Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake Kennisgroepen

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Kennisgroepen


Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

RTB 2000-740 M

26 juni 2000

Onderwerp

Kennisgroepen

Geachte heer Van Gijzel,

Tijdens de discussie met uw commissie op 25 mei j.l. inzake de notitie over de beleidsbepalende verhoudingen tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën heb ik toegezegd in een brief nader in te gaan op de externe contacten van kennisgroepen en de vraag waarom door de inspecteur ingenomen standpunten niet worden gepubliceerd. Deze brief dient ter voldoening aan deze toezegging.

De kennisgroepen ondersteunen de inspecteur in de uitoefening van diens bevoegdheden. De kennisgroepen zijn backoffice, zij leggen geen contact noch voeren zij overleg met de belastingplichtige (en/of diens adviseur). Daaraan doet niet af dat de inspecteur zich kan laten bijstaan door een lid of leden van een kennisgroep. Voorts is het mogelijk dat de inspecteur een lid van een kennisgroep machtigt om namens hem een procedure voor de belastingrechter te voeren. De inspecteur blijft in dat geval de procespartij. De leden van kennisgroepen kunnen daarnaast worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van beleidsbesluiten. Zij kunnen in dat kader in contact treden met personen en organisaties buiten de belastingdienst. De vaststelling en de bekendmaking van de beleidsbesluiten geschieden ook in deze gevallen conform het besluit van 21 juli 1995, nr. AFZ94/4519M (laatstelijk gewijzigd 26 januari 1998, nr. AFZ97/4609M) door of namens de staatssecretaris van Financiën.

Een beperkt aantal kennisgroepen heeft voor wat betreft het contact en het overleg met externen een positie die enigszins afwijkt van die van de overige kennisgroepen. De kennisgroepen Bancaire Producten, Pensioenen en Verzekeringsproducten zijn op grond van de besluiten waarbij zij zijn ingesteld, gemachtigd om externe contacten te onderhouden. De ondernemingen die in de desbetreffende branche werkzaam zijn en de belangenorganisaties van die ondernemingen kunnen aan deze kennisgroepen producten en regelingen voorleggen om deze op hun fiscale merites te laten toetsen. Daaraan bestaat met name behoefte bij de ondernemingen die fiscaal complexe producten en regelingen op de markt brengen. De genoemde kennisgroepen hebben rechtstreeks contact met en brengen hun bevindingen zelf ter kennis aan de betrokken ondernemingen en organisaties. Het mag duidelijk zijn dat het hierbij niet gaat om de belastingheffing van individuele belastingplichtigen. Die belastingheffing is het exclusieve domein van de inspecteur. Evenmin gaat het om het vaststellen van beleid. Als een van deze kennisgroepen constateert dat het oordeel dat zij voornemens is te geven over een bepaald product of een bepaalde regeling een beleidsregel zou kunnen zijn, handelt zij vervolgens met betrekking tot dat oordeel in overeenstemming met de in het hiervoor genoemde besluit van 21 juli 1995 neergelegde gedragslijnen.

Standpunten die door de inspecteur worden ingenomen, worden niet algemeen bekend gemaakt. Standpuntbepalingen hebben in het algemeen betrekking op de toepassing van het recht in een concreet geval. Voorzover een standpuntbepaling zou kunnen worden opgevat als (een begin van) beleid, wordt gehandeld in overeenstemming met de in het hiervoor genoemde besluit van 21 juli 1995 neergelegde gedragslijnen. Het publiceren van door de inspecteur ingenomen standpunten, vooruitlopend op de vaststelling en de publicatie van beleidsbesluiten, zou het uitgangspunt doorkruisen dat het beleid uitsluitend wordt vastgesteld door of namens de staatssecretaris van Financiën.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie