Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen domeinnamen overheidsorganisaties

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over domeinnamen voor
overheidsorganisaties
Een parlementair stuk bij het onderwerp Goede elektronische toegankelijkheid

26 juni 2000
De vaste commissie voor BZK heeft op 19 mei de volgende vragen gesteld aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid. Laatstgenoemde heeft deze vragen op 26 juni beantwoord.

1. Vraag
Welke stappen kunnen ondernomen worden indien de domeinnamen niet kunnen worden teruggekocht?

1. Antwoord
In het algemeen geldt dat er in beginsel geen recht bestaat op een domeinnaam. Indien een domeinnaam samenvalt met een merknaam of een handelsnaam zijn er mogelijkheden voor de rechthebbende om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die merk- of handelsnaam als domeinnaam. Een overheidsorganisatie zal vaak geen recht hebben op de naam waaronder de organisatie bekend staat. Onder omstandigheden kan het gebruik van een naam van een overheidsorganisatie door een derde in combinatie met een vorm van misleiding van het publiek onrechtmatig zijn tegenover de betreffende overheidsorganisatie.
Daarnaast kent het reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) het artikel 11 lid 1, waarin ondermeer bepaald wordt dat de stichting het recht heeft de houder het gebruik van een domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving van een domeinnaam door te halen indien deze domeinnaam een algemene aanduiding bevat of inhoudt die, gelet op de hoedanigheid van de aanvrager, misleidend is. Het is echter het huidige beleid van de stichting om van deze mogelijkheid alleen gebruik te maken in het geval dat het gebruik van een domeinnaam door de rechter onrechtmatig is geoordeeld.

2. Vraag
Moet de toe-eigening van domeinnamen door derden van overheden en openbare lichamen worden geblokkeerd?

2. Antwoord
Er kan lang niet altijd worden gesproken van een domeinnaam die moet worden gekarakteriseerd als de domeinnaam van een overheidsorganisatie. Namen en afkortingen behoeven niet altijd uniek en eenduidig te zijn. Niettemin zijn er natuurlijk veel domeinnamen die zozeer overeenkomen met de naam van een overheidsorganisatie dat er, indien die domeinnaam door een particuliere organisatie wordt gereserveerd, overeenkomstig de vraagstelling kan worden gesproken van het toe-eigenen van een naam van een overheidsorganisatie door derden.
Deze praktijk, die ondermeer wordt toegepast door handelaren in domeinnamen, dient te worden bezien in het kader van de toetsing van het stelsel van zelfregulering voor het toewijzen van adressen en domeinnamen (aangekondigd in de nota "Wetgeving voor de elektronische snelweg", kamerstukken II 1997/98, 25580, nr. 2, p.
204). Deze toetsing vindt de komende maanden plaats onder verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Voorshands ben ik van mening dat het wenselijk is dat de SIDN op verzoek van benadeelde (overheids)organisaties actief gebruik gaat maken van de mogelijkheid die haar reglement biedt om de houder het gebruik van een domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving van een domeinnaam door te halen indien deze, gelet op de hoedanigheid van de aanvrager, misleidend is.
Met het oog hierop heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mede namens mij in een brief aan de SIDN laten weten dat het gewenst is dat deze bepaling in het reglement, bij de door deze Stichting voorgenomen herziening van het reglement, gehandhaafd blijft. Ik zal over dit vraagstuk nader overleg voeren met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
3. Vraag
Kunt u een notitie aan de commissie sturen over de plaats van domeinnamen in het Nederlandse digitale bestel?

3. Antwoord
Het geven van een meer algemene beschouwing over de plaats van domeinnamen in het Nederlandse digitale bestel behoort tot het beleidsverantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ik heb haar van uw opmerkingen in kennis gesteld.
4. Vraag
Wilt u de gemeenten die nog niet over een internetsite beschikken met spoed wijzen op het belang daarvan (en van een domeinnaam) in verband met hun toekomstig functioneren?

4. Antwoord
Bij verschillende gelegenheden heb ik de gemeenten (en andere overheidsorganisaties) aangeschreven en gewezen op het belang van een website, ondermeer bij de opening van de website www.overheid.nl en bij de introductie van de subsidieregeling voor structurele publicatie van bestuurlijke informatie op internet. Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 22 februari jl. zijn op 8 maart alle overheidsorganisaties aangeschreven met het dringende advies om alle voor de organisatie relevante domeinnamen te laten registreren. De brief aan de gemeenten is daarbij, in overleg met mij, verzonden door de VNG. Ook in de toekomst zal ik gemeenten die nog niet over een website beschikken op het belang van internet blijven wijzen.
5. Vraag
Bent u bereid het verschijnsel domeinnaam door middel van wetgeving een plaats te geven als wettig communicatie- en identificatiemiddel in het bestuursrecht?

5. Antwoord
Ik begrijp uw vraag aldus dat u vraagt of ik bereid ben het verschijnsel domeinnaam wettelijk te regelen. Om te beginnen merk ik op dat er al een begin van wettelijke regeling is. Er is namelijk in de telecommunicatiewetgeving een mogelijkheid gecreëerd om indien gewenst tot regulering van domeinnamen over te kunnen gaan. Daartoe is de domeinnaam door middel van wetsduiding onder de werkingssfeer van de telecommunicatiewet gebracht. Ook op dit punt heb ik de Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat, wiens primaire verantwoordelijkheid het betreft, over uw opmerkingen geïnformeerd.

6. Vraag
Is het mogelijk het gebruik van namen door derden van openbare lichamen, overheden bestuurders en leden van
volksvertegenwoordiging voor oneigenlijke doeleinden (bijvoorbeeld pornosites) ongedaan te maken?

6. Antwoord
In de huidige situatie zal van geval tot geval nagegaan moeten worden of het gebruik door derden van namen van openbare lichamen, overheden, bestuurders en leden van de volksvertegenwoordiging van dien aard is, dat dit gebruik als een onrechtmatige daad naar burgerlijk recht kan worden gekwalificeerd. In dat geval kan tegen dat gebruik een actie voor de burgerlijke rechter gevoerd worden. Niet elk gebruik voor oneigenlijke doeleinden zal echter als een onrechtmatige daad beschouwd kunnen worden. Dat zal o.a. afhangen van de aard van de naam van de overheidsorganisatie alsmede van de vraag of de betreffend overheidsorganisatie onder meer namen voorkomt. De Tweede Kamer bijvoorbeeld is op internet bereikbaar onder de domeinnaam parlement.nl. De naam tweedekamer.nl wordt hiervoor niet gebruikt.
Het is de vraag of het gebruik van de domeinnaam tweedekamer.nl door derden onder alle omstandigheden door de rechter als onrechtmatig zal worden gekwalificeerd. Veel zal afhangen van de vraag of het gebruik door derden van een overheidsnaam welke niet door de betrokken overheidsorganisatie zelf wordt gebruikt in het concrete geval als misleiding van het publiek valt te kwalificeren. Via jurisprudentie zal over de mogelijkheden tot optreden in de door u bedoelde gevallen meer duidelijkheid verkregen moeten worden.

7. Vraag
Bent u bereid door middel van wet- of regelgeving ook burgers en individuen het recht te geven op eigendom en gebruik van een domeinnaam? Wilt u onderzoeken of dat kan worden geregeld door domeinnamen als persoonsgegevens toe te voegen aan de gegevens in het bevolkingsregister?

7. Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de antwoorden die ik, deels mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, gegeven heb op kamervragen van het lid Cherribi en wijlen het lid Brood met betrekking tot bereikbaarheid van het kabinet en de rol van domeinnamen (met name de vragen vier en vijf), mij toegezonden met uw brief van 4 april 2000, nr.
2990009360, Tweede Kamer, vergaderjaar 19992000, Aanhangsel van de Handelingen 1244.
In aanvulling hierop kan ik nog mededelen dat de algemene reglementswijziging die de SIDN thans voorbereidt, er naar verwachting toe leidt dat domeinregistratie voor particulieren in het vierde kwartaal van dit jaar mogelijk wordt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie