Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen sluiting Cultureel Centrum Curaçao

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over sluiting van het Cultureel Centrum Curaçao
Een parlementair stuk bij het onderwerp Nederlands beleid
27 juni 2000
Het Tweede Kamerlid Van der Knaap (CDA) heeft op 16 juni de volgende vragen gesteld aan staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vragen zijn op 27 juni door de staatssecretaris beantwoord.

1. Vraag
Welk subsidiebedrag gaf Nederland de afgelopen jaren tot en met
1998 aan het Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen (OKSNA) en voor welk bedrag stond het Cultureel Centrum Curaçao (CCC) op de begroting van het OKSNA?

1. Antwoord
Het Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen (OKSNA) ontving tot en met 1998 jaarlijks een subsidie vanuit Nederland van NLG 4.252.000. Het Cultureel Centrum Curaçao (CCC) ontving tot en met 1998 jaarlijks van het OKSNA een subsidie van Naf. 450.800.

2. Vraag
Heeft Nederland na 1998 subsidie aan de Nederlandse Antillen verstrekt voor culturele doeleinden en, zo ja welke?
2. Antwoord
Ja. In 1999 is een bedrag van NLG 9.548.000 uitgegeven aan de sector Cultuur (zie onderdeel 9 van artikelnr. 2.13 Samenwerkingsmiddelen van de financiële verantwoording over 1999). Deze bedragen zijn verstrekt aan diverse activiteiten en organisaties. Genoemd kunnen worden onder meer het Fonds voor de Podiumkunsten, het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, de stichting Monumentenzorg, de Wereldomroep (BVN-TV) en de Stichting Culturele Manifestaties NANA.

3. Vraag
Waarom heeft het OKSNA de subsidiëring van het CCC stopgezet?
3. Antwoord
Mij is niet bekend wat de beweegredenen van het OKSNA zijn geweest om de subsidiëring van het CCC stop te zetten.

4. Vraag
Is het OKSNA inmiddels opgeheven?

4. Antwoord
De status van het OKSNA is onduidelijk. Het OKSNA zou met ingang van 1 januari 1999 worden opgeheven en worden opgevolgd door het nieuwe Fonds voor de Antilliaanse Cultuur (FAC). Het FAC is echter tot op heden niet opgericht. Het OKSNA handelt op dit moment lopende zaken af.

5. Vraag
Waarom is het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur nog niet opgericht?

5. Antwoord
Het al dan niet oprichten van het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur is een bevoegdheid van de Nederlands-Antilliaanse regering. Mij is niet bekend waarom het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur nog niet is opgericht.

6. Vraag
Indien het Fonds alsnog wordt opgericht, welke financiële bijdrage zal Nederland dan aan het Fonds leveren?

6. Antwoord
Nederlandse financiering van ontwikkelingsprojecten op de Nederlandse Antillen is afhankelijk van de prioriteitsstelling door de Nederlands-Antilliaanse regering, de kwaliteit van het beoogde project, en de relatie tot de doelstellingen van het Nederlandse beleid. Aan een (nog) niet bestaand project kan geen financiering worden toegezegd.

7. Vraag
Is het waar dat het CCC nog onlangs voor 1,1 miljoen gulden is opgeknapt, met subsidie van Nederland? Zo ja, acht u instandhouding van het centrum mede uit dit oogpunt van belang?
7. Antwoord
De gebouwen van het CCC zijn onlangs opgeknapt ten bedrage van Naf. 886.000. Nederland heeft geen subsidie aan de restauratie van het gebouw verstrekt.

8. Vraag
Is het waar dat ook culturele centra op andere eilanden van de Nederlandse Antillen in hun voortbestaan worden bedreigd, met name vanwege de precaire financiële situatie van de eilandgebieden?
8. Antwoord
De culturele centra op andere eilanden van de Nederlandse Antillen maken op dit moment deels gebruik van hun financiële reserves, deels ontplooien zij geen activiteiten meer. De bestuurscolleges en eilandraden bepalen zelfstandig welke prioriteit zij aan de financiering van lokaal beleid toekennen.

9. Vraag
Is het waar dat ook deze centra tot dusver mede in stand worden gehouden met subsidie van Nederland?

9. Antwoord
Nee.

10. Vraag
Welk belang hecht de regering van de Nederlandse Antillen aan cultuur in het algemeen en aan de instandhouding van (de activiteiten van) het CCC en andere culturele centra in het bijzonder, en welk belang hecht de Nederlandse regering daaraan?
10. Antwoord
In het regeerakkoord van de Nederlandse Antillen 1999-2002 is onder het hoofdstuk Educatie en vorming een passage over het cultuurbeleid van de Antilliaanse regering opgenomen. Genoemde passage is als bijlage bij deze beantwoording gevoegd. Nederland hecht belang aan de culturele uitwisseling tussen de landen van het Koninkrijk. In samenwerking met de Nederlandse Antillen zal bezien worden op welke wijze de culturele uitwisseling in de toekomst gestalte zal kunnen krijgen.
11. Vraag
Welke plaats krijgen cultuur en activiteiten als die van culturele centra, in relatie tot de in de nota Toekomst in Samenwerking aangegeven prioriteiten economie, onderwijs en bestuur en in relatie tot het vernieuwde NGO-beleid?

11. Antwoord
Cultuur is geen afzonderlijke prioritaire sector in het samenwerkingsbeleid. Wel speelt cultuur een rol in verschillende prioritaire sectoren, zoals duurzame economische ontwikkeling (bijvoorbeeld monumentenzorg) en onderwijs.
In gezamenlijk overleg met de Nederlandse Antillen is afgesproken dat de focus van het NGO-beleid zal liggen op drugsproblemen, jongerenbeleid en andere aspecten van de sociale problematiek.
12. Vraag
Wat is de stand van zaken betreffende het overleg over de financiering van NGOs?

12. Antwoord De regering van de
Nederlandse Antillen is in overleg getreden met alle betrokken actoren teneinde te komen tot een gezamenlijk Antilliaans standpunt ten aanzien van de uitwerking van het NGO-beleid en uitvoeringsstructuur. De Nederlands-Antilliaanse regering verwacht op korte termijn een gezamenlijk Antilliaans standpunt te kunnen presenteren.

13. Vraag
Is de Nederlandse regering bereid, onder respectering van de autonome bevoegdheid van de Nederlands-Antilliaanse overheid voor het subsidiëren van culturele instellingen, het voortbestaan van het CCC en andere culturele centra in financiële zin te waarborgen?

13. Antwoord
Neen. Het al dan niet waarborgen van het voortbestaan van culturele centra in de Nederlandse Antillen is een bevoegdheid van de regering en de Staten van de Nederlandse Antillen. Conform art.
41 lid 1 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden behartigen de Nederlandse Antillen zelfstandig hun eigen aangelegenheden. De door Nederland verleende hulp en bijstand ex art. 36 Statuut concentreert zich met name op die sectoren die voorwaardenscheppend zijn voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Nederlandse Antillen. Deze sectoren zijn de kwaliteit van bestuur, onderwijs, duurzame economische ontwikkeling en rechtshandhaving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie