Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksrapport nationale postcode loterij

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie onderzoeksrapport nationale postcod e loterij

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 23:49


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 27 juni 2000

Bij brief van 12 oktober 1999, kenmerk 791154/DBZ/99, heb ik u bericht dat een onafhankelijk onderzoeksbureau zou worden belast met het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling bij de Nationale Postcode Loterij (NPL), zoals in het tv-programma Reporter van 3 februari 1998 werd gesuggereerd. Ik heb de opdracht eind 1999 aan Deloitte & Touche gegund. Onlangs is het onderzoeksrapport aan mij aangeboden.

Hierbij bied ik u het definitieve 'Rapport Stichting Nationale Postcode Loterij, organisatorische, bestuurlijke en financiële relaties' aan.

Met deze brief wil ik u achtereenvolgens informeren over:

de omvang van het onderzoek en de gevolgde procedure,

de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek,

de reactie van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN op de rapportage,

een eerste reactie op de aanbevelingen.

De omvang van het onderzoek en procedure

Voordat ik overga tot een bespreking van de conclusies en aanbevelingen, merk ik op dat aanvankelijk een beperkt onderzoek was voorzien. Na de eerste vergadering van Deloitte & Touche met de begeleidingscommissie is gekozen voor een systematische doorlichting van alle vast te stellen verbanden.

Voor deze werkwijze is gekozen om een zo volledig mogelijk antwoord te verkrijgen op de vraag of en in welke mate er sprake is van bestuurlijke, organisatorische en financiële verwevenheden rondom de NPL. Hierbij zij aangetekend dat er geen sprake is geweest van een strafrechtelijk onderzoek.

Om de verwevenheden in kaart te brengen is van 650 beneficiënten de bestuurssamenstelling vastgesteld, hetgeen heeft geleid tot een bestand van
2000 namen. Vervolgens is dit bestand gematched met de namen van de directieleden, personeelsleden en leden van de Raden van Toezicht van de organisaties rondom de NPL. Tevens zijn ongeveer 4200 afgewezen projecten doorgelicht, zijn er interviews gehouden met directie- en bestuursleden van de onderzochte organisaties en zijn de financiële stromen rondom de NPL in kaart gebracht (hoofdstuk 3 en 6). In het rapport is ook specifiek aandacht geschonken aan de cases uit de Reporteruitzending (hoofdstuk 7).
Het onderzoek had betrekking op de periode 1995-1999 en heeft plaatsgevonden in de periode van december 1999 tot medio mei 2000.

Ik hecht eraan op te merken dat de normen en criteria, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 en waartegen de resultaten van het onderzoek zijn afgezet, tot stand zijn gekomen na overleg met vertegenwoordigers van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN. De formele reactie van NPL , Novamedia en de Stichting DOEN zijn als bijlage 8 aan dit rapport gehecht.

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek

Conclusies:

Er is niet van ongewenste bestuurlijke, organisatorische of financiële verwevenheden met beneficiënten en andere doelorganisaties gebleken.

Ook is bij het toekennen van gelden aan goede doelen en projecten door de Stichting DOEN, DOEN participaties B.V. en de Stichting Triodos DOEN geen ongewenste belangenverstrengelingen geconstateerd.

Er zijn geen 'interne' ongewenste belangenverstrengelingen rondom de NPL geconstateerd.

Wat het laatste betreft, merk ik het volgende op. De onderzoekers hebben geconstateerd dat de structuurwijzigingen rondom de NPL, die mede waren gebaseerd op het 'Rapport Etty' uit 1993 Mede naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Justitie is door het bestuur van de NPL in 1992 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren en de toekomstige opzet van de NPL. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre sprake was van onjuistheden in de organisatorische en bestuurlijke verhoudingen en in de financiële gang van zaken bij de NPL. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het 'Rapport Etty'. Het onderzoek heeft geresulteerd in enkele structuurwijzigingen rondom de NPL., reeds een belangrijke verbetering hebben bewerkstelligd, waarbij de scheiding van verantwoordelijkheden scherper is gemaakt.

De onderzoekers zijn van oordeel dat ondanks de destijds aangebrachte verbeteringen het gevaar zal blijven bestaan dat incidenten bij de projectsubsidiëring (Stichting DOEN) en bij de commerciële activiteiten van de directievoerder (Novamedia B.V.) direct worden toegerekend aan de NPL. Dit wil zeggen dat mogelijke spanningen en vermoedens van belangenverstrengeling tussen enerzijds de NPL en anderzijds Novamedia, de Stichting DOEN, DOEN Participaties B.V. en Stichting Triodos DOEN zullen blijven bestaan.

Ook de cases uit de Reporter-uitzending hebben niet zozeer betrekking op de NPL zelf, als wel op de Stichting DOEN, DOEN Participaties B.V., Stichting Triodos DOEN en Novamedia.

Aanbevelingen:

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1 Om ongewenste verwevenheden tussen commerciële en charitatieve activiteiten te vermijden verdient het aanbeveling de in
1993 gemaakte keuze om de Stichting DOEN juridisch te verzelfstandigen te heroverwegen. Dit kan volgens de onderzoekers worden bewerkstelligd door de Stichting DOEN een zelfstandig onderdeel te laten zijn van de NPL, dan wel de Stichting DOEN als zelfstandige beneficiënt te positioneren.

Aanbeveling 2 en 3

Tevens zijn de onderzoekers van mening dat de gedragscode van de NPL moet worden uitgebreid tot alle met de directievoerder gelieerde ondernemingen en maatregelen moeten worden getroffen ter naleving van de vastgestelde gedragsregels. Deze regels dienen intern te worden geëvalueerd.

Voor een volledige weergave van de conclusies en aanbevelingen verwijs ik u naar hoofdstuk 8 van het rapport.

Reactie van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN op de rapportage

De betrokken organisaties zijn verheugd dat geen belangenverstrengelingen zijn geconstateerd.

Zowel de NPL, Novamedia als de Stichting DOEN zijn voorts van oordeel dat de huidige structuur geen verbetering behoeft en dat die structuur voldoende garanties biedt voor een controle op het doen en laten van de NPL. Het gevaar dat door de onderzoekers is geconstateerd, namelijk dat incidenten bij de projectsubsidiëring en de commerciële activiteiten van de directievoerder (Novamedia) worden toegerekend aan de NPL, wordt door de NPL niet onderschreven. De NPL ziet dan ook geen aanleiding om de structuur om die reden aan te passen.

Het voorgaande betekent dat aanbeveling 1 niet wordt onderschreven. De aanbevelingen met betrekking tot de uitbreiding en naleving van de gedragscode worden wel onderschreven.

(De brieven zijn als bijlage 8 aan het rapport gehecht).

Een eerste reactie op de aanbevelingen

Als eerste merk ik op dat het mij genoegen doet dat de suggestie van belangenverstrengelingen zoals gewekt door de Reporteruitzending in het rapport niet bevestigd wordt.

De overige constateringen en aanbevelingen zal ik betrekken bij de nader vorm te geven voornemens van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het kansspelbeleid. In het bijzonder kan de transparantie van deze en andere vergunninghouders worden bezien. Het rapport geeft daartoe goede aanknopingspunten.

De Staatssecretaris van Justitie,

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie