Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid


NIEUWS


Concept-ontwerp bestemmingsplan Karperstraat 10 Nieuwsdatum:
26-Jun-2000

Over het concept-ontwerp bestemmingsplan wordt een inspraakavond gehouden op 6 juli 2000 in het voormalige gebouw van Moore Paragon aan de Karperstraat 10 om 20.00 uur. Het gebouw is open vanaf 19.30 uur. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het pand Karperstraat 10. Doel van het bestemmingsplan is de realisatie van een kantoorfunctie met parkeervoorzieningen in het bestaande pand. Het huidige pand zal daartoe worden verbouwd.

Het concept-ontwerp van het bestemmingsplan kunt u inzien van 22 juni
2000 tot en met 19 juli 2000 bij:
· Bij onze informatiecentra;
· Bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar opmerkingen richten aan Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160 1007 ED Amsterdam, t.a.v. het Dagelijks Bestuur.
Over het concept-ontwerp bestemmingsplan wordt een inspraakavond gehouden op 6 juli 2000 in het voormalige gebouw van Moore Paragon aan de Karperstraat 10 om 20.00 uur. Het gebouw is open vanaf 19.30 uur.

Amsterdam, 28 juni 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Inspraakavonden Ring Oudzuid Nieuwsdatum: 26-Jun-2000

De inspraakavond over het trajectdeel Ceintuurbaan wordt gehouden op dinsdag 11 juli 2000 in Pax Party Center, Ferdinand Bolstraat 194. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur Eind juni worden alle stukken naar betrokkenen verstuurd. Vanaf vrijdag 30 juni liggen de ontwerptekeningen en andere stukken ter inzage bij de beide stadsdeelkantoren, Huize Lydia en Tabitha.

Open dag Zuiderbad 1 juli a.s.! Nieuwsdatum: 26-Jun-2000

Zoals u inmiddels weet is het Zuiderbad gesloten voor een grondige renovatie. Door de renovatie en de aanleg van een nieuwe fundering voor het bassin, ontstaat een bad dat aan de modernste eisen voldoet.

De renovatie is in volle gang en wij willen u graag uitnodigen op zaterdag 1 juli a.s. een kijkje te komen nemen in het Zuiderbad aan de Hobbemastraat 26.

Tijdens de eerste kijkdag in december vorig jaar heeft u het Zuiderbad in zijn meest kale, desolate toestand kunnen bezichtigen. Het zwembad zelf was er op dat moment uit en de sloopwerkzaamheden waren in volle gang.
Op dit moment wordt er in het Zuiderbad weer druk gewerkt aan de wederopbouw. De oorspronkelijke lichtkoepel is weer op het dak geplaatst en het dak is weer volledig in de oude glorie hersteld. Ook de bodem van het zwembad zit er inmiddels weer in, dus een goed moment om weer eens een kijkje in het Zuiderbad te komen nemen. Kinderen tot 16 jaar worden in verband met veiligheid alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Op zaterdag 1 juli worden er van 10.00 tot 13.00 uur elk half uur rondleidingen georganiseerd. Hierbij zullen de aannemer, medewerkers van de Werkplaats voor Architectuur, de projectleider en medewerkers van het stadsdeel aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Na afloop kunt u op de binnenplaats nog een kopje koffie drinken.

Wilt u op zaterdag 1 juli een bezoek brengen aan het Zuiderbad, bel dan met de afdeling Sport & Recreatie van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid om u op te geven.
Telefoonnummer Sport & Recreatie: 664 20 21, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen Nieuwsdatum:
26-Jun-2000

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen vergadert op 5 juli in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan onder meer:
Stedenbouwkundig plan noordelijk deelgebied Olympisch Stadionterrein Op 28 april 1999 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het gebied ten noorden van het Olympisch Stadion door de stadsdeelraad vastgesteld. In vervolg hierop is het Stedenbouwkundig Plan (SP) opgesteld. Hierin wordt een ontwerp met circa 910 woningen en ongeveer 4800 m2 voorzieningen gepresenteerd.
Afronding BPF-contract
In 1995 is tussen stadsdeel Zuid, de Centrale Stad en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF) een overeenkomst gesloten over de bouw van 530 woningen op het terrein van het Olympisch Stadion en de bijvelden. Doordat het Olympisch Stadion niet gesloopt is, kan BPF een aantal van de afgesproken woningen niet realiseren. De betrokkenen hebben overlegd om te bezien hoe het BPF een aanvullend contingent zou kunnen realiseren. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken die zijn weergegeven in bijgaande notitie.

Verkenningsrapportage Theophile de Bockstrook
In het kader van het wijkplan Hoofddorppleinbuurt is door de afdeling Projecten een interactieve verkenningsrapportage opgesteld, die in beeld brengt welke ideeën er leven bij omwonenden en belanghebbenden aangaande de Theophile de Bockstrook


8e Herziening bestemmingsplan Hoofddorpplein (Hillegomstraat 12-14) De herziening maakt de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw in het pand Hillegomstraat 12-14 mogelijk. Het pand heeft een onderwijsbestemming en is jarenlang in gebruik geweest als school.
Afsluiten grondexploitaties Surinameplein, Luxen, De Meerpaal Een grondexploitatie dient, nadat de uitvoering van het betreffende ruimtelijke plan is voltooid en tevens de administratieve afwikkeling heeft plaatsgevonden, formeel te worden afgesloten. Daarnaast dient bij plannen welke onder de werkingssfeer van het centrale Vereveningsfonds vallen na afsluiting verrekening tussen stadsdeel en het Gemeentelijk Grondbedrijf plaats te vinden. De plannen Luxen, de Meerpaal en Surininamplein Zuid zijn technisch en financieel geheel gereed en kunnen per 31 december 1998 worden afgesloten. Dit geldt tevens voor de bijbehorende kredieten. De drie grondexploitaties vallen onder de werkingssfeer van het centrale Stadsvernieuwingsfonds. Dit betekent dat verrekening van het saldo reeds heeft plaatsgevonden en er verder geen financiële consequenties zijn voor het stadsdeel.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1811.

Vergadering Commissie Onderwijs en Welzijn Nieuwsdatum: 26-Jun-2000

De commissie Onderwijs en Welzijn vergadert op 4 juli in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer:


1. Presentatie Onderwijs Organisatiebeleid
Er zal een presentatie worden gegeven door de heer D. de Wolf van adviesbureau BMC. De presentatie zal in gaan op beleidsaspecten op het gebied van personeel en organisatie binnen het openbaar basisonderwijs.


2. Uitbreiding Kinderopvang Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Op 17 oktober jl. is de nieuwe rijksregeling uitbreiding Kinderopvang en Naschoolse Opvang 1999-2002 van kracht geworden. Vooruitlopend daarop heeft het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de huidige situatie m.b.t. de kinderopvang alsmede naar de mogelijkheden t.a.v. de invoering van nieuwe plaatsen en naar aanzetten voor nieuw beleid.
Naar aanleiding daarvan is een eerste conceptnotitie verschenen, welke, na te zijn vastgesteld in het Dagelijks Bestuur d.d. 7 december
1999, in de commissievergadering WO&S d.d. 9 mei 2000 is behandeld. Er zijn daar een aantal opmerkingen gemaakt, welke mede zijn verwerkt in deze nieuwe notitie. Hierin is de wijze waarop de rijksstimuleringsgelden worden ingezet en de plaatsen worden verdeeld, gewijzigd. Het stuk wordt ter bespreking aangeboden en de commissie wordt gevraagd te adviseren aan de wethouder over het concept raadsvoordracht.


3. Deelnota Jeugdbeleid
De deelnota jeugdbeleid is het resultaat van de interactieve beleidsontwikkeling in de Nieuwe Pijp en de Hoofddorppleinbuurt. In de deelnota worden beleidsuitgangspunten, beleidsinstrumenten en concrete voorstellen voor nieuw jeugdbeleid in beide wijken geformuleerd. De deelnota wordt ter bespreking aangeboden en er wordt aan de commissie gevraagd zich uit te spreken over het beleid. Over projecten wordt nog een tussentraject gedaan.


4. Herijking Welzijnsbeleid
In meerjarig perspectief wordt gewerkt aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten, ter versterking van de beleidssturing door het stadsdeel. Naast bij voorbeeld het wijkgericht werken is één van deze instrumenten voor herijking, het verbeteren van het subsidiesysteem. Hiervoor is een traject van twee fasen uitgezet. Het resultaat van de eerste fase is nu bereikt. In deze fase zijn de subsidieovereenkomsten sterk verbeterd en is het subsidiesysteem, waarmee in 1999 is begonnen met het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening Oud Zuid, geëvalueerd. De bevindingen zijn weergegeven in de rapportage. Deze heeft tot doel, de stand van zaken vast te leggen, de Commissie inzicht te geven over de subsidieafspraken met de uitvoerende welzijnsorganisaties voor het jaar 2000 en in de uitvoering van het systeem verbeteringen aan te brengen. Het stuk wordt ter bespreking aangeboden en de commissie wordt gevraagd te adviseren aan de wethouder over het in het stuk geformuleerde concept besluit van het Dagelijks Bestuur.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1708.

Vergadering Stadsdeelraad Nieuwsdatum: 26-Jun-2000

De stadsdeelraad vergadert op woensdag 28 juni vanaf 19.30 uur in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65.
Op de agenda staan onder andere:

1. Instellen Commissie met rekenkamerfunctie
2. Milieuprogramma 2000 stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
3. Wijziging van de Precariobelastingverordening 1999
4. Planschade Zuiderbadgarage

5. Verhoging kredietbegroting renovatie Zuiderbad
6 Goedkeuring begroting 2000 Vossiusgymnasium
7. Vaststelling bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 (uitbreiding hotel Piet Hein

8. Subsidieverlening van CombiWel ten behoeve van Ontmoetingsruimte voor allochtone ouderen Willibrordusterrein

9. Beleidsregels bevordering autodaten

10. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Schinkel (Stadsdeelblad afdeling
1, nr. 198)

11. Beleidskader Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie
12 Zevende herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
De volledige agenda en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Toesprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1527.

Vergunningen Nieuwsdatum: 26-Jun-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel KORTE VAN EEGHENSTRAAT 1 voor het veranderen van het souterrain en de bel-etage van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0170)
- Voor het perceel PIET GIJZENBRUGSTRAAT 14 voor het samenvoegen van de eerste verdieping en de tweede verdieping met bestemming daarvan tot twee woningen (aanvraagnummer 51-00-0171)

- Voor het perceel JASONSTRAAT 53-II voor het veranderen en vergroten van de kapverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0172)

- Voor het perceel PALESTRINASTRAAT 19 voor het plaatsen van een lift en het maken van een dakopbouw op het gebouw en het veranderen van de bestemming tot woning en bedrijfsruimte (aanvraagnummer 51-00-0173)
- Voor het perceel BACHSTRAAT 22 voor het plaatsen van een schoorsteen en het vernieuwen van een dakopbouw op het gebouw (aanvraagnummer
51-00-0174)

- Voor het perceel JAN VAN GOYENKADE 1-2 voor het wijzigen van de dakvorm van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot kliniek (aanvraagnummer 51-00-0175)

- Voor het perceel ZEILBRUG/ZEILSTRAAT TT voor het plaatsen van vier kunstobjecten op de Zeilbrug over de Schinkel in de Zeilstraat (aanvraagnummer 51-00-0176)

- Voor het perceel VAARTSTRAAT 64 voor het wijzigen van een winkel/woonhuis met drie bovenwoningen in volledige woningen (aanvraagnummer 51-00-0177)

- Voor het perceel OLYMPIAPLEIN 6 voor het wijzigen van de leslokalen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot schoolgebouw (aanvraagnummer 51-00-0178)

- Voor het perceel LUTMASTRAAT 181-183 voor het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot 15 woningen (aanvraagnummer 04-00-0096)

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 184 voor het veranderen en samenvoegen van de tweede, derde en vierde (zolder) verdieping met bestemming daarvan tot een woning; het vergroten van de dakkapel in de voorgevel; het veranderen van de dakvorm; het maken van een dakterras aan de voorzijde en twee lichtkoepels aan de achterzijde van de kap (aanvraagnummer 04-00-0097)

De onder 1 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Voornemen tot vergunningverlening


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende standplaatsvergunning(en) te verlenen:

- Vóór ZEILSTRAAT/AMSTELVEENSEWEG voor de verkoop van bloemen en planten (aanvraagnummer 01-00-0680)

- Vóór SANDBERGPLEIN/PAULUS POTTERSTRAAT voor de verkoop van kunst, afgeleide ansichtkaarten en prenten (aanvraagnummer 01-00-1202)
- Vóór STADIONWEG 153 voor de verkoop van bloemen en planten (aanvraagnummer 01-00-1203)

- Vóór OLYMPIAPLEIN 148 voor de verkoop van bloemen en planten (aanvraagnummer 01-00-1204)

- Vóór OLYMPIAWEG 52 voor de verkoop van bloemen en planten (aanvraagnummer 01-00-1205)


2. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is, namens de Burgemeester van Amsterdam, voornemens de volgende evenementenvergunningen te verlenen:

- Voor lokaliteit MARIE HEINEKENPLEIN voor het houden van een schaaktoernooi op 2 september 2000 van 12.00 uur tot 17.00 uur (aanvraagnummer 01-00-0932)

- Voor lokaliteit VAN OSTADESTRAAT TUSSEN DE VERBINDINGSSTRAAT EN HENDRICK DE KEYSERSTRAAT voor het houden van de Kinderstraattheaterdag op 3 september 2000 van 10.00 uur tot 20.00 uur (aanvraagnummer 01-00-1213)

- Voor lokaliteit OPENLUCHTTHEATER VONDELPARK voor het houden van een filmvoorstelling op 28 augustus 2000 van 21.00 uur tot 23.00 uur (aanvraagnummer 01-00-1236)


3. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende vergunning voor een invalidenparkeerplaats te verlenen:

- Voor het perceel HONTHORSTSTRAAT 9 een vergunning voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0679)

4. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende garagevergunningen te verlenen:

- Voor het perceel AMSTELDIJK 27-B voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1324)
- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 96 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1332)

- Voor het perceel AMSTELDIJK 26 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1334)
- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 140 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1344)

- Voor het perceel SAENREDAMSTRAAT 59 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1347)

- Voor het perceel EERSTE VAN DER HELSTSTRAAT 5 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1349)

- Voor het perceel TWEEDE JAN VAN DER HELSTSTRAAT 72 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1351)

- Voor het perceel PIETER AERTSZSTRAAT NAAST NR 25 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1354)

De stukken die op de voornemens genoemd onder nummers 1 t/m 4 betrekking hebben, liggen vanaf 29 juni 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel HEEMSTEDESTRAAT 23 voor het veranderen van de eerste, tweede, derde en zolderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot drie woningen; het maken van een dakterras op voornoemd gebouw en het aanbrengen van een dakraam (aanvraagnummer
51-00-0005); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 21 juni 2000

- Voor het perceel SLOTERKADE 173 voor het veranderen van het gebouw bestaande uit een bedrijfsruimte en een woning tot één woning (aanvraagnummer 51-00-0080); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 16 juni 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor een invalidenparkeerplaats zijn verleend:

-Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 12 voor het aanleggen van een invaliden parkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0813); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 20 juni 2000

-Voor het perceel WATTEAUSTRAAT 16 voor het aanlegen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-1286); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 juni 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 t/m 2 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 en 2 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...