Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over zendmast Lopik

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over zendmast lopik

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 16:46


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


26 juni 2000

Op 27 april 2000 zijn door de leden Atsma en Eurlings, beiden CDA, aan mij vragen gesteld over 'zendmast Lopik'.

Hieronder volgen de antwoorden op deze vragen.


1. Bent u op de hoogte van de problematiek rond de radiozendmasten in Lopik en Montfoort?


1. Ja. Afgaande op het aantal bij de gemeente IJsselstein gemelde storingsklachten lijkt de situatie in de woonwijk Zenderpark (nabij zendlocatie Lopik) momenteel stabiel en acceptabel te zijn; de enkele storingsklachten die er zijn worden door toedoen van de gemeente IJsselstein direct beoordeeld en, indien gegrond, opgelost. Voor de ge- meente Montfoort wordt eenzelfde handelswijze gevolgd, echter dan door toedoen van Nozema. De in de afgelopen jaren ontplooide ontstoringsactiviteiten (door elek- tronische afscherming van apparatuur en woningen), rond zowel het opstelpunt te Montfoort als het opstelpunt te Lopik (woonwijk Zenderpark), hebben er duidelijk aan bijgedragen dat het aantal storingen dat op jaarbasis wordt gemeld drastisch is teruggelopen.


2. Wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt om de overlast voor de omwonen- den te berpeken? En zo ja, welke oplossing heeft u voor ogen?


2. Momenteel worden er - met het oogmerk om het beperkte aantal huidige storings- gevallen nog verder te beperken - vanuit Verkeer en Waterstaat gesprekken gevoerd met onder andere de Provincie Utrecht. De doelstelling daarbij is te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing die een goede balans biedt tussen enerzijds de frequentieruimte die (ook in de toekomst) voor middengolfradio beschikbaar kan worden gesteld en anderzijds het voorkomen van onacceptabele storingsverschijnse- len in de directe omgeving van de betreffende opstelpunten. De eventueel gewijzig- de zenderconfiguratie dient uiterlijk in november 2000 te zijn gevonden en zal dan worden meegenomen in de 'zero base'-frequentieverdeling.

3. Bent u van mening dat de problematiek rond de zendmast van dien aard is dat bij de nieuwe frequentieverdeling gekeken moet worden of verlenging van de vergun-
ningen voor de zendmasten in Lopik en Montfoort wenselijk is?

3. Aangezien ik het tot mijn taak reken om (in geval van schaarste) zoveel mogelijk frequenties uit te geven, acht ik een verlenging van de betreffende vergunningen wenselijk. Ik voel mij daarin gesteund door mediapolitieke overwegingen. Echter, alvorens de betreffende verlengingsbesluiten te nemen, zal ik - mede naar aanleiding van de hoorzitting van 14 december 1999, in het kader waarvan de gemeenten IJsselstein en Montfoort hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt - de situatie rond de betreffende zendmasten nog eens kritisch bekijken.

4. Zijn er alternatieven en, zo ja, welke?


4. In principe zijn er voor het verlengingsbesluit drie mogelijkheden: a. verlengen van de huidige vergunning, b. verlengen van de huidige vergunning mèt wijziging van de vergunningvoorschriften (bijvoorbeeld het beperken van het zendvermogen), of c. niet-verlengen. In de eerste twee gevallen blijft de frequentie in gebruik vanaf het huidige opstelpunt; indien de storingssituatie in de directe omgeving van een opstel- punt hier aanleiding toe geeft zal een beperking van het zendvermogen in de over- wegingen worden betrokken. In het laatste geval valt de betreffende frequentie te- rug in handen van Verkeer en Waterstaat en zal dan - in geval van Lopik of
Montfoort -, vanuit storingsoverwegingen, tot aan 'zero base' (uiterlijk 1 september 2001) niet meer worden uitgegeven; ervan uitgaande dat er tijdig een passende oplossing wordt gevonden zullen de frequenties van Lopik en Montfoort opnieuw worden uitgegeven bij 'zero base'.

De keuze voor één van de drie mogelijkheden zal, als resultante van een zorgvuldig afwegingsproces, voor de middengolfzenders in Lopik en Montfoort in belangrijke mate afhangen van de beoordeling van de storingssituatie in de directe omgeving van de betreffende opstelpunten.


5. Zijn de resultaten van de haarbaarheidsstudie naar de vervanging van hoogvermo- genzenders door een stelsel van gesynchroniseerde laagvermogenzenders al bekend? Zo ja, wat betekent dit onderzoek voor de situatie in Lopik/Montfoort?


5. Ja, deze heb ik met een begeleidend schrijven op 11 december 1998 (kenmerk HDTP/98/3916) toegezonden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Ver- keer en Waterstaat.

De realisatie van een netwerk van laagvermogen middengolfzenders betekent een uitbreiding van het aantal voor middengolf benodigde opstelpunten. Gezien bestaande weerstanden tegen de plaatsing van opstelpunten voor middengolfzenders en mijn overtuiging dat de huidige storingsgevallen rond Lopik/Montfoort - door een constructieve houding van zowel Verkeer en Waterstaat als van andere betrokken partijen - nog verder zijn terug te dringen dan nu al het geval is, ben ik (zoals uiteengezet in mijn brief van 11 december 1998) geen voorstander van netwerken van laagvermogen middengolfzenders.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie