Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie SZW: Verlofregelingen in Wet arbeid en zorg

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 juni 2000 Nr. 2000/125

Nieuwe en bestaande verlofregelingen in Wet arbeid en zorg

Er komt een Wet arbeid en zorg, waarin naast bestaande verlofvormen nieuwe verlofregelingen worden opgenomen, zoals het recht op kortdurend betaald zorgverlof en betaald adoptieverlof. Een voorstel voor deze wet van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend, mede namens minister Korthals van Justitie, minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van Hoof van Defensie.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van de voorstellen uit de nota ‘Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg'. Doel van de wet is de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijk wordt te (blijven) werken. Tegelijk met het wetsvoorstel is een voorstel voor de invoeringswet ingediend. Deze invoeringswet bevat naast technische aanpassingen van andere wetten, overgangs- en invoeringsbepalingen die vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg noodzakelijk zijn.

Het voorstel voor de Wet arbeid en zorg bevat een combinatie van nieuwe en bestaande verlofregelingen. Nieuw zijn de regeling voor het recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof, het recht op drie weken betaald adoptieverlof voor beide adoptie-ouders, het recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners, het recht op verlof bij zwangerschap en bevalling (naast het al bestaande uitkeringsrecht) en de flexibilisering van het ouderschapsverlof.

Daarnaast wordt een aantal bestaande verlofregelingen overgeheveld naar de Wet arbeid en zorg, zoals de regeling voor ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof en politiek verlof. Bovendien is de Wet financiering loopbaanonderbreking in het voorstel voor de Wet arbeid en zorg opgenomen.

De Wet aanpassing arbeidsduur, die op 1 juli 2000 in werking treedt, wordt op een later moment naar de Wet arbeid en zorg overgeheveld.

Zorgverlof

Uit een recent onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het voorkomen van bepalingen in CAO's op het gebied van arbeid en zorg blijkt dat voor 79% van de werknemers geen afspraken zijn vastgelegd over zorgverlof. Slechts in de helft van de CAO's met een bepaling over zorgverlof gaat het om betaald verlof. Staatssecretaris Verstand stelt daarom een wettelijk recht op kortdurend betaald zorgverlof voor. Dit recht gaat ook gelden voor pleegouders. Als een pleegkind in een gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed , op basis van een pleegcontract, krijgen de pleegouders hetzelfde recht op zorgverlof als andere ouders. Dit houdt in dat voor de noodzakelijke verzorging van thuiswonende zieke kinderen of partner maximaal tien dagen zorgverlof per jaar mag worden opgenomen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Tijdens het zorgverlof wordt 70 procent van het loon doorbetaald. Hierbij wordt er gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit verlof voor gekozen om de kosten over de overheid, werkgevers en werknemers te verdelen.

Het kortdurend zorgverlof is een aanvulling op het bestaande calamiteitenverlof, dat een werknemer het recht geeft om in onvoorziene situaties korte tijd verlof op te nemen om de noodzakelijke eerste (organisatorische) voorzieningen te treffen (zoals bijvoorbeeld het afhalen van het zieke kind uit de crèche). Het calamiteitenverlof (en ander kort verzuimverlof) met behoud van loon wordt ook opgenomen in de Wet arbeid en zorg. Bij samenloop van calamiteitenverlof met zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.

Adoptieverlof

Het wetsvoorstel geeft adoptie-ouders het recht op betaald bindingsverlof. Het bindingsvadoptieverlof is bedoeld om ouders en kind in de periode na de komst van het kind de mogelijkheid te geven elkaar te leren kennen en zich aan elkaar te ‘binden'tot een gewenningsperiode. In het wetsvoorstel wordt een wettelijk recht op betaald adoptieverlof voorgesteld van drie weken voor elk van de ouders. Het recht op dit verlof gaat in op het moment dat het kind ter adoptie wordt opgenomen en kan binnen 16 weken daarna worden opgenomen. Het adoptieverlof wordt evenals het zwangerschaps- en bevallingsverlof gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (Afz).

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof wordt in het wetsvoorstel geflexibiliseerd. Het wordt mogelijk het ouderschapsverlof in maximaal drie delen van tenminste een maand op te nemen. Door deze splitsing kunnen ouders het verlof opnemen op momenten die het beste schikken. De werkgever kan zich tegen het splitsen van het verlof verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie