Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag overleg verbetering communicatie belastingplichtigen

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vso verbetering communicatie met belastingplichtigen
Gemaakt: 10-7-2000 tijd: 15:11


27 228 Verbetering communicatie met belastingplichtigen inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag
Nr. 1 Verslag van een schriftelijk overleg

Vastgesteld 23 juni 2000

De commissie voor de Verzoekschriften 1) heeft een briefwisseling gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over communicatie met belastingplichtigen inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag.

De betreffende briefwisseling is hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1) Samenstelling:

Leden:

Van den Berg (SGP)

Apostolou (PvdA),

voorzitter

Oedayraj Singh Varma

(GroenLinks)

Giskes (D66)

Passtoors (VVD)

De Haan (VVD)

Van Wijmen (CDA)

Remak (VVD)

Duijkers (PvdA)

Plv.leden

De Wit (SP)

Van der Hoek (PvdA)

Harrewijn (GroenLinks)

Ter Veer (D66)

Niederer (VVD)
Stroeken (CDA)
Mosterd (CDA)
Van den Doel (VVD)

Van Heemst (PvdA)

Aan de staatssecretaris van Financiën

's-Gravenhage, 6 april 2000

Zoals u bekend zal zijn - ten overvloede wil ik u verwijzen naar bijvoorbeeld het verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften 26
851, nr. 18 (bijlage 1) - heeft de commissie moeten constateren:
«dat de regeling voor evrsnelling van teruggaven door middel van het in eerste instantie niet conroleren van de aangifte maar aanvaarden van aangifte zoals die wordt ingezonden in het algemeen bevredigend werkt, maar toch belastingplichtigen regelmatig in moeilijke betalingssituaties brengt,

stelt de Kamer voor:

a. de aandacht van de vaste commissie voor Financien ervoor te vragen dat belastingplichtigen in financiele problemen komen door reeds uitbetaalde negatieve voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen welke later weer gecorrigeerd moeten worden bij de definitieve aanslagen.»

Uw voorganger heeft dientengevolge een brief geschreven aan de vaste commissie voor Financien (23 december jl., AFZ 1999-03452 U) waarin onder andere het volgende wordt meegedeeld:

«Een mogelijkheid die wel een (gedeeltelijke) oplossing kan bieden is het in de communicatie met belastingplichtige nog meer benadrukken van het voorlopige karakter van de teruggave, zodat misverstanden op dit punt zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.»

De commissie voor de Verzoekschriften had reeds eerder bij de Directeur-Generaal Belastingdienst aandacht gevraagd voor de (te onopvallende) wijze waarop bij de teruggaaf melding wordt gemaakt van het voorlopige karakter.

Thans nodigt de commissie u uit zoveel spoed te maken met het bedoelde onderzoek, besluitvorming en implementatie, dat reeds dit jaar bij de teruggaven in juni/juli de «waarschuwing» opvallend, helder en op niet mis te verstane wijze wordt opgenomen. Gaarne verneemt de commissie per ommegaande wat uw intenties op dit punt zijn.

De commissie is overigens ingenomen met de (voorwaardelijke) versoepeling van de invordering in gevallen als hier bedoeld en met de effectuering van die toezegging.

De voorzitter van de voor Verzoekschriften,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Aan de staatssecretaris van Financiën

's-Gravenhage, 23 mei 2000

Op 6 april jl. heeft de Commissie voor de Verzoekschriften u een brief geschreven over de communicatie met belastingplichtige inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag.

In deze brief vroeg de commissie u per ommegaande uw intenties te melden. De commissie moet tot haar leedwezen constateren tot op heden geen antwoord te hebben ontvangen.

Deze zaak is URGENT omdat de voorlopige teruggaven dezer dagen worden verleend en er weer voor een jaar misverstanden kunnen ontstaan door gebrekkige communicatie.

Namens de commissie drink ik daarom nu aan op een zeer spoedig antwoord van u.

Voor de goede orde heb ik een afschrift van mijn brief van 6 april jl. bijgevoegd.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2000

De toenmalige Staatssecretaris van Financiën heeft bij brief d.d. 23 december 1999 (AFZ 1999- 03452 U) aangekondigd dat de mogelijkheden worden onderzocht om de communicatie met belastingplichtigen over het voorlopige karakter van negatieve voorlopige aanslagen te verbeteren.

In een brief d.d. 6 april j.l. nodigt de Voorzitter van de Commissie van de Verzoekschriften, de heer A. Apostolou, mij uit om spoed te maken met het bedoelde onderzoek, zodat reeds met ingang van de teruggaven in juni/juli de «waarschuwing» opvallend, helder en op niet mis te verstane wijze wordt opgenomen.

De gesignaleerde probleemgevallen hebben zich vooral voorgedaan bij de eenvoudige aangiftebiljetten inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld het E- biljet. Voor negatieve voorlopige aanslagen, als gevolg van een ingediende aangifte op een dergelijk biljet, werd de waarschuwing over het voorlopige karakter van de teruggaaf op de achterkant van het aanslagbiljet afgedrukt. Het onderzoek heeft mij aanleiding gegeven tot de volgende maatregelen.

Voor de in 2001 op te leggen voorlopige aanslagen, wordt mede met het oog op het Belastingplan 2001, onderzocht of en in hoeverre de waarschuwing door middel van kleurondersteuning of omkadering nog nadrukkelijker onder de aandacht van de belastingplichtige kan worden gebracht.

De waarschuwing wordt in elk geval in plaats van op de achterkant van het aanslagbiljet op de voorkant van het biljet afgedrukt, direct onder de berekening van het inkomen en de teruggaaf.

Deze laatste maatregel, het afdrukken van de waarschuwing op de voorzijde van het biljet, rechts onderaan, is reeds sinds eind april van kracht voor het belastingjaar 1999. Voor dat jaar was deze wijziging, gegeven het korte tijdsbestek, het maximaal haalbare.

Bijgevoegd treft u een kopie aan van een met ingang van eind april aangepast biljet voorlopige aanslag IB'99 1).

Alle voorlopige aanslagen naar aanleiding van ingediende aangiftebiljetten 1999 zijn ondertussen verwerkt. Van de in totaal 4 miljoen verzonden biljetten, zijn er ruim twee miljoen verzonden in de variant, waarbij de waarschuwing op de voorkant is afgedrukt, indien van toepassing.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie