Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV aan agrarische natuurverenigingen

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV agrarische natuurverenigingen

Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 16:


26800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 118 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 juni 2000


In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de toezegging tijdens de behandeling van de LNV-begroting in oktober 1999, over de plaats van milieucoöperaties binnen het beleid. De beleidslijn in deze brief is een vervolg op het Bestuurlijk Experiment Milieucoöperaties, waarover u in het verleden regelmatig bent geïnformeerd.

De diversiteit aan organisaties, die op dit moment wordt aangeduid met de term milieucoöperaties, is groot. Deze diversiteit betreft de onderwerpen waar de organisaties zich op richten en de ontwikkelingsfasen waarin deze organisaties verkeren. Soms zijn individuele agrariërs lid, soms organisaties, soms is sprake van een combinatie van beide. In een aantal gevallen zijn ook burgers lid. In de praktijk blijken de meeste organisaties zich te richten op natuur- en landschapsbeheer, terwijl een aantal organisaties zich daarnaast ook richt op milieuonderwerpen. Als uitgangspunt bij de beschrijving van de beleidslijn kies ik de vraag in hoeverre de organisaties bij kunnen dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid.

Voorstel tot naamswijziging
In 1999 is het rapport "Samenwerkingsverbanden: perspectief van samenwerkings-verbanden voor LNV-beleid" verschenen (Rapport 176 van het Informatie- en Kenniscentrum Landbouw), waarin een evaluatie wordt gegeven over de mogelijke rol van milieucoöperaties voor het overheidsbeleid. Ik baseer mijn standpunt mede op de uitkomsten van deze evaluatie. Hieronder volgt eerst een korte weergave van enkele belangrijke punten uit het rapport.

Het rapport geeft aan dat het belangrijkste raakvlak tussen overheid en milieucoöperaties op dit moment ligt op het terrein van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarbij het accent van de activiteiten op gebiedsniveau ligt. Tevens is de conclusie dat, binnen het thema plattelandsvernieuwing, milieucoöperaties een interessante partner kunnen zijn voor overheden, met name voor provincies. Het faciliteren van milieucoöperaties zou, onder voorwaarde dat ze bijdragen aan het realiseren van publieke doelen, gericht moeten zijn op kennis en bestuurlijke expertise. Tevens wordt de overheid opgeroepen open te blijven staan voor experimenten met zelfregulering (op milieugebied).

Uitgaande van de beleidscyclus van beleidsvoorbereiding tot en met de uitvoering, monitoring en evaluatie wordt met name een rol voor de milieucoöperaties voorzien bij de beleidsvoorbereiding en het ontwikkelen van beleidsinstrumenten. Voorwaarden voor een rol bij de uitvoering en de monitoring zijn professionaliteit van de organisatie en sturingskracht naar de leden middels contracten. Op het gebied van de handhaving en controle is alleen privaatrechtelijke sanctionering door milieucoöperaties mogelijk. Overigens werd ook vanuit de organisaties aangegeven, dat controle op hun activiteiten beter door een onafhankelijke partij of overheid kan gebeuren. Tot zover het rapport.

Gezien het accent van de activiteiten van de organisaties op het terrein van natuur en landschap en het feit dat de organisaties vrijwel allemaal verenigingen zijn, stel ik voor in het vervolg het begrip agrarische natuurvereniging te gebruiken in plaats van milieucoöperatie. Dit sluit uiteraard de activiteiten ten aanzien van milieu niet uit.

Ik constateer dat de samenwerkingsverbanden een belangrijke voortrekkersrol vervullen in het landelijk gebied bij gebiedsgerichte initiatieven en als bruggenbouwer fungeren tussen landbouworganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden. Als zodanig maken ze deel uit van de institutionele vernieuwing die in de samenleving plaatsvindt.

Natuur en landschap
Gezien de nadruk van de activiteiten op het gebied van natuur en landschap, en het regionale karakter van het werkterrein, is het van belang de rol van de agrarische natuurverenigingen te bezien in het licht van het gebiedenbeleid. De provincies spelen hierbij een centrale rol en zijn in mijn opvatting eerste aanspreekpunt. Ik zal met de provincies via het IPO nagaan in hoeverre bestaand (landelijk en EU-) instrumentarium ten behoeve van het gebiedenbeleid, of mogelijk andere kanalen, mogelijkheden bieden voor ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en professionalisering van deze organisaties. Ik ben van mening dat de agrarische natuurverenigingen als gesprekspartner bij de verschillende overheden een belangrijke rol kunnen vervullen bij het vormgeven aan het regionale beleid, met name door de kennis en ervaring in het gebied. Daarnaast kunnen deze organisaties middels projecten bijdragen aan de realisering van milieu-, natuur- en landschapsbeleid.
In het Programma Beheer is reeds een mogelijkheid opgenomen van een eerste ronde van aanvragen door collectieven, voorzover deze activiteiten passen binnen de gebiedsplannen die door de provincies worden opgesteld. Bij de evaluatie van Programma Beheer en het nemen van vervolgbesluiten zullen de ervaringen van de huidige deelnemende organisaties worden betrokken.
De maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe, dat wellicht in de toekomst nieuwe eisen aan landschapskwaliteit, natuurwaarden en goed waterbeheer worden gesteld, waarbij de uitvoering niet gefinancierd kan worden uit de markt en waarbij publieke middelen moeten worden ingezet om de doelen te bereiken. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze "groene diensten" kunnen collectieven, zoals agrarische natuurverenigingen, een belangrijke rol spelen. Ook hierbij vind ik regionale uitwerking van belang.

Milieu
Regelmatig zijn in het verleden in het kader van het Bestuurlijk Experiment Milieucoöperaties verzoeken ingediend voor ontheffing van regelgeving, met name op milieuterrein. Dergelijke ontheffingen van generieke regelgeving acht ik ongewenst. Echter, ingeval de natuurlijke omstandigheden, zoals grondsoort, in een gebied zich markant onderscheiden van andere gebieden, kan er aanleiding zijn mee te werken aan experimenten. Deze experimenten hebben dan tot doel na te gaan of het generieke beleid voor deze specifieke situaties moet worden aangepast.

De volgende criteria en overwegingen zijn van belang:
· er zijn duidelijke en objectief vast te stellen argumenten om te komen tot een afwijking van de generieke regels;
· de doelen en de inspanningen moeten helder vastliggen en in afrekenbare termen zijn geformuleerd;
· afspraken dienen controleerbaar en handhaafbaar te zijn, waarbij het individuele bedrijf verantwoordelijk blijft voor het halen van de normen;
· uitzonderingen dienen in overeenstemming te zijn met hogere regelgeving, bijvoorbeeld van de EU.

Bij het toestaan van experimenten voor aanpassing van de generieke regelgeving wil ik (een deel van de) voorbereidings- en uitvoeringskosten vergoeden, ingeval sprake is van concrete en uitvoeringsgerichte projecten die bijdragen aan realisering van beleidsdoelen. De uitkomsten van dergelijke experimenten kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van bestaande regelgeving. Verder is het van belang dat afspraken met dergelijke organisaties slechts mogelijk zijn wanneer ze een juridische status hebben waarin verantwoordelijk-heden en aansprakelijkheden goed zijn geregeld, zodat beide partijen als volwaardig contractpartner kunnen optreden. Overigens biedt de huidige regelgeving reeds de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffing te verlenen. Zo bevat het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 de mogelijkheid om ontheffing van regels te verlenen ten behoeve van onderzoek.

Tot slot
Ik ben geen voorstander van generieke bijdragen in de exploitatie van deze organisaties.
Tevens zie ik op dit moment geen mogelijkheden tot overdracht van controletaken met betrekking tot de generieke publiekrechtelijke regelgeving. Echter, bij toenemende professionalisering van de organisaties zijn hierover wellicht in de toekomst afspraken te maken, bijvoorbeeld wanneer de regionale samenwerkingsverbanden hogere beleidsdoelen willen stellen dan in het generieke beleid beschreven staan en daar privaatrechtelijk afspraken over maken.

Voorzover LNV-beleid aan de orde is, blijven de Regionale Beleidsdirecties van mijn Ministerie eerste aanspreekpunt voor de agrarische natuurverenigingen. Ik zal op landelijk niveau een coördinatiepunt instellen ten behoeve van het vormgeven van het beleid zoals in deze brief is vermeld. Daarnaast zal ik de inhoud van deze brief bespreken met de sector en met de andere overheden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

L.J. BrinkhorstTweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...