m.: jaarverslag 1999 NV Bank Nederlandse Gemeenten; gemeentelijk prostitutiebeleid; realiseren stilteplek.

Bezoekers hebben het recht over agendapunten met de commissieleden van gedachte te wisselen.

B&W besluiten

In zijn vergadering van 20 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders o.m. besloten:

* In te stemmen met de rapportage 'Prestatieafspraken en volkshuisvesting 2000' (gemeente Uithoorn-Woongroep Holland)
* Kennis te nemen van het inspraakresultaat op het plan tot afsluiting van de Raadhuisstraat d.m.v. een vrachtwagensluis en naar aanleiding van de reacties te besluiten tot de voorgenomen afsluiting

* In te stemmen met het houden van een proef om in een gedeelte van de Colijnlaan de parkeerverbodsborden die het wisselend parkeren aangeven tijdelijk weg te halen.

* De uitwerking Burgemeester Kootpark III villaveld vast te stellen en dit besluit gedurende zes weken ter inzage te leggen.
* In te stemmen met het voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten over territoriale afstemming hulpverleningsregio's . In dat voorlopig standpunt worden de territoriale hulpverleningsregio's afgestemd op de schaal van de politieregio Amsterdam-Amstelland, waarbij Haarlemmermeer wordt ingedeeld bij Amsterdam-Amstelland.
* De ingediende bezwaren tegen het besluit om bouwvergunning te verlenen aan UBA Bouw b.v. voor het bouwen van zes woningen aan de Schans/Schoolstraat ongegrond te verklaren en aan de bedenking tegen het voornemen om bouwvergunning te verlenen voor de bouw aldaar van vier garages tegemoet te komen en geen medewerking te verlenen aan dat garagebouwplan.

* Naar aanleiding van de bezwaarschriften tegen de tijdelijke afsluiting Randweg te besluiten dat afsluitingsbesluit niet te herzien en de reclamanten hierover schriftelijk te informeren.
* Eervol ontslag te verlenen per 1 juli 2000 aan de dames Ferwerda-Ruijg en Wurthmann als rechtstreeks resp. niet gebonden lid van de seniorenraad en aan de heer Trommelen als plaatsvervangend rechtstreeks lid; per dezelfde datum voor een tweede periode weer te benomen de heer Van Os als gebonden lid en de heer De Geus.

* Als uitgangspunt vast te leggen, dat bij herbestratingswerkzaamheden in Meerwijk standaard de toegangen naar de woningen over de lengte van een meter (gerekend vanaf de openbare weg) worden meegenomen met de werkzaamheden; te besluiten om de bewoners die in eigen beheer hun tuin willen laten ophogen/herinrichten een vergoeding te betalen ter hoogte van de door de gemeente bespaarde kosten voor het aanhelen van een voetpad en / of inrit.

Eerste Uithoornse Waterweek

Het Platform Duurzaam Uithoorn organiseert samen met de gemeente van 17 t/m 24 juni a.s. een week waarin water centraal staat. We besteden dan aandacht aan water voor de natuur, rioolwater, waterzuivering, drinkwater, watergebruik, water in de wereld en water om mee te spelen of op te varen.

De hele week kunt u drie tentoonstellingen bekijken over resp. water en de natuur (Alkwin Kollege), water in de wereld (etalages van Stoop drogisterij in Winkelcentrum Zijdelwaard) en de verborgen wereld van het vuile water (in de hal van het gemeentehuis).

Verder zijn er excursies rond het Zijdelmeer, bij het Fort aan de Drecht, het waterzuiveringsbedrijf aan de Industrieweg, de waterzuivering van de Cindu, de biologische cactuskwekerij Klein Mexico in De Kwakel, en de rozenkweker Van Kleef Roses aan de Mijnsherenweg.

Deze week is er ook een speciale regentonnen actie. De tonnen kosten dan 40 gulden en zijn te bestellen met behulp van een acceptgiro. Ze kunnen worden bekeken in de openbare bibliotheek, het gemeentehuis en dorpshuis De Quakel. Tenslotte besteden ook winkeliers, zoals dierenhandel Van Tol en boekhandel Van Hilten, extra aandacht aan water. Voor de kinderen ligt daar een leuke kleurplaat klaar.

Waarom zo'n waterweek? Water heeft de laatste jaren volop de aandacht. En dat is niet voor niets. Water en vooral schoon drinkwater wordt een kostbaar goed. De hoeveelheid water kan een probleem zijn. In het ene land is er soms veel te veel, in andere landen valt jaren lang geen enkele regenbui.

Op overmatige regenval of perioden van droogte hebben we nauwelijks invloed. Maar op vele andere vlakken kunnen we samen werken aan een goed waterbeleid en de vermindering van de vervuiling van het water. Dat kan in het groot, maar ook in het klein. Dat kan in allerlei bedrijven, maar ook thuis in het huishouden. De activiteiten tijdens de waterweek maken u daarop attent.

Het volledige programma van de eerste Uithoornse waterweek is op diverse plaatsen in de gemeente te krijgen, ook in het gemeentehuis.

Meer informatie bij Anneke Wegman van de afdeling bouw- en milieuzaken, tel.: 513 227

Infomarkten Buurtbeheer Thamerdal en Legmeer

De begin dit jaar gevormde 'wijkoverleggen buurtbeheer' voor Thamerdal en De Legmeer zijn klaar met de eerste fase van hun werk. Ze hebben een concept-wijkprofiel opgesteld. In dit profiel staat naast een beschrijving van actuele ontwikkelingen in de wijk ook een overzicht van knelpunten, wensen en meningen van bewoners.

Alle wijkbewoners krijgen gelegenheid hiervan kennis te nemen, suggesties te doen of belangstelling te tonen voor deelname aan één van de op te zetten projecten buurtbeheer. Het wijkoverleg organiseert namelijk in beide wijken een kleine informatiemarkt.

Die infomarkten vinden plaats op de volgende data en tijden:
* De Legmeer: vrijdag 23 juni van 17.00 -19.00 uur bij winkelcentrum De Legmeer (bij slecht weer in de grote zaal van het sociaal-cultureel centrum De Legmeer)

* Thamerdal: zaterdag 1 juli a.s. van 10.00 - 12.00 uur bij winkelstrip aan de Prinses Christinalaan (bij slecht weer in kunstencentrum De Hint, tegenover winkelstrip).
Naar verwachting zullen veel wijkbewoners belangstelling hebben voor het bereiken van een prettige woon- en leefomgeving in hun wijk.

Nieuwe datum info-avond openbaar groen De Kwakel

De op 13 juni jl. geplande informatieavond over het plan tot uitgifte van openbaar groen in De Kwakel kon wegens persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. Wethouder Heijlman was uitgerekend op die dag namelijk vader geworden en de overige wethouders hadden al andere afspraken, zodat zij niet konden invallen.

We zijn inmiddels bevallen van een nieuwe datum om de inwoners van De Kwakel te informeren over de geplande uitgifte van openbaar groen. Op donderdag 6 juli a.s. bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in de kantine van sportvereniging KDO.

Het plan bestaat uit een tekening waarop staat aangegeven:
* welk groen openbaar en in onderhoud bij de gemeente moet blijven, dit is structureel groen;

* welk groen openbaar moet blijven, maar waarin wel in het kader van buurtbeheer initiatieven van bewoners kunnen worden ingepast, dit is buurtbeheer groen;

* welk groen op basis van een overeenkomst door individuele bewoners in onderhoud kan worden genomen, dit is individueel beheer groen;
* welk groen kan worden verkocht;

* welk groen in gebruik is genomen, zonder dat daarvan de eigendomssituatie formeel is geregeld.

De tekening ligt tot 14 juli a.s. ter inzage in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en in het Dorpshuis De Quakel. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 14 juli a.s. schriftelijk worden ingediend.

Vervolgens zal het plan worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie milieu en welzijn.

Mede aan de hand van de ontvangen reacties zal de commissie advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Aan de hand van dit advies stellen B&W de tekening, al dan niet aangepast, definitief vast.

Degenen die uiteindelijk voor aankoop in aanmerking komen krijgen ter zijner tijd schriftelijk bericht wanneer zij een inschrijfset bij de notaris kunnen afhalen. Daarmee kan de verkoop verder worden afgehandeld.

Voor het groen dat voor individueel beheer in aanmerking komt, worden overeenkomsten afgesloten met de betreffende bewoners.

Tot slot zullen de in gebruik genomen stukjes groen die niet voor verkoop of individueel beheer in aanmerking komen, als openbaar groen moeten worden hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Rip van de afdeling Groen & Recreatie, telefoonnummer 0297 - 513245.

Voetgangersoversteekplaats Zijdelweg

Vanwege het aanleggen van kabels zijn de verkeerslichten bij de voetganger-/fietsoversteekplaats ter hoogte van het Alkwin Kollege op woensdag 28 en donderdag 29 juni a.s. buiten werking. Extra goed opletten dus.

Vakantie budgetconsulente

Het spreekuur van de budgetconsulente op 26 juli a.s. vervalt i.v.m. haar vakantie.

Ter inzage


* Vergunning ingevolge wet milieubeheer aan Bouwens Beheer Amstelveen b.v. voor een uitvaartcentrum met kleinschalig crematorium op perceel Noorddammerweg 40 in De Kwakel (25 mei tot 6 juli 2000)

* Verkeersbesluiten voorangsregelingen Zijdelweg en Molenlaan (24 mei t/m 5 juli 2000)

* Tekening uitgifte openbaar groen De Kwakel (2 juni t/m 13 juli 2000)*. De tekening ligt ook ter inzage in Dorpshuis De Quakel.
* Geactualiseerd besluit voor parkeerverbod grote voertuigen (21 juni t/m 6 juli 2000)*

* Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol (23 juni t/m 3 augustus 2000)*

De met een * gemarkeerde plannen liggen ook ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Alfons Arienslaan

Nota Lokaal prostitutiebeleid

Op 1 oktober a.s. worden door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap opgeheven. Ook wordt de strafbaarstelling van ongewenste vormen van prostitutie-exploitatie aangescherpt. Door deze wetswijziging krijgt de gemeente de mogelijkheid een lokaal prostitutiebeleid te ontwikkelen, waardoor meer invloed kan worden uitgeoefend op de prostitutiebranche en de positie van prostituees kan worden verbeterd.

B&W van Uithoorn hebben een nota Lokaal prostitutiebeleid uitgebracht, die in overleg met de gemeenten in de regio tot stand is gekomen. In die gemeenten zal min of meer gelijktijdig een dergelijke nota aan de gemeenteraden worden aangeboden. Het gaat in de nota om het beschermen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van hinder/overlast en het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van prostituees.

De drie belangrijkste aandachtspunten uit de nota zijn:
* Maximumstelsel: onder voorwaarden 1 seksinrichting en 1 escortbedrijf

* Aangewezen gebied: buiten de bebouwde kom. Een exacte plaats is niet aangegeven, die wordt afhankelijk gesteld van de voorkeur van de exploitant

* Verbod van straat- en raamprostitutie

Wegwerkzaamheden bij Fort aan de Drecht

In de week van maandag 26 juni a.s. beginnen de werkzaamheden aan de toegangsweg van het Fort aan de Drecht. Het werk omvat het aanbrengen van parkeerplaatsen, herstraten en aanleggen van de al eerder toegezegde drempels.

Met behulp van rijplaten wordt tijdelijk een omleidingsroute gemaakt.

In verband met de aan te leggen poortconstructies aan Grevelingen / Amsteldijk Zuid en Grote Wielen / Amsteldijk Zuid, loopt de omleiding voor personenauto's via Grift door middel van een brug. Deze brug is niet geschikt voor vrachtverkeer.

Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden eind augustus gereed zijn.

Het opstellen en ledigen van de afvalcontainers zal weinig hinder van de werkzaamheden ondervinden, bij de planning is hiermee rekening gehouden.

Wij doen ons best de overlast voor u tot een minimum te beperken. Mocht u toch enige hinder ondervinden, dan doen wij een beroep op uw begrip daarvoor.

Rioleringswerkzaamheden

Op 1 mei jl. zijn we begonnen met de reconstructie van de riolering in de Felix Timmermanslaan, Antoon Coolenlaan (gedeeltelijk) en Achterberglaan (gedeeltelijk). Deze reconstructie zal circa 10 weken (tot 10 juli) duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Stichts Wegenbouw uit Hilversum.

Gedurende de uitvoeringsperiode zijn gedeelten van de genoemde straten afgezet om het werk veilig te kunnen doen. De aannemer zorgt voor de nodige afzettingen en verkeersvoorzieningen.

Tevens wordt gedurende de uitvoeringsperiode zorg gedragen voor de gebruikelijke afvoer van huisvuil (duobak, papierbak en grofvuil).

30 km-voorzieningen in G-buurt Meerwijk

Begin mei zijn we in de G-buurt in Meerwijk-Oost begonnen met de werkzaamheden in het kader van de 30 km voorzieningen. Dit project omvat Ganzendiep, Gaastmeer, Gouwzee, Grift, Grebbe, Grote Wielen en Gooimeer.

De bewoners van de huizen aan het doodlopende eind van Ganzendiep, Grift, Grebbe en Gooimeer moeten er rekening mee houden dat hun woningen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto. Een en ander zal vooraf duidelijk aangegeven worden.

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. De eerste fase omvat alle straten met uitzondering van het deel van Grevelingen tussen het Fort en de aansluiting op de Amsteldijk Zuid, en zal afhankelijk van de weersomstandigheden ca. 6 weken in beslag nemen.

In tegenstelling tot eerdere planning is het tweede gedeelte van de werkzaamheden al op 13 juni begonnen.
Deze fase omvat het eerder genoemde deel van de Grevelingen. Tijdens de werkzaamheden is de wijk minder toegankelijk voor autoverkeer.
Vanwege de stedenbouwkundige opzet van de wijk zijn er geen of slechts beperkte mogelijkheden voor omleidingroutes. Voor incidentele gevallen kunnen de aanwezige fietsbruggen gebruikt worden. Vanzelfsprekend zijn deze niet geschikt voor intensief gemotoriseerd verkeer en zeker niet voor vrachtverkeer!

Met het oog op de wekelijkse inzameling van huisvuil zal de aannemer zorgen voor het verplaatsen van de containers vanaf de aanbiedplaats naar de dichtstbijzijnde bereikbare locatie voor de vuilniswagen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Vessies uit Lisse.

Wij doen ons best de overlast voor u tot een minimum te beperken. Ondervindt u toch enige hinder, dan doen wij een beroep op uw begrip daarvoor.

Snelheidsremmende maatregelen Amsteldijk-Noord

Op 19 juni jl. is de aannemer begonnen met het aanbrengen van vijf snelheidsremmende maatregelen langs de Amsteldijk-Noord. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Tijdens die periode wordt de Amsteldijk-Noord in gedeelten helemaal afgesloten voor alle verkeer. De nodige afzettingen en omleidingsroutes worden tijdig van te voren geplaatst en aangegeven.

Adviessnelheid 30 km/uur op gedeelte Amsteldijk-Noord

Het college heeft besloten op het gedeelte van de Amsteldijk-Noord ter hoogte van de woningen (huisnummers 78 t/m 109) een adviessnelheid vast te stellen van 30 km/uur.

Voor het plaatsen van deze verkeersborden is een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is in te zien bij het gemeentelijk informatiecentrum, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na 3 mei 2000.

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de rechtbank, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.

Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Schapen scheren en geitenkeuring bij De Olievaar

Zomeractiviteiten:

Zaterdag 1 juli zullen er zomeractiviteiten worden gehouden op kinderboerderij "De Olievaar aan de Anton Philipsweg 2a in Uithoorn.

Er worden dan o.a. demonstraties gegeven van schapen scheren en wol spinnen.

De activiteiten starten om 11.00 uur en zullen ongeveer duren tot 14.00 uur.

Geitenkeuring voor niet gecertificeerde geiten:

Tevens vindt er een geitenkeuring plaats voor niet gecertificeerde geiten. Deze keuring start om 11.00 uur.

Om hieraan deel te nemen, dienen eigenaren zich in te schrijven vóór 26 juni a.s. bij de kinderboerderij "De Olievaar" tel 540405, of bij de afdeling Groen & Recreatie tel 513247.

Aan deze keuring zijn prijzen verbonden en het inschrijfgeld bedraagt f 2,50.

Jaarrekening 1999 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de (beleids)-rekening van lasten en baten van de bestuursdienst voor 1999 in het gemeentehuis voor een ieder ter lezing is neergelegd.

Deze rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten. Een beleidsrekening kost per stuk
¦ 15,00. Een beheersrekening kost per stuk ¦ 175,00 en een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk ¦ 107,00
Gemeentepagina

Actuele gemeentelijke informatie en officiële mededelingen treft u elke week aan op pagina 2 van de Uithoornse Courant, de zogenaamde Gemeentepagina. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u die berichten ook wekelijks kunt lezen. Met de Uithoornse Courant zijn daarover heel stringente afspraken gemaakt. De uitgever van die krant heeft over de nieuwe service- en klachtenregeling huis-aan-huis informatie verspreid. Daarin staat onder meer het nieuwe telefoonnummer 0900-8998200 dat u kunt bellen om de krant nabezorgd te krijgen.

Hebt u geen Uithoornse Courant ontvangen? Meld dit dan behalve bij het klachtennummer van Weekmedia ook bij de Gemeentewinkel, telefoon: 513 111. Zo houden wij zicht op de stand van zaken en kunnen we nagaan of de toegezegde verbeteringen inderdaad hout snijden.

U kunt een gratis exemplaar van de Uithoornse Courant ophalen op de volgende adressen:


*in het gemeentehuis bij de ANWB/VVV-vestiging en de Gemeentewinkel

*reisbureau Top Tours, Stationsstraat 60


*boekhandel Ten Hoope, Zijdelwaardplein 74


*BP Zijdelwaard, Heijermanslaan 2


*Servicestation Van de Berg, Noordzuidroute 2
In de Openbare bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan ligt wekelijks een exemplaar van de Uithoornse Courant ter lezing bij het gemeentelijke infocentrum aldaar (bovenste verdieping). Bovendien kunt u de gemeentepagina lezen in de publicatiekast bij de ingang van het gemeentehuis.

Gemeentenieuws op teletekst AT5 en op Internet

Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur kunt u dagelijks lezen op de teletekstpagina's 170 t/m 174 van AT 5 (kanaal 44 +; 661.75 Mhz.)

Ook op Internetpagina www.Uithoorn.nl vindt u gemeentelijke informatie.

e-mail adres gemeente:
(info@uithoorn.nl)

Alarm

centraal telefoonnummer van:

ambulancevervoer, brandweer, politie : 1-1-2

meldkamer politieregio Amsterdam/Amstelland wijkteam Uithoorn: 0297 - 561420 / 020-5593960

storingsnummer brandweer (centrale) 0297 - 565656

huisartsen spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten: 0297- 531111

In het geval van een ramp: zet uw radio aan en stem af op:


* Radio Noord-Holland 95.2 Mhz ether/102.0 Mhz kabel

* Radio 1, elk heel uur ANP Nieuws 87.6 Mhz kabel

* Radio Rik 106.3 Mhz ether/104.5 Mhz kabel
Gemeentelijke zaken: de Gemeentewinkel tel. 513111.

Vliegtuiglawaai: de commissie geluidshinder Schiphol tel. 020-601 55.

Milieu: de afdeling bouw-en milieuzaken tel. 513223

of het provinciale milieuklachtennummer tel. 023-5310200.

Cliëntenplatform Uithoorn

Sinds 1998 is in de gemeente Uithoorn een zelfstandig Cliëntenplatform Sociale Zaken opgericht. Het cliëntenplatform bestaat uit 7 leden. Deze leden vertegenwoordigen de groep van personen, die een bijstandsuitkering via de afdeling sociale zaken van de gemeente Uithoorn ontvangen en komen op voor hun belangen.

Het Cliëntenplatform Uithoorn wordt door de medewerkers van de afdeling sociale zaken betrokken bij beleidsnota's en geeft hierover advies. Bovendien heeft het cliëntenplatform de mogelijkheid om ook ongevraagd advies aan de medewerkers van de afdeling sociale zaken te geven.

Als bijstandsgerechtigde heeft iedereen zo zijn eigen ervaringen. Het is voor het Cliëntenplatform belangrijk om te weten wat er binnen de groep uitkeringsgerechtigden leeft. Mocht u ideeën of suggesties hebben, dan kunt u deze kenbaar maken aan de leden van het Cliëntenplatform.

Het adres luidt:

Cliëntenplatform Uithoorn, Postbus 15 , 1420 AA Uithoorn

Om mensen te kunnen adviseren heeft het Cliëntenplatform spreekuren ingesteld. Deze spreekuren worden gehouden op de tweede woensdag van de maand. Om gebruik te maken van de spreekuren moet u wel eerst een afspraak maken. Dit kan iedere eerste maandag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 513116

TraXX nieuwe reisservice voor gehandicapten

Sinds 1 april 1999 voeren gemeenten de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) uit. In deze wet werd de zorgplicht voor gehandicapten beperkt tot uitsluitend de regionale vervoersbehoefte. Een aantal gemeenten koos ervoor om ook vergoedingen te geven voor buitenregionaal vervoer. Echter lang niet alle gemeenten deden dit. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om het ontstane 'gat' in de vervoersbehoefte weer te vullen.

Sinds 1 juli 1999 betaal het ministerie daarom mee aan de nieuwe reisservice van Connexxion, TraXX geheten. Met de komst van TraXX kan iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer door heel Nederland reizen tegen dezelfde kosten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over TraXX en/of wilt u een folder opvragen dan kunt u contact opnemen met TraXX via telefoonnummer 0900 0987. U kunt ook een folder ophalen op het gemeentehuis.

Nieuwe maaltijd senioren

Vanaf 1 februari jl. levert Apetito BV in Uithoorn diepvriesmaaltijden bij ouderen aan huis. Deze maaltijden worden eenmaal per week op een vast tijdstip bezorgd.

Apetito is een bedrijf dat al geruime tijd op de Nederlandse markt actief is en een groot assortiment aan diepvriesmaaltijden, desserts en soepen kan aanbieden tegen een redelijke prijs.

De maaltijden zijn op te warmen in de magnetron, de oven of door middel van een serv-term pan (au-bain-marie). U kunt bij het bedrijf een diepvrieskastje, magnetron of een menu-fix huren, huurkopen of te kopen. De hoofdgerechten worden geleverd per 7 stuks, maar u hoeft natuurlijk niet iedere week te bestellen.

In combinatie met de door Het Hoge Heem dagelijks verzorgde warme maaltijdvoorziening is er nu -doordat Apetito aan huis bezorgt - een goed sluitend systeem ontstaan. Apetito heeft een rijk assortiment aan maaltijden en werkt met professionele bezorgers. Doordat Apetito de hele coördinatie van de diepvriesmaaltijden overneemt kunnen de medewerkers van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) zich meer richten op kwetsbare ouderen.

Ouderen met een indicatie kunnen subsidie krijgen op de maaltijden. Die subsidie is afhankelijk van de hoogte van hun inkomen. De SWO stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van de door u verstrekte inkomensgegevens. Een belangrijk argument om de subsidie inkomensafhankelijk te maken is dat de maaltijdvoorziening op deze manier voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is èn blijft.

Voor meer informatie: telefonisch spreekuur Dienstencentrum Uithoorn, Bilderdijkhof 1, Uithoorn (ma t/m vr 9.00-10.00 uur, tel.: 567209).

Informatie woonruimte

In Uithoorn geldt een huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet. Op grond van deze verordening is voor het betrekken van woonruimte onder bepaalde prijsgrenzen een woonvergunning vereist. De koopprijsgrens ligt per 1 januari 2000 op
¦ 186.000,-- en de huurprijsgrens is per 1 juli 1999 ¦ 1.107,--. Deze prijsgrenzen worden jaarlijks herzien.

Inschrijven voor huurwoning

Inschrijven voor een huurwoning in Uithoorn kunt u bij de Stichting Woonwinkel Amstel-Meerlanden in Hoofddorp. U moet dan wel een binding hebben (tenminste 2 jaar ingezetene of economisch gebonden) met het ROA-gebied. Een inschrijvingsformulier kunt u opvragen via telefoonnummer: 023 - 5632100.

Voor meer gedetailleerde info over de Uithoornse woningmarkt kunt u bellen met de Woongroep Holland: 020 - 5471911.


1. Particuliere verhuurders vrije sector-woningen:
Verdegaal Adviesburo tel.: 0297-530331; ABC Vastgoedbeheer BV tel.: 020-3473555; P.H. Kuijper De Jong
Strankinga Ronk tel.: 035-6213743; Stienstra Makelaardij tel.: 045-5712255.


2.Sociale verhuurders:

Woongroep Holland (Uithoorn) tel.: 0297-577111; stichting bejaardenhuisvesting Uithoorn (Het Hoge Heem) tel.: 0297-562155.


3.Makelaars:

Koop-Lenstra Makelaardij tel.: 0297-540011; Slettenhaar Makelaardij tel.: 0297-565511; Ohlenbusch makelaardij tel.: 0297-564348; Van Zantwijk Makelaardij tel.: 0297-567863; Koophuis Uithoorn tel.: 0297-523400.


4.Bijzondere woonvormen:

Groepswonen voor ouderen (de heer De Meijer) tel.: 0297-563946; Centraal Wonen Uithoorn (mevrouw L. Prins) tel.: 0297-565689.

Gevaar gemeld, met spoed hersteld!

Sinds de komst van de Gemeentewinkel heeft de gemeente Uithoorn een centraal telefoonnummer 513111 waar u terecht kunt met uw melding of klacht.

Voor meldingen en klachten die gaan over een gevaarlijke situatie op het gebied van riolering en infrastructuur is het project 'Gevaar gemeld met spoed hersteld' in het leven geroepen. Deze klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, verzakkingen in de weg of het trottoir of losse putdeksels.

De medewerkers van de Gemeentewinkel geven een degelijke klacht meteen door aan de afdeling verkeer en infrastructuur. Daar zorgt men ervoor dat uw klacht binnen 24 uur wordt verholpen of bij een melding op vrijdag, uiterlijk de maandag daarna.

Wanneer het technisch niet mogelijk is om een en ander binnen de termijn van 24 uur te verhelpen dan worden maatregelen getroffen om het gevaar te ondervangen ( b.v. met een afzethek).

HIER VOLGEN DE OFFICIELE MEDEDELINGEN

Bij onderstaande indeling is onderscheid gemaakt tussen, verleende vergunningen en ter inzage liggende bouwplannen:.


* Verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen zijn vergunningen: hiertegen kan bezwaar worden ingediend (let op datum verzending).

*Ter inzage liggende bouwplannen zijn plannen, waarvoor eerst vrijstelling van het bestemmingsplan moet worden verleend, alvorens vergunning/toestemming kan worden verleend. Deze plannen kunt u inzien en eventueel uw bedenkingen naar voren brengen. (let op de termijn)
Om u het zoeken te vergemakkelijken is alles per wijk ingedeeld.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN / MELDINGEN

De onderstaande bouwaanvragen bouwvergunning c.q. meldingen zijn ingediend. Deze liggen nog niet ter inzage; het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel

- Drechtdijk 31
Sloopaanvraag en sloopmelding van WPM Wahlen voor het slopen van golfplaten op de garage

Industrieterrein

- Industrieweg 3 13

Sloopaanvraag en sloopmelding van Quaker Chemical Holland bv voor het slopen van asbesthoudende isolatie rond de grondstofleidingen vanaf de tanken S1 en S2 naar de verdeelinrichting

Legmeer


- Muur 18
Bouwmelding van L Pavel voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde t.b.v. een tandartspraktijkruimte

- Geertruidahoeve 22

Bouwmelding van RG Lodewijks voor het bouwen van een blokhut


- Wederik 23

Bouwmelding van JW Boer voor het bouwen van een berging


- Burgemeester Kootpark

Bouwaanvraag van Uba Bouw bv voor het bouwen van 23 woningen (fase 3)


- Burgemeester Kootpark

Bouwaanvraag van Uba Bouw bv voor het bouwen van 16 woningen (fase 1)


- Burgemeester Kootpark
Bouwaanvraag van Uba Bouw bv voor het bouwen van 23 woningen (fase 2)
Landelijk Gebied


- Hoofdweg 141 A

Bouwmelding van JCM Mulder voor het bouwen van een tuinhuisje


- naast Poelweg 32

Bouwaanvraag van A van der Knaap voor het bouwen van een noodwoning

Zijdelwaard


- Joost vd Vondellaan 36

Bouwmelding van PD de Jong voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde


- Arthur van Schendellaan 21

Bouwaanvraag van AWC van Hoek voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde


- Hugo de Grootlaan 15

Bouwaanvraag van JC Lugten voor het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde


- Marsmanlaan 15,

Meerwijk west


- Harlekijneend 28

Bouwmelding van JLM Veerhuis voor het bouwen van een tuinhuisje


- Kuifmees 30

Bouwaanvraag van PJ Borgmeijer voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

Dorpscentrum


- Schans 23

Bouwaanvraag van DAM van Aalst voor het bouwen van twee dakkapellen op de garage

Meerwijk oost


- Fermoor 3

Bouwaanvraag van EL Leijen voor het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde


- Flottielje 3
Bouwaanvraag van JHM Rooijmans voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een dakkapel

VERLEENDE VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/VRIJSTELLINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. tegen de verleende resp. toestemmingen, vrijstellingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbetreffende dienst kosten in rekening gebracht.
Industrieterrein


- Amsterdamseweg 14

Vergunning/Toestemming t.n.v. Sigma Coatings bv voor het bouwen van een pallet-opslaggebouw.

Datum verzending 16 juni 2000

Meerwijk oost

- Gaastmeer 14
Vergunning/Toestemming t.n.v. A Kruijt voor het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde.
Datum verzending 15 juni 2000

Grevelingen, kapvergunning t.n.v. het bestuur van de gemeente Uithoorn voor het kappen van een es en het verplanten van een es aan Grevelingen. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 30 mei 2000
Gaastmeer 34, kapvergunning t.n.v. de heer M.P. Baas voor het kappen van een wilg in de voortuin. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000.
Meerwijk west

- Rietgans 9
Vergunning/Toestemming t.n.v. FJ van Zelst voor het bouwen van een tuinhuisje.
Datum verzending 15 juni 2000

- Grauwe Gans 7
Vergunning/Toestemming t.n.v. M Abrahams voor het uitbreiden van de woning.
Datum verzending 13 juni 2000

- Grauwe Gans 9
Vergunning/Toestemming t.n.v. CJ de Kok voor het vergroten van een berging.
Datum verzending 13 juni 2000

Zijdelwaard

- Ter Braaklaan 37
Vergunning/Toestemming t.n.v. FAC Schoonderwoerd voor het bouwen van een tuinhuisje.
Datum verzending 15 juni 2000

Thamerdal

- Thamerlaan 40
Vergunning/Toestemming t.n.v. A Postma voor het bouwen van een schuur.
Datum verzending 15 juni 2000

Colijnlaan 86, kapvergiunning t.n.v. de heer J. Moolenaar voor het kappen van een lijsterbes bij de garage met adres Prinses Christinalaan 165 b. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000.

Legmeer


- Rosmarijn 10, kapvergunning t.n.v. de heer J.H. Wissink voor het kappen van een kronkelwilg, een prunus en twee coniferen in de achtertuin. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000

- Rode Klaver 127, kapvergunning t.n.v. mevrouw E.M. de Haas voor het kappen van een pinus in de voortuin. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000.
-Zegge 1, kapvergunning t.n.v. de heer T. Swijnenburg voor het kappen van een els in de achtertuin. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000.
-Brunel 23, kapvergunning t.n.v. de heer C.A.B. Pley voor het kappen van een conifeer in de achtertuin. Er is geen herplantplicht opgelegd. Datum verzending vergunning: 9 juni 2000
De Kwakel

- Het Fort 23
Vergunning/Toestemming t.n.v. J Schuil voor het uitbreiden van de woning.
Datum verzending 13 juni 2000

Landelijk Gebied


- Noorddammerweg 41
Vergunning/Toestemming t.n.v. Inter Rozen bv voor het vergroten van een brug.
Datum verzending 13 juni 2000

Kennisgeving bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn voornemens:

m.t.v. art. 59, lid 2, van de voorschriften van het bestemmingsplan De Kwakel 1987 bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:


- Gerberalaan 40
Bouwplan t.n.v. HPJ Hoogenboom voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

Genoemd bouwplan ligt van 16 juni tot en met 29 juni 2000 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen naar voren brengen.

Kennisgeving bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn voornemens:

m.t.v. art. 59, lid 2, van de voorschriften van het bestemmingsplan De Kwakel 1987 bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:


- Gerberalaan 40
Bouwplan t.n.v. HPJ Hoogenboom voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

Genoemd bouwplan ligt van 16 juni tot en met 29 juni 2000 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen naar voren brengen.

Bestemmingsplan "Meerwijk 1979-3e herziening en Meerwijk-west 1989-1e herziening" onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de goedkeuring van het bestemmingsplan "Meerwijk 1979-3e herziening en Meerwijk-west 1989-1e herziening" onherroepelijk is geworden.

In dit bestemmingsplan zijn de percelen opgenomen waarop bouwplannen zijn gerealiseerd die niet pasten in de uitwerkingsregels respectievelijk de bestemmingsplanvoorschriften en waarvoor met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van de desbetreffende bestemmingsplannen is verleend. Ook is daarin een aantal aanpassingen aan de huidige situatie verwerkt.

Het bestemmingsplan ligt voor eenieder ter inzage bij de afdeling bouw- en milieuzaken, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk"

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" van 16 juni 2000 tot en met 13 juli 2000 voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Ringdijk, de Vuurlijn, de Boterdijk en het Kwakelsepad. Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om op de plaats van de huidige kassencomplexen woningbouw te kunnen realiseren. Het betreft een globaal bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht.

In het ontwerp-bestemmingsplan is, conform het tijdens de inspraakbijeenkomst van 18 januari 2000 gedane verzoek, naast de ontsluiting op het Kwakelsepad een alternatieve ontsluiting aangegeven op de Ringdijk. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" zal door de gemeenteraad een keus worden gemaakt tussen één van deze twee ontsluitingen.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" ligt ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Inspraakavond bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening"

Op dinsdag 27 juni a.s. wordt in de raadzaal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, een inspraakbijeenkomst gehouden over het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening". De avond begint met een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna wordt een uitleg gegeven over de bestemmingsplanprocedure. Vervolgens is er gelegenheid om te reageren. De inspraakbijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening" heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Noorddammerweg, de Vuurlijn en de Provinciale weg (N201). Het betreft een gedetailleerd bestemmingsplan. In het voorontwerp-bestemmingsplan zijn onder andere de bestemmingen "Begraafplaats" en "Recreatieve doeleinden" opgenomen. Het voorontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om in het bestaande uitvaartcentrum een crematorium en bij de begraafplaats een beheerders- en een wachtruimte te kunnen realiseren. Tevens is er in het voorontwerp-bestemmingsplan een vrijstelling opgenomen voor het houden van 12 aaneengesloten evenementen per jaar bij het Sportcomplex Amstelhof en is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de discotheek, behorende bij het sportcomplex, uit te kunnen breiden.

Het voorontwerp-bestemmingsplan, zoals dat op 27 juni a.s. zal worden toegelicht ligt tot en met 22 juni a.s. ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis , alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn. Gedurende de terinzagelegging kan een ieder het bestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inspraakavond bij te wonen schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders. Van de inspraakavond en de schriftelijke reacties wordt een verslag gemaakt. De inspraakreacties worden meegenomen bij de verdere procedure.

Procedure

Naast het houden van de inspraakbijeenkomst worden de betrokken instanties als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geïnformeerd over het voorontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening". Na verwerking van de opmerkingen in het kader van de inspraak zal het ontwerp-bestemmingsplan worden voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie. Vervolgens zal het ontwerp-bestemmingsplan, naar verwachting in augustus van dit jaar, op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een schriftelijke reactie op het ontwerp-bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorleggen en deze reactie desgewenst ten overstaan van de raadscommissie van ruimte en zorg mondeling toelichten.

Verleende vergunning prijsschietevenement café De Herbergh 1883:

Namens de burgemeester van Uithoorn en burgemeester en wethouders is aan de heer M.C. van Groenigen van café De Herbergh 1883, Schans 108 te Uithoorn vergunning verleend voor het organiseren van een prijsschietevenement gedurende de wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal op de openbare weg voor het café.

Verleende ontheffing sluitingstijd:

Namens de burgemeester is aan de heer M.C. van Groenigen ontheffing verleend voor het op zondag 24 december a.s. tot 05.00 uur geopend hebben van het horecabedrijf De Herbergh 1883, Schans 108 in Uithoorn.

Verleende horeca-exploitatievergunning:

Namens de burgemeester van Uithoorn is aan de heer S.F. Samwel vergunning verleend voor het exploiteren van het horecabedrijf Sam-Sam Supervlaai, in het perceel Dorpstraat 47, 1421 AS te Uithoorn.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders en/ of de burgemeester. De datum voor het indienen van een bezwaarschrift is als volgt:


- Verleende vergunning prijsschietevenement: tot uiterlijk 21 juli 2000.

* Verleende ontheffing sluitingstijd: tot uiterlijk 21 juli 2000.
* Verleende horecaexploitatievergunning: tot uiterlijk 26 juli 2000.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.

Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.


Op onze homepage staat ook een link met de Uithoornse teletekstpagina's op AT5. Op die pagina's staan onder andere B&W-besluiten, agenda's van raadscommissies / gemeenteraad en evenementen. Zo kunt u dus met één muisklik nog veel meer gemeentelijk nieuws vergaren.

This page was made by
aWebsheep webdesign

aWebsheep homepage www.awebsheep.demon.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie